agencja, polska, lozannie, aryjczycy, autonomia, palestyńska
Agencja Polska W Lozannie, Aryjczycy, Autonomia Palestyńska, Arciszewski Tomasz, Antropomorfizm, Azyl Polityczny, Autorytaryzm, Awwakum Pietrowicz, Awarzy

Postacie historyczne, biografia na A

 • Romanow Ii Aleksander słownik Co znaczy klęsce w wojnie krymskiej przeprowadził liberalne reformy: uwłaszczeniową (1861), w ramach której zniesiono poddaństwo chłopów i
 • Abbasydzi słownik Co znaczy 750-1258 ze stolicą w Damaszku, a od 762 w Bagdadzie. A. wywodzili własne pochodzenie od Abbasa, stryja Mahometa, objęli tron po obaleniu
 • Atena słownik Co znaczy i sztuki, patronka bohaterów, rodzin, bogini wojny o słuszną sprawę i wreszcie opiekunka miasta Ateny, gdzie poświęcono jej świątynię na
 • Aranda Pedro Pablo hr słownik Co znaczy hiszp. polityk, zwolennik absolutyzmu oświeconego, szef rządu (1765-79). Zwalczał inkwizycję; doprowadził do wypędzenia jezuitów z Hiszpanii
 • Gnieźnieńskie Arcybiskupstwo słownik Co znaczy 1000 ( zjazd gnieźnieński). W 1136 na mocy bulli papieża Innocentego II a.g. obroniło własne prawa do zwierzchności nad biskupami pol
 • Aktywiści słownik Co znaczy rozwiązania sprawy pol. w oparciu o państwa centralne, najczęściej orientacji lewicowej albo reprezentujący inteligencję (tu zwł. Klub
 • John Adams słownik Co znaczy założycieli USA; współautor Deklaracji niepodległości (1776), głoszącej formalne oddzielenie się kolonii amer. od W. Brytanii i utworzenie
 • Asymilacja słownik Co znaczy dobrowolna albo także będąca efektem polityki asymilacyjnej państwa, które dąży do wykorzenienia właściwości narodowych podbitego narodu
 • Konrad Adenauer słownik Co znaczy burmistrz Kolonii; odsunięty od czynnego życia polit. poprzez reżim nazistowski (podwójnie aresztowany). Po wojnie stał na czele Unii
 • Jagiellończyk I Aleksander słownik Co znaczy sojuszu z możnowładztwem pol. i litew., wydał tak zwany przywilej mielnicki. Wskutek przeciwdziałania szlachty doszło do uchwalenia
 • Władysław Anders słownik Co znaczy 1918 w wojsku pol., dow. pułku w wojnie 1920, w 1939 dow. Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, nareszcie września 1939 aresztowany poprzez
 • Katolicka Akcja słownik Co znaczy kościelnej, rozwijający się od końca XIX w. w państwach euro., miał na celu zahamowanie laicyzacji, odnowienie życia katol. w rodzinie i
 • Romanow I Aleksander słownik Co znaczy 1815, syn Pawła I, brat Mikołaja I. W pierwszym okresie rządów prowadził politykę liberalną, zorganizował szkolnictwo i sądownictwo. W
 • Antropogeneza słownik Co znaczy uczłowieczenia zwierzęcia). Dokonał się ewolucyjnie - fazy: australopitek, człowiek uzdolniony ( homo habilis), pitekantrop ( homo
 • Oskar Awejde słownik Co znaczy Królestwie Pol., uczestnik stworzenia styczniowego; związany z obozem Czerwonych, od 1862 czł. Centr. Kom. Nar., w 1863 czł. Rządu Nar
 • Arystoteles słownik Co znaczy gr., uczeń Platona, wychowawca Aleksandra Wielkiego, w 335 przed naszą erą założył swoją szkołę w Likejonie; wprowadził sporo terminów i
 • Baptysta Jan Alcyato słownik Co znaczy Uczestnik stworzenia listopadowego, potem na emigracji. Emisariusz w Wielkopolsce i Galicji, przewidziany na czł. Rządu Narodowego w
 • Węgry Austro słownik Co znaczy monarchii habsburskiej, kiedy to pomiędzy Cesarstwem Austriackim a Królestwem Węgierskim powstała unia realna. Wspólne dla obu krajów były
 • Ramiz Alia słownik Co znaczy komunist., od 1982 po śmierci E. Hodży I sekr. Albańskiej Partii Pracy. Prezydent 1991-92; odsunięty od władzy na fali demokr. przemian w
 • Armia Polska w ZSRR słownik Co znaczy układu Sikorski-Majski i umowy wojsk. z 14 VIII 1941 na początku na wsch. od Wołgi (Buzułuk), później w Uzbekistanie. Dow. gen. W. Anders
 • Clement Attlee słownik Co znaczy latach 1945-51. Przedtem był nieprzerwanie parlamentarzystą, od 1922 reprezentując Partię Pracy, której przywódcą został w 1935. W czasie
 • Anarchizm słownik Co znaczy raczej w XIX w., uznający kraj i wszelaką władzę polit. za źródło ucisku i wyzysku jednostki ludzkiej. Postulował likwidację państwa bez
 • Neil Armstrong słownik Co znaczy pierwszy lot w kosmos jako dow. statku kosmicznego Gemini , a 21 VII 1969 był pierwszym człowiekiem, który stanął na Księżycu
 • Alamajn Al słownik Co znaczy Aleksandrii, słynne z przełomowej bitwy, która zadecydowała o losach Egiptu w II wojnie świat. i stanowiła zwrot w całej kampanii
 • Arianie słownik Co znaczy zwolennicy arianizmu. Zobacz także bracia polscy
 • Ateizm słownik Co znaczy pogląd zaprzeczający istnieniu Boga
 • Ateny słownik Co znaczy odgrywały czołową rolę w Grecji, zwł. w V-IV przed naszą erą; po zjednoczeniu Attyki w około XIII przed naszą erą;; monarchia, a od pocz. I
 • Autokracja słownik Co znaczy sprawowanie niegraniczonej władzy poprzez jednostkę albo grupę ludzi; samowładztwo
 • Bremy Z Adam słownik Co znaczy niem. kronikarz, jego Dzieje diecezji hamburskiej zawierają cenne dane o pn. Europie (w tym Słowiańszczyźnie
 • Habsburg Ii Albrecht słownik Co znaczy książę austr. od 1404 i władca niem. od 1438, ponadto w 1437 objął trony czes. i węg. po śmierci swego teścia Zygmunta Luksemburskiego
 • Apoteoza słownik Co znaczy w staroż. urzędowe zaliczenie człowieka, zwł. cesarzy rzym. w poczet bogów
 • Andersa Armia słownik Co znaczy popularna nazwa Armii Polskiej w ZSRR (1941-42
 • Arpadowie słownik Co znaczy panująca od początku państwa do 1301; nazwa od jej założyciela Arpada, pierwszego władcy Węgier w 889-907
 • Awicena, Awicenna, właśc. Ibn Sina słownik Co znaczy filozof i doktor irański, słynny w Europie średniow. jako komentator myśli Arystotelesa, wpłynął na scholastykę
 • Anarchia słownik Co znaczy chaos społ. i polit. w kraju, występujący najczęściej po wojnach, rewolucjach i in. wstrząsach
 • Apsyda słownik Co znaczy w architekturze kościelnej półkoliste albo wieloboczne, zawierające ołtarz, pomieszczenie (wnęka), zamykające nawę albo prezbiterium
 • Kanty Jan Andrusikiewicz słownik Co znaczy stworzenia chochołowskiego 1846; od 1833 nauczyciel parafialny i organista w Chochołowie; prowadził pośród górali agitację demokr
 • Boleyn Anna słownik Co znaczy Henryka VIII; dążenie do małżeństwa z A.B. skłoniło Henryka do zerwania z papiestwem i doprowadziło do schizmy Kościoła z angielskiego
 • Jaser Arafat słownik Co znaczy Wyzwolenia Palestyny (OWP). Walczył o niezależność Palestyny od czasów wojny z Izraelem w 1948. Był założycielem zbrojnej organizacji al
 • Krajowa Armia słownik Co znaczy II 1942 ze Związku Walki Zbrojnej, która miała scalić wszystkie organizacje wojsk. uznające rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
 • Al Asad słownik Co znaczy 1971, przedtem gen., dow. sił lotniczych w 1963-71, min. obrony od 1966, premier od 1970, lider lewego skrzydła partii BAAS. Poprzez sporo
 • Krakowska Akademia słownik Co znaczy założona w 1364 poprzez Kazimierza Wielkiego jako jedna z pierwszych w Europie pod nazwą AK; początkowo posiadała wydziały prawa, medycyny
 • Ii Abdulhamid słownik Co znaczy ogłosił pierwszą tur. konstytucję i powołał dwuizbowy parlament, po wojnie z Rosją 1877-78 przywrócił rządy despotyczne, przeprowadził
 • Alembert Jean le Rond d słownik Co znaczy franc. filozof, matematyk, dziennikarz epoki oświecenia, współred. Wielkiej encyklopedii francuskiej
 • Appeasement słownik Co znaczy politykę bryt. lat 1936-39, której najważniejszym celem było utrzymanie pokoju, a ceną ustępstwa wobec posunięć Hitlera. Za początek jej
 • Słowiański Alfabet słownik Co znaczy głagolica; zobacz kraj wielkomorawskie
 • Apartheid słownik Co znaczy Republice Południowej Afryki, ograniczający prawa kolorowej ludności tego państwie, wprowadzony po wyborach powszechnych w 1948 poprzez
 • Giulio Andreotti słownik Co znaczy długie lata poczynając od 1944 jedna z czołowych postaci wł. życia polit. W trakcie swej kariery polit. kierował większością ministerstw
 • Abdullah słownik Co znaczy Jordanii od 1946. W 1949 zaanektował arab. część Palestyny, zamordowany w meczecie al-Aksa w Jerozolimie 20 VII 1951 w zemście za
 • Hallera Armia słownik Co znaczy Francji 1917-18 tworzonej z Polaków wywodzących się z oddziałów ros., z emigracji na Zachodzie (zwł. USA) i z jeńców niem. narodowości pol
 • Edward Abramowski słownik Co znaczy socjolog i psycholog; studiował w Krakowie i Genewie; należał do przywódców II Proletariatu; w 1892 uczestniczył w zjeździe socjalistów w
 • Galicji Autonomia słownik Co znaczy przyznane Polakom w zaborze austr. w latach 1860-73 w okresie przekształceń ustrojowych monarchii habsburskiej w kraj dualistyczne Austro
 • Anzuk słownik Co znaczy złączający Australię, Nową Zelandię i W. Brytanię w celu obrony niezależności Singapuru i Malezji. Sojusz stracił na znaczeniu po wycofaniu
 • Aurangzeb słownik Co znaczy król Indii z dyn. Ogromnych Mogołów (od 1658). Za jego panowania Indie osiągnęły szczyt potęgi
 • Anschluss słownik Co znaczy ustalenie przyłączenia Austrii do Niemiec 13 III 1938. Do połączenia obu państw dążyły różne siły polit. po obu stronach granicy już po I
 • Arbitraż słownik Co znaczy polubowne postępowanie rozjemcze wykonywane na podstawie poszanowania prawa za zgodą obu zainteresowanych stron
 • Artemida słownik Co znaczy przyrodą, zwł. zwierzyną łowną, wyobrażano ją sobie w formie dziewczęcej, z ekwipunkiem łowieckim; patronka myśliwych. Ponadto widziano w
 • Domowa Wojna Angielska słownik Co znaczy 58), konflikt wewn. w Anglii wywołany walką opozycji parlamentarnej i rel. ( purytanie) z absolutystycznymi dążeniami Karola I. Po stronie
 • Arianizm słownik Co znaczy dziejach Kościoła katolickiego zapoczątkowana poprzez duchownego z Aleksandrii, Ariusza (około 256-336), sekta zanikła w VII w. Ariusz
 • aneksja Bośni i Hercegowiny słownik Co znaczy 1878) kończącego wojnę ros.-tur. Austro-Węgry dostały prawo wojsk. okupacji B. i H. (będących prawnie nadal własnością Turcji). W 1908 po
 • August II Mocny, Fryderyk August Wettyn słownik Co znaczy Polski od 1697. Jako elektor saski zawarł sojusz z Danią i Rosją przeciw Szwecji. Pobity poprzez Szwedów pod Rygą (1701), Kliszowem (1702
 • Społecznych Nauk Akademia słownik Co znaczy wyższa uczelnia kształcąca kadry dla PZPR i administracji PRL w latach 1984-90
 • Przymierza Arka słownik Co znaczy to złocona skrzynia ozdobiona wizerunkami cherubinów (istot anielskich), gdzie przechowywano tablice kamienne z wyrytym tekstem Dziesięciu
 • Francuska Akcja słownik Co znaczy organizacja we Francji. Teoretyk Charles Maurras sterował nią w kierunku skrajnego nacjonalizmu, antyparlamentaryzmu i monarchizmu
 • Areopag słownik Co znaczy państwowa zbierająca się na wzgórzu Aresa (stąd nazwa). W okresie monarchii tworzyli ją przedstawiciele rodów, potem archonci (najwyżsi
 • Agora słownik Co znaczy oznaczający zebranie obywateli decydujące o kwestiach polit. i sądowych, następnie miejsce zgromadzeń: centralny plac miasta, targ
 • Ateński Związek Morski I słownik Co znaczy 478/477 przed naszą erą pod przewodnictwem Aten w celu oswobodzenia spod panowania pers. miast- -krajów gr. w Azji Mniejszej, nie uległ on
 • Abolicjonizm słownik Co znaczy niewolnictwa, którego pocz. sięgają 1753 i 1775 (Towarzystwo za Zniesieniem Niewolnictwa utworzone poprzez B. Franklina). Rozwijał się zwł
 • Miast Agraryzacja słownik Co znaczy w Rzeczypospolitej po okresie wojen XVII w. mechanizm straty poprzez mniejsze miasta charakteru rzemieślniczo-handlowego na rzecz zajęć roln
 • Asean słownik Co znaczy Azji Południowo-Wschodniej, utworzony 8 VIII 1967 poprzez Filipiny, Indonezję, Malezję, Singapur, Tajlandię, obejmujący od I 1984 również
 • Arabowie słownik Co znaczy językiem arab., zamieszkiwali pierwotnie Płw. Arabski, w VII w. zjednoczeni poprzez islam rozpoczęli budowę potężnego państwa
 • Św Augustyn słownik Co znaczy chrześcijaństwa, filozof i teolog, czerpiący z platonizmu, nauczyciel retoryki w Rzymie i Mediolanie, a potem bp w Hipponie (Afryka Pn
 • Henrykowskie Artykuły słownik Co znaczy elekta zasady ustrojowe państwa uchwalone w 1573 na polu elekcyjnym pod Warszawą. Władca miał zwoływać sejmy co 2 lata na 6 tygodni
 • Stanisław Adamski słownik Co znaczy społ. Zasłużony dla pracy nar. w zaborze prus. przed I wojną świat. Twórca pol. chrześc. związków zawodowych i spółdzielni kredytowych. W
 • Romanow Iii Aleksander słownik Co znaczy Prowadził politykę reakcyjną zwł. w zakresie oświaty i kultury, w okresie jego panowania nastąpiło wzmocnienie akcji rusyfikacyjnej wobec
 • Jagiellonka Anna słownik Co znaczy ogłoszona królową Polski (1575), żona Stefana Batorego (1575), pozbawiona talentów polit., po śmierci Stefana Batorego wycofała się z życia
 • Agraryzm słownik Co znaczy Niemczech w 2 poł. XIX w., na przeł. XIX i XX w. rozwinęła się w innych państwach, między innymi w Szwajcarii, Danii, USA, później także
 • Aleksander Wielki, Aleksander Macedoński słownik Co znaczy uczeń Arystotelesa. W latach 334-327 przed naszą erą opanował kompletnie kraj pers., a decydujące znaczenie miały tu trzy zwycięskie
 • Akad słownik Co znaczy pierwszych znanych historycznie Semitów) w środk. Mezopotamii w 2 poł. III tys. przed naszą erą; w drodze podboju objęło także posiadłości
 • Asyria słownik Co znaczy II tys. przed naszą erą w pn. Mezopotamii, istniało do 612 przed naszą erą Kolebką A. było miasto Assur, istotne centrum stanowiła Niniwa
 • Appian słownik Co znaczy historyk gr. z Aleksandrii (Egipt), napisał Historię rzymską obejmującą moment od założenia Rzymu do czasów mu współczesnych
 • Praskie Artykuły słownik Co znaczy tak zwany cztery artykuły praskie. Zobacz husytyzm
 • Archiwum słownik Co znaczy akt i dokumentów, które na co dzień nie są przydatne, ale zasługują na zachowanie z racji na dokumentowanie praw nabytych albo znaczenie
 • Aureola słownik Co znaczy świetlisty, zazwyczaj złoty krąg otaczający na wizerunkach głowę władców (zwł. cesarzy) i świętych
 • Rewolucja Aksamitna słownik Co znaczy Czechosłowacji z rąk komunistów poprzez demokratyczną opozycję wskutek dwunastodniowych (17-28 XI) nieustannych masowych demonstracji w
 • Est Iacta Alea słownik Co znaczy słynne zdanie Cezara Juliusza wypowiedziane w momencie przekraczania na czele wojsk granic Italii (rzeki Rubikon) w 49 przed naszą erą w
 • Zamojska Akademia słownik Co znaczy Zamoyskiego w Zamościu, która dzięki wysokiemu poziomowi zdobyła ogólnopolską sławę. W 1784 przekształcona w średnią szkołę austr
 • Mazda Ahura słownik Co znaczy w zoroastryzmie bóg światłości, stwórca wszystkiego, uosobienie odwiecznego dobra, zmagający się ze złem upostaciowanym w Arymanie
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa słownik Co znaczy powołana po 1990 w celu kierowania gruntami byłych państwowych gospodarstw rolnych. Prowadzi także sprzedaż tych gruntów
 • Piotr Abelard słownik Co znaczy zwany konceptualizmu, poglądu stwierdzającego, iż nasza wiedza, a więc definicje ogólne, abstrakcyjne ujawniają się w chwili doświadczenia
 • Abolicja słownik Co znaczy popełnione albo domniemane przestępstwa; w PRL ogłoszono a. 13 XII 1981 po wprowadzeniu stanu wojennego; 2. przyznanie wolności
 • Abdykacja słownik Co znaczy zrzeczenie się tronu poprzez monarchę. W Polsce abdykował na przykład Stanisław August Poniatowski po III rozbiorze (1795
 • Abordaż słownik Co znaczy sposób walki morskiej opierający na sczepieniu się burtami wrogich okrętów i na walce wręcz na pokładach
 • Samuel Adams słownik Co znaczy założycieli Stanów Zjedn. Organizator oporu przeciw administracji bryt.; inspirator i lider akcji znanej jako bostońskie picie herbaty (tak
 • Absolutyzm słownik Co znaczy forma rządów, gdzie król skupia w swych rękach pełnię nie kontrolowanej władzy
 • Achemenidzi słownik Co znaczy staroż. dynastia panująca w Persji około 550-330 przed naszą erą Zobacz także Cyrus II Starszy; Dariusz I Ogromny; Kserkses I; Persja
 • Dominium Absolutum słownik Co znaczy XVI-XVIII w. zarzut wysuwany poprzez szlachtę wobec monarchy dążącego do wzmocnienia władzy królewskiej
 • Quincy John Adams słownik Co znaczy był posłem w Holandii, Prusach, Rosji (1809-14) i Anglii (1815-17); 1817-25 sekretarz stanu, w 1819 zawarł traktat z Hiszpanią o zakupie
 • Settlement Of Act słownik Co znaczy poprzez parlament z angielskiego: umacniała przewagę parlamentu nad władcą i dziedziczenie dyn. hanowerskiej w W. Brytanii
 • Oświecony Absolutyzm słownik Co znaczy XVIII w., w ramach którego król przeprowadza odgórnie konieczne dla państwa reformy, likwidując wybrane instytucje feudalne. Za
 • Adampol słownik Co znaczy zał. w 1842 poprzez M. Czajkowskiego, gł. agenta Adama J. Czartoryskiego (nazwa A. od imienia Adam). Początkowo w A. lokowano wyłącznie
 • Afrykanerzy słownik Co znaczy terenie dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Na przestrzeni kilku wieków stworzyli własny język, a również politykę segregacji rasowej
 • Narodowy Kongres Afrykański słownik Co znaczy Południowej Afryki utworzona w 1912; występowała przeciw systemowi segregacji rasowej ( apartheid); początkowo odwoływała się do pokojowych
 • Żelazo Afera słownik Co znaczy PRL kontakty polskiego Ministerstwa Spraw Wewn. ze światem przestępczym na Zachodzie, polegające na zdobywaniu środków materialnych do
 • Victor Adler słownik Co znaczy latach 1899-1918 przewodn. Socjaldemokr. Partii Austrii, jeden z gł. przedstawicieli austromarksizmu. Od 1905 poseł do Porady Państwa
 • Agencja słownik Co znaczy w 1794 w Paryżu poprzez umiarkowanych działaczy insurekcji kościuszkowskiej skupionych wokół F. Barssa (w momencie insurekcji był
 • Lexa Aloys Aehrental słownik Co znaczy 1906 ambasador w Petersburgu, od X 1906 min. spraw zagr., dążył do porozumienia z Rosją na Bałkanach, lecz równocześnie chciał wzmocnić
 • Aids słownik Co znaczy choroba rozwijająca się w konsekwencji upośledzenia komórek układu odpornościowego poprzez wirus HIV przenoszony poprzez przetaczanie
 • Watergate Afera słownik Co znaczy dymisji prezydenta USA R. Nixona z partii republikańskiej. Kwestia wyszła na jaw 17 VI 1972, gdy w siedzibie partii demokratycznej w
 • Afrodyta słownik Co znaczy w mitol. gr. bogini miłości zmysłowej, piękna i zniewalającego wdzięku; patronka żeglarzy
 • Aggiornamento słownik Co znaczy ustalenie symbolizujące próby unowocześnienia metod pracy Kościoła katol. dokonane na Soborze Watykańskim II (1962-65
 • Rolnego Rynku Agencja słownik Co znaczy celu stabilizacji cen rynku rolnego drogą interwencji na giełdach rolnych w razie nadprodukcji albo niedoboru. Zajmuje się między innymi
 • Ajaks słownik Co znaczy syn króla Salaminy, uczestnik wojny trojańskiej, nieustraszony w walce; po przyznaniu zbroi Achillesa Odysowi wpadł w szał i wyrżnął
 • Ajschylos słownik Co znaczy tragediopisarz uznany za twórcę klasycznej tragedii greckiej, gł. dzieła to między innymi Persowie, Agamemnon, Prometeusz skowany
 • Rakowska Akademia słownik Co znaczy szkoła założona w 1602 w Rakowie poprzez braci polskich, grupowała wybitnych wykładowców, wyróżniała się wysokim poziomem nauczania
 • Platońska Akademia słownik Co znaczy około 387 przed naszą erą w Atenach, przetrwała do 529 n.e., rozwijając rozmaite kierunki filoz., na ogół nawiązujące do edukacji
 • Akademia Medyko-Chirurgiczna w Warszawie słownik Co znaczy farmaceutów, utworzona w 1857; miała prawo nadawania stopni naukowych, rozwiązana w 1862 wspólnie z powstaniem Szkoły Głównej Warszawskiej
 • Wileńska Akademia słownik Co znaczy poprzez Stefana Batorego do rangi akademii. Pierwszym rektorem był ks. Piotr Skarga. Od 1780 Szkoła Kluczowa Litewska, a następnie
 • Umiejętności Akademia słownik Co znaczy okresie zaborów z siedzibą w Krakowie, utworzona w 1872-73 wskutek przekształcenia Tow. Naukowego Krakowskiego. Łączyła naukowców ze
 • Akkon słownik Co znaczy ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej utrzymana poprzez nich do 1292. Zobacz także krucjaty
 • Auksztota słownik Co znaczy dawna nazwa Litwy właściwej, nad średnim biegiem Niemna; kolebka państwa litewskiego. Zobacz mapka Bałtowie s. 37
 • Akbar Dżelal ed-Din Muhammad słownik Co znaczy wnuk Babura z dyn. Ogromnych Mogołów; zjednoczył Indie; zreformował administrację, wprowadzając urzędy wicekrólów
 • Akropol słownik Co znaczy w miastach staroż. Grecji część położona najwyżej, na początku o charakterze obronnym, potem mieściły się tam świątynie
 • Solidarność Wyborcza Akcja słownik Co znaczy partii centroprawicowych i NSZZ Solidarność , powołana do życia w 1996 z decyzyjnym głosem (około 50% udziałów) związku zawodowego
 • Wisła Akcja słownik Co znaczy wysiedleniami ludności ukr. z terenów Rzeszowszczyzny przeprowadzone latem 1947 w celu zlikwidowania społecznego zaplecza dla oddziałów UPA
 • Akt 5 listopada 1916 słownik Co znaczy okupowanego poprzez Niemcy i Austro-Węgry Królestwa Pol. zapowiadająca w imieniu cesarzy tych państw utworzenie samodzielnej Polski z
 • Kbwe Końcowy Akt słownik Co znaczy dokument podpisany poprzez przywódców 35 krajów w 1975 na zakończenie obrad KBWE
 • Wielki Al słownik Co znaczy pers. z dyn. Safawidów. Prowadził zwycięskie wojny z Turcją. Wyparł Portugalczyków z Zat. Perskiej. Zreformował kraj pers
 • Alba Fernando de Toledo słownik Co znaczy namiestnik Niderlanów. Zasłynął z brutalnego postępowania z opozycją niderl. w 1566-73. Usiłował zreformować armię hiszp., kładąc nacisk na
 • Nawigacyjny Akt słownik Co znaczy angielskiego: zabraniająca przywozu do W. Brytanii towarów na innych statkach niż bryt. albo statkach krajów, gdzie towary te zostały
 • Albert słownik Co znaczy organizator i lider buntu niem. mieszczaństwa Krakowa i innych miast Małopolski przeciw Władysławowi Łokietkowi. Celem stłumionego buntu
 • Akwitania słownik Co znaczy staroż. prowincja w rzym. Galii; od 507 w kraju Franków, od VIII w. samodzielne księstwo; 1154-1453 należała do Anglii; w 1472 definitywnie
 • Akwedukt słownik Co znaczy wykorzystujący spadek terenu, doprowadzający wodę z odległych źródeł do miast, mógł biec pod ziemią bądź nad nią, umieszczony na systemie
 • Akwizgran słownik Co znaczy Wielkiego, w latach 813-1531 miejsce koronacji królów frankijskich i niem. Słynna kaplica pałacowa Karola Wielkiego stanowi część kościoła
 • Fatah Al słownik Co znaczy Palestyńczyków powstała w 1958. W 1964 rozpoczęła akcje bojowe przeciw Izraelowi. W latach 60. najsilniejsza z organizacji palestyńskich
 • Arcyksiążę słownik Co znaczy tytuł nadawany poprzez cesarza Karola IV (XIV w.) niektórym władcom niem. Od XVI w. tytuł zastrzeżony dla członków rodziny Habsburgów
 • I Albert słownik Co znaczy VIII 1914 stanął na czele armii belg., dowodząc nią w czasie I wojny świat.; podejmował próby zakończenia wojny na drodze dyplomatycznej
 • Hohenzollern Albrecht słownik Co znaczy margrabiego brandenburskiego, ogromny mistrz zakonu krzyżackiego od 1511, od 1525 po hołdzie pruskim złożonym królowi polskiemu Zygmuntowi
 • D Alfonso Albuquerque słownik Co znaczy admirał portug., jeden z najwybitniejszych portug. zdobywców i twórca portug. imperium w Afryce Wsch. i Azji. Wicekról Indii
 • Niedźwiedź Albrecht słownik Co znaczy margrabia Marchii Północnej od 1134, którą w 1157 przekształcił w Marchię Brandenburską, stając się pierwszym margrabią brandenburskim
 • Chrzciciel Jan Albertrandi słownik Co znaczy zwolennik oświecenia; 1765 współzałożyciel Monitora , red. Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych , od 1773 lektor Stanisława Augusta
 • Ricardo Raul Alfonsin słownik Co znaczy polityk argent.; w latach 1983-89 pierwszy cywilny prezydent Argentyny i szef rządu po siedmiu latach rządów junty wojsk
 • Algieria słownik Co znaczy 1830 kolonia franc., mimo licznych ruchów antykolonialnych zasiedlana poprzez Francuzów, od 1954 Front Wyzwolenia Narodowego prowadził w
 • Aleksander VI, Rodrigo de Borgia słownik Co znaczy dążył do wzmocnienia papiestwa. Ogromny mecenas sztuki. Popierał swe dzieci Lukrecję i Cezara Borgiów. Zobacz nepotyzm
 • Newski Aleksander słownik Co znaczy włodzimierski, z dyn. Rurykowiczów. Po zwycięstwie nad Szwedami w 1240 w bitwie nad Newą dostał przydomek Newski . W 1242 zadał klęskę
 • Romanow Michajłowicz Aleksy słownik Co znaczy kodyfikacji prawa (Sobornoje ułożenije), wzmacniając pozycję dworiaństwa (szlachty) wobec chłopów. Stłumił stworzenie Stieńki Razina (1670
 • Salvador Allende słownik Co znaczy wielokrotnie wybierany deputowanym, pełnił również urząd min. zdrowia w latach 1939-41. Kilkakrotnie bez sukcesu ubiegał się o urząd
 • Lotaryngia I Alzacja słownik Co znaczy na lewym brzegu Renu. Do XVII w. należały do Rzeszy, w 1648 częściowo, a po rewolucji franc. (1789) kompletnie włączone do Francji. Po
 • Idi Dada Amin słownik Co znaczy bryt. wojsk kolonialnych. Po przejęciu władzy w 1971 stosował masowy terror (oskarżano go również o kanibalizm). Jeden z najokrutniejszych
 • Amfora słownik Co znaczy kształcie i dwóch uchwytach; stosowane na przykład w staroż. Grecji i Rzymie jako pojemnik na wino albo oliwę
 • Amfiteatr słownik Co znaczy rozłożona półkoliście na pagórku; w staroż. Rzymie budynek widowiskowy z miejscami dla widzów umieszczonymi wokół areny w formie stopni
 • Ambasador słownik Co znaczy najwyższy rangą przedstawiciel dyplomatyczny państwa za granicą reprezentujący tam jego interesy
 • Amnestia słownik Co znaczy powszechny akt łaski, oznaczający częściowe albo całkowite darowanie kary za przestępstwa popełnione w określonym czasie
 • Allah słownik Co znaczy imię jedynego Boga w religii islamskiej; zobacz islam
 • Alkuin słownik Co znaczy współtwórca tak zwany renesansu karolińskiego, doradca Karola Wielkiego i organizator jego słynnej szkoły pałacowej
 • Amon słownik Co znaczy po ustanowieniu tam stolicy został uznany za naczelne bóstwo państwa i połączony z Re, poprzez co powstał Amon-Re
 • Anabaptyści słownik Co znaczy chrztu dzieci, a jedynie świadomych decyzji osób dorosłych. Szczególnie mocny w początkach reformacji w Niemczech. A. w zasadniczym stopniu
 • Andegawenowie słownik Co znaczy Kapetyngów, zapoczątkowana poprzez księcia Andegawenii Karola. Panowali na Sycylii (do 1282) i w Neapolu, następnie na Węgrzech ( Karol
 • Re Amon słownik Co znaczy połączenia Amona i Re; tendencja ta ukazuje jedno z podstawowych przesłań religii w staroż. Egipcie, iż te same siły boskie objawiają się
 • International Amnesty słownik Co znaczy Londynie, zajmująca się pomocą represjonowanym za przekonania i pilnowaniem przestrzegania praw człowieka na całym świecie. Złożona jest z
 • Jurij Andropow słownik Co znaczy 1982. Na tym stanowisku w momencie 15 miesięcy swych rządów podjął próbę ograniczonych reform gosp. przy zachowaniu represyjnego mechanizmu
 • Jerzy Andrzejewski słownik Co znaczy poruszających problemy moralne i polit.; najsłynniejsza powieść Popiół i diament. Od 1976 związany z opozycją demokr. w PRL
 • Ii Andrzej słownik Co znaczy 1211 sprowadził na Węgry Krzyżaków, współorganizator nieudanej V krucjaty (1217-21). W 1222 wystawił Złotą Bullę nadającą rycerstwu węg
 • Angelus Silesius, właśc. Johannes Scheffler słownik Co znaczy pisarz niem. pochodzący ze Śląska, mistyk, autor między innymi epigramów Pątnik anielski (1657
 • Aneksja słownik Co znaczy albo całości innego, najczęściej po wygranej wojnie. Współcześnie potępiana jako sprzeczna z prawem międzynar
 • Animizm słownik Co znaczy pradziejowym i dzisiejszym ludom, które trwają na niskim etapie rozwoju cywilizacyjnego. Animizm bazuje na wierze w obecność duchów i dusz
 • Anglikanizm słownik Co znaczy Kościoła w Anglii, wprowadzonego poprzez parlament w 1534 z inicjatywy króla Henryka VIII. A. odrzuca zwierzchność papieża, kult świętych
 • Stuart Anna słownik Co znaczy 1702, córka Jakuba II, ostatnia z dyn. Stuartów na tronie bryt. Za jej panowania w wojnie o sukcesję hiszp. Anglia uzyskała Gibraltar
 • József Antall słownik Co znaczy rządu po upadku komunist. dyktatury w 1990. Przedtem brał udział w stworzeniu węg. 1956, za co był represjonowany. Do życia polit. wrócił
 • Iwanowna Anna słownik Co znaczy Piotra I. Wdowa po księciu kurlandzkim Fryderyku Wilhelmie Kettlerze. Caryca ros. od 1730, dzięki poparciu szlachty dokonała
 • Austriaczka Anna słownik Co znaczy królowa Francji, żona Ludwika XIII, od 1643 regentka, wspierała politycznie kard. G. Mazariniego, którego potajemnie poślubiła
 • Kofi Annan słownik Co znaczy urzędnik w strukturach ONZ. Wybrany 17 XII 1996 poprzez Zebranie Ogólne ONZ na 7 sekretarza generalnego ONZ na kadencję od 1 I 1997 do 31
 • Antysemityzm słownik Co znaczy Żydów i poglądy usiłujące uzasadnić taką postawę. W przeciwieństwie od antyjudaizmu, negatywnej postawy chrześcijan wobec Żydów jako
 • Anubis słownik Co znaczy w staroż. Egipcie bóg zmarłych, balsamistów i grobów, przedstawiany z głową szakala
 • Antytrynitarze słownik Co znaczy 1. wyznawcy antytrynitaryzmu ( arianizm), 2. bracia polscy
 • Antypapież słownik Co znaczy przeciwników przedtem wybranego papieża; ostatecznie nie uznana za prawowitego papieża. Zobacz schizma zachodnia
 • Marek Antoniusz słownik Co znaczy Juliusza, triumwir, od 37 zarządzał prowincjami wschodnimi, poślubił słynną z piękności ostatnią królową Egiptu Kleopatrę, co wpłynęło na
 • Antyklerykalizm słownik Co znaczy Kościoła i duchowieństwa w działalności państwowej i w życiu społ., w XIX w. najczęściej reprezentowane poprzez liberałów i socjalistów, a
 • Antychryst słownik Co znaczy Testamencie, postać stanowiąca uosobienie sił zła, człowiek nieprawości, w Apokalipsie przeciwnik Chrystusa i Królestwa Bożego - fałszywy
 • Anzus słownik Co znaczy Nowej Zelandii i USA, zawarty 1 IX 1951 w San Francisco, obowiązuje od 29 IV 1952. Celem paktu było zapewnienie bezpieczeństwa państw
 • Apokalipsa słownik Co znaczy należący do tak zwany apokaliptyki, a więc literatury odkrywającej w sposób prorocki i symboliczny wizję przyszłości, zazwyczaj pełną grozy
 • Apollo słownik Co znaczy niosącego wiedzę, patron edukacji i sztuki, literaturze, piękna i geniuszu artystycznego, dawał moc przepowiadania wróżbiarzom i wyroczniom
 • Apis słownik Co znaczy w staroż. Egipcie bóg Nilu; następnie występował pod postacią byka jako wcielenie boga Ptaha; stanowił jego święte zwierzę
 • Apokalipsa słownik Co znaczy zaliczonych do Nowego Testamentu, wiązana z osobą ucznia Jezusa Chrystusa, św. Jana Apostoła, zawiera proroczą wizję losów Kościoła przy
 • Benigno Aquino słownik Co znaczy rządów F. Marcosa, wielokrotnie więziony, zginął zamordowany po powrocie do państwie z emigracji w stanach zjednoczonych ameryki
 • L Aleksandr Apuchtin słownik Co znaczy który obejmował całe Królestwo Pol.) w 1879-97. Wprowadził całkowitą rusyfikację szkolnictwa (po 1880 język ros. obowiązywał w szkołach
 • A Aleksiej Arakczejew słownik Co znaczy min. wojny; faworyt Aleksandra I. W latach 1815-25 naprawdę rządził w Rosji; ograniczył kompetencję kolegialnych instytucji państwowych
 • Corazon Aquino słownik Co znaczy Filipin po tragicznej śmierci męża w1986 sprawowała ten urząd do 1992. Odeszła oskarżana o korupcję i nadużycia władzy
 • Krzysztof Arciszewski słownik Co znaczy w Polsce za zabójstwo uciekł do Niderlandów. Walcząc w Brazylii dosłużył się stopnia gen. artylerii i admirała. Od 1646 w Polsce gen
 • Arcybiskup słownik Co znaczy tytuł biskupa zarządzającego archidiecezją
 • Arcykapłan słownik Co znaczy w staroż. religiach wsch. kapłan sprawujący najwyższą władzę, między innymi gł. kapłan świątyni jerozolimskiej
 • Arcybiskupstwo słownik Co znaczy inaczej metropolia, archidiecezja, w Kościele rzymskokatolickim jednostka terytorialna nadrzędna wobec biskupstwa
 • Ares słownik Co znaczy w mitologii gr. bóg krwawej wojny, syn Zeusa i Hery; okrutny, znienawidzony poprzez bogów i ludzi, identyfikowany z rzym. Marsem
 • Magdeburskie Arcybiskupstwo słownik Co znaczy Wielkiego w 968 w Magdeburgu, prowadziło chrystianizację Słowian połabskich, wysuwało pretensje do zwierzchności nad biskupami polskimi
 • Aneks słownik Co znaczy się w Londynie w latach 1973-90. W PRL krążył w tak zwany drugim obiegu. Także wydawnictwo książkowe istniejące do dzisiaj
 • Antyk słownik Co znaczy akcja polskich władz podziemnych w latach 1943-44 mająca na celu pokonywanie propagandy komunist. i PPR, traktowanej jako agentura sowiecka
 • Richard Arkwright słownik Co znaczy wynalazca. Jako pierwszy skonstruował mechaniczną przędzarkę (1769) i zastosował do niej napęd wodny własnej konstrukcji (1775), co było
 • Arkada słownik Co znaczy w architekturze obiekt złożony z łuku i dwóch podpór (na przykład kolumn); a. na ogół występują w rzędach
 • Ludovico Ariosto słownik Co znaczy jeden z największych poetów wł. Autor głośnego renesansowego poematu Orland szalony i licznych komedii
 • Berlinga Armia słownik Co znaczy tworzonej w ZSRR pod patronatem Związku Patriotów Polskich, dowodzonej poprzez gen. Z. Berlinga. Zobacz Pierwsza Dywizja im. Tadeusza
 • Arka słownik Co znaczy dwumiesięcznik lit.-polit. ukazujący się w Krakowie od 1983 (do 1990 poza cenzurą). Reprezentuje nurt liberalno-konserwatywny
 • Ariowie słownik Co znaczy plemion indoeuropejskich, które w poł. II tys. przed naszą erą opanowały dolinę Indusu, a w pocz. I tys. przed naszą erą dolinę Gangesu
 • Ludowa Armia słownik Co znaczy poprzez Krajową Radę Narodową na bazie Gwardii Ludowej. Dow. M. Rola-Żymierski. Organizowała zamachy przeciw Niemcom i oddziały
 • Czerwona Armia słownik Co znaczy bolszewickiej Gwardii Czerwonej dzięki talentom L. Trockiego, początkowo ochotnicza, później przebudowana poprzez M. Frunzego na regularną
 • Artur słownik Co znaczy bohater cyklu opowieści rycerskich, zwł. z angielskiego: legend o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu
 • Arnhem słownik Co znaczy głośnej, aczkolwiek nieudanej alianckiej operacji desantowej przeprowadzonej 17-26 IX 1944, a mającej uchwycić przeprawy na Renie
 • Arystofanes słownik Co znaczy komediopisarz gr., uprawiał satyrę polit., poruszał sprawy codzienne; gł. dzieła to między innymi Rycerze, Ptaki, Żaby, Bogactwo
 • Aryman słownik Co znaczy w zoroastryzmie bóg ciemności, uosobienie zła, lider złych duchów, toczący odwieczny bój z Ahura Mazdą
 • Arystokracja słownik Co znaczy gdzie władza należała do przedstawicieli możnych rodów szczycących się pochodzeniem od legendarnego przodka; w dobie nowoż. warstwa
 • Adam Asnyk słownik Co znaczy 1857 student Akademii Medyko-Chirurgicznej, uczestnik konspiracji, w 1863 czł. Rządu Nar., od 1864 na emigracji, w 1866 osiadł w Galicji
 • Assur słownik Co znaczy najstarsza stolica Asyrii, również imię naczelne czczonego tam boga
 • Astronomia słownik Co znaczy edukacja o budowie ciał niebieskich i ich przemieszczeniach
 • Astrologia słownik Co znaczy wiedza nie mająca charakteru naukowego, dopatrująca się wpływu ciał niebieskich na życie człowieka
 • Autonomia słownik Co znaczy szerokie uprawnienia samorządowe danego terytorium w obrębie jakiegoś państwa
 • Ataman słownik Co znaczy 1. wybieralny wódz kozacki w XVI-XVIII w.; 2. tytuł S. Petlury przyjęty poprzez niego po objęciu władzy w obu republikach ukraińskich w 1919
 • Asyryjczycy słownik Co znaczy plemiona semickie w pn. Mezopotamii, założyciele państwa Asyrii
 • Ateński Związek Morski II słownik Co znaczy przewodnictwem Aten skierowany przeciw hegemonii Sparty, założony w 378/377 przed naszą erą Nadużycia Aten w relacji do pozostałych krajów
 • Aubigne Theodore Agrippa d słownik Co znaczy franc. historyk i pisarz, obrońca hugenotów. Najważniejszym dziełem jest Les tragiques
 • Atlantyda słownik Co znaczy mityczna kraina o wysokiej cywilizacji; miała z nieznanych przyczyn zapaść się w morze. Ciągle dyskutuje się istnienie i ewentualne
 • Attyka słownik Co znaczy w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (nad M. Egejskim), siedziba Ateńczyków ( Ateny
 • August słownik Co znaczy staroż. w nawiązaniu do przydomka nadanego Oktawianowi ( Oktawian August) poprzez senat w 27 przed naszą erą, gwarantującego mu cześć
 • August III Sas, Fryderyk August III słownik Co znaczy saski i władca Polski od 1733. Pozbawiony umiejętności polit. Odpowiedzialny za zniszczenie Saksonii w momencie wojny o sukcesję austr. i
 • Austroslawizm słownik Co znaczy federację równoprawnych krajów nar. pod berłem Habsburgów, wysunięty w poł. XIX w. poprzez polityków czes., dążących do powiększenia
 • Australopitek słownik Co znaczy istota o cechach ludzkich (między innymi w uzębieniu i budowie kończyn, dwunożny chód), pojawiła się przed 4 mln lat w
 • Autochtoni słownik Co znaczy Polsce na ogół ustalenie rdzennych mieszkańców Ziem Odzyskanych zarówno świadomych swej polskości, jak i osób bez jasnego poczucia
 • Aztekowie słownik Co znaczy w. silnie zmilitaryzowany, lecz o dość luźnej organizacji społ., której kluczową fundamentem był klan. Te łączyły się w niezależne plemiona
 • Dyplomatyczny Azyl słownik Co znaczy innego państwa na terenie placówki dyplomatycznej, wykonywany dzięki zasadzie eksterytorialności tych przedstawicielstw
 • Awarzy słownik Co znaczy zajmowali tereny nad środk. Dunajem, założyli kraj rozbite poprzez Karola Wielkiego (796), ślad po nich zaginął w IX w
 • Pietrowicz Awwakum słownik Co znaczy albo staroobrzędowców) w Cerkwi prawosławnej. Przeciwnik reform patriarchy moskiewskiego Nikona. Spalony na stosie
 • Autorytaryzm słownik Co znaczy kontrolowanej władzy jednostki albo ekipy, jednak w odróżnieniu do totalitaryzmu nie dążący do pełnej kontroli życia obywateli
 • Polityczny Azyl słownik Co znaczy schronienie na terytorium jakiegoś państwa udzielane osobom prześladowanym we własnym państwie z racji na ich działalność polit
 • Antropomorfizm słownik Co znaczy przyrody, zjawisk stanowiących element wierzeń rel. (istot nadprzyrodzonych i tak dalej) i pojęć abstrakcyjnych (na przykład wolność
 • Tomasz Arciszewski słownik Co znaczy 1896 w PPS, jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS, min. w rządach I. Daszyńskiego i J. Moraczewskiego, poseł na sejm 1919-35. Od 1931
 • Palestyńska Autonomia słownik Co znaczy tworzony na terenach okupowanych poprzez Izrael na podstawie porozumienia izraelsko-palestyńskiego z 1993. W 1994 utworzono Radę Autonomii
 • Aryjczycy słownik Co znaczy termin stosowany w hitlerowskiej III Rzeszy na ustalenie osób, które w odróżnieniu do Żydów zachowały pełnię praw obywatelskich
 • Agencja Polska w Lozannie słownik Co znaczy Piltza i M. Seydę organizacja informująca rządy zachodnie, a zwł. zaopatrująca prasę w materiały o Polsce. Pod koniec działania pod

Dane historyczne, bohater, postać

Kim był Agencja Polska W Lozannie, Aryjczycy, Autonomia Palestyńska, Arciszewski Tomasz, Antropomorfizm, Azyl Polityczny, Autorytaryzm, Awwakum Pietrowicz, Awarzy słownik

Analiza danych, analiza wydarzeń.

Co zrobił Agencja Polska W Lozannie, Aryjczycy, Autonomia Palestyńska biografia

Kim była? Co zrobiła?