hermeneutyka ontologiczna co to jest
Definicja HERMENEUTYKA ONTOLOGICZNA PAULA RICOEURA. Co oznacza francuski filozof, w okolicy H.G.

Czy przydatne?

Definicja HERMENEUTYKA ONTOLOGICZNA PAULA RICOEURA

Co to znaczy: P. Ricoeur, francuski filozof, w okolicy H.G. Gadamera, jest najwybitniejszym przedstawicielem hermeneutyki filozoficznej. Interesują go w szczególności problemy filozofii języka (La Métafore vive. Paryż 1975). Na jego twórczość wywarło wpływ sporo kierunków i orientacji filozoficznych, poczynając od filozofii niemieckiej (I. Kant, F. Hegel, W. Dilthey, E. Husserl, M. Heidegger, F. Nietzsche), przez strukturalizm francuski, antropologię i psychoanalizę Z. Freuda. Był uczniem G. Marcela, dlatego jego pierwsze prace wykazują zainteresowanie filozofią egzystencjalną. Refleksje filozoficzne Ricoeura traktuje się regularnie jako "teorię interpretacji" i jest ona porównywana i wyjaśniana na tle różnych współczesnych teorii badań rozumienia tekstu. Ricoeur nie stworzył jednak w swych pracach gotowego zbioru reguł czy technik interpretacji do praktycznego wykorzystania. We Wstępie do polskiego wydania książki Paula Ricoeura Język, tekst, interpretacja K. Rosner pisze pomiędzy innymi: "filozofia Ricoeura to taka teoria interpretacji, która porusza się na wyższym poziomie abstrakcji i poprzestaje na analizie najważniejszych kategorii - takich jak mowa i pismo, tekst, znak, wyjaśnianie i rozumienie". Można ją raczej traktować jako sposób docierania do pytań o prawdę tekstu, która ujawnia się w momencie odniesienia tekstu do egzystencjalnej rzeczywistości interpretatora. Hermeneutyczna interpretacja nie będzie więc jakąś "historyczną" rekonstrukcją tego, co odległe. Ma za zadanie wykazać związki "teraźniejszości" interpretatora (jego metody myślenia o życiu) z ideami tekstu z przeszłości. Rozumienie tekstu wg Ricoeura jest rodzajem otwarcia na to, co tekst objawia, dokładnie odróżniając sferę intencjonalności autora od znaczeń tekstu i percepcji odbiorczych. Tekst zyskuje w takim układzie semantyczną autonomię. Otwiera się tu sposobność immanentnej analizy tekstu, której jednak Ricoeur nie podejmuje. Dał temu słowo w swym dziele Le Conflit des interprétations, będącym polemiką ze strukturalizmem (precyzyjnie z C. Lévi-Straussem, jego analizą mitu Edypa). Nie neguje on korzyści płynących ze stosowania tej sposoby; implikuje ona obiektywizację, dystans wobec tekstu, co pozwala na tym wstępnym etapie rozpoznać układ struktur znaczeniowych tekstu. Lecz równocześnie tekst ulega "spłaszczeniu"; autor, odbiorca, środowisko "zostają wzięci w nawias" wszystko w tekście wydaje się współczesne, synchroniczne. Badanie strukturalna zdaniem Ricoeura tłumaczy tekst, lecz go nie interpretuje. Znaczenie tekstu wydobywa się dopiero w toku interpretacji. Pod wpływem psychoanalizy P. Ricoeur zajął się badaniem symboli, wielowykładalności ich sensu poza przestrzenią słownej komunikacji, poza domeną mowy. Tworzywo językowe nie jest tutaj tak ważne w procesie przekazu znaczenia. Fantazje, mity, rozszyfrowywanie słów dają sposobność przejścia od znaczenia do pragnienia, które jest zdaniem Freuda faktorem determinującym życie człowieka. Por. semiotyka francuska i włoska. ZM BIBLIOGRAFIA: P. Ricoeur: Język, tekst, interpretacja. Wstęp: K. Rosner. Przeł. P. Graff i K. Rosner. Warszawa 1989; P. Ricouer: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Przyg. S. Cichowicz, 1985; P. Ricoeur: Symbolika zła. Warszawa 1986; P. Ricoeur: Historyczność a historia filozofii. Przeł. S. Cichowicz [w:] Drogi współczesnej filozofii. Wybrał i wstępem opatrzył J. Siemek, 1978; K. Rosner: Hermeneutyka jako krytyka kultury. Warszawa 1991
Co znaczy HISTORIA LITERATURY:
Słownik Zobacz edukacja o poezji hermeneutyka ontologiczna paula ricoeura co to jest.
Co znaczy HYPOKORISTIKON:
Słownik i pieszczotliwy. Należą tu wszelakie deminutiwy, a również osobne formacje hipokorystyczne powstające dzięki szczególnym przyrostkom: Staś od Stanisława (Stacha), Basia od Barbary, Ed albo Eddie od hermeneutyka ontologiczna paula ricoeura definicja.
Co znaczy HIPOTAKSA:
Słownik złożone, gdzie występują zdania kluczowe (nadrzędne) i zdania podrzędne. Umiejętne posługiwanie się h. prowadzi do powstawania okresów retorycznych, gdzie od jednego zdania nadrzędnego może być hermeneutyka ontologiczna paula ricoeura co znaczy.

Czym jest HERMENEUTYKA ONTOLOGICZNA znaczenie w Leksykon definicja literatura H .

  • Dodano:
  • Autor: