paradoks polemia co to jest
Paradoks, Polisemia, Poststrukturalizm - Problem Tekstu, Polisyndeton, Poetyka Opisowa, Pleonazm.

Wypracowanie, tekst, opis, wyjaśnienie, pojęcie, termin na P

 • Czym jest PI¦MIENNICTWO Znaczenie Zobacz poezja, poezja a piśmiennictwo
 • Czym jest POSTSTRUKTURALIZM Znaczenie wewnątrz strukturalizmu krytycznym kierunkiem myślenia o strukturalizmie. O ile strukturalizm kierował swój wzrok ku głębi, ku strukturom i
 • Czym jest PRASKA SZKOŁA STRUKTURALNA Znaczenie Zobacz strukturalizm czeski
 • Czym jest PUBLICZNO¦Ć LITERACKA Znaczenie znaczeniach. Przeważnie znaczy ogół osób i instytucji, które biorą udział w komunikacji literackiej. W pracach, gdzie punktem wyjścia jest
 • Czym jest PRZYJEMNO¦Ć TEKSTU ROLANDA BARTHES´A Znaczenie dwa bieguny: właściwą przyjemność, a więc powolne oddawanie się leniwej lekturze, przeważnie długich powieści realistycznych, niczym
 • Czym jest PEON TRZECI Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest POETYKI STAROPOLSKIE I O¦WIECENIOWE Znaczenie teoretycznej refleksji nad literaturą (właściwie do końca XVI stulecia) kluczową rolę odegrała recepcja stworzonych w kręgu europejskim
 • Czym jest POEMAT DYGRESYJNY Znaczenie Zobacz dygresja
 • Czym jest PROPPA WŁODZIMIERZA MORFOLOGIA BAJKI Znaczenie Zobacz Morfologia bajki W. Proppa
 • Czym jest PROTOTYP Znaczenie Zobacz kognitywizm
 • Czym jest PSYCHOANALIZA Znaczenie wykorzystująca określenia psychologii głębi (Z. Freud, C.G. Jung) - w Polsce nie przyjęła się tak dobrze jak na Zachodzie. W pierwszym
 • Czym jest PAMIĘTNIK Znaczenie pogranicza literatury i piśmiennictwa (por. poezja a piśmiennictwo). To jest - wg w najwyższym stopniu rozpowszechnionej definicji
 • Czym jest PANEGIRYK Znaczenie antycznej, który w przesadny i bałwochwalczy sposób oddawał cześć znaczącej osobie publicznej. Rozwinął się w średniowieczu i był metodą
 • Czym jest PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć) Znaczenie moralistyczno-dydaktycznej, relacjonujący historię jednostkową. Wydobywa z niej uniwersalne prawdy, które mają stać się pouczeniem moralnym
 • Czym jest PARAGRAM, PARAGRAMATYCZNA STRUKTURA Znaczenie jakiegoś wyrazu: argumętnie a argumentować (Lec), nasze orły a nasze osły . Por. kalambur, paronomazja. 2. Ustalenie ´struktura
 • Czym jest PARALELIZM Znaczenie konstrukcji składniowych (paralelizm składniowy) w wypowiedzi, a również większych struktur fabularnych bądź tematycznych - wtedy można
 • Czym jest POETYKA SFORMUŁOWANA Znaczenie tworzenia wykładane bezpośrednio poprzez pisarzy i krytyków w formie wypowiedzi programowych i teoretycznych. Wypowiedzi na temat własnej
 • Czym jest PYTANIE RETORYCZNE Znaczenie aby uzyskać odpowiedź, ale po to, aby się utwierdzić we własnych przekonaniach. To jest zwykle pytanie bez adresata, pojawiające się
 • Czym jest PRZESTRZEŃ W LITERATURZE Znaczenie literackim i - szerzej - przestrzenności świata przedstawionego może być rozpatrywana w trzech aspektach: 1. Przestrzeń jako jedna z zasad
 • Czym jest PARATAKSA Znaczenie Współrzędność dwu albo większej liczby zdań w jednym wypowiedzeniu czy okresie retorycznym. Por. hipotaksa, moment retoryczny. JP
 • Czym jest PARENTEZA Znaczenie bywa normalnie wskaźnikiem stylu naukowego. W poezji pięknej może sygnalizować ironię: Nawet w trakcie drabantów i anglezów, które
 • Czym jest PLAGIAT Znaczenie kradzież własności intelektualnej, powiązane z prawem autorskim. Obiektem przywłaszczenia może być całe dzieło bądź jego fragment, na
 • Czym jest POETYKA ARYSTOTELESA Znaczenie najznakomitszy w okolicy Platona (około 429-347 r. przed naszą erą) myśliciel antyczny, wykształcił w swym dorobku pisarskim dojrzały i
 • Czym jest POUNDA EZRY ABC CZYTANIA Znaczenie Zobacz ABC czytania E. Pounda
 • Czym jest POWIE¦Ć Znaczenie kluczowymi elementami składowymi są narracja i świat przedstawiony. Bohaterzy (jako składnik świata przedstawionego) uczestniczący w
 • Czym jest POWIE¦Ć POETYCKA Znaczenie cechy epickie i liryczne. Epickość powieści poetyckiej znajduje słowo w pierwszej kolejności w skoncentrowanej wokół głównego bohatera
 • Czym jest PODMIOT LIRYCZNY Znaczenie utożsamiać z realną osobą autora), a więc tak zwany podmiot literacki - w liryce nazywany podmiotem lirycznym (odmiennie ja liryczne), w
 • Czym jest PASTISZ Znaczenie celów ośmieszających. Czasem to jest kontynuacja znanego poematu (Pan Tadeusz J. Słowackiego a wzorzec Mickiewicza). Wybitne pastisze
 • Czym jest PARONOMAZJA Znaczenie Paronomazja w poezji to zmyślone pokrewieństwo bliskich dźwiękowo wyrazów. Przyboś sugeruje powinowactwa etymologiczne pola i rzępolenia
 • Czym jest PORÓWNANIE Znaczenie poetyckiego. To jest zwykle dwuczęściowa konstrukcja składniowa połączona wyrazami jak , jako , jak gdyby , na kształt . Obie części
 • Czym jest PRˇD (KIERUNEK) LITERACKI Znaczenie teoretycznych treść definicje prąd literacki nie jest jednoznacznie ustalona; krzyżuje się ono z takimi pojęciami jak moment literacki
 • Czym jest POETYKA IMMANENTNA Znaczenie literackiego możliwe do odczytania z samego dzieła. W takim ujęciu ustalona wypowiedź literacka świadczy o normach przyjętych poprzez
 • Czym jest POETYZM Znaczenie odbiorcy rodowód poetycki (rozpoznawalny przez znajomość konkretnej konwencji języka poetyckiego). W dwudziestoleciu międzywojennym na
 • Czym jest POEMAT Znaczenie termin ten określał dowolny utwór literacki i taki stan rzeczy trwa do dzisiaj w refleksji teoretycznej, aczkolwiek na przykład J. Derrida
 • Czym jest POSTAĆ LITERACKA Znaczenie przedstawionego w dziele literackim. Nawet w powieści biograficznej albo historycznej, gdy ma faktyczny rodowód - postać w dziele
 • Czym jest PRZYPOWIE¦Ć Znaczenie Zobacz parabola
 • Czym jest POKOLENIE LITERACKIE Znaczenie socjologii, w nauce o poezji służy do opisu populacji szeroko rozumianych autorów i ich odbiorców zbliżonej wiekowo, której elementem
 • Czym jest POSTMODERNIZM Znaczenie systematycznie mylącym, bo zdaje się określać coś, co nadeszło już po modernizmie i rozpoczęło swe panowanie jako nowa epoka, prąd
 • Czym jest PARAFRAZA Znaczenie literackiego (na przykład wydania dla dzieci Robinsona Kruzoe, Podróży Guliwera czy baśni Tysiąca i jednej nocy). 2. Konstruowanie nowego
 • Czym jest POLIFONICZNO¦Ć Znaczenie Zobacz dialogowość i polifoniczność
 • Czym jest POLIPTOTON Znaczenie sytuacjach gramatycznych w jednym wersie czy zdaniu. F. Zabłocki atakuje F. Salezego Jezierskiego inwektywami: To tobie wolno, BŁA¬NIE
 • Czym jest PSALM Znaczenie charakterze modlitewnym. Zbiorem stu pięćdziesięciu kanonicznych realizacji tego gatunku jest starotestamentowa Księga Psalmów, której
 • Czym jest PODMIOT CZYNNO¦CI TWÓRCZYCH Znaczenie Por. autor, komunikacja literacka, Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej
 • Czym jest POETYKA W ¦WIETLE JĘZYKOZNAWSTWA ROMANA JAKOBSONA Znaczenie najwybitniejszych przedstawicieli językoznawstwa strukturalnego. Jest także przedstawicielem rosyjskiej szkoły formalnej (por. formalizm
 • Czym jest PODMIOT LITERACKI Znaczenie Por. komunikacja literacka, Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej
 • Czym jest POEMAT HEROIKOMICZNY Znaczenie Zobacz epos (epopeja
 • Czym jest PERYFRAZA Znaczenie pospolitego przedmiotu. W Zimie miejskiej A. Mickiewicza fajka jest zaszyfrowana jako stambulskie gorycze , herbata - z chińskich ziół
 • Czym jest PROZAIZM Znaczenie wyrazu potocznego, ujawniające się jako wyraźny dysonans w porównaniu z całym tekstem. Przykład: śledź mi jak dyszel stanął w krtani
 • Czym jest POETYKA HISTORYCZNA Znaczenie Zobacz edukacja o poezji - podział
 • Czym jest PROWINCJONALIZM Znaczenie regionie państwie, lecz nie jako dialektyzm, ale jako dozwolony wariant leksyki ogólnonarodowej. Przykład: tuk (´tłuszc¬) w Poznańskiem
 • Czym jest PRZEŁOM ANTYPOZYTYWISTYCZNY Znaczenie filozofii scjentystycznej i naturalistycznej metodologii, przypadający na ostatnie dziesięciolecie XIX wieku, ustala się mianem przełomu
 • Czym jest PRZENO¦NIA Znaczenie Zobacz metafora
 • Czym jest PRZERZUTNIA Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest PARODIA Znaczenie ośmieszenie przywoływanego dzieła. J. Tuwim, parodiując B. Leśmiana, podkreśla manierę kreowania neologizmów poprzez poprzednika. Oto Wlazł
 • Czym jest POWTÓRZENIE Znaczenie Zobacz paralelizm
 • Czym jest POZYTYWISTÓW REFLEKSJE O LITERATURZE Znaczenie ustala prąd kulturowy i filozoficzny rozwijający się w drugiej połowie XIX wieku w państwach zachodnioeuropejskich, raczej Francji i Anglii
 • Czym jest PROCES HISTORYCZNOLITERACKI Znaczenie Zobacz Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego
 • Czym jest PROFILOWANIE Znaczenie Zobacz kognitywizm
 • Czym jest PALINDROM Znaczenie wspak mają identyczną treść, na przykład KOBYŁA MA MAŁY BOK. Zabawa ta znana jest od antyku i stale ma swych amatorów (pewien Polak pobił
 • Czym jest PEAN Znaczenie dziękczynna w stylu patetycznym, pochodząca z tradycji greckiej. W poezji polskiej ożywienie gatunku nastąpiło w czasach socrealizmu (peany
 • Czym jest PERSONIFIKACJA Znaczenie również rośliny i zwierzęta, nabierają cech ludzkich. W zestawieniu z antropomorfizacją ma personifikacja rysy bardziej schematyczne
 • Czym jest PSYCHOKRYTYKA Znaczenie Por. krytyka tematyczna, psychoanaliza
 • Czym jest PSYCHOLOGIA TWÓRCZO¦CI Znaczenie Por. poezja a psychologia
 • Czym jest PLEONAZM Znaczenie etymologicznie (na przykład masło maślane ). To jest poważny błąd stylu. Tego rodzaju tautologiczne szeregi budzą specjalną wesołość
 • Czym jest POETYKA OPISOWA Znaczenie Zobacz edukacja o poezji - podział
 • Czym jest POLISYNDETON Znaczenie złożonym współrzędnie. Użycie polisyndetonu jest właściwością utworów ludowych albo mowy dziecinnej (Nel na końcu W pustyni i w puszczy: I
 • Czym jest POSTSTRUKTURALIZM - PROBLEM TEKSTU Znaczenie instytucjonalny, systemowy wymiar literatury, próbował zobiektywizować nieposkromioną subiektywność studiów literackich, rozpoczął się od
 • Czym jest POLISEMIA Znaczenie Fraza Berenta larwa dusznego bezwładu jest odpowiednikiem polisemii, bo i larwa ma tu dwa znaczenia: (1. ´poczwarka´ 2. ´maska´); również
 • Czym jest PARADOKS Znaczenie przeciwstawiająca się powszechnie przyjętym przekonaniom. Przykłady z S.J. Leca: Otyli żyją krócej. Lecz jedzą dłużej , Gra słów - taniocha

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst, wypracowanie, objaśnienie, opis.

Definicja Paradoks, Polisemia, Poststrukturalizm - Problem Tekstu, Polisyndeton, Poetyka Opisowa, Pleonazm, Psychologia Twórczo¦Ci, Psychokrytyka, Personifikacja, Pean informacje.

Co to jest Paradoks, Polisemia, Poststrukturalizm - Problem Tekstu znaczenie.