jezus chrystus jourdan jean co to jest
Jezus Chrystus, Jourdan Jean-Baptiste, Jungingen Ulryk Von, Jurgens Edward, Jefferson Thomas.

Postacie historyczne, biografia na J

 • Kim był Jackowski Maksymilian Co zrobił działacz społ. i gosp. w Wielkopolsce; 1861 współzałożyciel Centralnego Tow. Gospodarskiego, w latach 1873-1901 opiekun i organizator
 • Kim był Jadwiga św Co zrobił Henryka I Brodatego, matka Henryka II Pobożnego; starannie wykształcona, słynęła z pobożności i miłosierdzia, cieszyła się powszechnym
 • Kim był Jadwiga św Co zrobił Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego. Po zerwaniu jej zaręczyn z Wilhelmem Habsburgiem z woli możnych małopolskich poślubiła Władysława
 • Kim był Jahwe Co zrobił wykrystalizowaniu się u nich monoteizmu, jedynego Boga wszechświata, jego stwórcę, panującego nad przyrodą i historią społeczeństw. J. nie
 • Kim był jakobini Co zrobił latach 1789-94; po zdobyciu w 1793 przewagi w ciele parlamentarnym Konwencie i w Kom. Ocalenia Publicznego, zastosowali terror wobec
 • Kim był Jakub II Co zrobił 88 z dyn. Stuartów. Jako katolik dążył do wzmocnienia władzy królewskiej i tolerancji wobec katolików poprzez co był b. niepopularny
 • Kim był Jan bez Ziemi Co zrobił Plantagenetów, syn Henryka II. Wskutek klęski w walce z Francją utracił znaczące posiadłości kontynentalne (1214), a wobec nacisku możnych
 • Kim był jamy grobowe Co zrobił specjalnie wykopane dla pochowania zmarłych, znane od neandertalczyków ( homo sapiens neandertalensis), symbol życia duchowego
 • Kim był Jan Paweł II, Karol Wojtyła Co zrobił spoza Włoch. Biskup od 1958. W dalszym ciągu arcybp krakowski od 1963, od 1967 kardynał. W 1981 na jego życie dokonano zamachu
 • Kim był Janajew Giennadij Co zrobił urzędów w ZSRR. Protegowany poprzez M. Gorbaczowa objął w 1991 funkcję wiceprezydenta. Wsparł aktywnie tak zwany pucz sierpniowy, który
 • Kim był Jaźwież, Jaćwingowie Co zrobił Prusami; zamieszkiwali dzisiejszą Suwalszczyznę; poświadczeni w źródłach od X w., napadali na sąsiadów - Polskę i Ruś; ostatecznie
 • Kim był Jankowski Narcyz Co zrobił od 1858 student Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie, organizator niepodległościowych kółek konspiracyjnych; w 1860 aresztowany i
 • Kim był jarmark Co zrobił pomiędzy wieloma regionami gosp. W Europie średniow. największą rolę odgrywały jarmarki w miastach Szampanii. W Polsce od XIII w. (Gdańsk
 • Kim był Jarosław Mądry Co zrobił syn Włodzimierza Wielkiego, z dyn. Rurykowiczów. O tron walczył z bratem Świętopełkiem wspieranym poprzez Bolesława Chrobrego, który
 • Kim był Jaroszewicz Piotr Co zrobił w PPR, a w dalszym ciągu w PZPR. Pełnił sporo wysokich stanowisk w PRL. Wieloletni wicepremier. W latach 1970-80 premier. Zamordowany w
 • Kim był Jerzy II Rakoczy Co zrobił do tronu pol. w 1648. W 1657 w porozumieniu z Karolem X Gustawem najechał na Polskę. Został rozbity poprzez oddziały S. Czarnieckiego, a
 • Kim był Jerzy z Podiebradów Co zrobił z odłamów husytyzmu, walczył z opozycją szlachty katol. popieranej poprzez papieża, obłożony klątwą w 1466. Utorował drogę do tronu czes
 • Kim był "jesień ludów" Co zrobił u schyłku 1989, prowadzące do odzyskania niezależności wobec ZSRR, a łączące się przeważnie z odsunięciem komunistów od władzy
 • Kim był jezuici Co zrobił I. Loyolę, którego gwałtowny postęp nastąpił w XVII w.; j. zajmowali się gł. kaznodziejstwem kontrreformacyjnym, postępem szkolnictwa
 • Kim był Jędrzejewicz Janusz Co zrobił światowej legionista, po 1926 jeden z przywódców sanacji. 1933-1934 premier, 1931-1934 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
 • Kim był joannici Co zrobił około 1130 przy szpitalu św. Jana (stąd nazwa). Po upadku Królestwa Jerozolimskiego osiedlił się na Cyprze, a od 1530 na Malcie (zw. także
 • Kim był Joselewicz Berek Co zrobił Organizator lekkokonnego pułku żyd. w insurekcji 1794, który wsławił się męstwem w walkach w obronie Pragi (niemal cały pułk, około 500
 • Kim był jesziwa Co zrobił szkoła (akademia) talmudyczna
 • Kim był Juarez Garcia Benito Co zrobił Indianin; w latach 1854-55 uczestnik walk o obalenie dyktatury gen. A. Santa Anny, potem min. sprawiedliwości i oświaty, współautor
 • Kim był Jugosławia Co zrobił Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców , lecz obejmujące także Bośnię i Hercegowinę, Macedonię i Kosowo. Od 1929 rządzone dyktatorsko
 • Kim był Jurczyk Marian Co zrobił przywódców NSZZ Solidarność . W VIII 1980 przewodniczący MKS w Szczecinie. Od 1990 przywódca Solidarności 80 . 1997-2000 senator RP i
 • Kim był jurysdykcja Co zrobił prawo sądzenia, zakres kompetencji w zakresie sądownictwa; region, na jaki rozciągają się kompetencje określonej instancji sądowniczej
 • Kim był Justynian I Wielki Co zrobił Podjął odbudowę terytorialną cesarstwa rzym. Wskutek podbojów jego wodzów (najsłynniejszy Belizariusz) w skład państwa Justyniana weszły
 • Kim był Jan Co zrobił bp wrocławski od 1000. Zobacz zjazd gnieźnieński
 • Kim był Jan III Waza Co zrobił Wazy, żonaty z siostrą Zygmunta Augusta, Katarzyną Jagiellonką. Prowadził z powodzeniem ekspansję szwedz. w Finlandii i Estonii
 • Kim był Janko z Czarnkowa Co zrobił kronikarz, duchowny, podkanclerzy Kazimierza Wielkiego, autor kroniki obejmującej moment 1333-84
 • Kim był jurysprudencja Co zrobił znajomość norm prawa; prawoznawstwo
 • Kim był Jaruzelski Wojciech Co zrobił w PZPR. Pełnił sporo wysokich stanowisk w partii i w wojsku, poczynając od 1960 jako szef Głównego Zarządu Polit. WP. W latach 1968-83 min
 • Kim był Jeżow Nikołaj Co zrobił działacz komunist., w latach 1936-38 szef NKWD, wykonawca ogromnych czystek w ZSRR, stracony w 1940
 • Kim był Jagiellonowie Co zrobił Jagiełły; panowali na Litwie 1377-1572 z przerwą 1401-40, w Polsce 1386-1572, na Węgrzech 1440-44 i 1490-1526, w Czechach 1471-1526. Zobacz
 • Kim był Jakub I Co zrobił 1657 (jako Jakub VI), władca Anglii i Irlandii (od 1603). Pierwszy wspólny król Anglii i Szkocji. Prowadził politykę absolutystyczną. W
 • Kim był Jelcyn Borys Co zrobił Przedtem wieloletni działacz komunist., czł. władz KPZR. Z jego inicjatywy zlikwidowano ZSRR i powołano WNP. Jako prezydent Rosji dążył do
 • Kim był judaizm Co zrobił religia Żydów, głosząca wiarę w Boga ( Jahwe), przyjście mesjasza i dziejowe posłannictwo Żydów jako Narodu Wybranego. Edukacja j. oparta
 • Kim był Jan III Sobieski Co zrobił od 1666, hetman w. kor. od 1668. Znakomity wódz. Uczestnik wszystkich wojen prowadzonych poprzez Rzeczpospolitą od 1648. Zwyciężył pod
 • Kim był , zwana Dziewicą Orleańską\. Joanna d' Arc św Co zrobił wojny stuletniej. Pobożna chłopka uznała, Iż słyszy głosy, które nakazują jej wyzwolić ojczyznę spod panowania z angielskiego: W 1429
 • Kim był Janowski Józef Kajetan Co zrobił 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; 1861 czł. Kom. Centralnego Nar.; 1863-64 sekretarz następnych Rządów Nar., potem w Poznańskiem
 • Kim był józefinizm Co zrobił cesarza Józefa II prowadząca do ścisłego podporządkowania Kościoła katol. władzy świeckiej przez utworzenie państwowych seminariów
 • Kim był Józef II Co zrobił Franciszka I i Marii Teresy, do Zgonu matki (1780) współregent; przeprowadził reformy w duchu absolutyzmu oświeconego, między innymi w 1781
 • Kim był Jan II Kazimierz Co zrobił Wazy i Konstancji Habsburg. Wybrany królem po Zgonu brata Władysława IV. Opowiadał się za porozumieniem z powstańcami Chmielnickiego i
 • Kim był Jackson Andrew Co zrobił ojców demokracji amerykańskiej . Zwycięzca w bitwie pod Nowym Orleanem (1815) w wojnie z Anglią, co dało mu sławę zbawcy ojczyzny . Erę
 • Kim był Johnson Lyndon Co zrobił Przedtem znany polityk partii demokr., od 1953 przywódca frakcji tej partii w Senacie. Kandydował na urząd wiceprezydenta USA u boku J.F
 • Kim był Jan Luksemburski Co zrobił Luksemburgów. Będąc zięciem Wacława II rościł pretensje do tronu pol. Pomimo poparcia w formie buntu wójta Alberta i późniejszych działań
 • Kim był jabłko królewskie Co zrobił insygnium królewskie w kształcie kuli złotej albo pozłacanej z krzyżem; znak władzy nad światem
 • Kim był Jabłoński Henryk Co zrobił PPS, a w dalszym ciągu z PZPR. W latach PRL pełnił sporo wysokich stanowisk partyjnych i państwowych; 1971-1981 członek Biura Polit. KC
 • Kim był Jagoda Gienrich Co zrobił działacz komunist., 1934-1936 szef NKWD, organizator początków ogromnych czystek w ZSRR, stracony w 1938
 • Kim był Jan I Olbracht Co zrobił Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Za czasów J. I wykształcił się w Polsce sejm walny. W 1492 zakupił księstwo zatorskie, a w 1495
 • Kim był jasyr Co zrobił w dawnej Polsce ludność uprowadzona w niewolę u Tatarów bądź sama niewola tatarska
 • Kim był jakobini polscy Co zrobił Czteroletniego i insurekcji 1794; domagali się gruntownych zmian społ. i ustrojowych, między innymi zniesienia pańszczyzny i poddaństwa
 • Kim był Jan Paweł I, Albino Luciani Co zrobił papież poprzez 33 dni w 1978 po Zgonu Pawła VI. Przedtem patriarcha Wenecji
 • Kim był Jan VI Braganca Co zrobił władca Portugalii od 1816; w latach 1807-21 schronił się przed inwazją franc. w Brazylii, w 1822 wprowadził rządy konstytucyjne
 • Kim był Jankowski Jan S Co zrobił Delegat Rządu RP na Państwo. Aresztowany poprzez Rosjan w 1945 został przewieziony do Moskwy, gdzie w procesie szesnastu skazano go na 8
 • Kim był Janowski Jan Nepomucen Co zrobił chłopa; uczestnik stworzenia listopadowego, czł. Towarzystwa Patriotycznego (2), na emigracji jeden z zał. TDP, czł. Centralizacji, red
 • Kim był Jełowicki Aleksander Co zrobił działacz emigracyjny, współorganizator zakonu zmartwychwstańców; od 1835 prowadził księgarnię i drukarnię pol. w Paryżu, wydawał dzieła A
 • Kim był Jeziorański Antoni Co zrobił 1848-49, potem był oficerem armii tur., uczestnik wojny krymskiej; II 1863 walczył pod rozkazami M. Langiewicza, który mianował go
 • Kim był Jędrusie Co zrobił Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, pochodząca od działającego od wiosny 1941 słynnego oddziału Jędrusia , a więc Władysława Jasińskiego
 • Kim był języki semickie Co zrobił między innymi języki akadyjski, hebrajski, kananejski, aramejski; współcześnie języki arabskie, hebrajski, jeden z języków etiopskich
 • Kim był jidysz Co zrobił bazie języka staroniemieckiego (około 70% słownictwa) z domieszką słów hebrajskich i słow. Był fundamentalnym językiem mówionym, później i
 • Kim był Joffre Joseph Co zrobił marszałek franc., 1914-16 naczelny dow. wojsk franc., 1914 zwycięzca w decydującej o losie I wojny świat. bitwie nad Marną (pierwszej
 • Kim był Jordan Co zrobił do państwa Mieszka I w celu podjęcia chrystianizacji; najprawdopodobniej ochrzcił Mieszka I. Od 968 biskup pol. na czele biskupstwa
 • Kim był Jom Kippur Co zrobił jednocześnie dzień rozpoczęcia niespodziewanej wojny Egiptu i Syrii z Izraelem w 1973. Stąd także regularnie nazwa całej wojny. Po
 • Kim był Jonowie Co zrobił pochodzeniu. Zamieszkiwali Attykę, Eubeę, wyspy na M. Egejskim i część wybrzeża Azji Mniejszej (Jonię). Stworzyli w VIII-VI w. przed naszą
 • Kim był Juan Carlos Co zrobił dyktatora-regenta F. Franco. Władcą został dopiero po Zgonu swego protektora. Przyczynił się wówczas do przywrócenia demokracji
 • Kim był Juan de Austria Co zrobił Habsburga. Znakomity wódz hiszp., rozbił flotę tur. pod Lepanto, w 1576 namiestnik w Niderlandach; wysokiej klasy dow. wojskowy o słabych
 • Kim był Juda Co zrobił stolica Jerozolima), powstało około 930 przed naszą erą po rozpadzie państwa Salomona ( Izrael). Nareszcie VIII w. przed naszą erą J
 • Kim był Juliusz II, Giuliano della Rovere Co zrobił papież od 1503. W 1512 zwołał V sobór laterański. Patronował budowie bazyliki św. Piotra w Rzymie
 • Kim był junkrzy Co zrobił ustalenia ogromnych właścicieli ziemskich w Prusach. Również nazwa uczniów szkół oficerskich w Rosji carskiej
 • Kim był junta Co zrobił j. powstawały na pocz. XIX w., kierując walką o niepodległość; 2. potoczne ustalenie władz stworzonych wskutek wojsk. zamachu stanu; 3. w
 • Kim był jansenizm Co zrobił Kościele katol. XVII-XVIII w., zapoczątkowany poprzez bpa Ypres Korneliusza Jansena; podkreślał znaczenie Biblii i tradycji chrześc
 • Kim był Jan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli Co zrobił papież w latach 1958-63. Inicjator zwołania reformatorskiego soboru powszechnego znanego jako Sobór Watykański II
 • Kim był Jabłoński Stanisław Jan Co zrobił Jana III Sobieskiego, aczkolwiek regularnie znajdował się w opozycji wobec króla. Uczestnik wszystkich wojen prowadzonych poprzez Polskę w
 • Kim był Jefferson Thomas Co zrobił Zjedn. Współautor Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776). W latach 1790-93 sekretarz stanu. Lider Partii Demokr
 • Kim był Jurgens Edward Co zrobił millenerów, jeden z organizatorów manifestacji patriotycznych, od XII 1861 członek Dyrekcji Białych; zwolennik działań legalnych, wysunął
 • Kim był Jungingen Ulryk von Co zrobił krzyżackiego. Dążył do rozerwania unii pol.-litew. W 1409 zaczął wojnę z Władysławem Jagiełłą, zginął w bitwie pod Grunwaldem
 • Kim był Jourdan Jean-Baptiste Co zrobił odniósł sporo zwycięstw w momencie wojen rewol. 1792-94; w 1808 szef sztabu armii Józefa Bonaparte w Hiszpanii
 • Kim był Jezus Chrystus Co zrobił nauczyciel żyd., założyciel chrześcijaństwa. W świetle 4 Ewangelii i innych pism Nowego Testamentu ( Biblia), pism wczesnochrześcijańskich

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Jezus Chrystus, Jourdan Jean-Baptiste, Jungingen Ulryk Von, Jurgens Edward, Jefferson Thomas, Jabłoński Stanisław Jan, Jan Xxiii, Angelo Giuseppe Roncalli zasługi.

Bohater Jezus Chrystus, Jourdan Jean-Baptiste, Jungingen Ulryk Von co zrobił.