obywatelski klub co to jest
Obywatelski Klub Parlamentarny, Ossoliński Józef Maksymilian, Obstrukcja, Obrzezanie, Ostrowski.

Postacie historyczne, biografia na O

 • Kim był Kleofas Michał Ogiński Co zrobił kompozytor; poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik sojuszu z Prusami; przystąpił do insurekcji 1794 na Litwie (czł. Najwyższej Porady
 • Kim był Wilhelm Ockham Co zrobił uniw. w Oxfordzie, przedstawiciel tak zwany nominalizmu; głosił oddzielenie teologii, opartej na wierze i Objawieniu, od filozofii
 • Kim był Ludwik Oborski Co zrobił Służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., walczył w stworzeniu listopadowym, wziął udział w bitwie pod Grochowem i Dębem Ogromnym
 • Kim był Nacjonalistyczne Prawicowo Odchylenie Co zrobił stalinowskich poprzez ekipę B. Bieruta na ustalenie poglądów W. Gomułki i jego ekipy, która czerpała wzorce nie tylko z ZSRR, lecz również
 • Kim był Koncentracyjne Obozy Co zrobił uważanych za niebezpiecznych albo niewygodnych przeważnie z przyczyn militarnych albo polit. Pierwsze w XX w. były obozy tworzone poprzez
 • Kim był Radykalny Narodowo Obóz Co zrobił utworzone IV 1934 poprzez młodych działaczy nar., zwł. warsz. skupionych wokół pisma Sztafeta , a krytykujących zbyt oportunistyczną, ich
 • Kim był Polski Wielkiej Obóz Co zrobił powołana w XII 1926 z inicjatywy R. Dmowskiego w celu zebrania prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływania na masy w duchu ideologii
 • Kim był Obóz Zjednoczenia Narodowego, zw. Ozonem Co zrobił jednoczyć obywateli wokół sanacji. Powołał ją do życia płk A. Koc kierując się z mandatu marsz. E. Rydza-Śmigłego. OZN zbudowany był
 • Kim był 1939 Warszawy Obrona Co zrobił gen. W. Czuma. 9 IX pierwszy atak Niemców z marszu na Ochocie i Woli. Wobec jego niepowodzenia zaczęło się regularne oblężenie. Sporą rolę
 • Kim był Edward Ochab Co zrobił trakcie wojny w ZSRR; w PRL pełnił sporo wysokich stanowisk państwowych i partyjnych. W latach 1954-1968 członek Biura Polit. KC PZPR. W
 • Kim był Obywatelstwo Co zrobił związana zarówno z ustalonymi uprawnieniami, jak i obowiązkami. Te ostatnie są normalnie zapisane w konstytucji danego państwa
 • Kim był Odoaker Co zrobił odsunął od tronu ostatniego w staroż. cesarza rzym. na Zachodzie Romulusa Augustulusa i ogłosił się królem, ubiegając się bezskutecznie o
 • Kim był August Oktawian Co zrobił krewny Juliusza Cezara, który go adoptował; członek II triumwiratu; po pokonaniu przeciwników objął tron jako jedynowładca otrzymując od
 • Kim był Okulicki Leopold, ps. Niedźwiadek Co zrobił wojny 1920, od X 1939 w SZP, 1940 dow. ZWZ na ziemiach wcielonych do ZSRR. Aresztowany poprzez władze radz. w 1941, po zwolnieniu został
 • Kim był okupacja niemiecka na ziemiach polskich 1939-1945 Co zrobił wcielone do Rzeszy (woj. poznańskie, pomorskie, śląskie, przewarzająca część łódzkiego, połowa warsz.), z których wysiedlano Polaków, a
 • Kim był Andrzej Olechowski Co zrobił prezenter radiowy. Od 1973 prac. instytucji międzynar., gdzie reprezentował PRL. Przy Okrągłym Stole zasiadał po stronie rządowej. Po 1989
 • Kim był Zbigniew Oleśnicki Co zrobił znakomity polityk. Sekretarz Władysława Jagiełły, wkrótce lider możnych małopolskich. Wielką rolę w kraju odgrywał u kresu życia Jagiełły
 • Kim był Olimpia Co zrobił na Peloponezie; był to święty gaj otoczony murem, mieszczący świątynie i ołtarze bogów (zw. olimpijskimi), z gł. świątynią i wspaniałym
 • Kim był Umajjadzi Omajjadzi Co zrobił Damaszku w latach 661-750 i w Kordobie w latach 756-1031 Założyciel O. Moawia przeniósł stolicę kalifatu z Medyny do Damaszku. Za panowania
 • Kim był Opec Co zrobił Naftową założona w Bagdadzie w 1960 do koordynowania wielkości produkcji i konsultowania cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych w
 • Kim był Oregon Co zrobił pograniczu USA i Kanady w dolinie rzeki Columbia (wiele większa od dzisiejszego stanu Oregon) administrowana razem poprzez Stany Zjedn. i W
 • Kim był Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej Co zrobił zamachów na urzędy carskie, kasy skarbowe, pociągi przewożące kapitał rządowe; wysuwała na czoło działalności PPS akcje terrorystyczne; w
 • Kim był Zjednoczonych Narodów Organizacja Co zrobił suwerennych krajów zał. na konferencji w San Francisco (od 25 IV 1945). Za jej fundamentalne cele w Karcie ONZ podpisanej 26 VI 1945 uznano
 • Kim był Nie Organizacja Co zrobił inicjatywy KG AK od IV 1944 w przewidywaniu konieczności rozwiązania Armii Krajowej. Obliczona była na działania długoplanowe. Miała
 • Kim był Amerykańskich Państw Organizacja Co zrobił państwa zach. półkuli. Kluczowe jej zadania to: umacnianie pokoju i pokojowe rozwiązywanie konfliktów i wsparcie ekonomicznego i
 • Kim był Nacjonalistów Ukraińskich Organizacja Co zrobił zmierzająca do utworzenia państwa ukr., b. czynna na ziemiach wschodnich w Polsce międzywojennej (w tym akcje dywersyjno-sabotażowe i
 • Kim był Ortodoksja Co zrobił prawowierność, wierne trwanie przy jakiejś doktrynie albo idei, zwł. religijnej. Zobacz także prawosławie
 • Kim był Edward Morawski Osóbka Co zrobił w Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. Zwolennik ścisłej współpracy z PPR. Wiceprzewodniczący Krajowej Porady Narodowej
 • Kim był Jerzy Ossoliński Co zrobił 1643), znakomity polityk, bliski współpracownik królów Władysława IV i Jana Kazimierza. W polityce wewn. opowiadał się za umocnieniem
 • Kim był Ostflucht Co zrobił się ludności ze wschodnich terenów Rzeszy do szybciej uprzemysławiających się i dających lepsze możliwości zarobku w XIX i XX w. terenów
 • Kim był Ostpolitik Co zrobił SPD po II wojnie świat. zakładająca dobre relacje z ZSRR i państwami bloku komunist. w celu stopniowego rozmiękczania komunizmu drogą
 • Kim był Ostrogoci Co zrobił III-IV w. przebywali nad M. Czarnym. W 375 podbici poprzez Hunów, po ich upadku osiedli w prowincji rzym. Panonii. W latach 488-493 pod
 • Kim był Oś Berlin-Rzym-Tokio Co zrobił faszyst. i totalitarnych współpracujących od 1936. Pierwsza była tak zwany oś Berlin-Rzym, a więc porozumienie niem.-wł. z 25 X 1936
 • Kim był Leopold Otto Co zrobił Warszawie (w latach 1866-75 na Śląsku Cieszyńskim); zwolennik polonizacji protestantów; 1861-62 popierał pol. ruch nar. w momencie
 • Kim był Wielki I Otton Co zrobił i cesarz rzym. od 962, uporał się z opozycją wewn. przy użyciu duchowieństwa, w dalszym ciągu zyskał Włochy i stał się opiekunem i
 • Kim był Owidiusz Co zrobił doby Oktawiana Augusta; napisał między innymi elegie miłosne, poemat oparty na mitach gr. i rzym. Metamorfozy ( Przemiany ). W 8 n.e
 • Kim był Opat Co zrobił tytuł przełożonego stosowany w nie wszystkich zakonach
 • Kim był Ozyrys Co zrobił w staroż. Egipcie bóg życia i świata zmarłych, mąż Izydy, tata Horusa
 • Kim był Ormo Co zrobił w 1946 w celu zapewnienia wsparcia dla działań milicji. W latach PRL brała także udział w zwalczaniu demokr. opozycji. Rozwiązana w 1989
 • Kim był Oecd Co zrobił Rozwoju utworzona 30 IX 1961 w Paryżu, grupująca najbogatsze państwa świata w celu koordynowania współpracy w dziedzinie rozwoju gosp
 • Kim był Wasyl Konstanty Ostrogski Co zrobił Posiadacz olbrzymich (największych w Rzeczpospolitej) majątków na Ukrainie i Wołyniu, opiekun prawosławnych, przeciwnik unii brzeskiej. W
 • Kim był Eliza Orzeszkowa Co zrobił w organizacji nar. wspierającej stworzenie; 1866 zamieszkała w Grodnie; reprezentantka pozytywizmu; w swej twórczości podejmowała główne
 • Kim był Oas Co zrobił poprzez franc. wojskowych w Algierze. Walczyła, także na terenie Francji, o utrzymanie franc. panowania w Algierii. Występowała przeciw
 • Kim był Palestyny Wyzwolenia Organizacja Co zrobił ugrupowań arab. ludności Palestyny, głosząca program wyzwolenia terytoriów opanowanych poprzez Izrael drogą walki zbrojnej z okupantem
 • Kim był Daniel Saavedra Ortega Co zrobił sandinistów, lewicowego ugrupowania rządzącego po obaleniu dyktatury Somozów, w 1979 szef rządu, a w dalszym ciągu 1984-90 prezydent
 • Kim był okupacja Niemiec po 1945 Co zrobił podpisaniu bezwarunkowej kapitulacji poprzez jej przedstawicieli w maju 1945 r. terytorium Niemiec zostało podzielone na konferencji
 • Kim był Ogradzanie Co zrobił masowego zajmowania ziem gminnych poprzez z angielskiego: właścicieli ziemskich w XIII-XVIII w. Grunta będące tradycyjnie własnością całej
 • Kim był Odprężenie Co zrobił charakteryzujący się pewnym złagodzeniem stosunków pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zapoczątkowany w 1963 założeniem tak zwany gorącej linii
 • Kim był Iii Otton Co zrobił cesarz od 996 z dynastii saskiej, początkowo rządziła za niego matka cesarzowa Teofano, później babka Adelajda. Po usamodzielnieniu
 • Kim był Stół Okrągły Co zrobił dwoma albo więcej stronami zakładająca równe prawa uczestników, czasem odnosząca się do rozmów pomiędzy rządem a opozycją. W Polsce
 • Kim był Olivares Gaspar de Guzman Co zrobił pierwszy minister, dążył do przywrócenia imperium hiszp., w wojnie 30-letniej wspierał Habsburgów austr., liczył na ich pomoc w walce z
 • Kim był Kosowie W Operacja Co zrobił skierowana przeciw wojskom serb. operującym w Kosowie podjęta w obronie autochtonicznej ludności albańskiej poddanej represjom poprzez
 • Kim był Afrykańskiej Jedności Organizacja Co zrobił afrykańskiego. Zapoczątkowana w Gwinei w 1958. Ostatecznie ukształtowana 25 V 1963 w Addis Abebie, gdzie podpisano Kartę OJA. Występuje
 • Kim był Okrzeja Stefan, pseud. Witold Co zrobił Organizacji Bojowej PPS; 26 III 1905 dokonał zamachu bombowego na komisariat policji na Pradze; został schwytany i skazany na Zgon
 • Kim był P Nikołaj Ogariow Co zrobił pisarz i filozof; w 1834 za działalność opozycyjną skazany na zesłanie, od 1856 w Londynie, razem z Hercenem wydawał Kołokoł
 • Kim był Ołtarz Co zrobił miejsce składania ofiar istotom nadprzyrodzonym
 • Kim był Obodryci Obodrzyce Co zrobił zachodniosłow. zamieszkujących na prawym brzegu dolnej Łaby; poświadczeni w źródłach już w VIII w.; zjednoczeni w księstwo w poł. X w.; w
 • Kim był Pracy Obozy Co zrobił dla zastosowania siły roboczej. Na olbrzymią skalę tworzone w Rosji bolszewickiej i ZSRR. Służyły również do fizycznego wyniszczenia
 • Kim był Zagłady Obozy Co zrobił przykład w okresie II wojny świat. organizowane poprzez władze III Rzeszy w celu ostatecznej zagłady Żydów (jak Oświęcim-Brzezinka
 • Kim był Obrenowicie Co zrobił królewska, panująca w Serbii w latach 1817-42, 1858-1903; zał. poprzez Miłosza Obrenowicia (1780-1860), księcia Serbii 1817-39 i 1858-60
 • Kim był Ofiara Co zrobił składany istotom nadprzyrodzonym (spalany, oddawany do świątyni) w celu błagalnym, dziękczynnym i tak dalej; również obrzęd składania
 • Kim był Okcydentaliści Co zrobił i 50. XIX w., opowiadający się za zniesieniem poddaństwa chłopów i przebudową Rosji, polegający się na doświadczeniach Europy Zach
 • Kim był Odwilż Co zrobił komunist. władz ZSRR zapoczątkowanej po Zgonu J. Stalina (1953). Nazwa pochodzi od tytułu powieści Ilji Erenburga Odwilż
 • Kim był Oflag Co zrobił jenieckiego dla oficerów. Do w najwyższym stopniu znanych oflagów zalicza się: Woldenberg (a więc Dobiegniewo), Colditz, Neubrandenburg
 • Kim był Odstraszanie Co zrobił że nagromadzenie odpowiedniej ilości broni powstrzymuje potencjalnego napastnika przed agresją. Jako strategia zdobyła na znaczeniu w dobie
 • Kim był Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Co zrobił centrala związkowa skupiająca od 1984 prorządowe, później lewicowe związki zawodowe. Od 1991 wchodzi w skład Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 • Kim był Okinawa Co zrobił archipelagu Riukiu. 1 IV-21 VI 1945 słynną bitwę o jej zdobycie Amerykanie okupili sporymi utratami (47 tys. ludzi). Poprzez sporo lat
 • Kim był Okrągłogłowi Co zrobił w Anglii w momencie wojny domowej 1640-1648 nazwa nadana zwolennikom parlamentu
 • Kim był Józef Oleksy Co zrobił wieloletni pracownik aparatu partyjnego PZPR, między innymi minister ds. związków zawodowych w 1989, od wyborów 4 VI 1989 poseł na sejm RP
 • Kim był Orania Co zrobił kolonistów hol. z XVII w.) w pd. Afryce w 1837; w 1854 ogłoszona republiką; w okresie wojny z angielskiego:-burskiej 1899-1902 anektowana
 • Kim był Olędrzy Co zrobił osadnicy sprowadzani z Niderlandów, osadzani na terenach bagnistych (Żuławy, dolina Noteci), osobiście wolni. Nieśli ze sobą znajomość
 • Kim był Oligarchia Co zrobił odgrywa nieliczna ekipa wyodrębniona spośród arystokracji rodowej albo elit majątkowych. W staroż. Grecji o. przeciwstawiano arystokracji
 • Kim był Magnacka Oligarchia Co zrobił XVII w. tendencja do zmonopolizowania poprzez magnatów władzy w kraju. W przeciwieństwie od innych istniejących naprawdę mechanizmów
 • Kim był Stefan Olszowski Co zrobił i 1980-1985 członek Biura Politycznego KC PZPR, wpływowy sekr. KC PZPR związany z M. Moczarem i jego frakcją, w dalszym ciągu lider tak
 • Kim był Orda Co zrobił dwór, kwatera władcy, a wreszcie ustalenie państwa mong. albo tur.; 2. w dawnej Polsce ustalenie całości wojska tatar. bądź jego obozu
 • Kim był Opactwo Co zrobił w Kościele katol. klasztor z opatem na czele
 • Kim był Krzysztof Opaliński Co zrobił dziennikarz. Krytycznie odnosił się do rzeczywistości Rzeczypospolitej (Satyry lub Przestrogi dla naprawy rządu). W 1655 podpisał
 • Kim był Opole Co zrobił związek sąsiedzki na ustalonym terytorium; z początku region służący razem poprzez wolnych osadników; od XII w. do pocz. XIV w. w Polsce
 • Kim był Dei Opus Co zrobił Hiszpanii w 1928 miało w swym założeniu łączyć tradycyjną religijność z nowoczesnymi formami działalności w polityce i gospodarce, jest to
 • Kim był Jan Alojzy Orchowski Co zrobił insurekcji 1794 proponował nadać wolność chłopom i ziemię odebraną zdrajcom narodu; działacz Tow. Republikanów; w Księstwie Warsz. sędzia
 • Kim był Józef Ordęga Co zrobił czasach Królestwa Pol. współpracował z kaliszanami; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji czł. TDP (należał do umiarkowanego
 • Kim był Julian Ordon Co zrobił listopadowego; w trakcie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli; sławny dzięki poematowi A. Mickiewicza Reduta Ordona; po stworzeniu
 • Kim był Wyborcza Ordynacja Co zrobił ustawa regulująca zasady i tryb demokratycznych wyborów
 • Kim był Ludwik Orpiszewski Co zrobił działacz emigracyjny; 29 XI 1830 brał udział w ataku na Belweder; czł. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji bliski współpracownik ks. A.J
 • Kim był Juliusz Osterwa Co zrobił wpływem ros. reformatorów sceny utworzył w Warszawie eksperymentalny teatr-stowarzyszenie Reduta , gdzie przeszedł od realizmu poprzez
 • Kim był Ostracyzm Co zrobił odmiana sądu (zapoczątkowana najprawdopodobniej poprzez Klejstenesa). O. chronił kraj przed tyranią albo przewrotem przez wygnanie osoby
 • Kim był Otoczak Co zrobił w trakcie przemieszczania się w wodzie (na przykład rzece), służył do wyrobu najprymitywniejszych narzędzi paleolitycznych
 • Kim był Robert Owen Co zrobił utopijny, pionier ruchu spółdzielczego; w 1823 założył w stanach zjednoczonych ameryki osadę spółdzielczą, która zbankrutowała; od 1829
 • Kim był Axel Oxenstierna Co zrobił XVII w.; zwany nawet mężem stanu XVII w. Kanclerz szwedz. od 1612, bliski współpracownik Gustawa Adolfa. Od Zgonu króla (1632) rzeczywisty
 • Kim był Milton Apollo Obote Co zrobił momencie kolonialnym, premier Ugandy 1962-66 i prezydent 1966-71. Obalony poprzez zamach stanu, przejściowo na emigracji w Tanzanii. Po
 • Kim był Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego Co zrobił 1981 w celu zdobycia poparcia społ. dla artystów stanu wojennego, przekształcony w dalszym ciągu w 1983 w PRON
 • Kim był Aleksander Orłowski Co zrobił insurekcji 1794; od 1802 w Petersburgu; nadworny rysownik w. ks. Konstantego Pawłowicza; malował portrety, sceny batalistyczne i pejzaże
 • Kim był Służebna Osada Co zrobił mieszkańcy zobowiązani byli do ustalonych świadczeń na rzecz księcia albo pobliskiego grodu. Zamieszkiwali ją zazwyczaj ludzie jednego
 • Kim był Ii Otton Co zrobił 967 cesarz; został pobity poprzez Arabów w Italii (982), a stworzenie Słowian połabskich z 983 przyniosło kres władzy niem. na ich
 • Kim był Ochrana Co zrobił w Rosji carskiej; powstała w 1881 po zamachu na Aleksandra II, na początku w Petersburgu, potem w Moskwie i w innych większych miastach
 • Kim był Jan Olszewski Co zrobił Szeregów w stworzeniu warsz. Jeden z wybitniejszych członków polskiej masonerii w latach 1962-1991. W czasach PRL obrońca polit., bronił
 • Kim był Samuel Orgelbrand Co zrobił otworzył w Warszawie firmę S. Orgelbrand i S-ka składającą się z księgarni, drukarni (od 1844) i składu książek; z czasem gł. placówka
 • Kim był Tomasz Władysław Ostrowski Co zrobił służył w armii Księstwa Warsz.; XII 1830 wybrany marszałkiem izby poselskiej, przyczynił się do przyjęcia poprzez sejm 25 I 1831 uchwały o
 • Kim był Obrzezanie Co zrobił części napletka, użytkowane jako symbol poświęcenia sile boskiej użytkowane u kapłanów (na przykład egipskich) bądź powszechnie (na
 • Kim był Obstrukcja Co zrobił parlamentarna - sposób walki polegająca na utrudnianiu normalnej działalności parlamentu (na przykład poprzez max. zastosowanie możliwości
 • Kim był Maksymilian Józef Ossoliński Co zrobił ziemianin; 1771-73 współpracował z pismem Zabawy Przyjemne i Pożyteczne ; od 1793 w Wiedniu; od 1809 prefekt (a więc dyrektor) cesarskiej
 • Kim był Parlamentarny Klub Obywatelski Co zrobił posłów i senatorów Komitetu Obywatelskiego Solidarność skupionych wokół Lecha Wałęsy; początkowo w składzie 161 posłów i 99 senatorów pod

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Obywatelski Klub Parlamentarny, Ossoliński Józef Maksymilian, Obstrukcja, Obrzezanie, Ostrowski Władysław Tomasz, Orgelbrand Samuel, Olszewski Jan, Ochrana zasługi.

Bohater Obywatelski Klub Parlamentarny, Ossoliński Józef co zrobił.