nowomowa polsku według co to jest
Definicja NOWOMOWA PO POLSKU WEDŁUG MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO. Co oznacza został po raz pierwszy użyty.

Czy przydatne?

Definicja NOWOMOWA PO POLSKU WEDŁUG MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO

Co to znaczy: Termin nowomowa został po raz pierwszy użyty poprzez G. Orwella w antyutopii Rok 1984 i oznaczał oficjalny język podporządkowany totalitarnej ideologii państwowej. Potem na gruncie języka literatury i publicystyki polskiej określane tym mianem były teksty, które wykazują odmienność (nowość), przez swój związek z komunistyczną doktryną, "w porównaniu z mową klasyczną". Głowiński w Nowomowie po polsku zauważa, że fundamentalnymi cechami tego nowego języka (newspeak) są: 1. narzucenie wyrazistego znaku wartości, którego punktem docelowym jest jednoznaczna i nie podlegająca zakwestionowaniu ocena. Znaczenie słowa zostaje podporządkowane jego ocenie i tym samym pewne wyrażenia znaczą tylko wtedy, gdy wiążą się z nimi określone kwalifikatory; 2. niemożność podporządkowania teorii języka doraźnej praktyce użytkowania z racji na rytualność, a więc niemożność mówienia innego, aniżeli nakazuje tradycja. Wg Głowińskiego właściwością charakterystyczną nowomowy jest właśnie konflikt miedzy pragmatyką mowy a rytualnością; 3. magiczność, silnie związana z myśleniem postulatywnym, która znaczy, że słowa nie opisują rzeczywistości, lecz ją tworzą - znaczy to mówienie o stanach pożądanych w taki sposób, jakby istniały w rzeczywistości; 4. arbitralność, która wyraża się nie tylko poprzez dowolne kształtowanie znaczeń, lecz i poprzez sposobność usunięcia (lecz i dołączenia) ze słownika dowolnych słów czy związków frazeologicznych. Właściwości owego silnie manipulowanego języka Głowiński ukazuje nie tyle w komunikacji socjalnej, ile w języku propagandy (artykułów prasowych czy przemówień poszczególnych działaczy komunistycznych), a również ukazuje miejsce w wypadku bardzo specyficznej dzieł literackich, w tym literaturze. Wskazuje na przemiany w dziedzinie silnie zrytualizowanych formuł, na przykład czym różnił się język propagandy marcowej od języka oficjalnych gazet w momencie pierwszej papieskiej pielgrzymki czy wydarzeń z sierpnia 1980 roku po stworzeniu "Solidarności". Rytuał i demagogia z kolei to zestaw analiz praktycznych realizacji nowomowy w dziełach literackich z okresu realizmu socjalistycznego, na przykład wskazanie na specjalny kontekst Poematu dla dorosłych A. Ważyka, którym jest nie tyle polemika z totalitarnym ustrojem, lecz bezpośrednie i całkowite "zakwestionowanie stalinowskiego świata" i "języka, jaki w nim panował i obowiązywał". Zanalizowane zostały poprzez Głowińskiego teksty autorów, których publikacje nie ograniczają się jedynie do okresu stalinizmu i którzy zajmują niepoślednie miejsce w historii naszej literatury. To próba całościowej, wszechstronnej i rzetelnej analizy literatury pokazującej świat z "bezpieczniackiego punktu widzenia", co znaczy, że każdy wyraziciel recenzji mających obowiązującą moc partyjnego nadania jest tym, który tworzy aparat terroru. MPi BIBLIOGRAFIA: M. Głowiński: Nowomowa po polsku. Warszawa 1990; M. Głowiński: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992
Co znaczy NARODZINY TRAGEDII ALBO GRECY I PESYMIZM FRYDERYKA:
Słownik 1844-1900) to jeden z głownych filozofów niemieckich XIX wieku. Niedoceniony za życia, zmarł obłąkany, jego dzieła wywarły ogromny wpływ na filozofię i naukę o poezji w drugiej połowie XX wieku. Był nowomowa po polsku według michała głowińskiego.
Co znaczy NADAWCA:
Słownik Por. komunikacja literacka, Poetyka w świetle językoznawstwa R. Jakobsona, Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej nowomowa po polsku według michała głowińskiego.
Co znaczy NARRACJA:
Słownik narratora) o charakterze monologu, z którego wyłania się świat przedstawiony (składające się na fabułę wydarzenia i ich tło, postacie biorące udział w zdarzeniach, środowisko, gdzie działają) tekstu nowomowa po polsku według michała głowińskiego.

Czym jest NOWOMOWA PO POLSKU WEDŁUG znaczenie w Leksykon definicja literatura N .

  • Dodano:
  • Autor: