mazowiecki tadeusz mazepa co to jest
Mazowiecki Tadeusz, Mazepa Iwan, Właśc. Jan Kołodyński, Mazarin Giulio, Mazzarini, Maurycy Saski.

Postacie historyczne, biografia na M

 • Kim był Meisels Dob Beer Co zrobił jako kupiec krakowski wspierał stworzenie listopadowe; 1846 popierał stworzenie krakowskie; 1848 opowiadał się za współdziałaniem Żydów w
 • Kim był memorandum Co zrobił pismo dyplomatyczne dołączone do noty albo wręczone osobiście, dotyczące przedmiotu rokowań pomiędzy stronami
 • Kim był Gerhard Kremer\. Merkator, właśc Co zrobił globusów i atlasów (pierwszy użył tej nazwy), w 1569 wydał słynną mapę świata. Mapa M. odwzorowuje kąty południków i równoleżników, stąd
 • Kim był Merowingowie Co zrobił VIII w.; wywodzić się mieli od legendarnego Meroweusza, którego wnukiem był najznakomitszy z M., Klodwig. Podziały państwa pomiędzy
 • Kim był metojkowie Co zrobił polis, nie mający ?Xadnych uprawnień. Obciążeni na rzecz państwa szczególnym podatkiem i służbą wojsk. Najczęstszymi zajęciami m. były
 • Kim był metropolia Co zrobił wobec niezależnego miasta--kolonii, z którym podtrzymywało więzi kulturalne, polit. i rel.; 2. arcybiskupstwo; 3. w systemie kolonialnym
 • Kim był Metternich Klemens von Co zrobił dyplomata; od 1809 min. spraw zagr. monarchii Habsburgów, opowiadał się za polityką profranc. (przyczynił się do małżeństwa Napoleona I z
 • Kim był Mezopotamia Co zrobił położona pomiędzy Eufratem i Tygrysem i nad ich dopływami (dziś Irak). Najstarsza na Bliskim Wschodzie kolebka cywilizacji; żyzne tereny
 • Kim był Ministerstwo Edukacji Narodowej Co zrobił resort utworzony w 1987 z połączenia Min. Oświaty i Wychowania z Min. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Kim był Miarka Karol Co zrobił dziennikarz, poeta i wydawca; 1850-69 nauczyciel, organista i poeta gminny w rodzinnej wsi; od 1861 współpracował z Gwiazdką Cieszyńską , w
 • Kim był Michał Korybut Wiśniowiecki Co zrobił Jeremiego Wiśniowieckiego. Pozbawiony talentów polit. ( mówił wprawdzie ośmioma językami, lecz w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do
 • Kim był Michnik Adam Co zrobił wielokrotnie represjonowany i więziony za działalność opozycyjną wobec polityki PZPR. Członek KOR, doradca NSZZ Solidarność , od 1989 red
 • Kim był Mickiewicz Adam Co zrobił romantyzmu w poezji pol., działacz emigracyjny; 1817-23 jeden z przywódców Tow. Filomatów i Filaretów; 1823-24 więziony w Wilnie, skazany
 • Kim był Mielżyński Seweryn Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego, 1831-42 na emigracji, od 1836 czł. TDP; brał udział w przygotowaniach do stworzenia 1946; uczestnik
 • Kim był mienszewicy Co zrobił socjaldemokracji ros. wyodrębnione w 1903. Byli przeciwni zbrojnemu przewrotowi swoich rywali bolszewików i dyktaturze proletariatu. Po
 • Kim był Mierosławski Ludwik Co zrobił dowódca powstańczy, gen.; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji czł. Młodej Polski, od 1843 w TDP; w 1845 wyznaczony na wodza
 • Kim był Mieszko II Co zrobił ciągu książę; z dyn. Piastów, syn Bolesława Chrobrego. Świetnie wykształcony, koronowany bezpośrednio po Zgonu ojca, kontynuował jego
 • Kim był Międzymorze Co zrobił datującej się z 1920, którą próbowano realizować w Polsce międzywojennej przez tworzenie bloku krajów sprzymierzonych od Bałtyku po M
 • Kim był Międzynarodowy Fundusz Walutowy Co zrobił założona jako wyspecjalizowana agenda ONZ w 1944. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy ekon., świat. handlu i programów stabilizacji
 • Kim był Międzynarodówka II Co zrobił organizacji socjalist. utworzone w 1889 w Paryżu; przewagę zdobyli zwolennicy rewizjonizmu (albo reformizmu); najwięcej kontrowersji
 • Kim był Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku Co zrobił składała się z przedstawicieli Francji, W. Brytanii i Włoch. Przewodniczącym jej został Francuz, gen. Henri Le Rond. Miała ona rządzić na
 • Kim był Mikołaj I Romanow Co zrobił 31, syn Pawła I, brat Aleksandra I; przeciwnik reform, stłumił stworzenie dekabrystów, w 1826 utworzył III Oddział Kancelarii Osobistej
 • Kim był Mikołaj II Romanow Co zrobił III. Niechętny reformom, niezręczny w doborze współpracowników. Zmuszony do liberalizacji rządów wskutek rewolucji 1905 błyskawicznie
 • Kim był Miltiades Co zrobił władzę tyrana na płw. Chersonez jako zależny od Persów. Popierał stworzenia miast jońskich przeciw Persom, a po ich stłumieniu schronił
 • Kim był Mill John Stuart Co zrobił którego idee odegrały ogromną rolę w kształtowaniu ideologii liberalizmu. Był artystą z angielskiego: wersji pozytywizmu. W ekonomii
 • Kim był Millerand Alexandre Co zrobił latach 1889-1902 min. handlu i przemysłu, pierwszy socjalista w burżuazyjnym rządzie franc., co doprowadziło do konfliktu z partią i
 • Kim był Milošević Slobodan Co zrobił 1990 przewodniczący Związku Komunistów Serbii, wybrany na prezydenta Serbii w 1990 odwoływał się do tradycji nar., zyskując poparcie społ
 • Kim był Ministerstwo Finansów Co zrobił Znaczenie M.F. wzrosło po 1989 przez wzgląd na realizacją planu Balcerowicza i wprowadzeniem gospodarki rynkowej
 • Kim był Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Co zrobił Bezpieczeństwa Publicznego w celu ochrony ustroju PRL. Podlegała mu pełniąca funkcje typowo policyjne Milicja Obywatelska i (od 1956
 • Kim był Mitra Co zrobił Przedstawiany z legendarnym bykiem kosmicznym, którego ujarzmił. W momencie hellenistycznym kult M. szerzył się pośród ubogich
 • Kim był Młoda Polska Co zrobił inicjatywy pol. zwolenników G. Mazziniego, działała w latach 1834-39 przy udziale emisariuszy (między innymi Sz. Konarskiego), prowadziła
 • Kim był Młot-Fijałkowski Czesław Co zrobił internowany. Od 1918 w Wojsku Pol., walczył na froncie cieszyńskim, później wsch. jako dow. batalionu. Od 1920 dow. pułku piechoty. 1926 po
 • Kim był Moczar Mieczysław Co zrobił PZPR. Jeden z dowodców partyzantki komunistycznej AL. W latach 1945-48 pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W 1964-68 min
 • Kim był modernizm Co zrobił przełomu XIX i XX w., których właściwością był pesymizm, poczucie kryzysu kultury i moralności. Najgłośniejsi artysty: St. Przybyszewski, L
 • Kim był Modzelewski Karol Co zrobił Warszawskiego. W młodości ideowy komunista, w dalszym ciągu od 1965 działacz opozycji antykomunistycznej; wielokrotnie więziony. W latach
 • Kim był Mojżesz Co zrobił który wyprowadził z Egiptu ( domu niewoli ) i doprowadził do granic Kanaanu, w drodze zawierając przymierze z Jahwe. Zobacz również
 • Kim był Moltke Helmut von, starszy Co zrobił organizator armii; od 1858 szef sztabu generalnego, kierował zwycięskimi kampaniami przeciw Danii (1864), Austrii (1866) i Francji (1870-71
 • Kim był Mołdawia Co zrobił Dniestrem zasiedlona poprzez ludność rumuńską i słowiańską. Do hist. M. zalicza się także Besarabię i Bukowinę. Księstwo Mołdawskie leżące
 • Kim był monarchia Co zrobił normalnie dożywotnią, władzę stanowi jedna osoba - monarcha (cesarz, sułtan, władca, książę i tak dalej). W m. dziedzicznej król obejmuje
 • Kim był Monte Cassino Co zrobił założenia pierwszego klasztoru w Europie Zach. w 529 poprzez św. Benedykta ( Benedykt z Nursji, benedyktyni). M.C. wraz ze starym
 • Kim był monarchie hellenistyczne Co zrobił Aleksandra Wielkiego, obejmowały tereny Macedonii, Grecji i dawnego państwa pers. W toku walk pomiędzy najbliższymi współpracownikami
 • Kim był "Monitor" Co zrobił Oświecenia (1765-1785) wzorowane na z angielskiego: Spectatorze . Redaktorami byli między innymi I. Krasicki i F. Bohomolec, a opiekę nad
 • Kim był "Monitor Polski" Co zrobił Polskiej; w latach 1952-1989 dziennik urzędowy PRL. Publikuje akty prawne niższego rzędu, jak na przykład zarządzenia ministrów
 • Kim był Morawski Teodor Co zrobił 1821 czł. Tow. Patriotycznego (1); należał do kaliszan; od 29 I 1831 czł. Rządu Nar. (od 20 VIII min. spraw zagr.); potem na emigracji
 • Kim był Moro Aldo Co zrobił lider wł. chadecji, pięciokrotny premier Włoch w latach 1963-68 i 1974-76; uprowadzony 16 III 1978 i zamordowany poprzez Czerwone Brygady
 • Kim był Moskwa Co zrobił które powstało w 2 poł. XIII w. z części księstwa włodzimiersko--suzdalskiego jako dzielnica syna Aleksandra Newskiego, Daniela. Wskutek
 • Kim był Mozart Wolfgang Amadeus Co zrobił instrumentach klawiszowych. Znakomity reprezentant szkoły wiedeńskiej w muzyce, jeden z głównych klasyków muzyki, ogromnie płodny (49
 • Kim był Mugabe Robert Co zrobił Rodezji (dziś Zimbabwe), więziony w latach 1964-74, w niepodległej republice Zimbabwe od 1980 szef rządu i prezydent od 1987 o orientacji
 • Kim był misjonarz Co zrobił duchowny kierujący misje
 • Kim był Mussolini Benito Co zrobił w okresie I wojny świat. zdeklarowany zwolennik włączenia się Włoch po stronie ententy, od 1919 tworzył ruch faszystowski. W 1922 wskutek
 • Kim był Meidżi\. Mutsuhito, zw Co zrobił rządów zw. jest erą Meidżi; wskutek przewrotu została zlikwidowana władza szogunów z dyn. Tokugawa; wprowadzono reformy polit. (przychodnia
 • Kim był muzułmanin, muslim Co zrobił wyznawca islamu
 • Kim był Monroe James Co zrobił doktryny Monroego (1823
 • Kim był Mekka Co zrobił święte miasto islamu na Płw. Arabskim, zobacz Mahomet; Kaaba
 • Kim był Maciej I Habsburg Co zrobił cesarz rzym.-niem. od 1612. Jego niekonsekwentna polityka religijna doprowadziła w 1618 do wybuchu stworzenia czes., które przerodziło się
 • Kim był Maciej Korwin Co zrobił syn Janosa Hunyadiego. W wojnie o tron czes. zajął Morawy, Łużyce i znaczące obszary Śląska. W dalszym ciągu w wojnie z cesarzem niem
 • Kim był Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego Co zrobił utrzymywała sporo pol. szkół elementarnych, średnich i zawodowych na Śląsku Cieszyńskim. Zobacz także Polska Macierz Szkolna
 • Kim był Mac-Mahon Patrice de Co zrobił uczestniczył w wojnie krymskiej, przyczynił się w 1855 do zdobycia Sewastopola; w 1859 w trakcie wojny z Austrią zwyciężył w bitwie pod
 • Kim był mafia Co zrobił powstała na Sycylii, głęboko zakorzeniona w lokalnej tradycji. Masowa emigracja Włochów do USA w XIX w. spowodowała jej przeniesienie do
 • Kim był "Magna Charta Libertatum" Co zrobił wystawiony pod naciskiem rycerzy i baronów poprzez króla z angielskiego: Jana bez Ziemi dający podwaliny pod wykształcenie się parlamentu z
 • Kim był Muhammad Ahmid ibn Abd Allah al-Mahdi\. Mahdi z Sudanu, właśc Co zrobił 1881 ogłosił się Mahdim (tzn. wysłannikiem Allaha). Lider stworzenia przeciw rządom Egiptu i pomagającym mu Anglikom; 1881-82 rozbił wojska
 • Kim był Mahomet Co zrobił lat w wyniku przeżyć mistycznych zaczął głoszenie monoteistycznej wiary w Allaha. Wspólnie z garstką zwolenników został zmuszony do
 • Kim był Maistre Joseph de Co zrobił rzecznik tradycjonalizmu chrześc., konserwatyzmu i legitymizmu; przeciwnik idei rewolucji franc. i filozofii oświecenia; monarchista
 • Kim był Makarios III Co zrobił Od 1950 arcybp i głowa Autokefalicznego Kościoła prawosławnego na Cyprze. Był prezydentem niepodległej Republiki Cypru od 16 VIII 1960
 • Kim był Maksymilian I Habsburg Co zrobił Dzięki małżeństwom stał się panem Niderlandów i Burgundii. W 1515 zawarł w Wiedniu z Jagiellonami porozumienie o wzajemnym dziedziczeniu na
 • Kim był Maksymilian I Wittelsbach Co zrobił od 1623. Lider Ligi Katolickiej od 1609. Za pomoc w walce ze stanami czes. i elektorem Palatynatu uzyskał tytuł elektorski od cesarza
 • Kim był Malenkow Gieorgij Co zrobił bliskich współpracowników Stalina i organizatorów ogromnych czystek; 1941-45 wiceprzewodn. Państwowego Kom. Obrony, od 1946 czł. Biura
 • Kim był Malinowski Tomasz Co zrobił Demokratycznego Polskiego; uczestnik stworzenia listopadowego; od VIII 1832 czł. TDP; współtwórca Wielkiego Manifestu TDP, w 1837 i 1842-44
 • Kim był mała konstytucja Co zrobił czasowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej jako republiki parlamentarno-demokr.; na jej podstawie sejm powierzył sprawowanie władzy
 • Kim był Małachowski Stanisław Co zrobił 1792), zwolennik reform, opowiadał się za sojuszem z Prusami i dziedzicznością tronu i za przyznaniem mieszczanom większych praw
 • Kim był mandat Ligi Narodów Co zrobił Ligi Narodów do opieki nad terytoriami pozaeuropejskimi zabranymi Niemcom i Turcji. Opieka mandatowa była sprawowana poprzez państwa
 • Kim był Mandela Nelson Co zrobił Wieloletni lider głównej organizacji czarnej ludności, Afrykańskiego Kongresu Narodowego, walczącej z apartheidem. Spędził 26 lat w
 • Kim był Mandżukuo Co zrobił na terenie Mandżurii (pn.-wsch. Chiny) poprzez Japończyków. Naprawdę rządzone poprzez wojskowych japońskich, oficjalnie poprzez ostatniego
 • Kim był Manifest PKWN Co zrobił Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII 1944; uznawała rząd emigracyjny za samozwańczy i nielegalny, z kolei za jedyną prawowitą władzę KRN i
 • Kim był manifestacje patriotyczne 1860-61 Co zrobił także na prowincji i poza Królestwem Pol.; pierwsze m.p.: pogrzeb generałowej Sowińskiej (11 VI 1860) i obchody rocznicy stworzenia
 • Kim był Mannerheim Carl Gustav Co zrobił armii ros. w wojnie ros.-jap. i I wojnie świat.; 1918-1919 nacz. dow. armii fińskiej i regent Finlandii, zlikwidował stworzenie
 • Kim był Mulat Co zrobił człowiek urodzony ze związku białego mężczyzny z Murzynką albo białej kobiety z Murzynem
 • Kim był Machiavelli Niccolo Co zrobił Własne doświadczenia zbierał raczej we Florencji, lecz i w trakcie podróży dyplomatycznych do różnych państw. Najgłośniejszym jego dziełem
 • Kim był Młoda Europa Co zrobił Bernie (Szwajcaria) poprzez G. Mazziniego do walki o wyzwolenie nar. i ustrój republikański; do M.E. wchodziły ekipy nar.: Młoda Polska
 • Kim był Mieszko I Co zrobił dyn. Piastów; pierwszy hist. król państwa pol. uznawany za jego twórcę. Początkowo panował nad Wielkopolską, Kujawami, Sieradzkiem
 • Kim był Mobutu Sese Seko Co zrobił 1965-97. Przedtem jako szef sztabu generalnego przeprowadził zamach stanu przy poparciu USA i Belgii, przejmując władzę 14 IX 1960. Odsunął
 • Kim był monarchia parlamentarna Co zrobił w W. Brytanii, gdzie decydującą rolę odgrywa rząd powoływany poprzez przewarzająca część parlamentarną; monarcha pełni jedynie funkcje
 • Kim był Metys Co zrobił potomek związku białego mężczyzny albo białej kobiety z Indianką albo Indianinem
 • Kim był martyres Co zrobił dosł. z gr. świadkowie, męczennicy za wiarę we inicjalnym chrześcijaństwie
 • Kim był Mau Mau Co zrobił kierująca ruchem niepodl. w rządzonej poprzez Brytyjczyków Kenii (wsch. Afryka), który od 1952 do 1960 siłą starał się wywalczyć
 • Kim był Morsztyn Jan Andrzej Co zrobił autor liryki dworskiej, regularnie o udziwnionym temacie; mistrz formy. Zbiory wierszy Kanikuła lub psia gwiazda. W 1683 został oskarżony o
 • Kim był monstrum Co zrobił w mitologii istota bajeczna, strasząca swoim widokiem, potwór, częsty motyw w sztuce średniow
 • Kim był Macmillan Harold Co zrobił konserwatywny polityk bryt., premier w latach 1957-63. Zwolennik wejścia W. Brytanii do EWG
 • Kim był Muzeum Aleksandryjskie Co zrobił założony poprzez Ptolemeusza Sotera w Aleksandrii w Egipcie (około 285 przed naszą erą). Celem istnienia instytucji były prace badawcze w
 • Kim był Mochnacki Maurycy Co zrobił teoretyk romantyzmu; czł. Związku Wolnych Polaków; 1823 aresztowany, zwolniony po złożeniu wyczerpujących zeznań; pracował jako urzędnik w
 • Kim był Mostowski Tadeusz Co zrobił Sejmu Czteroletniego działacz stronnictwa patriotycznego; dziennikarz i wydawca Gazety Narodowej i Obcej ; uczestnik insurekcji 1794, w
 • Kim był Małachowski Kazimierz Co zrobił listopadowego; 1792 uczestnik kampanii pol.- -ros.; 1794 dowodził artylerią pod Racławicami; służył w armii Księstwa Warsz., w latach 1815
 • Kim był Madison James Co zrobił 1787 i jej pierwszych 10 poprawek; 1801 sekr. stanu za Jeffersona; 1809-17 prezydent; wobec naruszania poprzez Anglię wolności mórz pod
 • Kim był Maksymilian Ferdynand Józef Habsburg Co zrobił interwencji franc. w Meksyku 1864-67 narzucony poprzez Francuzów cesarz Meksyku; wzięty do niewoli poprzez powstańców B. Juareza i
 • Kim był Maroko Co zrobił XVII w. zjednoczony jako sułtanat, od końca XIX w. teren rywalizacji wpływów Francji, Anglii, Hiszpanii i Niemiec. W 1905 i 1911 teren
 • Kim był maccartyzm Co zrobił prawdziwych i rzekomych agentów ZSRR działających w administracji USA i całym państwie, zapoczątkowana w 1950 poprzez senatora J
 • Kim był mandaryn Co zrobił w dawnych Chinach wyższy urzędnik
 • Kim był Majewski Karol Co zrobił Rządu Narodowego; 1858 słuchacz Akademii Medyko-Chirurgicznej, jeden z założycieli sekretnych kółek studenckich; w momencie manifestacji
 • Kim był Minos Co zrobił syn Zeusa i Europy, mąż Pazyfae - matki Minotaura). Utrwalił hegemonię Krety na morzu, zlikwidował korsarstwo, nawiązał kontakty z krajami
 • Kim był mur berliński Co zrobił pomiędzy częścią wsch. Berlina a Berlinem Zach. poprzez władze NRD dla powstrzymania masowych ucieczek do RFN, które groziły zrujnowaniem
 • Kim był Międzynarodówka III Co zrobił w III 1919 w Moskwie. Początkowo nastawiała się na rewol. świat., popierając wystąpienia rewol. w różnych państwach. Broniła Rosji
 • Kim był Maczek Stanisław Co zrobił 10 Brygady Kawalerii, 1940 we Francji dow. 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, od 1942 dow. tworzonej w Szkocji 1 Dywizji Pancernej
 • Kim był Macedonia Co zrobił terytorialnie za Filipa II, a po 338 przed naszą erą ( bitwa pod Cheroneą) zdobyło mocne zaplecze gosp. w formie miast-krajów Grecji
 • Kim był Monachium Co zrobił z tak zwany układu monachijskiego z 30 IX 1938, gdzie rządy Francji, W. Brytanii i Włoch zgodziły się na zabór Sudetów poprzez III Rzeszę
 • Kim był Mielżyński Maciej Ignacy Co zrobił oficer, dow. stworzenia śląskiego. Poseł do Reichstagu, działacz pol. ruchu nar.; w I wojnie świat. oficer niem., między innymi adiutant
 • Kim był Mozambik Co zrobił 1498 do 1975; uzyskała niepodległość po rewolucji goździków w Lizbonie. W polityce wewn. toczy się nieustanny spór pomiędzy rządzącym
 • Kim był Menelik II Co zrobił zwiększył terytorium państwa; pokonał armię wł. w bitwie pod Aduą (1 III 1896); po tej bitwie Włochy uznały niepodległość Abisynii
 • Kim był Mackiewicz Stanisław Co zrobił używający pseudonimu Cat . Kluczowy ideolog wileńskich monarchistów i konserwatystów. W 1922 założyciel dziennika wyraz w Wilnie
 • Kim był Międzynarodówka I Co zrobił której współzałożycielami i przywódcami byli K. Marks i F. Engels, utworzona w 1864 w Londynie; pośród działaczy I M. byli zwolennicy
 • Kim był Milicja Obywatelska Co zrobił w latach 1944-1990. Do 1956 podległa Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później Ministerstwu Spraw Wewn. Prócz pilnowania porządku
 • Kim był majordom Co zrobił urzędnik pierwotnie odpowiedzialny za dwór królewski. Majordomowie z czasem poszerzyli zakres władzy stając się faktycznymi panami w kraju
 • Kim był Mitteleuropa Co zrobił niem. polityka F. Naumanna utworzenia gosp. mechanizmu krajów Europy Środk. związanych gospodarczo z Rzeszą Niem
 • Kim był Millennium Co zrobił uroczyste obchody rel. w rocznicę tysiąclecia chrztu Polski za Mieszka I, zapoczątkowane w kwietniu 1966
 • Kim był Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Co zrobił komunist. policją polit. Ściśle współpracując z radz. służbami zwalczało opozycję między innymi pozaprawnymi sposobami masowych represji
 • Kim był mała ententa Co zrobił pomiędzy Czechosłowacją, Rumunią i Jugosławią mający bronić te państwa przed rewizjonizmem Węgier. Państwa te były sojusznikami Francji
 • Kim był Miecław Co zrobił artysta separatystycznego państwa na Mazowszu, gdzie schroniło się rycerstwo uciekające przed powstaniem ludowym. Pokonany poprzez
 • Kim był Mazzini Giuseppe Co zrobił ruchu nar.-wyzwoleńczego, dziennikarz, prawnik; w 1831 zał. Młode Włochy, potem Młodą Europę; w 1848 walczył we Włoszech pod wodzą G
 • Kim był Montalembert Charles de Co zrobił opowiadał się za aktywniejszą działalnością Kościoła (między innymi postulował odrębne szkolnictwo katol.), przyczynił się do
 • Kim był monarchia Karolingów Co zrobił odmiennie imperium karolińskie, monarchia karolińska. Zobacz Karol Ogromny
 • Kim był Minc Hilary Co zrobił początkach PRL. Członek KPP, współorganizator Związku Patriotów Polskich i Centralnego Biura Komunistów Polskich w ZSRR. W PRL czł. Biura
 • Kim był Wielkim\. Medici Cosimo I de, Kosma Medyceusz zw Co zrobił książę Florencji (od 1537), od 1569 w. ks. Toskanii. Znakomity mecenas sztuki
 • Kim był Moraczewski Jędrzej Co zrobił Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska (od 1893), 1907-18 poseł do parlamentu austr., 1914-17 w Legionach. Premier rządu
 • Kim był magnateria Co zrobił wszystkich krajach Europy Środk. i Wsch. (Polska, Czechy, Węgry) w XVI-XVII w. najwyższą i najbogatszą warstwę szlachty. W Polsce zwykło
 • Kim był Murawiow-Apostoł Siergiej I Co zrobił dekabrysta; należał do Tow. Południowego; inicjator rozmów dekabrystów z pol. Tow. Patriotycznym. Zobacz dekabryści
 • Kim był Maurycy Orański Co zrobił Od 1588 nacz. dowódca armii i floty Zjednoczonych Prowincji. Zreformował armię niderl. pod kątem zastosowania broni palnej. Odniósł sporo
 • Kim był Montezuma II Co zrobił ostatni król imperium azteckiego (Meksyk). W 1519 podporządkował się H. Cortsowi
 • Kim był manufaktura Co zrobił podział pracy (jeden pracownik nie wykonuje całego produktu, tylko jego pewną część), lecz jest ona nadal realizowana ręcznie (bez napędu
 • Kim był Marchia Północna Co zrobił utworzona w 2 poł. X w. z pn. części wcześniejszej Marchii Wsch., dała start Marchii Brandenburskiej; sąsiadowała z krajem Mieszka I
 • Kim był Marconi Guglielmo Co zrobił dobrze działającą antenę radiową. Eksperymentował z aparatem radiowym własnej konstrukcji. W 1895 pierwszy przekazał sygnały radiowe na
 • Kim był margrabia Co zrobił pierwotnie zwierzchnik marchii, w dalszym ciągu tytuł arystokratyczny (na przykład markiz we Francji czy Włoszech
 • Kim był Maria II Stuart Co zrobił 1689, córka Jakuba II, żona Wilhelma III Orańskiego. Zaproszona wspólnie z mężem na tron z angielskiego: w 1688 w czasie tak zwany
 • Kim był Marysieńką Sobieską\. Maria Kazimiera d'Arquien Sobieska, zw Co zrobił Jana Sobieskiego. Od 1674 królowa Polski. Wywierała znaczny wpływ na męża, szczególnie pod koniec jego życia. Po 1697 na emigracji w Rzymie
 • Kim był Maria Leszczyńska Co zrobił córka Stanisława Leszczyńskiego, żona króla Francji Ludwika XV (od 1725). Z jej osobą powiązane było stronnictwo dewotów na dworze franc
 • Kim był marsz na Rzym Co zrobił faszystowskich pomaszerował z Neapolu na Rzym. Przestraszony władca Włoch 28 X mianował go premierem. Tym samym zaczęła się era faszyzmu
 • Kim był Martin Pierre Co zrobił wynalazca tak zwany pieca martenowskiego (1865) do szybkiego wytopu stali, opalanego gazem
 • Kim był Maurjowie Co zrobił około 320-185 przed naszą erą), pierwszy król Maurja obronił się przed ekspansją Seleukosa I ( Seleucydzi
 • Kim był Maurowie Co zrobił nazwa nadawana poprzez Europejczyków Arabom zamieszkującym Płw. Pirenejski (od VIII w. do 1492) i Afrykę Płn
 • Kim był Massalski Ignacy Józef Co zrobił bp wileński, targowiczanin, zaakceptował II rozbiór Polski. Powieszony w okresie stworzenia kościuszkowskiego
 • Kim był Mossad Co zrobił centrala wywiadu państwa Izrael zał. w 1951 na polecenie premiera Ben Guriona. Należy do kilku najlepszych wywiadów na świecie
 • Kim był maswerk Co zrobił w architekturze gotyckiej kamienny albo ceglany motyw dekoracyjny wypełniający okna bądź prześwitujące części balustrad
 • Kim był Mazurkiewicz Leon Co zrobił emigracyjny; 1844 jeden z głównych współpracowników ks. P. Ściegiennego; 1844-46 uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia w Galicji; od
 • Kim był meczet Co zrobił świątynia, dom modlitw muzułmanów
 • Kim był il Magnifico, Wawrzyniec Wspaniały Medyceusz,\. Medici Lorenzo de, zw Co zrobił król Florencji (od 1469), opiekun twórców, mecenas sztuki
 • Kim był Medyna Co zrobił miasto na Płw. Arabskim, zobacz Mahomet
 • Kim był medytacja Co zrobił rozważanie, głębokie rozmyślanie; w religii: czas głębokiej, skupionej modlitwy bądź dzieła literackie pomocne do rozmyślań
 • Kim był Mein Kampf Co zrobił głośny tytuł dzieła A. Hitlera wydanego 1925-27 przedstawiającego program narodowego socjalizmu
 • Kim był Meziriczi Co zrobił miejscowość na Ukrainie, archeol. odkrycie resztek chaty myśliwych sprzed kilkunastu tys. lat, sporządzonej z kości mamutów
 • Kim był Philipp Schwarzerd\. Melanchton Philipp, właśc Co zrobił bliski współpracownik M. Lutra, autor fundamentalnych kanonów wiary luterańskiej. Próbował mediować w sporze z katolikami
 • Kim był Memfis Co zrobił najstarsza stolica staroż. Egiptu, ośrodek kultu Ptaha, do dziś pozostały słynne ruiny piramid
 • Kim był Mengistu Hajle Mariam Co zrobił obaleniu cesarza w 1974 błyskawicznie awansował, zostając premierem w 1976 i prezydentem od 1978. Uprawiał korupcję na sporą skalę. Utracił
 • Kim był merkantylizm Co zrobił widząca źródło bogactwa w handlu zagr. (zwł. dodatnim bilansie handlowym) i rozwoju chronionej przed konkurencją i wspieranej poprzez kraj
 • Kim był Merlini Dominik Co zrobił stylu późnego baroku i klasycyzmu; od 1750 w Polsce jako architekt nadworny Stanisława Augusta. Projektował pałace królewski w Łazienkach i
 • Kim był mesjanizm Co zrobił mesjasza), występująca u narodów, które utraciły niepodległość; 2. w 1 poł. XIX w. pogląd historiozoficzny przypisujący nar. polskiemu
 • Kim był mesjasz Co zrobił oczekiwany i zapowiadany wybawiciel, sprawiedliwy król zesłany z niebios, aktualny w różnych nurtach wierzeń, szczególnie w judaizmie
 • Kim był męczennicy Co zrobił ogólnie w różnych religiach osoby, które poniosły Zgon za wiarę; w chrześcijaństwie kategoria świętych. Zobacz martyres
 • Kim był miasta włoskie Co zrobił Włoszech, które w średniow. wykształciły schemat rządów republikańskich, jest to dających ogółowi obywateli dostęp do władzy przez organy
 • Kim był Michelangelo Buonarroti\. Michał Anioł, właśc Co zrobił architekt wł. późnego renesansu. Uważany za prekursora baroku. Największe dzieła to Pieta, Mojżesz, Dawid, freski w Kaplicy Sykstyńskiej i
 • Kim był Michał Romanow Co zrobił Polską w Dywlinie (1619). Naprawdę rządy sprawował jego tata Filaret. W wojnie smoleńskiej (1632-34) powiodło mu się uzyskać zrzeczenie
 • Kim był Michał Waleczny Co zrobił hospodar wołoski, mołdawski i książę siedmiogrodzki (1599). Wskutek wyprawy J. Zamoyskiego utracił wszystkie 3 księstwa
 • Kim był Miednoje Co zrobił miasto w zach. Rosji, koło którego w 1991 znaleziono groby pomordowanych polskich oficerów z obozu w Ostaszkowie
 • Kim był Mieszko III Stary Co zrobił 1173-1177, 1191 i od 1198, z dyn. Piastów, syn Bolesława Krzywoustego. Po objęciu dzielnicy senioralnej przywrócił zwierzchność Polski nad
 • Kim był Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze Co zrobił pokojowego rozstrzygania sporów pomiędzy krajami. Od stworzenia ONZ przy tej organizacji. Polska przyjęła jurysdykcję M.T.S. w 1990
 • Kim był Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Co zrobił solidarnie zakładów pracy Gdańska (podobnie innych miast) walczących o realizację wspólnych celów od VIII 1980
 • Kim był Mikołaj Mikołajewicz mł Co zrobił w początkach I wojny świat. 14 VIII 1914 wydał odezwę do Polaków zapowiadającą zjednoczenie wszystkich ziem pol. pod berłem cara
 • Kim był Ministerstwo Obrony Narodowej Co zrobił Wojska Polskiego. Po 1989 gruntownie zreorganizowane, aktualnie kierowane poprzez cywilnego min. obrony
 • Kim był Ministerstwo Przekształceń Własnościowych Co zrobił resort powołany po 1990 w celu prywatyzacji mienia państwowego z czasów PRL
 • Kim był millenerzy Co zrobił w Królestwie Pol. w latach1858-63, dążyli do rozszerzenia autonomii, chcieli równych praw dla mieszczan i uwłaszczenia chłopów
 • Kim był Millet Jean-François Co zrobił szkoły barbizońskiej. Autor obrazów z życia chłopów takich jak: Odpoczynek żniwiarzy, Kobiety zbierające kłosy, Człowiek z motyką
 • Kim był Miłosz Czesław Co zrobił liryce występuje obiekt katastrofizmu i próba konfrontacji uniwersalnych wartości z doświadczeniami historii XX w. Na emigracji od 1951
 • Kim był Ministerstwo Skupu Co zrobił Skupu i Kontraktacji w 1953 w celu nadzorowania obowiązkowych dostaw produktów rolnych poprzez rolników indywidualnych
 • Kim był minaret Co zrobił wieża meczetu, zobacz muezin
 • Kim był Mindszenty József Co zrobił więziony poprzez komunistów w latach 1948-56. Przejściowo uwolniony poprzez powstańców 1956, kolejne 15 lat spędził w ambasadzie USA w
 • Kim był miniatura Co zrobił 1. wykonana ręcznie w średniow. księgach (na przykład liturgicznych) ilustracja albo inicjał; 2. obraz o bardzo małych wymiarach
 • Kim był Montgomery Bernard Law Co zrobił bryt. w kampanii afrykańskiej, zwycięzca pod Al-Alamajn, 1944-45 dow. 21 Ekipy Armii w okresie inwazji na pn. Francję i Niemcy
 • Kim był manieryzm Co zrobił barokiem powstały około 1520, a rozwijający się gł. w XVI w. Celem doskonałość, lecz typowa także tajemniczość, zagadkowość
 • Kim był Minotaur Co zrobił Pazyfae, żony Minosa, i byka, mieszkał w labiryncie zbudowanym poprzez Dedala z polecenia Minosa, składano mu raz na rok ofiary z 7
 • Kim był minuskuła Co zrobił mała litera w odróżnieniu do majuskuły - ogromnej litery (na przykład rozpoczynającej zdanie czy imię
 • Kim był minuskuła karolińska Co zrobił krój pisma wprowadzony w dobie renesansu karolińskiego, litery okrągłe, kształtne, łatwe, wyraźniejsze od pochyłej kursywy
 • Kim był misja Co zrobił systematyczna akcja wyznawców danej religii albo wyznania w celu ich krzewienia; również placówka zajmująca się taką działalnością
 • Kim był missi dominici Co zrobił wysłannicy cesarscy w kraju Karola Wielkiego gwarantujący łączność władcy z odległymi ziemiami
 • Kim był Mann Thomas Co zrobił autor słynnych utworów - sagi niem. mieszczaństwa (Buddenbrookowie) i powieści filozof. (Czarodziejska góra). W 1938 emigrował z Niemiec
 • Kim był mit Co zrobił bogach, bohaterach, duchach i tak dalej) niosące rel. i symboliczną odpowiedź na pochodzenie i naturę świata, bogów i ludzi; kolokwialnie
 • Kim był mitologia Co zrobił zestaw mitów poszczególnych narodów (na przykład Greków); edukacja badająca mity
 • Kim był Mitterrand François Co zrobił 95, przedtem jeden z liderów Partii Socjalistycznej i pierwszy prezydent Francji z tej opcji polit. Wzorem swych poprzedników gen. Ch. de
 • Kim był mnich Co zrobił zakonnik w zakonie ścisłym ( zakon
 • Kim był Moczulski Leszek Co zrobił wielokrotnie więziony. Przywódca Konfederacji Polski Niepodległej. W 1990 i 1995 kandydat na prezydenta RP. Poseł na sejm od 1991 do 1997
 • Kim był Mohammad V Co zrobił swą polityką (mimo wielu represji ze strony Francuzów) przyczynił się do wywalczenia niepodległości poprzez Maroko
 • Kim był Mohammed Reza Pahlawi Co zrobił zapoczątkował reformy społ.-polit. modernizujące państwo. Wobec narastania opozycji wyjechał z Iranu w 1979. Zmarł na emigracji
 • Kim był Mojra Co zrobił pierwotnie odwieczna siła kosmiczna odpowiedzialna za los i uporządkowanie świata; pilnowała, aby bogowie i ludzie nie przekraczali
 • Kim był Moltke Helmut von, młodszy Co zrobił 1904 kwatermistrz generalny, od 1906 szef sztabu generalnego. Naczelny dowódca wojsk niem. w pocz. I wojny świat.; wprowadził zmiany w
 • Kim był monarchia konstytucyjna Co zrobił ustala status władzy monarchy i organów przedstawicielskich (parlamentu); na mocy konstytucji monarcha dzieli władzę z organem
 • Kim był monarchia Merowingów Co zrobił odmiennie monarchia merowińska. Zobacz Merowingowie; kraj Franków
 • Kim był "mała stabilizacja" Co zrobił pierwszych latach rządów W. Gomułki w Polsce (po 1956) związany z nadziejami na stopniowe polepszenie sytuacji gosp
 • Kim był monarchia wczesnofeudalna Co zrobił we inicjalnym średniow. typ monarchii, gdzie kraj było traktowane jako własność prywatna panującego ( kraj patrymonialne
 • Kim był Monet Claude Co zrobił głośny franc. rysownik impresjonistyczny. Dzieła między innymi Impresja - wschód słońca, Katedra w Rouen
 • Kim był Moniuszko Stanisław Co zrobił potem dyrygent teatru; od VIII 1858 w Warszawie dyr. opery pol. w Teatrze Ogromnym; uczestnik manifestacji patriotycznych 1861-62; jeden z
 • Kim był monopol Co zrobił kontrolujących całość produkcji albo sprzedaży danego produktu. W innym znaczeniu prawo wyłączności w produkcji albo handlu
 • Kim był monoteizm Co zrobił odmiana religii, której istotą jest wiara w istnienie jednej istoty boskiej (Boga) i jej kult. Na przykład judaizm, chrześcijaństwo, islam
 • Kim był Montaigne Michel de Co zrobił mających luźny, autobiograficzny charakter, zawarł swe poglądy na życie i świat. Od franc. tytułu jego dzieła (Essais) określono również
 • Kim był Charles de Montesquieu\. Monteskiusz, właśc Co zrobił fundamentalnej pracy O duchu praw, gdzie wyłożył zasady trójpodziału władz (ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej), która legła u
 • Kim był mumia Co zrobił zwłoki zabezpieczone przed rozkładem dzięki odpowiednich substancji (balsamów); powszechnie znane ze staroż. Egiptu są mumie faraonów
 • Kim był Monteverdi Claudio Co zrobił najwybitniejszych kompozytorów wczesnego baroku. Opera Orfeusz stała się fundamentem rozwoju późniejszej muzyki dramatycznej
 • Kim był Moreau Jean Co zrobił Mozeli; zwyciężył wojska austr.-bawarskie w 1800 pod Hohenlinden; w 1804 zamieszany w spisek przeciw Napoleonowi I; deportowany do Stanów
 • Kim był mormoni Co zrobił 1830 r. w stanach zjednoczonych ameryki cechująca się wielożeństwem. Centrum własne zbudowali w Salt Lake City (Utah
 • Kim był Morse Samuel Co zrobił amer. wynalazca aparatu telegraficznego (1837) i alfabetu nazwanego jego imieniem (1844
 • Kim był Mościcki Ignacy Co zrobił współtwórca pol. przemysłu chemicznego. W latach 1926-39 prezydent Rzeczpospolitej, po 1935 lider tak zwany ekipy zamkowej w sanacji, w
 • Kim był mozaika Co zrobił drobnych, różnokolorowych fragmentów szkła, ceramiki, kamieni i tak dalej; metoda układania takich obrazów albo motywów dekoracyjnych
 • Kim był Mrongowiusz Krzysztof Celestyn Co zrobił Kaszubszczyzny i gwar Warmii i Mazur; w latach 1790-97 prof. języka pol. w Królewcu, od 1798 kaznodzieja gminy ewangelickiej i od 1817
 • Kim był Mubarak Mohammed Hosni Co zrobił po Zgonu A. Sadata, od 1982 również szef rządu, doprowadził do poprawy stosunków z krajami arab. i dalszej normalizacji stos. z Izraelem
 • Kim był mudżahedini Co zrobił wiarę stosowany odnosząc się do wielu państw islamu, lecz od wojny afgańskiej przeważnie nawiązując do tamtejszych partyzantów walczących z
 • Kim był muezin Co zrobił duchowny islamski wzywający z minaretu wiernych do modlitwy
 • Kim był Murat Joachim Co zrobił oberżysty; świetny dowódca kawalerii, od 1808 władca Neapolu; odznaczył się w kampaniach wł. 1796-97 i 1800-01, później także 1805, 1806 i
 • Kim był Murawiow Michaił N Co zrobił związany z dekabrystami; od V 1863 do IV 1865 gubernator wojenny guberni litew., krwawo stłumił stworzenie styczniowe na Litwie i Białorusi
 • Kim był Muskata Jan Co zrobił czes. w Polsce, faworyzował duchowieństwo niem. Po buncie wójta Alberta, który poparł, zmuszony do opuszczenia Krakowa na kilka lat. Zobacz
 • Kim był MWD Co zrobił Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR utworzone w 1946 po zmianie nazwy poprzez NKWD
 • Kim był Mykeny Co zrobił w staroż. miasto w pd. Grecji; w 2 poł. II tys. przed naszą erą główne centrum państwowe Achajów; od nich nazwa kultury mykeńskiej
 • Kim był Myron Co zrobił przedstawiał postacie w ruchu; w najwyższym stopniu znane dzieło M. to Dyskobol, którego kopię posiada Muzeum Narodowe w Rzymie
 • Kim był "Merkuriusz Polski Ordynaryjny" Co zrobił ukazująca się poprzez kilka miesięcy w 1661. Powstał z inspiracji króla Jana Kazimierza i królowej Ludwiki Marii
 • Kim był "Myśl Polska" Co zrobił Stronnictwa Nar. wydawane w Londynie 1941-45 i 1946-91, a od 1992 w państwie jako organ Stronnictwa Nar.-Demokr
 • Kim był Manin Daniele Co zrobił Wenecji, adwokat; w 1848 prezydent Republiki Weneckiej; potem dyktator; 1849 kierował obroną Wenecji, po kapitulacji osiadł w Paryżu
 • Kim był Maksymilian Habsburg Co zrobił pol. w 1587. Przystąpił do oblężenia Krakowa. Pokonany poprzez J. Zamoyskiego pod Byczyną (1588), wzięty do niewoli. Zrzekł się pretensji
 • Kim był Maksymilian II Habsburg Co zrobił władca Czech od 1562, Węgier od 1563, cesarz rzym.-niem. od 1564. Prowadził tolerancyjną politykę rel
 • Kim był Macdonald Ramsay Co zrobił artystów i lider Partii Pracy. Premier pierwszego labourzystowskiego rządu w 1924, później również 1929-31 i 1931-35 premier W. Brytanii
 • Kim był Maciej z Miechowa, Miechowita Co zrobił autor kontynuacji kroniki Jana Długosza (Chronica Polonorum) i pierwszego pol. dzieła geograficznego Traktat o dwóch Sarmacjach
 • Kim był Macierz Szkolna Co zrobił 1880 poprzez J.I. Kraszewskiego, wydawało i rozpowszechniało literaturę popularną wykorzystywaną upowszechnianiu wiedzy pośród młodzieży
 • Kim był Madaliński Antoni Józef Co zrobił nar. zaczął swym marszem na Kraków stworzenie kościuszkowskie. Brał udział w bitwach pod Racławicami i Szczekocinami, bronił Warszawy. Po
 • Kim był Magdalenka Co zrobił poufnych rozmów pomiędzy władzami PRL i przedstawicielami opozycji solidarnościowej w 1989 przygotowujących razem obrady Okrągłego Stołu
 • Kim był Magellan Ferdynand Co zrobił służbie hiszp. Podjął pierwszą wyprawę dookoła świata (1519-21), w trakcie której zginął na Filipinach
 • Kim był Makowski Tadeusz Co zrobił XX w. Od 1909 w Paryżu pod wpływem kubizmu malował postacie stylizowane geometrycznie w stylu naiwnym . Sporo obrazów o tematyce dziecięcej
 • Kim był mały kodeks karny Co zrobił przewidywał surowe kary za wystąpienia przeciw władzom i ustrojowi PRL. Stał się fundamentem prawną pokazowych mechanizmów polit. aż do
 • Kim był królową Margot\. Małgorzata de Valois, zw Co zrobił franc., żona króla franc. Henryka IV. Głośna ze względu skandalicznego życia osobistego. Autorka Pamiętników
 • Kim był mamelucy Co zrobił niewolników kaukaskich (Gruzinów, Azerów, Ormian). Od XV w. wyrósłszy na elitę państwie rządzili krajem aż do końca XVIII w
 • Kim był MacArthur Douglas Co zrobił Japończykami 1941, później dow. sił sojuszniczych pd.-zach. Pacyfiku i wyzwoliciel Filipin. W 1945 przyjmował kapitulację Japonii, w
 • Kim był monarchia stanowa Co zrobił aczkolwiek suweren, wyzbywszy się części swoich uprawnień musi istotne decyzje uzależniać od woli stanów wyrażanej czy to na zjazdach, czy
 • Kim był machiny oblężnicze Co zrobił taran, machiny miotające strzały i kamienie - skorpiony, balisty, poroki, i tym podobne) stosowany od staroż. do XVII w oblężeniach miast
 • Kim był Major John Co zrobił kolejno: min. spraw zagr., kanclerz skarbu w 1990 i w dalszym ciągu przywódca partii konserwatywnej po dymisji M. Thatcher, w latach 1990
 • Kim był Mołotow Wiaczesław Co zrobił Lider bolszewicki, od 1921 w KC WKP(b), wieloletni min. spraw zagr. (1939-1949, 1953-1957), zaufany i wierny współpracownik J. Stalina
 • Kim był Meir Golda Co zrobił 74. Przedtem sprawowała sporo wysokich urzędów, między innymi min. pracy 1949-56 czy min. spraw zagr. 1956-66. Podała się do dymisji
 • Kim był Ministerstwo Informacji i Propagandy Co zrobił PRL 1944-47. Od początku kontrolowany poprzez PPR działał na rzecz umocniemia reżimu komunist. w Polsce
 • Kim był Mojry Co zrobił odpowiedzialne za los człowieka: Kloto - przędzie nić życia, Lachesis - przydziela użytek (jest to nić życia) i strzeże go, Atropos
 • Kim był Mecenas Co zrobił Oktawiana Augusta; protektor twórców, zwł. pisarzy ( Horacy, Wergiliusz). Jego imię stało się określeniem opiekunów edukacji i sztuki
 • Kim był Mikołajczyk Stanisław Co zrobił Ludowego, od 1939 na emigracji. 1940-43 wicepremier, 1943-44 premier rządu Rzeczypospolitej na wychodźstwie, po powrocie do Polski 1945
 • Kim był Mendog Co zrobił artysta państwa litew., objął panowaniem Auksztotę, Żmudź i część Rusi. W 1251 przyjął chrzest; koronę królewską dostał z rąk papieża
 • Kim był Teodor Tomasz Jeż\. Miłkowski Zygmunt, pseud Co zrobił niepodl. na emigracji, uczestnik rewolucji węg. 1848-49; emisariusz TDP na Bałkanach i w Galicji; w 1863 organizował za granicą pomoc
 • Kim był możnowładztwo Co zrobił społeczeństwie feudalnym (w Polsce od XII w. ), obejmująca posiadaczy największych majątków ziemskich. M. posiadało dostęp do najwyższych
 • Kim był "Manifest komunistyczny" Co zrobił poprzez K. Marksa i F. Engelsa pod koniec 1847, wydany w II 1848 w Londynie; walkę klas ukazali jako fundamentalną siłę rozwoju społ
 • Kim był Mendelson Stanisław Co zrobił pochodził z rodz. żyd.; 1876-78 czł. pierwszych kółek socjalist. w Warszawie; od 1878 z przerwami na emigracji; współzałożyciel i redaktor
 • Kim był Mansart-Hardouin Jules Co zrobił klasycystycznego. Pracował raczej dla Ludwika XIV. Główne dzieła to Wersal, Grand Trianon w Wersalu, kościół Inwalidów w Paryżu, liczne
 • Kim był Mao Zedong Co zrobił Jeden z założycieli KPCh w 1921. Po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej 1 X 1949 stanął na czele państwa. Zrezygnował z tej godności
 • Kim był maoizm Co zrobił Zedonga uznająca zasadnicze znaczenie chłopów jako klasy realizującej rewolucyjne ideały. Maoizm dostosował marksizm do potrzeb państw
 • Kim był Marat Jean Paul Co zrobił rewolucji franc. 1789, autor prac z dziedziny medycyny i rozpraw filoz.-społ., przeciwnik absolutyzmu; w trakcie rewolucji wydawał dziennik
 • Kim był marchia Co zrobił tworzony w celu lepszego zabezpieczenia granic okręg nadgraniczny (tak zwany margrabstwo), zarządzany poprzez margrabiego mającego
 • Kim był Marchia Brandenburska Co zrobił nad dolną Hawelą poprzez Albrechta Niedźwiedzia. W XIII w. zagroziła ziemiom pol.; 1250-52 objęła ziemię lubuską. Zobacz Marchia Północna
 • Kim był Marcinkowski Karol Co zrobił studiował medycynę w Berlinie; uczestnik stworzenia listopadowego (szef sztabu gen. D. Chłapowskiego); 1832-34 na emigracji, związany z
 • Kim był Marcos Ferdinand Co zrobił od 1965. Po wygaśnięciu dwóch kadencji wprowadził stan niezwykły, aby pozostać u władzy. Sprawował ją po dyktatorsku, tolerując
 • Kim był Maria Antonina Co zrobił wika XVI; była rozrzutna, nie lubiana we Francji; po 1789 zabiegała o interwencję zbrojną Austrii; w 1793 skazana za zdradę i ścięta
 • Kim był Krwawą\. Maria I Tudor, zw Co zrobił Aragońskiej, królowa Anglii i Irlandii (od 1553); prześladowała zwolenników reformacji i ponownie podporządkowała Kościół anglikański
 • Kim był Maria Ludwika Gonzaga, w Polsce znana jako Ludwika Maria Gonzaga Co zrobił od 1649 Jana Kazimierza. Zyskała poważny wpływ na rządy będąc promotorem reform państwa po wojnie 1655-60, popierała kandydaturę franc. do
 • Kim był Maria Medycejska, Marie de Medici Co zrobił druga żona króla franc. Henryka IV (od 1600), matka Ludwika XIII, do 1617 regentka Francji. W 1631 zmuszona do emigracji
 • Kim był Maria Stuart Co zrobił 1558-60 we Francji żona następcy tronu, a w dalszym ciągu króla Franciszka II. W 1567 zmuszona w Szkocji do abdykacji na rzecz syna Jakuba
 • Kim był Maria Teresa Co zrobił cesarzowa Austrii od 1745. Pomimo uznania poprzez przewarzająca część władców euro. sankcji pragmatycznej po Zgonu ojca Karola VI zmuszona
 • Kim był marka polska Co zrobił międzywojennego, który był w zastosowaniu od 1920. W 1924 w okresie reformy W. Grabskiego zamiast m.p. wprowadzono złotego
 • Kim był Marx Karl\. Marks Karol właśc Co zrobił F. Engelsem stworzył teorię materializmu dialektycznego i historycznego i teorię socjalizmu naukowego; w latach 1842-43 red. Gazety
 • Kim był marksizm Co zrobił polit. ukształtowany w latach 40. XIX w. jako ideologia związana genetycznie z walką klasową proletariatu; artysty: K. Marks i F. Engels
 • Kim był "Marsylianka" Co zrobił poprzez ochotników z Marsylii, idących na wojnę z Austrią (odmiennie: Pieśń bojowa Armii Renu), hymn nar. Francji od 1795; skomponowana w
 • Kim był marzec 1968 Co zrobił studenckich w PRL wskutek kryzysowych zjawisk w życiu gosp. i społ.--polit. rozpoczęty naprawdę 30 I zdjęciem w Warszawie z afisza Dziadów
 • Kim był Masaryk Tomaš Co zrobił austr. (od 1891); założyciel Czeskiej Partii Postępowej (1900), bojownik walki o autonomię ziem czes. w ramach Austrii, w okresie I wojny
 • Kim był Matejko Jan Co zrobił Pięknych w Krakowie; stypendysta w Monachium i Wiedniu; od 1860 w Krakowie, od 1873 dyr. Szkoły Sztuk Pięknych; najwybitniejszy
 • Kim był materializm historyczny Co zrobił edukacja o ogólnych prawach rozwoju społeczeństwa, która konsekwentnie stosuje założenia mate-rializmu dialektycznego do badania hist
 • Kim był Matuszewicz Tadeusz Co zrobił Czartoryskim; poseł na Sejm Czteroletni (uczestniczył w pracach nad Konstytucją 3 maja); w trakcie insurekcji 1794 czł. Porady Najwyższej
 • Kim był McCarthy Joseph Raymond Co zrobił zjednoczonych ameryki, przewodn. Stałej Podkomisji Śledczej w Senacie (1952) badającej lojalność urzędników i obywateli wobec państwa. Jego
 • Kim był Maurycy Saski Co zrobił Mocnego, marszałek Francji (1744). Najwybitniejszy wódz franc. XVIII w. przed rewolucją. Najsłynniejsze zwycięstwo nad armią z angielskiego
 • Kim był Mazarin Giulio, Mazzarini Co zrobił Od 1642 pierwszy minister Ludwika XIII, a w dalszym ciągu regentki Anny Austriaczki, którą potajemnie poślubił. W latach 1648-53 walczył
 • Kim był Jan Kołodyński\. Mazepa Iwan, właśc Co zrobił 1687-1709). Dążył do zbudowania niezależnego państwa ukr. W okresie ogromnej wojny północnej opowiedział się przeciw Rosji, a po stronie
 • Kim był Mazowiecki Tadeusz Co zrobił początkowo (1950-1955) czł. Stowarzyszenia Pax , z którego jednak wystąpił; współzałożyciel miesięcznika Więź i jego długoletni red. nacz

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Mazowiecki Tadeusz, Mazepa Iwan, Właśc. Jan Kołodyński, Mazarin Giulio, Mazzarini, Maurycy Saski, Mccarthy Joseph Raymond, Matuszewicz Tadeusz, Materializm zasługi.

Bohater Mazowiecki Tadeusz, Mazepa Iwan, Właśc. Jan Kołodyński co zrobił.