narodów liga co to jest
Definicja Liga Narodów: zapobiegać konfliktom zbrojnym, powołana do życia z inicjatywy prez. USA T.

Czy przydatne?

Definicja Liga Narodów

Co to znaczy: organizacja międzynar. mająca strzec pokoju świat. i zapobiegać konfliktom zbrojnym, powołana do życia z inicjatywy prez. USA T. Wilsona. Pakt Ligi przyjęty 28 IV 1919 poprzez 32 państwa zwycięskie (bez Stanów Zjedn. wobec sprzeciwu Kongresu USA) i 13 krajów neutralnych stał się częścią traktatu wersalskiego, a wszedł w życie 20 I 1920. Siedzibą L.N. była Genewa. Jej najwyższym organem była Porada L.N. złożona z 5 członków stałych i 4 wybieranych okresowo. W ramach L.N., lecz jako instytucje autonomiczne, powstały Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynar. i Międzynar. Organizacja Pracy. Do L.N. weszły ostatecznie 54 państwa (od 1926 również Niemcy, od 1934 ZSRR). Kluczową rolę odgrywały w niej Anglia i Francja. W praktyce L.N. nie dysponowała jednak odpowiednią władzą, by zrealizować wszystkie swe zadania. Liczono się z nią jeszcze w latach 20., później nie umiała zapobiec agresji krajów faszyst. W 1933 wystąpiły z niej Niemcy i Japonia. Oficjalnie została rozwiązana 19 IV 1946 przez wzgląd na powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych

Kim jest Liga Narodów znaczenie w Postać biografia L .