klerk frederik klemensów co to jest
Klerk Frederik De, Klemensów, Klejstenes, Kleistenes, Klistenes, Kleeberg Franciszek, Klaus Vaclav.

Postacie historyczne, biografia na K

 • Kim był Klub Myśli Politycznej "Dziekania" Co zrobił organizacji opozycyjnych w 1988. Przewarzająca część działaczy poparła mechanizm przemian demokr. po 4 VI 1989
 • Kim był kluby inteligencji katolickiej Co zrobił większych miastach Polski stowarzyszenia katolików świeckich starających się tworzyć konstruktywną opozycję wobec reżimu komunist. Od lat
 • Kim był Kłajpeda Co zrobił średniow. poprzez Niemców, od 1328 w kraju krzyżackim, później Prusach. Od 1920 opierając się na traktatu wersalskiego wspólnie z okręgiem
 • Kim był kmieć Co zrobił książęcy; 2. ogólnie: chłop; w węższym sensie: w XIII-XIV w. posiadacze gospodarstw na prawie czynszowym, w XV-XIX w. chłopi zobowiązani do
 • Kim był Koch Robert Co zrobił zarazek gruźlicy (prątek Kocha), później 1884 bakterie cholery. Autor ważnej dla bakteriologii sposoby badań etiologicznych
 • Kim był Kmietowicz Józef Co zrobił chochołowskiego 1846; od 1843 wikariusz parafii Chochołów na Podhalu, wraz z J. K. Andrusikiewiczem prowadził agitację pośród chłopów; 21
 • Kim był koalicja Co zrobił polit. przed wyborami (k. wyborcza) albo późniejsze porozumienie w celu uzyskania większości w parlamencie i utworzenia rządu (k. rządząca
 • Kim był Knossos na Krecie Co zrobił władców wyspy, między innymi legendarnego Minosa, któremu przypisywano budowę wspaniałego pałacu, zw. także labiryntem kreteńskim. Ruiny
 • Kim był Kochanowski Jan Co zrobił renesansu. Twórczość K. była różnorodna, od żartobliwych utworów (poemat Szachy) pełnych afirmacji życia (Fraszki), aż do poważnych
 • Kim był krzyżowiec Co zrobił uczestnik krucjaty
 • Kim był Kodeks Justyniana Co zrobił Corpus iuris civilis (zestaw prawa cywilnego) w zestawieniu z Corpus iuris canonici (zestaw prawa kościelnego); zestaw prawa rzym
 • Kim był Kohl Helmut Co zrobił polityk chadecki i przywódca CDU 1973-1998. Jako szef rządu wykorzystał sprzyjającą koniunkturę po 1989 i doprowadził do hist. zjednoczenia
 • Kim był Kokanda Co zrobił na ruinach imperium Tamerlana. Szczyt rozkwitu osiągnął w XVIII w. W 1876 r. zlikwidowany poprzez Rosję, która zajęła jego ziemie. Dziś na
 • Kim był Kolberg Oskar Co zrobił 1839 zaczął wędrówki po państwie, poprzez 50 lat zbierał materiały folklorystyczne (życie, kultura, twórczość lud.); autor monumentalnej
 • Kim był kolegiata Co zrobił w katolicyzmie kościół nie będący katedrą, przy którym zbiera się zebranie (kolegium) kanoników - członków kapituły
 • Kim był krypta Co zrobił sklepione podziemne pomieszczenie w kościele, zazwyczaj pod prezbiterium, zawierające relikwie bądź grobowce
 • Kim był kolej transsyberyjska Co zrobił połączyć Moskwę z Oceanem Spokojnym, otworzyć nowe możliwości handlu z Chinami i strefą Pacyfiku, a również pozwolić na większą
 • Kim był kolonializm Co zrobił anektowania i eksploatacji terytoriów zamorskich zamieszkałych poprzez ludność znajdującą się najczę- ściej na niższym poziomie rozwoju
 • Kim był kolonizacja grecka Co zrobił prowadzona poprzez Greków od 2 poł. VIII do VI w. przed naszą erą Kluczowe powody: wygnanie zwyciężonych w walkach wewn.; głód ziemi i
 • Kim był kolonizacja w Polsce Co zrobił a więc zakładania nowych albo nadawania prawa niemieckiego już istniejącym, prowadzona poprzez władców i ogromnych właścicieli ziemskich
 • Kim był kolonowie Co zrobił gruntów, początkowo wolni, a od 332 n.e. przypisani do ziemi. W II i III w. n.e. stali się dominującą warstwą w rolnictwie cesarstwa, w jej
 • Kim był "Krytyka" Co zrobił kwartalnik politologiczno--hist. o orientacji liberalnej, ukazujący się poza cenzurą w PRL od 1978
 • Kim był Kołczak Aleksander Co zrobił Floty Czarnomorskiej. Jesienią 1918 artysta uznanego poprzez aliantów antybolszewickiego rządu na Syberii, ogłosił się Najwyższym
 • Kim był Koło Polskie w Paryżu Co zrobił 1853 poprzez czł. TDP pozostających w opozycji do Centralizacji Londyńskiej (K. Branicki, J. Ordęga, L. Mierosławski, A. Wysocki
 • Kim był Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego Co zrobił Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i MSW powołana w 1945 do zwalczania antykomunist. podziemia w pierwszych latach PRL. Rozwiązana w
 • Kim był Komisariat Naczelnej Rady Ludowej Co zrobił prus. powołana w XI 1918 początkowo w składzie: ks. S. Adamski, W. Korfanty, A. Poszwiński, w grudniu rozszerzony. Chciał oderwania od
 • Kim był Komisja Edukacji Narodowej Co zrobił miała za zadanie zagospodarować dorobek po skasowanym zakonie jezuitów. Bardzo błyskawicznie przekształciła się w rodzaj ministerstwa
 • Kim był Komisja Europejska Co zrobił wspólnymi organami euro. w tym zwł. EWG. (zobacz integracja europejska). Złożona jest z 20 komisarzy; Francja, RFN, Anglia, Hiszpania i
 • Kim był Komisja Kolonizacyjna Co zrobił 1886 celem wykupywania w Poznańskiem i na Pomorzu ziemi od Polaków i osiedlania na niej sprowadzonych z Niemiec chłopów. Do I wojny wydała
 • Kim był Komitet Badań Naukowych Co zrobił zastosowania środków na cele naukowe. Corocznie przyznaje tak zwany granty, a więc dotacje na wykonanie konkretnych zadań naukowo
 • Kim był Komitet Narodowy Co zrobił pol. w Poznańskiem; ziemiańska prawica KN dążyła do uzyskania autonomii Poznańskiego, lewica zdecydowana na walkę o niepodległość zmierzała
 • Kim był Komitet Narodowy Emigracji Polskiej Co zrobił Dwernickiego w celu polit. zjednoczenia emigracji; próby pojednania demokratów z ekipą A.J. Czartoryskiego skończyły się niepowodzeniem
 • Kim był Komitet Narodowy Polski Co zrobił za siedzibę obrał Paryż) jako reprezentacja interesów pol., złożony z polityków nastawionych na współpracę z ententą. Przewodn. R. Dmowski
 • Kim był Komitet Samoobrony Chłopskiej Co zrobił komitety na wsi powstające po 1978 na tle obaw przed zapowiadanym socjalistycznym przeobrażeniem wsi i stałym utrudnianiem wznoszenia
 • Kim był Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" Co zrobił IX 1977 z pomocy dla prześladowanych po czerwcu 1976 na walkę z wszelkimi represjami w PRL użytkowanymi z przyczyn polit
 • Kim był Bór\. Komorowski Tadeusz, pseud Co zrobił Polskim. Od 1939 w konspiracji wojsk.; 1943-44 dowódca AK, również w trakcie stworzenia warsz. We IX 1944 mianowany naczelnym wodzem
 • Kim był Kompania Wschodnioindyjska Co zrobił w 1600; działała raczej w Indiach i na wyspach Oceanu Indyjskiego; miała prawo utrzymywania fortec i wojska, bicia monety i jurysdykcji na
 • Kim był kompromis Missouri Co zrobił USA, by zakończyć spór co do tego, czy Missouri ma wejść do Unii jako stan wolny, czy stan, gdzie będzie dozwolone niewolnictwo. W zamian
 • Kim był Komuna Paryska Co zrobił nieprzejednanie nastawionym Paryżu 28 III 1871 w konsekwencji kompromitacji rządu franc., jaką była kapitulacja przed Prusakami. Porada
 • Kim był komunizm Co zrobił społeczeństwa egalitarnego, gdzie zostaje zniesiona własność prywatna i co za tym idzie, podział na klasy społ. Artystą tej koncepcji był
 • Kim był komunizm wojenny Co zrobił w okresie wojny domowej i interwencji obcej 1918-21. Zakładała pełną mobilizację środków ludności dla wojny, czyli: obligatoryjne dostawy
 • Kim był Konarski Szymon Co zrobił demokrata; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji związał się z J. Lelewelem, w 1833 uczestniczył w wyprawie J. Zaliwskiego, w
 • Kim był konfederacja Co zrobił nie wszystkie organy władzy; na przykład w okresie II wojny świat. projektowano na przykład konfederację pol.-czechosł.; 2. w Europie Środk
 • Kim był konfederacja gołąbska Co zrobił Lubelskie) poprzez zwołane na wojnę z Turcją pospolite ruszenie szlachty. Konfederaci występowali w obronie króla Michała Korybuta
 • Kim był Konfederacja Polski Niepodległej Co zrobił niepodl., nawiązująca do symboliki piłsudczykowskiej. W czasach PRL ostro atakowana poprzez media, regularnie represjonowana i pozostająca
 • Kim był konfederacja radomska Co zrobił w Warszawie N. Repnina poprzez katol. szlachtę w 1767 po fiasku konfederacji dysydenckich w Słucku i Toruniu. Na jej czele stanął książę K
 • Kim był konfederacja targowicka Co zrobił opozycjonistów Konstytucji 3 maja w Petersburgu, a ogłoszona 14 V 1792 w pogranicznym miasteczku Targowica. Jej artystami byli Szczęsny
 • Kim był konfederacja tarnogrodzka Co zrobił Stanisława Ledóchowskiego, skierowana przeciwko zamiarom wzmocnienia władzy Augusta II. Przewagę bardzo błyskawicznie zyskała strona
 • Kim był konfederacja warszawska Co zrobił konwokacji (6-28 I 1573), w okresie 1. bezkrólewia w Polsce, gwarantował pokój rel. między rozróżnionymi w wierze reprezentantami Kościołów
 • Kim był konferencja jałtańska Co zrobił F.D. Roosevelta i J. Stalina) odbyta w Jałcie na Krymie 4-11 II 1945, która ostatecznie zadecydowała o podziale pobitych Niemiec na strefy
 • Kim był konferencja poczdamska Co zrobił Poczdamie (na zach. od Berlina) narada przywódców USA, W. Brytanii i ZSRR (H. Trumana, W. Churchilla, potem C. Attlee, i J. Stalina
 • Kim był konflikt tamilski Co zrobił wyspie Cejlon (kraj Sri Lanka) pomiędzy Syngalezami stanowiącymi 70% ludności i walczącymi o niepodległość Tamilami w pn. części wyspy
 • Kim był konferencja w Bandungu Co zrobił Azji odbyta w kwietniu 1955 w Indonezji z udziałem 29 delegacji, która dała start ruchowi krajów niezaangażowanych
 • Kim był konferencje pokojowe w Hadze Co zrobił inicjatywy cara Mikołaja II zainteresowanego zmniejszeniem kosztów na zbrojenia; na konferencji tej pojawiła się idea powołania
 • Kim był konferencje samorządu robotniczego Co zrobił w teorii mające współzarządzać fabrykami, obejmowały poza członkami porady robotn. również przedstawicieli porady zakładowej
 • Kim był ksenofobia Co zrobił niechęć wobec osób o innej narodowości, religii czy kolorze skóry, która regularnie staje się fundamentem haseł nacjonalistycznych
 • Kim był konflikt cypryjski Co zrobił pomiędzy ludnością gr. (około 80%) i turecką (około 20%), który doprowadził do interwencji wojsk tur. w 1975 i z powodu podziału wyspy na
 • Kim był konflikt czeczeński Co zrobił republiki autonomicznej w ramach ZSRR. Gen. Dżochar Dudajew, od października 1991 prezydent Czeczenii, dążył do pełnego uniezależnienia
 • Kim był konflikt libański Co zrobił połączona z ingerencją ościennych sił: Palestyńczyków, Syrii i Izraela. Stronami konfliktu były społeczności rel.: muzułmanie i
 • Kim był konflikt somalijski Co zrobił skrzydłami opozycji, która w I 1991 obaliła dyktatora S. Barre. W celu przerwania krwawych walk wysłano korpus sił zbrojnych ONZ, który
 • Kim był kalifat Co zrobił władza kalifa albo podległa mu organizacja społ.-polit
 • Kim był kongres berliński Co zrobił celem uspokojenia Austro-Węgier i Anglii zaniepokojonych ostatnimi zdobyczami i rosnącymi wpływami Rosji na Bałkanach kongres mocarstw euro
 • Kim był Kongres Narodowy Co zrobił 1885 w Bombaju, prowadząca od 1906 walkę o emancypację i uwolnienie Indii od Brytyjczyków. Długoletnie wysiłki skończyły się sukcesem 15
 • Kim był kongres wiedeński Co zrobił ministrowie 16 krajów euro. walczących z Napoleonem; zwołany z inicjatywy Rosji, Anglii, Austrii i Prus. Celem było przeprowadzenie zmian
 • Kim był kongresy Świętego Przymierza Co zrobił Opawie (1820; sformułowano zasadę wspólnej odpowiedzialności członków Świętego Przymierza za utrzymanie porządku w Europie), Lublanie
 • Kim był konkordat polski Co zrobił Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską podpisany w II 1925. Przewidywał nominację biskupów po zasięgnięciu recenzji rządu. Wprowadzał nowy
 • Kim był Konopacka Halina Co zrobił w rzucie dyskiem z Amsterdamu (1928), pięciokrotna rekordzistka świata. Od II wojny w stanach zjednoczonych ameryki
 • Kim był kamikaze Co zrobił nazwa jap. pilotów samobójców (również ich samolotów) atakujących okręty amer. 1944-45
 • Kim był konserwatyzm Co zrobił zachowania istniejącego porządku społ.; k. rozpoczął się kształtować u schyłku XVIII w. pod wpływem doświadczeń rewolucji franc.; gł
 • Kim był Konstanty Pawłowicz Co zrobił uczestnik kampanii A.W. Suworowa przeciw Francuzom, brał udział w wojnie 1812-13; w 1815-30 wódz naczelny armii Królestwa Pol.; kapryśny
 • Kim był Konstantynopol Co zrobił 330 n.e. poprzez cesarza Konstantyna Wielkiego nad Bosforem w miejscu dawnej kolonii gr. ( Bizancjum). Stało się stolicą całego imperium
 • Kim był konstytucja Co zrobił podstawy ustroju państwa; pierwszą pisaną konstytucją na świecie była konstytucja amer. (1787), drugą - a pierwszą w Europie - Konstytucja
 • Kim był Konstytucja 3 maja Co zrobił Sejm Ogromny 3 V 1791 w obecności około 1/3 posłów. Utrzymywała uprzywilejowaną pozycję szlachty-posesjonatów, zwiększała uprawnienia
 • Kim był konstytucja Królestwa Polskiego Co zrobił Aleksandra I; Królestwo Pol. powiązane było unią personalną z Rosją, pełna władza należała do cara jako króla pol., a w trakcie jego
 • Kim był konstytucja Księstwa Warszawskiego Co zrobił poprzez Napoleona 22 VII 1807, wzorowana na konstytucji Francji napoleońskiej; wprowadzała zasadę równości wobec prawa, zastrzegając prawa
 • Kim był konstytucja marcowa Co zrobił demokracji parlamentarnej, lecz jednocześnie przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Władza ustawodawcza: sejm i senat wybierane były
 • Kim był konstytucja pruska Co zrobił Fryderyka Wilhelma IV; utrzymywała formułę władzy władca. wywodzącej się z łaski Bożej ; gwarantowała równość wobec prawa, wolność osobistą
 • Kim był Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Co zrobił większości centrolewicowej (SLD, PSL, UW, UP), która mimo ostrej krytyki prawicy po zatwierdzeniu w referendum weszła w życie 17 X 1997
 • Kim był konstytucja stalinowska Co zrobił uchwalona w 1936 oficjalnie zapewniała obywatelom ZSRR wszystkie swobody demokratyczne, będąc przykrywką nowego etapu terroru i represji
 • Kim był kontemplacja Co zrobił filozofii i religii poznawanie świata (zwł. duchowego) na drodze intuicji, zatopienia w myślach, poprzez mistyków uznawana za wyższy
 • Kim był konwencja Alvenslebena Co zrobił inicjatywy Bismarcka poprzez gen. prus. G. Alvenslebena (stąd nazwa); zezwalała wojskom ros. przekraczać granicę prus. w operacjach
 • Kim był Korfanty Wojciech Co zrobił przeciwstawił się rządom niem. partii Centrum na Górnym Śląsku, 1903 poseł do parlamentu niem., później także sejmu prus. W 1918-19 czł
 • Kim był Korona Królestwa Polskiego Co zrobił rozbicia dzielnicowego, ustalenie państwa pol.; zawierało ono w sobie postulat nienaruszalności terytorialnej i pełnego zjednoczenia ziem
 • Kim był Korpus Górniczy Co zrobił zawodowa górników i hutników w Królestwie Pol., zał. w 1817; robotnicy należący do K.G. byli zwolnieni ze służby wojsk., mieli zapewnioną
 • Kim był komsomoł Co zrobił organizacji w Rosji bolszewickiej i ZSRR, mającej na celu komunist. indoktrynację i kontrolę młodzieży. Istniał do 1991
 • Kim był Kosowo Co zrobił związany z najwcześniejszymi dziejami państwa serbskiego. Po 1389 w granicach Turcji. Od XVIII w. region intensywnie zasiedlany poprzez
 • Kim był Kosygin Aleksiej Co zrobił a od 1964 po N. Chruszczowie nieomal do Zgonu premier. Uległy wobec następnych liderów KPZR: Stalina, Chruszczowa i Breżniewa
 • Kim był Kościuszko Tadeusz Co zrobił niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-83) jako inż. wojsk; przyczynił się tam do ważnego zwycięstwa pod Saratogą (1777); w wojnie z
 • Kim był kozacy Co zrobił początkowo bractwa żołnierskie powstałe na pogranicznych obszarach Litwy, Polski, Moskwy i Turcji zakładane w celu obrony przed Tatarami
 • Kim był Kozietulski Jan Co zrobił pol. szwoleżerów gwardii Napoleona I; sławę przyniósł mu udział w szarży w wąwozie Somosierry (30 XI 1808), którą dowodził w pierwszej
 • Kim był Kraj Przylądkowy Co zrobił krańcu Afryki, odkryte w XV w. poprzez Portugalczyków, od 1652 kolonia hol., kolonizowana poprzez hol. chłopów, zwanych Burami. W 1806
 • Kim był Krajowa Rada Narodowa Co zrobił XII 1943/1 I 1944 w Warszawie porada, do której wchodzili w okolicy PPR, ekipa Robotnicza PPS i lewicy ludowej. Przewodniczący B. Bierut
 • Kim był Kreta Co zrobił górzysta, na przełomie IV i III tys. przed naszą erą powstała na niej cywilizacja minojska - najstarsza w basenie M. Egejskiego. Słynna
 • Kim był Krasiński Wincenty Co zrobił szwoleżerów pol. gwardii Napoleona, uczestnik kampanii napoleońskich; wyróżnił się w bitwie pod Wagram; od 1814 gen. dywizji; po abdykacji
 • Kim był Bogdan Bolesławita\. Kraszewski Józef Ignacy, pseud Co zrobił 1830 uczestnik konspiracji przedpowstaniowej, w latach 1830-32 więziony; w 1841-52 wydawał Atheneum ; 1859-62 red. Gazety Codziennej w
 • Kim był Krępowiecki Tadeusz Co zrobił członek Związku Wolnych Polaków; jeden z założycieli i wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego (2); przeciwnik dyktatury J. Chłopickiego; od
 • Kim był Królestwo Boże Co zrobił głosząca, Iż w momencie pojawienia się Jezusa Chrystusa dokonało się zwycięstwo nad szatanem i zaczął się czas panowania Boga, a więc K.B
 • Kim był katarakta Co zrobił odmiennie poroh, próg rzeczny w Afryce (gł. na Nilu
 • Kim był Królestwo Polskie Co zrobił wiedeńskiego; objęło większą część byłego Księstwa Warsz.; region: 127 tys. km2, ludność w 1816 - 2,7 mln, w 1870 - 6,1 mln, a w 1910 - 10
 • Kim był Królestwo Włoskie Co zrobił 1805 z dawnej Republiki Włoskiej wskutek traktatu pokojowego, zawartego w Preszburgu (dziś Bratysława); w XII 1805 do Królestwa Wł
 • Kim był królewszczyzny Co zrobił do króla. Oddawanie k. magnaterii w dzierżawę albo darowiznę wzbudziło opór średniej szlachty ( ruch egzekucyjny) z racji na drastycznie
 • Kim był "krwawa niedziela" Co zrobił 1905 w trakcie manifestacji zorganizowanej poprzez popa Gapona; zginęło powyżej tys. osób; wydarzenie to dało start rewolucji 1905-07
 • Kim był Krwawa Niedziela Bydgoska Co zrobił nazwa wydarzeń w Bydgoszczy we IX 1939. 3 IX doszło tu do ataku dywersantów niem. na wojsko pol. Reagując na to żołnierze, harcerze i
 • Kim był kryzys kubański Co zrobił zainstalowania radz. rakiet w regionie Kuby. Wobec stanowczej postawy prez. USA J.F. Kennedy'ego i uporu przywódcy ZSRR N.S. Chruszczowa
 • Kim był kryzys marokański Co zrobił 1905-06, wywołanemu próbą Niemiec rozbicia świeżego przymierza franc.-z angielskiego: przez przeciwstawienie się zajmowaniu Maroka poprzez
 • Kim był kryzys sueski Co zrobił Sueskiego dokonanej poprzez prezydenta Egiptu G. Nasera. Francja i W. Brytania, których interesy zostały w najwyższym stopniu naruszone
 • Kim był Kserkses Co zrobił dyn. Achemenidów, syn Dariusza I Wielkiego, organizator nieudanych wypraw na Grecję ( wojny perskie), budowniczy wspaniałego pałacu w
 • Kim był Księstwo Warszawskie Co zrobił I Bonaparte na mocy pokoju w Tylży; region: około 104 tys. km2, po 1809 - około 154 tys. km2, ludność: 2,6 mln w 1808, 4,3 mln w 1810
 • Kim był "księża patrioci" Co zrobił manipulowana poprzez komunist. władze bezpieczeństwa drogą szantażu w celu rozbicia Kościoła katol. w Polsce. Ruch zapoczątkowany w 1949
 • Kim był Kuczma Leonid Co zrobił latach 1992-93, w dalszym ciągu prezydent od 1994 wybrany ponownie na następną kadencję w 2000 r. Deklaruje się jako zwolennik szybkiej
 • Kim był Kujawy Co zrobił a Wisłą. W momencie rozdrobnienia dzielnicowego (XII w.) odrębne jedno, później dwa księstwa. Weszła w skład Polski Władysława Łokietka
 • Kim był Kulczycki Ludwik Co zrobił współzałożyciel II Proletariatu, w latach 1895-99 na zesłaniu na Syberii; po rewolucji 1905-06 odszedł od socjalizmu; w momencie
 • Kim był kult bohaterów Co zrobił prahistorycznych i pogańskich u progu średniow. otaczano nim postacie mitologiczne, nadludzkie, półboskie - tak zwany bohaterów. Zobacz
 • Kim był kult jednostki Co zrobił poprzez dyktatorów stosowane od czasu Zgonu J. Stalina i krytyki jego rządów w ZSRR. Występował normalnie w totalitarnych systemach, gdzie
 • Kim był kultura łużycka Co zrobił epoce żelaza, objęła pomiędzy 1400 a 300 przed naszą erą obszary obecnej Polski (bez pn.-wsch. części), Łużyc, pn. Czech, Moraw i Słowacji
 • Kim był kulturkampf Co zrobił kanclerza Rzeszy Niemieckiej O. v. Bismarcka, a przy poparciu liberałów, walka z katol. partią Centrum i wspierającym ją Kościołem katol
 • Kim był kułak Co zrobił Rosji, później także innych państwach na ustalenie bogatego chłopa, którego trzeba zniszczyć, bo jest wrogiem mechanizmu i przeszkadza w
 • Kim był Kunicki Stanisław Co zrobił Proletariatu; działał w Petersburgu, Warszawie i Paryżu; IX 1883-VII 1884 lider partii; zwolennik akcji terrorystycznych wobec tajnej
 • Kim był Kuomintang Co zrobił założona w 1912 poprzez Sun Yat-sena; w momencie międzywojennym dążyła do pełnej suwerenności i jedności Chin; współpracowała z ZSRR i
 • Kim był Kutrzeba Tadeusz Co zrobił w wojsku polskim. W wojnie 1920 szef sztabów na początku dywizji, później armii i frontu. W dalszym ciągu wykładowca Wyższej Szkoły Sztabu
 • Kim był Kutschera Franz Co zrobił policji i SS dystryktu warsz. odpowiedzialny za masowe egzekucje. Zabity 1 II 1944 w zamachu zorganizowanym poprzez AK
 • Kim był Kwaśniewski Aleksander Co zrobił komunist. młodego pokolenia. Od 1977 w PZPR, a od 1985 min. w następnych rządach grupy gen. W. Jaruzelskiego. Od 1990 przewodn. Porady
 • Kim był Kwiatkowski Eugeniusz Co zrobił przemysłu i handlu, budowniczy Gdyni, 1935-1939 wicepremier i min. skarbu, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po wojnie
 • Kim był kompania Co zrobił żołnierzy o różnej liczebności oferujący swe usługi walczącym stronom; 2. od XVI w. do dziś pododdział wojska liczący 70-300 ludzi
 • Kim był królewicz Co zrobił w Rzeczyspospolitej XVI-XVIII w. tytuł przysługujący synowi królewskiemu
 • Kim był Kadłubkiem\. Kadłubek Wincenty, Wincenty zw Co zrobił Polsce wybrany poprzez kapitułę katedralną), przedtem związany z dworem Kazimierza Sprawiedliwego, pierwszy rodzimy polski kronikarz, autor
 • Kim był Kajka Michał Co zrobił Publikował zwł. w gazetach pol. zaboru prus. Obrońca języka pol., działacz regionalny w Prusach Wsch
 • Kim był kalendarz gregoriański Co zrobił 1582 z inicjatywy papieża Grzegorza XIII, poprawiono w nim błąd k. juliańskiego; etapowo przyjął się w całej Europie
 • Kim był kalendarz juliański Co zrobił przed naszą erą poprzez Juliusza Cezara, przetrwał w większości krajów Europy do 1582; zawierał błąd w obliczeniu roku (powyżej 11 min
 • Kim był Jean Calvin\. Kalwin Jan, wł Co zrobił ewangelicko-reformowanego. K. odrzucał hierarchię kościelną, tradycję soborową. Uznawał tylko dwa sakramenty - chrztu i komunii. Głosił
 • Kim był kaliszanie Co zrobił większości z Kaliskiego, działający w latach 1820-31 w Królestwie Pol.; reprezentowali interesy zamożnej szlachty, bronili konstytucji i
 • Kim był Kastuś\. Kalinowski Konstanty, zw Co zrobił stworzenia styczniowego na Litwie i Białorusi; w 1862 wydawał sekretne pismo w języku białoruskim Mużyckaja Prauda ; należał do
 • Kim był kalwinizm Co zrobił zapoczątkowany poprzez J. Kalwina. Podstawę teologiczną stanowiło dzieło Kalwina Christianae religionis institutio (1536) i II wyznanie
 • Kim był kampania bałkańska w II wojnie świat Co zrobił 1941 poprzez Niemcy i Włochy z Jugosławią i Grecją. Wobec niepowodzeń Włoch, które 28 X 1940 zaatakowały Grecję prowokując pomoc z
 • Kim był kampania norweska Co zrobił poprzez Niemcy 9 IV 1940 celem zajęcia Danii (która poddała się 1. dnia) i Norwegii. Pomimo pomocy alianckiej, przejściowego opanowania
 • Kim był kampania wrześniowa Co zrobił pol.-niem. 1 IX-5 X 1939. Po stronie niem. walczyło 1,6 mln żołnierzy, 3 tys. czołgów, 4 tys. dział, 3 tys. samolotów, po stronie pol. 1,2
 • Kim był Kanał Augustowski Co zrobił 102 km); zbudowany w latach 1824-39 wg projektu I. Prądzyńskiego; inicjatorem budowy był F. K. Lubecki-Drucki; K. A. miał chronić eksport
 • Kim był Kanał Panamski Co zrobił poprzez Przesmyk Panamski. Budowę środkami finansowymi międzynar. konsorcjum rozpoczął franc. przedsiębiorca F. Lesseps w 1881, jednak na
 • Kim był Kanał Sueski Co zrobił Czerwonym, a tym samym otwierający najkrótszą drogę morską na Bliski i Daleki Wschód, został zbudowany pod kierunkiem F. Lessepsa (otwarty
 • Kim był Kanut II Wielki Co zrobił Anglii od 1016 władca Anglii (jako Kanut I Ogromny), w 1028 opanował Norwegię i część Szwecji, sprzymierzył się z cesarzem Konradem II
 • Kim był Kapetyngowie Co zrobił 1328, wywodzili się od niej w linii bocznej między innymi Walezjusze. Zobacz także Hugo Kapet; Filip II August; Ludwik IX Święty; Filip IV
 • Kim był kodyfikacja prawa Co zrobił kolekcja i uporządkowanie istniejących regulaminów prawa
 • Kim był kapitulacja III Rzeszy Co zrobił kwaterze głównej gen. D. Eisenhowera w Reims, później 8 V 1945 w kwaterze gen. G. Żukowa w Berlinie, w obecności przedstawicieli USA, W
 • Kim był kapituła Co zrobił duchownych przy katedrze albo kolegiacie, tak zwany kanoników, którzy zobowiązani byli do wspólnych modlitw i utrzymywali się z majątku
 • Kim był kapłani Co zrobił wymagania kultowe na stałe. W staroż. Egipcie wyłonili się z urzędników, służyli konkretnemu bóstwu albo świątyni, nie stając się osobną
 • Kim był karbonaryzm Co zrobił XIX w. skierowany przeciwko absolutyzmowi; nazwa pochodzi od wypalaczy węgla (wł. carbo) drzewnego, którzy udzielali schronienia zbiegom
 • Kim był Karol X Gustaw Co zrobił Wittelsbachów. W 1648 generalissimus armii szwedz. w Niemczech, od 1649 następca tronu w Szwecji. W 1655 obawiając się ekspansji ros. w
 • Kim był Karnkowski Stanisław Co zrobił arcybp gnieźnieński od 1581. Współtwórca Statutów Karnkowskiego regulujących pozycję Gdańska w Rzeczypospolitej (1568-70
 • Kim był Karol I Co zrobił Stuartów). Wzorem ojca Jakuba I zmierzał do wzmocnienia władzy władca., na podstawie Kościele anglikańskim i wprowadzanych bez zgody
 • Kim był Karol Lotaryński Co zrobił do tronu pol. w 1669 i 1674; ożeniony z wdową po Michale Korybucie Wiśniowieckim Eleonorą Marią Habsburg. Podkomendny Jana III Sobieskiego
 • Kim był Karol V Habsburg Co zrobił cesarz (1519-56). Dziedzic olbrzymiego imperium (Niderlandy, Burgundia, Hiszpania, Neapol, Sycylia, Austria i kolonie). Za jego panowania
 • Kim był Karol VII Co zrobił Walezjuszów. W 1420 został wydziedziczony z następstwa tronu na mocy traktatu w Troyes zawartego pomiędzy jego umysłowo chorym ojcem
 • Kim był Karol Wielki Co zrobił Longobardów od 774 i cesarz od 800, najwybitniejszy z dyn. Karolingów, syn Pepina Małego. Zapewnił największy postęp terytorialny państwu
 • Kim był Karolingowie Co zrobił Metzu, sprawująca władzę w kraju Franków od VII w. jako majordomowie, a od 751 jako królowie. Po podziale w 843 rządzili we Włoszech do 887
 • Kim był "Karta" Co zrobił czasopismo wychodzące w latach 1982-90 poza cenzurą, później na mocy prawa, przeznaczone historii najnowszej Polski i Kresom Wschodnim
 • Kim był Kartagina Co zrobił erą poprzez Fenicjan w pn. Afryce (aktualnie Tunezji), stolica potężnego państwa K. powstałego w pn. Afryce i na wyspach
 • Kim był Katarzyna II, księżna Zofia Augusta von Anhalt-Zerbst Co zrobił tronu w Rosji w. ks. Piotra (od 1745). Dokonała w 1762 zamachu stanu usuwając męża. Przeprowadziła sporo reform w pierwszej kolejności w
 • Kim był kasta Co zrobił stanowiąca obiekt mechanizmu prawnego i rel.; posiada swoje tradycje, prawa, przywileje, normalnie przynależność do niej jest dziedziczna
 • Kim był kasyno Co zrobił przedstawicieli elity społ. z danej miejscowości bądź pracowników pewnej instytucji; również nazwa siedziby klubu; w 1 poł. XIX w. k
 • Kim był katakumby Co zrobił podziemnych korytarzy, pierwotnie zbudowanych do celów militarnych, potem przydzielonych na cmentarze wczesnochrześcijańskie. Groby
 • Kim był katastrofa w Czarnobylu Co zrobił terenie Ukrainy (wówczas ZSRR) w dniu 25/26 IV 1986 wywołane brakiem nadzoru nad przestarzałą technologią. Wyzwolone zostało promieniowanie
 • Kim był katolicka nauka społeczna Co zrobił społ. wynikających z Ewangelii; formalnie zapoczątkowana w XIX w. zwł. od papieskiej encykliki Rerum novarum z 15 V 1891, a oparta na
 • Kim był katorga Co zrobił wyznaczonych miejscach; stosowano ją w Rosji carskiej wobec więźniów polit. i kryminalnych; połączona z zesłaniem na Sybir; w Królestwie
 • Kim był Kościół katolicki Co zrobił odmiennie Kościół rzymskokatolicki. Zobacz także chrześcijaństwo, papież
 • Kim był kronprinz Co zrobił tytuł następcy tronu w Prusach, od 1871 w Rzeszy Niem. i w Austrii (do 1918
 • Kim był kacerz Co zrobił dawniej odstępca od wiary kościelnej, heretyk
 • Kim był Kybele Co zrobił wiosny, gór i obronnych miast, czczona w całej Azji Mniejszej jako Ogromna Macierz Bogów, w dalszym ciągu w Grecji i Rzymie, utożsamiana
 • Kim był krucjaty Co zrobił poganami, a również heretykami podejmowane pod patronatem papiestwa bądź monarchów świeckich z intencją walki za wiarę jako wojna święta
 • Kim był Karadžić Vuk Stefanović Co zrobił serb. językoznawca i etnograf, artysta współcz. serb.-chorw. języka literackiego wprowadzonego około 1850
 • Kim był kolaboracja Co zrobił podbitego państwa z władzami okupacyjnymi agresora. Zazwyczaj jest uważana za zdradę i ścigana po odzyskaniu niepodległości poprzez wymiar
 • Kim był Komitet do spraw Radia i Telewizji Co zrobił państwowej powołany w latach PRL do kontroli i kierowania wymienionymi mediami. Po 1993 ostatecznie zlikwidowany
 • Kim był kaper Co zrobił Europie kapitan okrętu, który opierając się na wydanego poprzez władze swojego państwie listu kaperskiego zwalczał żeglugę nieprzyjaciela w
 • Kim był Katolicki Uniwersytet Lubelski Co zrobił w 1918. Od 1945 do 1990 jedyna kościelna uczelnia o profilu nie tylko teologicznym, lecz i ogólnym w krajach komunist
 • Kim był kontestacja Co zrobił demonstracyjny sprzeciw na przykład młodzieży w 1968 wobec dotychczasowych form życia publicznego Europy Zach
 • Kim był Karol IV Luksemburski Co zrobił 1355, z dyn. Luksemburgów. Założył uniw. praski (1348). Od Kazimierza Wielkiego uzyskał zrzeczenie się praw do Śląska na mocy pokoju w
 • Kim był kniaź Co zrobił średniow. tytuł księcia na Litwie i Rusi
 • Kim był koczownicy Co zrobił ekipy ludności (plemiona) prowadzące wędrowny tryb życia
 • Kim był Ketteler Wilhelm Emanuel von Co zrobił encykliki Rerum novarum
 • Kim był konwoje Co zrobił okresie I wojny świat., a użytkowany także w okresie II wojny świat. celem ochrony transportów wojsk. i żeglugi handlowej. Ekipa statków
 • Kim był Kyrena Co zrobił w staroż. kolonia gr. Tery założona w Libii około 626 r. przed naszą erą; ogromne centrum handlowe i kulturalne
 • Kim był Komitet Oporu Społecznego Co zrobił organizacja opozycji demokr. w latach stanu wojennego 1982-89 i czasopismo KOS ukazujące się poza cenzurą
 • Kim był Krauthofer-Krotowski Jakub Co zrobił demokr.; uczestnik stworzenia wielkopolskiego 1848; jako prawnik domagał się wprowadzenia języka pol. w sądach; utrzymywał kontakty z
 • Kim był Komitet Obrony Robotników Co zrobił które ogłosiły Apel do społeczeństwa i władz PRL domagając się amnestii dla uczestników wydarzeń czerwcowych 1976, przywrócenia do pracy
 • Kim był kondotier Co zrobił przedsiębiorca wojskowy organizujący oddział wojska wyłącznie jemu podporządkowany i oferujący swe usługi zainteresowanym stronom; 2. w XIX
 • Kim był Konstantyn Wielki Co zrobił współrządził z Licyniuszem (władcą wsch. części), lecz po pokonaniu go w 324 stał się jedynowładcą. W 313 wprowadził tolerancję wobec
 • Kim był kasata Co zrobił likwidacja, unieważnienie; regularnie odnosząc się do zakonów
 • Kim był Katyń Co zrobił Smoleńska, gdzie najwcześniej odkryto groby wymordowanych w IV-V 1940 pol. oficerów z obozów jenieckich na terenie ZSRR. Decyzję o mordzie
 • Kim był kolektywizacja rolnictwa Co zrobił przymusowe tworzenie od 1928 kołchozów , a więc spółdzielni produkcyjnych, i sowchozów , a więc państwowych gospodarstw rolnych, jako
 • Kim był Kutuzow Michaił Co zrobił po przegranej w bitwie pod Austerlitz odsunięty od dowodzenia; w 1811 dowodził w wojnie z Turcją; w wojnie z Napoleonem 1812
 • Kim był Kettler Gotthard Co zrobił ostatni ogromny mistrz zakonu kawalerów mieczowych i pierwszy książę Kurlandii. W 1561 skasował zakon i poddał Inflanty Polsce i Litwie
 • Kim był Klodwig Co zrobił zjednoczył wszystkie plemiona frankijskie; w 496 przyjął chrzest; podbił terytoria Alemanów; w 507 pod Vouill pokonał Wizygotów i zajął
 • Kim był Kossuth Lajos Co zrobił Habsburgom 1848-49, dziennikarz, prawnik; po wybuchu rewolucji min. finansów, potem na czele Kom. Obrony Nar., kluczowy organizator armii
 • Kim był kryzys bośniacki Co zrobił spowodowanemu poprzez anektowanie w 1908 poprzez Austro-Węgry okupowanych poprzez nie od 1878, lecz oficjalnie nadal należących do Turcji
 • Kim był katolicyzm Co zrobił jeden z trzech gł. nurtów chrześcijaństwa; edukacja i liturgia Kościoła rzym.-katol
 • Kim był Komitet Ocalenia Publicznego Co zrobił parlamentu, powołany w III 1793; kierował polityką wewn. i zagr. Francji; przystosował gospodarkę do potrzeb wojny, wprowadził powszechne
 • Kim był Klapka Gyorgy Co zrobił węg. gen., uczestnik rewolucji 1848-49 (dowodził obroną Komarna), potem na emigracji
 • Kim był kultura hellenistyczna Co zrobił przedmiotów kultury gr. i kultur wsch. w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego i osadnictwa gr. na terenach monarchii hellenistycznych
 • Kim był kryzys gospodarczy w Polsce Co zrobił Polski pod koniec 1929. Dla Polski specyficzny był spadek zwł. cen artykułów rolnych o 50-70%. W przemyśle produkcja spadła w 1932 do 63
 • Kim był Kadar Janos Co zrobił komunist. w tym państwie. Po wojnie pełnił różnorodne wysokie stanowiska państwowe i partyjne. Represjonowany w czasach stalinowskich 1951
 • Kim był Królestwo Sardynii Co zrobił Austrię wyspy Sardynii dyn. sabaudzkiej, w latach 1799-1814 przyłączone do Francji, od kongresu wiedeńskiego (1815) znów niezależne kraj
 • Kim był Krzywicki Ludwik Co zrobił oświatowy; w latach 1884-85 w Lipsku, Zurychu i Paryżu, studiował ekonomię i antropologię; czł. zagranicznych kół I Proletariatu, od 1888
 • Kim był Kuroń Jacek Co zrobił w PZPR, a w dalszym ciągu w opozycji demokr. Wielokrotnie więziony. Członek KOR i KSS KOR. Doradca NSZZ Solidarność 1980-81. Min. pracy i
 • Kim był Komunistyczna Partia Polski Co zrobił początkowo jako Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy. Weszła do Międzynarodówki Komunistycznej jako jej
 • Kim był kasztelan Co zrobił urzędnik panującego o władzy adm. (między innymi ściągał podatki), wojsk. i sądowniczej, któremu powierzono zarząd nad grodem i związanym z
 • Kim był kultura archeologiczna Co zrobił działalności człowieka występujące na danym obszarze w ustalonym przedziale czasowym, które stanowią jedną grupę wyodrębnioną poprzez
 • Kim był Koran Co zrobił w., zawiera fundamentalne zasady rel. i moralne. Złożona jest z 114 rozdziałów, tak zwany sur. Stanowi skarb literatury arab
 • Kim był Klub Krzywego Koła Co zrobił organizujące spotkania na różnorodne tematy w atmosferze swobody wypowiedzi. Rozwiązany poprzez władze komunist. w 1962
 • Kim był Konstanty Mikołajewicz Co zrobił VII 1862-IX 1864), syn Mikołaja I i młodszy brat Aleksandra II; związany z ros. kołami liberalnymi, rzecznik ugodowej polityki wobec
 • Kim był kryzysy berlińskie Co zrobił Berlina i opanowania Berlina Zach. poprzez komunistów drogą blokady gosp. i komunikacyjnej podejmowane z inspiracji ZSRR. W 1948 powodem
 • Kim był kooperatywa Co zrobił dobrowolne zrzeszenie osób na zasadach demokr., prowadzące ustaloną działalność gosp. w interesie swoich członków
 • Kim był kampania francuska Co zrobił zaczętych 10 V 1940 atakiem niem. prowadzonym poprzez terytorium Belgii i Holandii, później także poprzez Ardeny. Wobec sukcesów niem
 • Kim był konstytucja kwietniowa Co zrobił czołową rolę prezydenta wybieranego na 7 lat w głosowaniu powszechnym. Prezydent mianował premiera i rząd, mógł rozwiązywać sejm i senat
 • Kim był Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego Co zrobił nadzwyczajnej sesji Sejmu Księstwa Warsz., z księciem A.K. Czartoryskim na czele, nawiązywała do staropolskich form ustrojowych; organem
 • Kim był komisarz ludowy Co zrobił stanowisko w rządzie radz. odpowiadające stanowisku ministra w innych państwach
 • Kim był konstytucja PRL Co zrobił VII 1952, wzorowana na konstytucji radz. z 1936, była w pierwszej kolejności dokumentem ideologicznym i polit. Ustrój Polski określała jako
 • Kim był Kociołek Stanisław Co zrobił działacz komunist., wysoki funkcjonariusz PZPR, między innymi wicepremier w 1970, współodpowiedzialny za wydarzenia grudniowe 1970
 • Kim był Konrad Mazowiecki Co zrobił i łęczycki od 1202, krakowski w 1229 i 1241-1243, z rodu Piastów, syn Kazimierza Sprawiedliwego. Prowadząc ekspansję na tereny Prusów
 • Kim był konfederacja barska Co zrobił poprzez grupę pol. magnatów z J. Pułaskim na czele. Jej hasłem było utrzymanie przywilejów szlachty i niezależność państwa pol. Po
 • Kim był kopia Co zrobił jazdę do pchnięcia przeciwnika, wyparła podobną do niej, ale zdecydowanie krótszą włócznię; w Polsce udoskonalona k. stosowana była do
 • Kim był Karol Albert Co zrobił sabaudzkiej; sprawował rządy absolutne, w 1848 ogłosił konstytucję; przegrał wojnę 1848-49 z Austrią ( bitwa pod Custozzą i Novarą); w
 • Kim był kampania rosyjska 1812 Co zrobił sojusznikami a Rosją; w ogólnej liczbie około 500 tys. żołnierzy armii Napoleona (tak zwany Ogromnej Armii) w wojnie wzięło udział 100 tys
 • Kim był Katarzyna Aragońska Co zrobił księcia Walii Artura (1501-02), a w dalszym ciągu króla Anglii Henryka VIII (od 1509), matka Marii Tudor. Nie mogąc doczekać się męskiego
 • Kim był Mianowskiego\. Kasa im Co zrobił badania naukowe i działalność wydawniczą, powstała w Warszawie w 1881 z inicjatywy T. Chłapowskiego i H. Sienkiewicza; w nazwie
 • Kim był konstytuanta Co zrobił prawodawcze, których kluczowym celem było opracowanie konstytucji. W najwyższym stopniu znana w historii była Konstytuanta (formalnie
 • Kim był Koło Polskie w Wiedniu Co zrobił parlamencie austr. (porada Państwa); powstało w latach 60. XIX w., kierowane poprzez K. Grocholskiego; ostatecznie zreorganizowane w 1873
 • Kim był Cristobal Colon\. Cristoforo Colombo, hiszp\. Kolumb Krzysztof wł Co zrobił X 1492 dopłynął do wysp Bahama. W następnych wyprawach (1493-1496 i 1498-1500) zbadał wybrzeża Ameryki Pd., a w IV wyprawie (1502-1504
 • Kim był kampania włoska w II wojnie świat Co zrobił angielskiego: po zwycięskiej kampanii afrykańskiej 9 VII 1943 lądowaniem na Sycylii, co doprowadziło do obalenia rządów Mussoliniego we
 • Kim był Ku-Klux-Klan Co zrobił zał. w 1866 na Południu USA, celem zastraszenia Murzynów, by nie korzystali z nadanych im poprawkami do konstytucji praw obywatelskich, i
 • Kim był Krawczuk Leonid Co zrobił przewodniczacy Porady Najwyższej Ukraińskiej SRR, pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy od 1991 znalazł się w otwartym sporze z Rosją
 • Kim był Kołłątaj Hugo Co zrobił reformator Akademii Krakowskiej; lider ekipy radykalnych publicystów (Kuźnica Kołłątajowska); w okresie Sejmu Wielkiego czołowy lider
 • Kim był Krukowiecki Jan Co zrobił konserwatysta; służył w armii austr., franc., Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., uczestnik kampanii napoleońskich 1807-14; po wybuchu
 • Kim był Karol VI Co zrobił Habsburgów od 1711; kandydat do tronu hiszp. (1701-14), uzyskał posiadłości we Włoszech i Niderlandy Hiszp. Nie mając męskiego następcy
 • Kim był konsul Co zrobił w dobie republiki wybierany od momentu wypędzenia królów (509 przed naszą erą). Powoływano dwóch konsulów, początkowo sprawowali
 • Kim był kordelierzy Co zrobił Dantona, J.P. Marata, C. Desmoulinsa, J.R. Heberta oficjalnie pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela; w 1792 wraz z
 • Kim był kaznodzieja Co zrobił duchowny zajmujący się wygłaszaniem kazań
 • Kim był kreol Co zrobił potomek kolonizatorów gł. hiszp. i portug. i franc. urodzony w Ameryce Pd. albo na pd. Stanów Zjedn
 • Kim był konferencja teherańska Co zrobił narada tak zwany ogromnej trójki (Churchilla, Roosevelta i Stalina), która zadecydowała o utworzeniu drugiego frontu w Europie w pn
 • Kim był kurie wyborcze Co zrobił nie wszystkich krajów, zwł. w XIX w., mające zapewnić uprzywilejowanie szlacheckich wyborców i zagwarantować im nawet przy powszechnym
 • Kim był konferencja waszyngtońska Co zrobił celem jej było rozwiązanie problemu wyścigu zbrojeń morskich po I wojnie świat. i uporządkowanie spraw Dalekiego Wschodu. Zwołano ją z
 • Kim był Koło Polskie w Berlinie Co zrobił pruskim (Landtag) od 1849 do I wojny świat.; liczyło 12-27 posłów, którzy zobowiązani byli do jednolitego głosowania; broniło pol. praw nar
 • Kim był Karol II Co zrobił 1660, syn Karola I. Pomimo poparcia poprzez Szkotów (1649 koronowany królem Szkocji) w 1651 zmuszony do ucieczki na kontynent. Ponownie
 • Kim był Kropotkin Pietr Aleksiejewicz Co zrobił anarchizmu komunistycznego, geograf. W młodości jako oficer badał Syberię. Później pod wpływem M. Bakunina i narodników. Od 1876 na
 • Kim był komuny ludowe Co zrobił Chińskiej Republice Ludowej poprzez organizowanie w latach 50. wielkich wspólnot wiejskich, gdzie zlikwidowano indywidualną własność ziemi
 • Kim był Krzyżacy Co zrobił Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zał. w 1190, w 1198 przekształcony w zakon rycerski. Nazwa K. pochodzi od
 • Kim był komornik Co zrobił pełniący różnorodne wymagania bądź przedstawiciel ludności służebnej powoływanej do szczególnych posług; 2. w XII-XIV w. urzędnik sądowy
 • Kim był konferencja w Casablance Co zrobił F. D. Roosevelta zadecydowało o walce z krajami Osi aż do ich bezwarunkowej kapitulacji. Ustalono także priorytet inwazji na Płw. Apeniński
 • Kim był kadeci Co zrobił wychowanków szkół wojsk. najniższego szczebla przygotowujących młodzież wielu państw zwł. w XIX w. do służby wojsk.; 2. skrót nazwy
 • Kim był konsulat Co zrobił 1804, po zamachu 18 brumaire'a, charakteryzująca się mocną władzą wykonawczą sprawowaną poprzez pierwszego konsula ( Napoleon Bonaparte
 • Kim był kataster Co zrobił podatkowych. Pierwsze k. sporządzano w Europie (Włochy, Austria) już w XVIII w., w XIX w. już w wielu państwach. Księgi k. są kapitalnym
 • Kim był Kamiński Aleksander Co zrobił międzywojennym artysta ruchu zuchowego, w latach wojny komendant Organizacji Małego Sabotażu Wawer , pracował w propagandzie ZWZ-AK. Po
 • Kim był katedra Co zrobił kluczowy kościół w diecezji pod zwierzchnictwem biskupa
 • Kim był klucz Co zrobił w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. kompleks dóbr ziemskich składający się z wielu folwarków i mający swoją administrację
 • Kim był kampania afrykańska w II wojnie świat Co zrobił atakiem Brytyjczyków na wł. placówki w Libii, a kontynuowana w IX 1940 wł. atakiem z Libii na Egipt. W XII 1940 bryt. kontrofensywa zajęła
 • Kim był Karadziordzie Co zrobił pierwszego antytur. stworzenia serb., po kilku zwycięstwach i wyzwoleniu Belgradu (1806) sułtan przyznał Serbii autonomię. K. został
 • Kim był konstytucja oktrojowana Co zrobił konstytucja narzucona poprzez monarchę (z fr. octroyer - nadać). Termin stosowany zwł. w epoce Wiosny Ludów
 • Kim był Kopernik Mikołaj Co zrobił Torunianin. Kanonik kapituły warmińskiej. Jego dzieło O obrotach sfer niebieskich (1543), zawierające teorię heliocentryczną, doprowadziło
 • Kim był kryzys algierski Co zrobił zwycięstwem wyborczym fundamentalistów islamskich 26 XII 1991. W obawie przed rewolucją islamską po przejęciu władzy poprzez zwycięskich
 • Kim był kozacy zaporoscy Co zrobił dolnym biegu Dniepru ze zbiegłych awanturników szlacheckich, chłopów, mieszczan w celu obrony przed czambułami tatar. Z czasem wartość
 • Kim był kopiec Kościuszki Co zrobił inicjatywy mieszkańców Wolnego M. Krakowa ku czci T. Kościuszki; usypany pod Krakowem w latach 1820-23; w XIX w. miejsce pielgrzymek
 • Kim był kultura masowa Co zrobił jednolitej kultury użytkowanej poprzez ogromne masy odbiorców, albo zwyczajnie treści przekazywane w drugiej połowie XX w. poprzez środki
 • Kim był Kazimierz Jagiellończyk Co zrobił 1447, z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Przyłączył Pomorze Gdańskie i część ziem prus. do Polski ( wojna trzynastoletnia) i
 • Kim był Kaunda Kenneth David Co zrobił polityk zambijski, od 1960 do 1991 prezydent tego państwa, niekwestionowany lider niepodległej Zambii
 • Kim był Kaunitz Wenzel Anton Co zrobił w. ks. austr., polityk; współtwórca reform Marii Teresy i Józefa II; autor odwrócenia przymierzy (sojuszu antyprus. z Francją
 • Kim był Kennedy Robert Co zrobił brat J. F. Kennedy'ego, prokurator generalny 1961-64, kandydat na prezydenta USA w 1968, zginął w zamachu w trakcie kampanii wyborczej
 • Kim był Kenyatta Jomo Co zrobił polityki prozachodniej i antykomunistycznej. Prowadził politykę pojednania z białą ludnością i Azjatami, wykazując spore umiarkowanie w
 • Kim był Kepler Johannes Co zrobił niem. astronom i matematyk, opracował tabele ruchu planet, a w dalszym ciągu trzy prawa Keplera dotyczące kształtu eliptycznego ruchu planet
 • Kim był KGB Co zrobił ZSRR, radz. służba szczególna obejmująca funkcje policji polit., wywiadu i kontrwywiadu, wyodrębniona z innych służb 13 III 1954
 • Kim był Kiejstut Co zrobił Litwie z Olgierdem, syn Giedymina, tata Witolda. Walczył z Krzyżakami. Po Zgonu Olgierda popadł w konflikt zbrojny z jego następcą
 • Kim był Kierbedź Stanisław Co zrobił między innymi w latach 1842-50 pierwszego stałego mostu na Newie w Petersburgu i zbudowanego w 1861-63 mostu na Wiśle w Warszawie (most
 • Kim był Kiereński Aleksander Co zrobił z tak zwany eserowcami, po rewolucji lutowej 1917 minister w Rządzie Tymczasowym księcia Lwowa, w VII 1917 premier, później także naczelny
 • Kim był Kierownictwo Walki Cywilnej Co zrobił powołana w XII 1942 poprzez S. Korbońskiego celem utrzymywania właściwej postawy społeczeństwa wobec okupanta. Zorganizowała między innymi
 • Kim był Kissinger Henry Co zrobił prof. uniwersytecki, doradca prezydentów R. Nixona i G. Forda w latach 1969-76, w 1973-77 sekretarz stanu. Jeden z głównych architektów
 • Kim był klerykalizm Co zrobił religii i Kościoła w życiu publicznym. W skrajnym znaczeniu dążenie duchowieństwa do kontroli nad życiem osób świeckich
 • Kim był Kitchener Horatio Co zrobił egipskiej, która odbiła Sudan (1896-98) z rąk mahdystów ( stworzenie Mahdiego). W latach 1900-1902 dowódca wojsk bryt. w wojnie burskiej. W
 • Kim był Kodeks Hammurabiego Co zrobił władcy Babilonii Hammurabiego, przed 1750 przed naszą erą, należący do najstarszych w świecie, oparty po części na zasadzie odwetu ( oko za
 • Kim był kahał Co zrobił gmina żyd. spełniająca tradycyjnie zarówno funkcje rel., jak i adm. w relacji do społeczności żyd
 • Kim był klasztor Co zrobił miejsce zamieszkiwania wspólnoty zakonnej rządzącej się jedną regułą, obejmuje kompleks budowli mieszkalnych, kultowych i gosp
 • Kim był klauzula najwyższego uprzywilejowania Co zrobił umawiających się stron korzysta ze wszystkich uprawnień nadanych poprzez dany państwo innym krajom trzecim. Zobowiązanie do honorowania
 • Kim był Kleopatra VII Co zrobił przed Chr. Pozbawiona władzy poprzez męża Ptolemeusza XIII odzyskała ją przy użyciu Cezara Juliusza w 47 r. przed Chr. Po dwuletnim pobycie
 • Kim był Kliszko Zenon Co zrobił działacz komunist.; od 1931 w KPP, współzałożyciel PPR w 1943. Po 1956 wysoki funkcjonariusz PZPR, bliski współpracownik W. Gomułki
 • Kim był Kniaziewicz Karol Otto Co zrobił insurekcji 1794; od 1797 w Legionach Pol. w Włoszech; w latach1799-1801 dowódca Legii Naddunajskiej (odznaczył się w bitwie pod Hohenlinden
 • Kim był Koc Adam Co zrobił sanacyjnej Gazety Polskiej , artysta i szef (1936-37) OZON-u, zwolennik twardego kursu sanacji. Na emigracji zwolennik porozumienia z grupą
 • Kim był Kober Marcin Co zrobił znakomity pol. portrecista końca XVI w.; najsłynniejszy obraz to całopostaciowy portret Stefana Batorego
 • Kim był Kochanowski Piotr Co zrobił szalonego L. Ariosta i Goffred, abo Jeruzalem wyzwolona T. Tassa, ogromnych poematów rycerskich wł. renesansu. Jego tłumaczenia wywarły
 • Kim był kodeks Co zrobił 1. pierwotna forma książki złożona z cienkich deseczek, papirusu albo pergaminu pisana ręcznie; 2. zestaw praw
 • Kim był Kodeks Baltazara Behema Co zrobił praw i przywilejów miasta Krakowa, ustaw cechowych i tak dalej, ofiarowana w 1505 radzie miejskiej w Krakowie poprzez notariusza i pisarza
 • Kim był konwent A Co zrobił sekretna organizacja piłsudczyków kierująca jego zwolennikami po aresztowaniu J. Piłsudskiego poprzez Niemców w VII 1917
 • Kim był kolonizacja Co zrobił słabo zaludnionych albo pustych; w zależności od położenia w relacji do państwa rodzimego osadników, dwie odmiany: wewn. i zewn
 • Kim był kolej warszawsko-wiedeńska Co zrobił Pol. (jedna z najdłuższych w ówczesnej Europie); otwarta w latach 1845-48 łączyła Warszawę z koleją krakowsko-górnośląską, a poprzez nią z
 • Kim był kolonia Co zrobił granicami państwie ojczystego na przykład poprzez Greków czy Rzymian. W epoce nowoż. lub nowa osada na nie zagospodarowanym wcześniej
 • Kim był komornicy Co zrobił część z nich stała się robotnikami rolnymi na folwarkach albo u bogatych chłopów, część przeniosła się do miast
 • Kim był Koloseum Co zrobił wzniesionego w Rzymie w 80 n.e. poprzez cesarzy z dyn. Flawiuszów (stąd zw. także Amfiteatrem Flawiuszów). Wspaniała budowla, której ruiny
 • Kim był "komandosi" Co zrobił dzieci przywódców partyjnych, znani z organizowania nieoczekiwanych desantów na różnorodne zgromadzenia studenckie i publicznego
 • Kim był komendacja Co zrobił a również sam dokument ją ustanawiający. Polegała na oddaniu się osoby wolnej (gł. chłopa) w opiekę silniejszemu bez straty wolności
 • Kim był Koło Polskie w Petersburgu Co zrobił w ros. Dumie Państwowej; istniało w latach 1906-17, liczyło 34 posłów w Dumie I i II; 11 posłów w Dumie III; 9 posłów w Dumie IV
 • Kim był Komensky, Komeński, Comenius, Jan Amos Co zrobił mechanizmu nauki (dzieło Ogromna nauka), w latach 1628-55 na emigracji w Lesznie. Agent szwedz., po 1655 w Amsterdamie
 • Kim był Kominform Co zrobił Robotn. powstałe na naradzie 9 partii 22-27 IX 1947 w Szklarskiej Porębie (zdominowane poprzez KPZR). Kominform był narzędziem w rękach J
 • Kim był komisja luksemburska Co zrobił Tymczasowy II Republiki Franc.; nazwa od miejsca posiedzeń w Pałacu Luksemburskim; miała zająć się nowym ustawodawstwem pracy i zapobiegać
 • Kim był Komisja Rządząca Co zrobił I i II zaboru prus., zajętych poprzez wojska franc. w 1806 i 1807; powołana poprzez Napoleona 14 I 1807, składała się z 7 osób, przewodn
 • Kim był Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów Co zrobił organ rządowy powołany w latach PRL koordynujący i nadzorujący działalność różnorodnych ministerstw decyzyjnych w kwestiach gosp
 • Kim był Komitet Miejski Co zrobił zawiązane w X 1861 w Warszawie z inicjatywy A. Korzeniowskiego, w poł. 1862 przekształciło się w Komitet Centralny Narodowy
 • Kim był Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego Co zrobił poprzez Konwent Nar.; rozwinął szeroką działalność w momencie terroru, za który w sporym stopniu był odpowiedzialny; rozwiązany w 1795
 • Kim był Komitet Narodowy Polski Co zrobił polityków prorosyjskich. Kluczową postacią był R. Dmowski. Podjął on niewiele udaną próbę tworzenia oddziałów polskich po stronie ros
 • Kim był Komitet Obrony Kraju Co zrobił problemach obronności państwa. Kompetencje KOK znacznie rozszerzono w okresie stanu wojennego w 1983. Na jego czele stał wówczas jako
 • Kim był Komitet Obrony Praw Człowieka w ZSRR Co zrobił zał. w 1970 poprzez fizyka atomowego A. Sacharowa zmierzał do piętnowania licznych przypadków łamania praw człowieka w ZSRR
 • Kim był Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Co zrobił powołany 18 XII 1988 poprzez grono 119 osób zaproszonych poprzez L. Wałęsę, które miały poprowadzić rokowania z władzami PRL
 • Kim był Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych Co zrobił jedna z licznych organizacji stworzonych na fali ożywienia społ. po sierpniu 1980
 • Kim był komtur, komandor Co zrobił w zakonach rycerskich zwierzchnik domu zakonnego, a w dalszym ciągu okręgu (komturii) w zakładanych poprzez nie krajach
 • Kim był też Cenzor\. Katon Starszy, zw Co zrobił wróg Kartaginy (z wyjątkiem tematu, każde z przemówień w senacie kończył słynnym: a oprócz tego uważam, Iż Kartaginę należy zniszczyć
 • Kim był komitety obywatelskie Co zrobił lokalne struktury Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność , które stosunkowo powstawania normalnej sceny polit
 • Kim był Komnenowie Co zrobił dynastia panująca w cesarstwie bizant. w latach 1057-59 i 1081-1185
 • Kim był kompania handlowa Co zrobił w Europie od schyłku średniow. firma handlowa przeznaczoną do prowadzenia handlu zamorskiego
 • Kim był kompendium Co zrobił podręczny zestaw fundamentalnych informacje z jakiejś dziedziny wiedzy; w średniow. bardzo popularne
 • Kim był komput Co zrobił w Polsce od 1652 etat wojska uchwalany na sejmie
 • Kim był Komunistyczna Partia Chin Co zrobił współpracuje z Kuomintangiem. Lider Mao Zedong. Kuomintang w 1927 zerwał relacje z KPCh i rozpoczął wojnę domową w Chinach. KPCh w 1934
 • Kim był Komunistyczna Partia Niemiec Co zrobił 23 organizatorka rozruchów i powstań, 1933 zdelegalizowana; 1946 na nowo powstała w Niemczech wsch., 21 IV 1946 połączyła się z SPD
 • Kim był Konaszewicz-Sahajdaczny Piotr Co zrobił kozackich XVII w., uczestniczył w wyprawie królewicza Władysława na Moskwę w 1618. W 1621 przyprowadził olbrzymią armię kozacką pod Chocim
 • Kim był koncyliaryzm Co zrobił w chrześcijaństwie zach. pogląd o wyższości władzy soboru nad papiestwem, wiodący nurt reformy Kościoła w dobie schizmy zach
 • Kim był konferencja w Bretton Woods Co zrobił 1944 w celu stabilizacji gł. walut świat. i powstania nowego mechanizmu kredytowego dla sfinansowania odbudowy
 • Kim był konfederacja słucka Co zrobił religijnych litew. w Słucku na Białorusi z inspiracji Rosji. W Koronie dysydenci zawiązali podobną konfederację w Toruniu. Żądali oni
 • Kim był konfederacja tyszowiecka Co zrobił 1655, w Tyszowcach (Zamojskie) poprzez hetmanów pol. S. Potockiego i S. Lanckorońskiego do walki ze Szwedami. Doprowadziła do konsolidacji
 • Kim był Koniecpolski Stanisław Co zrobił najwybitniejszych wodzów pol. XVII w., walczył z królem szwedz. Gustawem Adolfem (1627-29), Tatarami (1624, 1644). Zwolennik modernizacji
 • Kim był konflikt biafrański Co zrobił spowodowana próbą secesji najbogatszej w ropę naftową wsch. części Nigerii. Zamieszkujące ten obszar plemię Ibo ogłaszając secesję
 • Kim był konfucjanizm Co zrobił sformułowana poprzez Konfucjusza i jego następców, stała się oficjalną ideologią i religią państwową w Chinach od II w. przed naszą erą
 • Kim był konflikt kongijski Co zrobił ogłoszeniu niepodległości Konga Belgijskiego 30 VI 1960. W okolicy rywalizacji pomiędzy zwolennikami prezydenta J. Kasavubu i premiera P
 • Kim był konflikt naddniestrzański Co zrobił Republice Radzieckiej Mołdawii na tle przyszłych losów tego państwa. Rosyjskojęzyczni mieszkańcy występując przeciw unii z Rumunią
 • Kim był konflikt sudański Co zrobił nieustannych sporów islamskiej pn. państwie z chrześcijańskim i animistycznym pd. W obawie przed islamizacją na pd. państwie nieustannie
 • Kim był konflikt tadżycki Co zrobił rozpadzie ZSRR pomiędzy postkomunistami i fundamentalistami islamskimi o władzę i wizję przyszłości tego państwie. Długookresowe walki
 • Kim był konkordat Co zrobił Apostolską jako podmiotem prawa międzynar. a danym krajem, regulująca relacje pomiędzy władzą świecką a czynnikami kościelnymi na jego
 • Kim był "Mistrz Kung"\. Konfucjusz, inaczej Kung fu-tsy, dosł Co zrobił myśliciel chiń., artysta konfucjanizmu, czczony także jako założyciel religii
 • Kim był Kongres Liberalno-Demokratyczny Co zrobił środowisko gdańskich liberałów skupionych wokół J. K. Bieleckiego i D. Tuska. W 1994 KLD połączył się z UD, tworząc razem Unię Wolności
 • Kim był konnica Co zrobił odmiennie jazda, ustalenie stosowane wobec kawalerii do około XVI w
 • Kim był Konrad II Co zrobił cesarz od 1027; w sojuszu z Rusią pokonał Mieszka II i zmusił go do rezygnacji z tytułu królewskiego
 • Kim był konsekracja Co zrobił przedmiotu do celów rel. w myśl, Iż staje się on czymś świętym, uobecniającym rzeczywistość nadprzyrodzoną; również udzielenie święceń
 • Kim był Kossakowski Szymon Co zrobił hetman litew., brat Józefa, lider konfederacji targowickiej na Litwie. Powieszony w okresie stworzenia kościuszkowskiego 1794
 • Kim był konstytucja austriacka Co zrobił wydarzeń rewolucji 25 IV poprzez cesarza Ferdynanda I; gwarantowała równość wobec prawa, wolność osobistą, prasy, zgromadzeń i stowarzyszeń
 • Kim był konstytucja austriacka Co zrobił cesarza Franciszka Józefa I; potwierdzała zasady konstytucji z 1848, lecz ograniczała kompetencje parlamentu; 31 XII 1851 uchylona
 • Kim był Kościół wschodni, inaczej Co zrobił Kościół prawosławny, ortodoksyjny. Zobacz także chrześcijaństwo, schizma wschodnia
 • Kim był konstytucja Nihil novi Co zrobił średniej szlachty. Wg niej nic nowego (nihil novi) nie mogło być wprowadzone do prawa bez zgody króla, senatu i izby poselskiej. K.n.n
 • Kim był konstytucja pruska Co zrobił Fryderyka Wilhelma IV; ograniczała uprawnienia sejmu, a wzmacniała władzę króla, potwierdzała równość obywateli wobec prawa i likwidowała
 • Kim był konsumpcjonizm Co zrobił szeroko rozpowszechniona w XX w. postawa życiowa skoncentrowana na maksymalnym używaniu dóbr i usług
 • Kim był konwent Co zrobił zgromadzenie członków zakonu w Kościele katol., nieraz zawężone tylko do uprawnionych do decydowania o kwestiach większej wagi
 • Kim był Konwent Narodowy Co zrobił głosowaniu powszechnym, obradujący w latach 1792-93; na pierwszym posiedzeniu 22 IX 1792 ogłosił zniesienie monarchii, a w dalszym ciągu
 • Kim był kopalnia "Wujek" Co zrobił gdzie po ogłoszeniu stanu wojennego 16 XII 1981 doszło do masakry strajkujących górników poprzez wojsko i milicję
 • Kim był konwencja Co zrobił dotycząca ściśle ustalonych spraw - konsularnych, handlowych; na przykład haska konwencja 1907 w kwestii pokojowego załatwiania sporów
 • Kim był Kordecki Augustyn Co zrobił Górze. W okresie potopu bronił klasztoru przed wojskami szwedz. Autor pamiętnika opisującego obronę klasztoru (Nova Gigantomachia
 • Kim był Kossakowski Józef Co zrobił maja, lider konfederacji targowickiej na Litwie. W okresie stworzenia kościuszkowskiego 1794 powieszony w Warszawie
 • Kim był Korniłow Ławr Co zrobił lutowej 1917 dow. Piotrogrodzkiego Okręgu Wojsk. Od VII głównodowodzący armii ros. próbował w IX 1917 zamachu stanu przeciw Rządowi
 • Kim był Stefana\. Korona św Co zrobił określano państwa składające się na hist. królestwo węg. (Banat, Chorwacja, Dalmacja, Siedmiogród, Słowacja, Węgry zgodne
 • Kim był korytarz pomorski Co zrobił między terenami należącymi do Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska, łączącego Rzeczpospolitą międzywojenną z Bałtykiem
 • Kim był Wacława\. Korona św Co zrobił korona królów czes. Nazwą K.św.W. określano państwa podległe królom czes.: Czechy, Morawy, Śląsk (od poł. XVIII w. Śląsk Cieszyński), Łużyce
 • Kim był koronacja Co zrobił ceremonia przekazania władcy insygniów królewskich na symbol jego pozycji wobec poddanych i innych monarchów
 • Kim był Korpus Ochrony Pogranicza Co zrobił ochrony granicy wsch. Polski przed penetracją agentów i terrorystów ze wschodu. Odegrał ważną rolę w walkach przeciw agresji 17 września
 • Kim był Korzeniowski Apollo Co zrobił w 1861 działał w ruchu spiskowym w Warszawie, czł. Kom. Miejskiego, związany z Czerwonymi; aresztowany i zesłany w 1862 w głąb Rosji; w
 • Kim był Kosmas Co zrobił autor sięgającej czasów legendarnych Kroniki Czechów (zw. Kroniką Kosmasa); zawarł w niej wiadomości dotyczące Polski
 • Kim był kosmopolityzm Co zrobił postawa uznająca, Iż ojczyzną człowieka jest cały świat, charakteryzująca się biernym stosunkiem do tradycji i kultury nar
 • Kim był Kościół prawosławny Co zrobił ustalenie Kościołów na Wschodzie z patriarchami na czele, odnoszone w pierwszej kolejności do K.p. z patriarchą w Konstantynopolu po
 • Kim był Kotzebue Paweł Co zrobił Berga w latach 1874-80 pierwszy generał-gubernator Królestwa Pol.; przeprowadził likwidację Kościoła unickiego (greckokatolickiego), w 1875
 • Kim był Koźmian Kajetan Co zrobił insurekcji 1794 sekr. Komisji Porządkowej woj. lubelskiego, potem wysoki urzędnik w Księstwie Warsz. i Królestwie Pol.; od 1829 senator
 • Kim był Kraj Przywiślański Co zrobił urzędowa nazwa Królestwa Pol. nadana po stworzeniu styczniowym
 • Kim był Krajowa Komisja Porozumiewawcza Co zrobił działała od chwili utworzenia centralnych władz NSZZ Solidarność 17 IX 1980 jako najwyższy organ związku z L. Wałęsą na czele
 • Kim był Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Co zrobił celu sprawowania nadzoru nad mediami elektronicznymi i przydziału koncesji na ich działalność. Powoływana poprzez prezydenta, sejm i senat
 • Kim był Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Co zrobił celu kształcenia kadr dla administracji państwowej. Wzoruje się między innymi na znanych uczelniach franc
 • Kim był Krasicki Ignacy Co zrobił gnieźnieński od 1795, pisarz, dziennikarz, współtwórca gazety Monitor . Książę pisarzy polskiego oświecenia, krytyk sarmatyzmu, pisał bajki
 • Kim był Krasiński Zygmunt Co zrobił pol. pisarz, dramatopisarz romantyczny, jeden z trzech ogromnych wieszczów XIX w.; autor Nie-Boskiej komedii
 • Kim był Kreisky Bruno Co zrobił polityk austr., działacz socjalist., od 1953 w rządzie swego państwie. Negocjował traktat pokojowy z 1955. 1970-83 kanclerz Austrii
 • Kim był kreml Co zrobił budowanych w miastach ruskich. Kreml moskiewski powstał około 1156 jako siedziba książąt Moskwy, później carów ros. Rozbudowany w XV-XVII w
 • Kim był Kromer Marcin Co zrobił bp warmiński, historyk, dyplomata, autor dzieła o historii Polski De origine et rebus gestis Polonorum
 • Kim był Krauthofer\. Krotowski Jakub zob Co zrobił Krotowski Jakub
 • Kim był kronika Co zrobił zapis (w formie literackiej) wydarzeń związanych z danym krajem albo dynastią i tak dalej, sporządzany dla podniesienia ich znaczenia, nie
 • Kim był "król królów" Co zrobił tytuł staroż. władców Persji
 • Kim był kryzys haitański Co zrobił kierunkiem USA w celu przywrócenia legalnych władz Haiti (prezydenta J.B. Aristida) obalonych poprzez juntę wojskową
 • Kim był Królestwo Etrurii Co zrobił Napoleona I Bonaparte w 1801 z Wielkiego Księstwa Toskańskiego, w 1808 wcielone do cesarstwa franc., w 1809 przekształcone znowu w Ogromne
 • Kim był Kruger Paul Co zrobił republiki Transwal, zasłużony w staraniach o utrzymanie niezależności swego państwie, zwł. w okresie wojny burskiej z Anglią
 • Kim był kult przodków Co zrobił cześć rel. wobec zmarłych przodków, traktowanych jako opiekunów, na przykład w społeczeństwach pierwotnych albo orientalnych
 • Kim był kult wodzów Co zrobił odmiana kultu związana z legendarnymi wodzami, analogiczna do kultu bohaterów
 • Kim był kryzys paliwowy Co zrobił świecie wskutek sankcji krajów zrzeszonych w OPEC wobec USA po wybuchu wojny arab.-izrael. 7 X 1973 do 13 II 1974, który spowodował
 • Kim był kryzys zakładników amerykańskich Co zrobił konflikt pomiędzy USA i Iranem na tle okupacji ambasady amerykańskiej w Teheranie poprzez studentów islamskich 4 XI 1979-20 I 1981
 • Kim był Krzaklewski Marian Co zrobił Komisji Krajowej NSZZ Solidarność nieprzerwanie od 1991; lider AWS, współtwórca rządu J. Buzka. Po wyborach 1997 szef klubu parlamentarnego
 • Kim był "Księga Umarłych" Co zrobił papirusie zestaw formuł modlitewnych i magicznych, znajdowany w grobach staroż. Egipcjan, mający pomóc zmarłemu odnaleźć się w zaświatach
 • Kim był kszatriowie Co zrobił warna (u nie wszystkich autorów kasta) w dawnych Indiach, druga po braminach; wojownicy
 • Kim był Kufstein Co zrobił jedno z najcięższych austr. więzień polit. (w średniow. zamku); więziono tam uczestników wyprawy J. Zaliwskiego, spisków galic. lat 30. i
 • Kim był kult zwierząt Co zrobił czci bogów, co do których wierzono, Iż objawiają się pod postaciami zwierząt. Na przykład w staroż. Egipcie, gdzie śladem tego kultu było
 • Kim był Kurlandia Co zrobił kraju zakonu kawalerów mieczowych, od jego sekularyzacji 1561 księstwo lenne Polski. 1795 wcielona do Rosji. Po 1918 i aktualnie część
 • Kim był kukulla Co zrobił zakonny płaszcz z fałdami i szerokimi rękawami stosowany poprzez benedyktynów; także kaptur
 • Kim był kulty solarne Co zrobił ustalenie różnych form czci oddawanej bóstwom słonecznym (solarnym), stanowiącym uosobienie siły kosmicznej identyfikowanej ze Słońcem
 • Kim był Kurdowie Co zrobił pograniczne rejony: Turcji, Iraku, Syrii, Iranu i Zakaukazia. Dążąc do niepodległości prowadzi od pocz. XX w. walkę z wymienionymi krajami
 • Kim był Kusociński Janusz Co zrobił olimpijski na 10 km z Los Angeles (1932), parokrotny rekordzista świata i mistrz olimpijski na długie dystanse. W okresie wojny w
 • Kim był kwestia wschodnia Co zrobił regularnie na ustalenie problemów związanych z Bliskim Wsch., w tym zwł. kłopotów sprawianych poprzez słabość Turcji i politykę tego
 • Kim był "ka" Co zrobił człowieku, po Zgonu wędrujący do nieba, nawiązuje kontakt ze światem pozagrobowym i pozostając w nim równocześnie powraca do grobu, mumii
 • Kim był Kaaba Co zrobił a od 630 stanowiąca gł. centrum kultowe islamu, cel pielgrzymek ( Mahomet). Ma postać czworobocznej budowli umieszczonej na dziedzińcu
 • Kim był Kamieniew Lew B Co zrobił współpracownik Lenina po rewolucji październikowej. Po jego Zgonu członek ekipy opozycji wobec Stalina, w 1927 usunięty ze stanowisk, po
 • Kim był Kaganowicz Łazar Co zrobił Stalinem w momencie ogromnych czystek w ZSRR. Po jego Zgonu odsunięty od władzy i wysłany na emeryturę w 1961
 • Kim był kalendarz babiloński Co zrobił początkowo oparty na obserwacji Księżyca, później także i Słońca, ustalił 7-dniowy tydzień, 12-godzinną dobę i 60-minutową godzinę
 • Kim był kalif Co zrobił władzę świecką, a zwł. rel.; szyici (odłam muzułmanów) uznawali jedynie świecką władzę k., duchowną oddając imamowi
 • Kim był Karpiński Franciszek Co zrobił Czartoryskiego, od 1800 czł. Warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk; autor wierszy lirycznych (między innymi Laura i Filon) i pamiętników
 • Kim był Karta 77 Co zrobił ugrupowanie opozycyjne w Czechosłowacji, powołane do życia 1 I 1977 jako ruch obrony praw człowieka. Zobacz także Vaclav Havel
 • Kim był Kambodża Co zrobił protektorat franc., odzyskanie niepodległości w 1953. W latach 1975-79 państwo ten padł ofiarą ludobójczej totalitarnej dyktatury
 • Kim był Kamieniec Podolski Co zrobił Podolu. Od XII w. gród księstwa halickiego, później w Litwie, od 1430 w Polsce znany jako silna twierdza zdobywana parokrotnie poprzez
 • Kim był Kamiński Franciszek Co zrobił gen., działacz ruchu ludowego, w okresie II wojny świat. komendant Batalionów Chłopskich, w PRL więziony. Po 1989 honorowy prezes PSL
 • Kim był Kanaan Co zrobił w staroż. kraina na Bliskim Wschodzie (nad M. Śródziemnym), region późniejszej Palestyny i częściowo Syrii i Fenicji
 • Kim był kancelaria Co zrobił przygotowywaniem pism urzędowych i korespondencją i sporządzaniem dokumentacji związanej z działalnością określonej instytucji
 • Kim był kanclerz Co zrobił urzędników państwowych prowadzący kancelarią książąt dzielnicowych albo królewską (kanclerz koronny); odpowiadał za politykę zagr.; członek
 • Kim był kanon Co zrobił podstawowa reguła w przedstawianiu proporcji (zwł. ciała ludzkiego); 2. w religii: zestaw ksiąg Biblii, również zasada prawa kościelnego
 • Kim był kasy Stefczyka Co zrobił pożyczkowe; pierwsza została zał. w 1890 w Czernichowie pod Krakowem poprzez Franciszka Stefczyka (po jego Zgonu w 1924 kasy te nazwano
 • Kim był Karol IX Sudermański Co zrobił Jana III. Od 1592 regent w Szwecji. Lider opozycji protestanckiej przeciw rządom w tym państwie katolika Zygmunta III. W 1599 sejm szwedz
 • Kim był kapitel Co zrobił głowica, najwyższa część kolumny albo filara, zdobiona, o różnych kształtach
 • Kim był kapitulacja Japonii Co zrobił podpisana 2 IX 1945 na okręcie liniowym Missouri w Zat. Tokijskiej
 • Kim był Kara Mustafa Co zrobił wojnami Turcji od 1677. W 1683 przystąpił do oblężenia Wiednia, pokonany poprzez wojska, które przyszły na odsiecz miastu, został stracony
 • Kim był kardynał Co zrobił dostojnik Kościoła katol. Od 1059 kolegium kardynałów wybiera papieża
 • Kim był kariatyda Co zrobił posągu kobiety, użytkowana w budownictwie stylu jońskiego. W najwyższym stopniu znane k. występują w Delfach i w Atenach na Akropolu, w
 • Kim był Karol Ferdynand Waza Co zrobił Habsburżanki, bp wrocławski od 1625. W 1648 kandydat księcia Jeremiego Wiśniowieckiego na tron Polski. Zrezygnował umożliwiając wybór brata
 • Kim był Karol II Łysy Co zrobił traktat z Verdun), z dyn. Karolingów, syn Ludwika Pobożnego, od 876 również władca Italii, a przedtem (875) cesarz rzym
 • Kim był Karol IX Co zrobił 1560, syn Henryka II i Katarzyny Medycejskiej, brat Henryka III. Posiadał niezdecydowany charakter; współodpowiedzialny za noc św
 • Kim był Karol Młot Co zrobił jego król, pobił Arabów pod Poitiers w 732, wzmocnił kraj i zapewnił potęgę rodu Karolingów, zwanych tak od jego imienia
 • Kim był Karol Robert Co zrobił Andegawenów. Sprzymierzeniec Władysława Łokietka w walce z Krzyżakami i Luksemburgami; w 1320 poślubił jego córkę Elżbietę Łokietkównę
 • Kim był Karol X Burbon Co zrobił 30; od 1789 na emigracji, do państwie powrócił w 1814; prowadził politykę konserwatywną, zmuszony do abdykacji poprzez rewolucję lipcową
 • Kim był Karol XII Co zrobił od 1697. Znakomity wódz szwedz., zaatakowany w 1700 poprzez koalicję Danii, Saksonii i Rosji rozbił po kolei przeciwników, wkraczając na
 • Kim był Karta Atlantycka Co zrobił okręcie Prince of Wales u wybrzeży Kanady poprzez W. Churchilla i F.D. Roosevelta określająca zasady polityki W. Brytanii i USA. Uznawała
 • Kim był kartel Co zrobił przedsiębiorców danej branży, przeważnie w celu określenia min. cen zbytu swoich towarów, ewentualnie podziału rynków. Szczególnie
 • Kim był Kasprzak Marcin Co zrobił współzałożyciel II Proletariatu, w 1890 współorganizator pierwszego obchodu 1 maja w Warszawie, w latach 1896-97 działacz PPS w zaborze
 • Kim był Kaszmir Co zrobił ind., które od początku istnienia obu krajów jest obiektem sporu. W 1947 panujący tam maharadża przyłączył je do Indii, lecz około 80
 • Kim był Katanga Co zrobił element wojny domowej w 1960. Po ogłoszeniu niepodległości Konga M. Czombe próbował utworzyć niezależne kraj - Katanga
 • Kim był "Książka i Wiedza" Co zrobił powstałe w 1948; publikowało bardzo zróżnicowane tytuły od prac naukowych, poprzez popularne po literaturę piękną
 • Kim był Krzyżanowski Seweryn Co zrobił latach 1808-11 walczył w szeregach Legii Nadwiślańskiej w Hiszpanii; uczestnik kampanii 1813-14; 1821 wstąpił do Tow. Patriotycznego; po
 • Kim był koliszczyzna Co zrobił wodzą Maksyma Żeleźniaka i Iwana Gonty w r. 1768, które dokonało tak zwanej rzezi humańskiej mordując tysiące szlachty, mieszczan i Żydów
 • Kim był Konarski Stanisław Co zrobił szkolnictwa pijarskiego w Polsce, założyciel nowoczesnej szkoły Collegium Nobilium. Zainicjował zgromadzenie i wydanie pol. konstytucji
 • Kim był korporacjonizm Co zrobił edukacją społ. Kościoła, budująca ustrój na prawnie zorganizowanych ekipach zawodowych, w ramach których występują razem pracodawcy i
 • Kim był Filaret Prawdoski\. Kamieński Henryk, pseud Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego; jeden z przywódców spisku w Królestwie Pol. w latach 40. XIX w. (Związek Narodu Pol.); współpracował z
 • Kim był kultura mykeńska Co zrobił minojskiej na terenie Peloponezu, rozrost w 2 poł. II tys. przed naszą erą, zniszczona w XII i XI w. przed naszą erą w wyniku osłabienia
 • Kim był Kadafi Muammar Co zrobił poprzez Zachód o wspieranie międzynar. terroryzmu. Na czele państwa od obalenia monarchii w 1969. Promując arab. nacjonalizm połączony z
 • Kim był Komitet Helsiński Co zrobił Polsce w 1982, by kontrolować przestrzeganie praw człowieka gwarantowanych poprzez ratyfikowane poprzez Polskę konwencje i zobowiązania
 • Kim był konfederacja dzikowska Co zrobił Stanisława Leszczyńskiego pod laską Adama Tarły w Dzikowie (dziś część Tarnobrzega). Pokonana poprzez wojska saskie i ros. W 1736 na sejmie
 • Kim był konflikt chińsko-indyjski Co zrobił na tle sporów terytorialnych. Chiny wystąpiły jako agresor siłą opanowując sporne terytorium w Kaszmirze
 • Kim był Komitet Narodowy Polski Co zrobił Emigracji, zał. 15 XII w Paryżu pod kierunkiem J. Lelewela; była kontynuacją warsz. Towarzystwa Patriotycznego, w IV 1832 liczył 608 czł
 • Kim był kuria rzymska Co zrobił papieża w zarządzaniu Kościołem katol. na szczeblu centralnym. Na przykład przykładem ministerstw są kongregacje, trybunały mają
 • Kim był Kania Stanisław Co zrobił dalszym ciągu w PZPR. Pracownik aparatu partyjnego wysokiego szczebla. W 1980/81 jako I sekr. KC PZPR dążył do pokojowego rozwiązania
 • Kim był kryzys przysięgowy Co zrobił Piłsudskiego, a za jego odpowiednikiem większości żołnierzy I i III Brygady Legionów Polskich, złożenia przysięgi na wierność cesarzom
 • Kim był konflikt chińsko-radziecki Co zrobił pomiędzy ZSRR i ChRL zaznaczyła się pod koniec lat 50. na tle walki o prymat w świat. ruchu komunist. W atmosferze zadrażnień 23 I 1969
 • Kim był Kopczyński Onufry Co zrobił gramatyki pol. (1780) i Elementarza dla szkół parafialnych narodowych (1785); w Księstwie Warsz. czł. Dyrekcji Edukacyjnej; działacz Warsz
 • Kim był Królestwo Obojga Sycylii Co zrobił rządzone kolejno poprzez dynastie: normańską, Hohenstaufów, Andegawenów, aragońską; w 1504 włączone do Hiszpanii, ponownie odrębne w 1735
 • Kim był kalendarz egipski Co zrobił wylew Nilu, siew i zbiory; 12-miesięczny rok liczył 365 dni i na skutek braku lat przestępnych jego start przesuwał się. Miesiące liczyły
 • Kim był Kronenberg Leopold Co zrobił lider Białych; pochodził z rodz. żyd.; w 1859 przejął Gazetę Codzienną , która miała propagować idee liberalne i łagodzić antagonizm pol
 • Kim był Kopański Stanisław Co zrobił Rosji, od 1918 w Wojsku Polskim walczył o Lwów i Wilno. Po kampanii wrześniowej we Francji. 1940 zorganizował Brygadę Strzelców Karpackich
 • Kim był Kant Immanuel Co zrobił Europy nowoż. Artysta kierunku zw. krytycyzmem teoriopoznawczym. Główne prace Krytyka czystego rozumu, Uzasadnienie metafizyki moralności
 • Kim był Komitet Centralny Narodowy Co zrobił wyłonione w V 1862 z Komitetu Miejskiego; prowadził przygotowania do stworzenia: rozbudował organizację konspiracyjną, wyznaczył podatek
 • Kim był Katarzyna Medycejska Co zrobił Zgonu z uwagi na małoletniość synów odgrywała najważniejszą rolę w polityce państwa. Inspiratorka rzezi w noc św. Bartłomieja
 • Kim był Kodeks Napoleona Co zrobił przygotowany pod auspicjami Napoleona, realizował w dziedzinie prawa cywilnego idee rewolucji franc.; oparty na zasadzie wolności osobistej
 • Kim był komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego Co zrobił 1989 decyzja radykalnych zmian w zarządzaniu gospodarką podjęta poprzez rząd M. Rakowskiego, celem poszerzenia samodzielności ekon
 • Kim był "Kultura" Co zrobił niepodległościowej po II wojnie świat. wydawany poprzez Instytut Literacki od 1947 na początku w Rzymie, później w Paryżu, pod red. J
 • Kim był Kedyw Co zrobił Krajowej, utworzone w XI 1942; organizowało działalność dywersyjną i oddziały partyzanckie. Kedyw uwalniał więźniów, likwidował
 • Kim był Keita Modibo Co zrobił malijski działacz niepodl.; od 1960 prezydent niepodległego Mali; obalony wskutek zamachu stanu
 • Kim był Kautsky Karl Co zrobił dziennikarz. Kluczowy autor tak zwany programu erfurckiego (1891) niem. socjaldemokracji, wyrzekał się metod rewolucyjnych na rzecz walki o
 • Kim był kawalerowie mieczowi Co zrobił Inflantach do walki z tamtejszymi ludami pogańskimi; ich godłem był czerwony miecz z krzyżem, stąd nazwa; w 1237, po klęsce poniesionej z
 • Kim był Kazimierz Odnowiciel Co zrobił Piastów, syn Mieszka II. Zmuszony do opuszczenia Polski po Zgonu ojca w wyniku stworzenia ludowego, powrócił w 1038 dzięki pomocy cesarza
 • Kim był Kazimierz Sprawiedliwy Co zrobił od 1177, mazowiecki i kujawski od 1186, z rodu Piastów, syn Bolesława Krzywoustego. Tron krakowski zawdzięczał możnym małopolskim, którzy
 • Kim był Kazimierz Wielki Co zrobił Piastów, syn Władysława Łokietka. Znakomity polityk, arbiter sporów międzynar., dbał o postęp gospodarki i stworzył mechanizm obronny
 • Kim był kazuistyka Co zrobił sposób ustalania regulaminów prawa polegająca na przewidywaniu szczegółowych wypadków, a nie podawaniu ogólnych zasad postępowania
 • Kim był Kekkonen Urho Co zrobił przerwami), 1956-81 prezydent Finlandii, gospodarz konferencji KBWE. Zwolennik aktywnej neutralności swego państwie
 • Kim był KBWE Co zrobił Europie z udziałem 35 krajów z Europy i USA i Kanady zorganizowana w Helsinkach (rokowania również w Genewie); zakończona spotkaniem 30 VII
 • Kim był Kennedy John Fitzgerald Co zrobił na tym urzędzie, demokrata. Prowadził stanowczą politykę zagr. wobec rozprzestrzeniania się komunizmu i prospołeczną politykę wewn
 • Kim był Keynes John Co zrobił dzięki książce Ekonomiczne skutki pokoju (1919), gdzie skrytykował rozwiązania przyjęte na paryskiej konferencji pokojowej twierdząc, Iż
 • Kim był Kętrzyński Wojciech, pierwotnie Adalbert von Winkler Co zrobił pochodził ze zniemczonej rodziny wywodzącej się ze szlachty pol.; od 1859 studiował w Królewcu; w 1863 wspierał stworzenie, za co był
 • Kim był Kiauczou Co zrobił półwyspu Szantung zajęta w 1897, gdzie największą wartość miał port Tsingtao. Niemcy rozbudowali go na bazę swej eskadry dalekowschodniej
 • Kim był kibuc Co zrobił organizowana na zasadach socjalist. w Palestynie poprzez osiedlających się tam Żydów. Kibuce zaczęto tworzyć jeszcze w pierwszych latach XX
 • Kim był Kiepura Jan Co zrobił rozpoczął karierę międzynar. w Europie, później także Ameryce, gdzie 1938-42 występował w Metropolitan Opera (Nowy Jork). Idealny jako
 • Kim był Kiesinger Kurt Georg Co zrobił 1966-69. Stał na czele rządu tak zwany ogromnej koalicji CDU/CSU i SPD. Jako szef rządu osiągnął stabilizację ekonomiczną i poprawę
 • Kim był Kiliński Jan Co zrobił stworzenia kościuszkowskiego 1794, odegrał istotną rolę w startowym okresie insurekcji w Warszawie (17-18 IV 1794), czł. Porady Najwyższej
 • Kim był Kim Dzong Il Co zrobił działacz komunist., marszałek, od 1980 członek Biura Politycznego KC Partii Pracy Korei. Od 1992 naczelny dowódca sił zbrojnych. Po Zgonu
 • Kim był Kim Ir Sen Co zrobił od 1926. Po wojnie został dzięki poparciu Armii Czerwonej liderem koreańskich komunistów. Zaczął wojnę koreańską (1950-53), był w jej
 • Kim był King Martin Luther Co zrobił równouprawnienie czarnej ludności USA. Organizator (od 1955) wielu spektakularnych akcji pokojowych. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w
 • Kim był Kirchmayer Jerzy Co zrobił ranny w bitwie nad Bzurą w 1939. W trakcie okupacji w ZWZ-AK. Od 1944 w Ludowym WP. Przeniesiony w stan spoczynku w 1948, aresztowany w
 • Kim był Kiszczak Czesław Co zrobił 1945 do 1981, między innymi szef wywiadu wojskowego. W stanie wojennym do 1990 min. spraw wewn.; 1989-90 wicepremier. W III RP obciążany
 • Kim był Klaus Vaclav Co zrobił 97, przywódca Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS). Znany jako znakomity ekonomista zapewnił w pierwszych latach rządów stabilność
 • Kim był Kleeberg Franciszek Co zrobił później w Legionach. Od 1918 w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach, w tym szef depart. Min. Spraw Wojsk., szef sztabu armii, później
 • Kim był Klejstenes, Kleistenes, Klistenes Co zrobił ateńskiej, autor reform z 508/507 przed naszą erą Na miejsce dawnego podziału rodowego wprowadził podział państwie na 10 jednostek
 • Kim był Klemensów Co zrobił Lubelszczyźnie; 1843-47 miejsce zjazdów ziemian skupionych wokół Zamoyskiego, zwolenników unowocześnienia rolnictwa (tak zwany
 • Kim był Klerk Frederik de Co zrobił premier Republiki Południowej Afryki, zaczął politykę odchodzenia od apartheidu i demokratyzacji mechanizmu politycznego RPA; zalegalizował

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Klerk Frederik De, Klemensów, Klejstenes, Kleistenes, Klistenes, Kleeberg Franciszek, Klaus Vaclav, Kiszczak Czesław, Kirchmayer Jerzy, King Martin Luther, Kim zasługi.

Bohater Klerk Frederik De, Klemensów, Klejstenes, Kleistenes co zrobił.