przedstawiony wiat co to jest
Definicja ¦WIAT PRZEDSTAWIONY. Co oznacza treści utworu literackiego. Termin wprowadził R. Ingarden.

Czy przydatne?

Definicja ¦WIAT PRZEDSTAWIONY

Co to znaczy: Zasadniczy składnik treści utworu literackiego. Termin wprowadził R. Ingarden i odpowiednio z tym rozumieniem świat przedstawiony obejmuje to wszystko, co w dziele przedstawione (wszystkie elementy przedstawione). W węższym rozumieniu światem przedstawionym tytułujemy to, co stanowi zawartość komunikatu kierowanego poprzez podmiot literacki (podmiot liryczny albo narratora) do adresata. Tak rozumiany świat przedstawiony jest elementem rzeczywistości przedstawionej dzieła. Centralnym elementem świata przedstawionego jest postać literacka, ogólnie - obejmuje on stany rzeczy, mechanizmy, przeżycia, działania powiązane właśnie z postaciami. Jako zespół przedstawień tworzonych w semantycznej warstwie utworu o charakterze fikcjonalnym ( fikcja literacka) jest równocześnie jakimś przykładem zewnętrznej wobec dzieła rzeczywistości ludzkiej i w ten sposób wiąże się z kryterium prawdy i/albo prawdopodobieństwa. Elementem decyzyjnym jest w tym przypadku sposób kompozycji świata przedstawionego. On także ma ważny wpływ na kształtowanie się realistycznego bądź fantastycznego charakteru świata przedstawionego. Fundamentalnym elementem konstrukcyjnym świata przedstawionego jest motyw, powiązania motywów tworzą całości wyższego rzędu, takie jak: wątek, postać, fabuła, temat. Motywy statyczne organizują przestrzeń świata przedstawionego, a dynamiczne - jego czas. ¦wiat przedstawiony jest rzeczywistością konstytuowaną w semantycznej warstwie utworu jako tak zwany wyższe układy znaczeniowe bądź "figury semantyczne", a więc pewne skupiska znaczeń, które tworzą się odpowiednio z regułami określonej kompozycji na przestrzeni całego tekstu. W porządku językowym (znaczeń słów i zdań) interferują wzajemnie i uzyskują własną ostateczną postać pod koniec wypowiedzi. Zdaniem Ingardena to są zawsze twory schematyczne podlegające czytelniczej konkretyzacji (por. fenomenologiczna koncepcja literatury...). ¦wiat przedstawiony jest wykładnikiem funkcji poznawczej dzieła i jest źródłem uogólnień o charakterze poznawczym - idei (ideologii) utworu albo tendencji (tezy). RC BIBLIOGRAFIA: H. Markiewicz: Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego. [w:] Kluczowe problemy wiedzy o poezji. Kraków 1996; R. Ingarden: O dziele literackim. Warszawa 1988; J. Sławiński: Semantyka wypowiedzi narracyjnej. [w:] Prace wybrane. T. 2. Dzieło - język - tradycja. Kraków 1998
Co znaczy WIERSZ NIENUMERYCZNY:
Słownik Zobacz wersyfikacja ¦wiat przedstawiony.
Co znaczy WIERSZ:
Słownik ukształtowania wypowiedzi, który, przez rozbicie na wersy, odróżnia ją od ciągłej wypowiedzi prozatorskiej. Tajemnica takiej kompozycji wypowiedzi tkwi nie tylko w układzie wersowym, stałej albo ¦wiat przedstawiony.
Co znaczy WYRZUTNIA:
Słownik Zobacz elipsa ¦wiat przedstawiony.

Czym jest ¦WIAT PRZEDSTAWIONY znaczenie w Leksykon definicja literatura W .

  • Dodano:
  • Autor: