tekst co to jest
Definicja TEKST. Co oznacza odmiennie wypowiedzi, odnosi się zarówno do przekazów pisanych.

Czy przydatne?

Definicja TEKST

Co to znaczy: Definicja tekstu, odmiennie wypowiedzi, odnosi się zarówno do przekazów pisanych (utrwalonych w formie graficznej), jak i ustnych. Tekst jest zamkniętym układem zdań, którego części składowe są uporządkowane w określony sposób. Tekstem może być wypowiedź jednozdaniowa, na przykład równoważnik zdania, jak i wypowiedź wielozdaniowa, na przykład utwór literacki, pod warunkiem, Iż posiada spójność treściową. W tak zwany "pragmatycznej" definicji tekstu specjalną rolę odgrywa definicja "spójności", które wpłynęło na ukształtowanie się dwóch różnych sposobów pojmowania tekstu. Z tego punktu widzenia za tekst uznaje się lub spójny ciąg zdań posiadający wyraźne leksykalne wyznaczniki spójności ("spójność strukturalna"), lub ciąg zdań posiadający spoistość treściową ("spójność semantyczna"). W tym drugim wypadku obecność wyznaczników zespolenia poszczególnych zdań nie jest niezbędna. Spójność opiera się tu w pierwszej kolejności na koherencji treściowej, a mniej istotna jest spójność strukturalna. Tekst stanowi wówczas, odpowiednio z intencją nadawcy, komunikat, który z założenia jest poświęcony do interpretacji. Zatem dla odbiorcy tekst jest obiektem do odczytania. Semiologia posługuje się regularnie definicją "tekst kultury", które znaczy każdy produkt kultury stworzony w oparciu o określone zasady. Tekstem kultury może być jakieś dzieło plastyczne, a również rozmaite wytwory kultury składające się na otaczającą człowieka rzeczywistość (w Mitologiach R. Barthes´a, które stanowią wybitny przykład semiologicznej lektury tekstów, są nimi na przykład auto Citroën DS 19, plastik, dziecięce zabawki, czasopisma dla pań, przewodnik turystyczny i tak dalej). Definicja tekstu podlegało rozmaitym przekształceniom, gdyż ono jest rozumiane odmiennie w razie strukturalizmu, a odmiennie w razie poststrukturalizmu. W obydwu wypadkach tekst jest fundamentalnym definicją metodologicznym, a równocześnie zasadniczo się różni. Por. intertekstualność, semiotyka radziecka, poststrukturalizm - problem tekstu. AD BIBLIOGRAFIA: R. Barthes: Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Wstęp K. Kłosiński. Warszawa 1999; T. Dobrzyńska: Tekst. Próba syntezy. Warszawa 1993; Tekst i zdanie. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Wrocław 1983
Co znaczy TEKST POBOCZNY:
Słownik Por. dramat - formy wypowiedzi tekst.
Co znaczy TETRASTYCH:
Słownik czterowiersz, strofa zbudowana z czterech połączonych rymami wersów. Ten rodzaj strofy aktualny jest w literaturze polskiej od czasów średniowiecza po dziś dzień. Występuje ona w każdym rodzaju tekst.
Co znaczy TEMAT:
Słownik powiązanych ze sobą motywów, stanowiący centrum świata przedstawionego. Temat jest ośrodkiem, który zapewnia spójność świata przedstawionego, jako Iż pozostałe motywy i wątki są jemu podporządkowane tekst.

Czym jest TEKST znaczenie w Leksykon definicja literatura T .

  • Dodano:
  • Autor: