plan sześcioletni 1950 plan co to jest
Plan Sześcioletni 1950-55, Plan Schlieffena, Plan Rapackiego, Plan Puławski, Plan Marshalla, Plan.

Postacie historyczne, biografia na P

 • Kim był Plater Emilia Co zrobił walczyła w oddziale partyzanckim na Żmudzi; potem w oddziale gen. D. Chłapowskiego i korpusie gen. A. Giełguda; zmarła próbując przedostać
 • Kim był Plater Władysław Co zrobił emigracyjny, dziennikarz; 1864 agent Rządu Nar. w Szwajcarii; 1870 zorganizował na zamku w Rapperswilu Muzeum Nar. Pol., którym kierował do
 • Kim był Arystokles\. Platon, właśc Co zrobił Sokratesa, założył swoją szkołę ( Akademia), stworzył koncepcję filoz. ustalaną mianem platonizmu, rozwijaną poprzez sporo stuleci
 • Kim był plebejusze Co zrobił posiadająca początkowo, w odróżnieniu do patrycjuszy, pełni praw obywatelskich. W momencie republiki podjęli trwającą 2 wieki walkę
 • Kim był plebiscyt górnośląski Co zrobił odbyty 20 III 1921 na terenie objętym kontrolą Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej wspomaganej poprzez oddziały franc., wł
 • Kim był plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu Co zrobił się 11 VII 1920. Miał zadecydować o przyszłości tych ziem. Wobec równoległej wojny pol.-bolszewickiej tylko 3,4% głosów padło za
 • Kim był permisywizm Co zrobił postawa społ.-moralna pobłażliwa wobec kontrowersyjnych poglądów i zachowań, dająca sposobność swobodnego wyboru, pozostawiająca swobodę
 • Kim był Piattoli Scipione Co zrobił ksiądz, Włoch w służbie Stanisława Augusta Poniatowskiego, współredaktor Konstytucji 3 maja
 • Kim był plebs Co zrobił najuboższa warstwa ludności miast, pozbawiona praw i obywatelstwa miejskiego, bez wpływu na życie polit., tworzyli ją: część czeladników
 • Kim był Pliniusz Starszy Co zrobił zachowała się jego Historia naturalna, dzieło encyklopedyczne, gdzie zawarł ówczesną wiedzę geogr., przyrodniczą, etnograficzną i
 • Kim był podanie Co zrobił opowiadanie ludowe powiązane z jakimś regionem o wydarzeniach i postaciach legendarnych
 • Kim był podbój kosmosu Co zrobił poprzez człowieka zapoczątkowane wystrzeleniem poprzez ZSRR pierwszego sztucznego satelity Ziemi 4 X 1957. Największy udział miały w nim
 • Kim był poddaństwo Co zrobił prawnego uzależnienia chłopów od pana, mogła występować w kilku niewykluczających się wymiarach: p. osobiste (zw. niewolą chłopską) czyniło
 • Kim był podolacy Co zrobił wschodniogalic.; ugrupowanie polit. istniejące od lat 60. XIX w. do 1918; opowiadali się za autonomią Galicji, przeciwstawiali się ukr
 • Kim był Podole Co zrobił i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569. Od XV
 • Kim był prymas Co zrobił w Kościele katol. - arcybp będący zwierzchnikiem Kościoła w regionie danego państwie
 • Kim był pokój adrianopolski Co zrobił Turcja uznała niepodległość Grecji, której królem został Otton Wittelsbach, książę bawarski; Serbia uzyskała gwarancję autonomii wewn
 • Kim był pokój Boży, treuga Dei Co zrobił kościelne od końca IX w. zakaz prowadzenia działań wojennych pomiędzy feudałami niezależnie od czasu wojny. Celem p.B. było podniesienie
 • Kim był pokój brzeski Co zrobił Litewskim (nad Bugiem) pomiędzy Rosją radz. a krajami centralnymi (Niemcami i Austro-Węgrami) 3 III 1918. Przez wzgląd na podpisaniem w
 • Kim był pokój ryski Co zrobił bolszewicką zawarty 18 III 1921 w Rydze pomiędzy Polską a Rosją radz. i Ukrainą radz. Granicę wsch. Polski na północy wyznaczała rz. Dźwina
 • Kim był Polska Ludowa Co zrobił stosowana zamiennie z obowiązującą oficjalnie od konstytucji 1952 nazwą oficjalną Polska Rzeczpospolita Ludowa (akronim PRL, po 1989
 • Kim był Pol Pot Co zrobił maoistycznych Czerwonych Khmerów w Kambodży. Komunist. dyktator tego państwie w latach 1975-79 obalony poprzez interwencję wietn. W okresie
 • Kim był Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia Co zrobił rząd bryt. w 1946 w celu przygotowania byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do cywilnego życia na emigracji w W. Brytanii
 • Kim był Polski Związek Ludowy Co zrobił Królestwie Pol.; opowiadał się za autonomią Królestwa Pol. (spolszczenie szkolnictwa, administracji i sądownictwa); w momencie rewolucji
 • Kim był przewrót majowy 1926 Co zrobił J. Piłsudskiego 12 V 1926. Oddziały mu wierne, zebrane na manewry w rejonie Warszawy, wkroczyły do stolicy i gdy rząd W. Witosa mimo
 • Kim był Polska Macierz Szkolna Co zrobił Warszawie w 1905 między innymi poprzez H. Sienkiewicza, A. Osuchowskiego i I. Chrzanowskiego; zjednoczyła wszystkie dotąd sekretne
 • Kim był "Polityka" Co zrobił tygodnik społ.-polit. ukazujący się w Warszawie od 1957, wyrażający przekonania liberalnej frakcji w PZPR. Od 1990 niezależny
 • Kim był polityka radziecka na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej Co zrobił odpowiednich uchwałach zgromadzeń ludowych włączono te ziemie do ZSRR jako Zachodnią Ukrainę i Zachodnią Białoruś. Początkowo kokietowano
 • Kim był "polowanie na czarownice" Co zrobił angielskiego: w Ameryce Pn. późnośredniow. i wczesnonowoż. (do około poł. XVIII w.) zdarzenie społ. opierające na demaskowaniu i skazywaniu
 • Kim był Polska Akademia Nauk Co zrobił organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania
 • Kim był powstanie listopadowe Co zrobił XI 1830-X 1831); akcja zbrojna została przyspieszona na skutek przygotowań cara do użycia armii Królestwa Pol. przeciw rewolucjom franc. i
 • Kim był Polska Partia Robotnicza Co zrobił Generalnej Guberni poprzez przysłaną z ZSRR grupę inicjatywną. Głosiła program masowej walki z Niemcami w ścisłej współpracy z ZSRR
 • Kim był Polska Partia Socjalistyczna-Frakcja Rewolucyjna Co zrobił na starych i młodych , który dokonał się w trakcie rewolucji 1905-06; starzy , skupieni w OB PPS przeciwni masowej akcji proletariatu i
 • Kim był Polska Partia Socjalistyczna-Lewica Co zrobił grupująca młodych , zwolenników lewicowego nurtu gotowego do współpracy z socjalistami ros.; w trakcie I wojny świat. opowiedziała się
 • Kim był Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Co zrobił na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS. W latach PRL była partią dominującą (co zostało wpisane do konstytucji dopiero poprawką z 1976
 • Kim był Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego Co zrobił wykonawczej mający sprawować rządy w Polsce z ramienia Krajowej Porady Narodowej, powołany 21 VII 1944 w Moskwie. Przewodn. E. Osóbka
 • Kim był Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii Co zrobił Początkowo obejmowały gł. marynarkę. Po klęsce Francji w 1940 zaczęto w Szkocji tworzyć I Korpus (wojsk lądowych). W VIII 1940 powstały
 • Kim był Polskie Stronnictwo Ludowe Co zrobił 28 VII 1895 w Rzeszowie, do 1903 występowała jako Stronnictwo Ludowe; założycielami byli: J. Bojko, J. Stapiński i B. Wysłouch; początkowo
 • Kim był Popiel Wincenty Co zrobił rektor Akademii Duchownej w Warszawie; przeciwny stworzeniu styczniowemu; w latach 1869-75 na zesłaniu w Nowogrodzie; od 1883 arcybp
 • Kim był Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast" Co zrobił wskutek rozłamu w Pol. Stronnictwie Ludowym. Powstało wokół działaczy skupionych przy piśmie Piast . W trakcie I wojny świat. aż do 1917 w
 • Kim był Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie" Co zrobił Warszawie początkowo pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe z połączenia mniejszych organizacji. Wydawała pismo Wyzwolenie . W I wojnie świat
 • Kim był polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy Co zrobił w ramach polityki polepszania stosunków Polski z sąsiadami i prowadzonej poprzez J. Piłsudskiego polityki równowagi pomiędzy Niemcami a
 • Kim był polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej Co zrobił radz. i Rządem Tymczasowym RP na 20 lat zobowiązywał strony do wspólnej walki z III Rzeszą i ścisłej powojennej współpracy. Został
 • Kim był Wielkim\. Pompejusz, Gnejusz Pompejusz, zw Co zrobił przed naszą erą konsul. Anektował Syrię i Palestynę. W latach 60-53 przed naszą erą członek triumwiratu rządzącego Rzymem, w latach 50-48
 • Kim był piktogram Co zrobił symbol pisma obrazkowego
 • Kim był Poniński Henryk Co zrobił Poznańskiej, uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia; na pocz. II 1846 zdradził policji prus. plany stworzenia i wydał przywódców
 • Kim był pismo ideograficzne Co zrobił pismo, gdzie symbol (ideogram) odpowiada pojęciu, a nie dźwiękom
 • Kim był popiwek Co zrobił od ponadnormatywnych wynagrodzeń wprowadzonego 1 I 1990 poprzez rząd T. Mazowieckiego dla ograniczenia galopującej inflacji
 • Kim był Popławski Jan Ludwik Co zrobił młodości związany z sekretnymi organizacjami spiskowymi działającymi w Warszawie w latach 70. XIX w.; 1893 z R. Dmowskim i Z. Balickim
 • Kim był porozumienie izraelsko-jordańskie Co zrobił kończący 46-letni stan wojny pomiędzy tymi państwami, regulujący przewarzająca część spornych kwestii. Ustalono między innymi przebieg
 • Kim był porozumienie izraelsko-palestyńskie Co zrobił Izraelem podpisany 13 IX 1993 w Waszyngtonie w obecności prezydenta USA B. Clintona; przewidywał stworzenie Autonomii Palestyńskiej na tak
 • Kim był Port Arthur Co zrobił w Chinach, strzegący wejścia do zat. Czili, a tym samym dostępu od morza do Tientsinu i Pekinu. Od 1898 dzierżawiony poprzez Rosję, która
 • Kim był Potworowski Gustaw Co zrobił pracy organicznej; uczestnik stworzenia listopadowego (był adiutantem gen. Chłapowskiego); inicjator zał. Kasyna Gostyńskiego (w 1838-60
 • Kim był Potocki Adam Co zrobił uczestniczył w pracach Komitetu Nar. w Krakowie; poseł do parlamentu wiedeńskiego; 1851-52 więziony poprzez Austriaków; 1851-55 prezes Tow
 • Kim był Potocki Ignacy Co zrobił marszałek w. litew.; 1773 czł. Komisji Nauki Narodowej; incjator powołania Tow. do Ksiąg Elementarnych (przewodniczący); 1778-80 stał na
 • Kim był powstanie chochołowskie Co zrobił w Chochołowie 21-23 II 1846 pod wodzą miejscowego organisty J.K. Andrusikiewicza i ks. L.J. Kmietowicza przeciw Austriakom; początkowo
 • Kim był Potocki Seweryn Co zrobił Senatu i Porady Państwa; uczestnik wojny pol.-ros. 1792; potem współpracownik Aleksandra I; 1803-17 kurator Charkowskiego Okręgu Naukowego
 • Kim był Potocki Stanisław Kostka Co zrobił Ignacego; na Sejmie Czteroletnim czołowy działacz stronnictwa patriotycznego, uczestnik wojny pol.-ros. 1792; w Księstwie Warszawskim
 • Kim był Potocki Stanisław Szczęsny Co zrobił Czteroletniego stał na czele opozycji magnackiej; przeciwnik reform ustrojowych (w szczególności zniesienia liberum veto i wolnej elekcji
 • Kim był powstania śląskie 1919-21 Co zrobił miały zademonstrować wolę Górnoślązaków przyłączenia do Polski. Już na pocz. 1919 powstała tu Polska Organizacja Wojskowa, przygotowując
 • Kim był powstanie bokserów 1899-1901 Co zrobił spowodowane poprzez czł. sekretnych stow. (jedno z nich nazywało się Pięść w imię sprawiedliwości i pokoju , stąd nazwa, skierowane
 • Kim był przywilej inkorporacyjny Co zrobił terytoriów włączonych do Korony Polskiej. Na przykład w 1454 Kazimierz Jagiellończyk nadał p.i. Prusom Królewskim gwarantujący im własny
 • Kim był powstanie krakowskie Co zrobił stworzenia przygotowanego poprzez Tow. Demokr. Pol. i krajowych konspiratorów; podjęte w nocy z 20 na 21 II w Rzeczypospolitej Krakowskiej
 • Kim był powstanie kronsztadzkie Co zrobił floty bałtyckiej z bazy morskiej w Kronsztadzie (k. Piotrogrodu) 2-17 III 1921 pod hasłem porady tak, lecz bez bolszewików . Zostało bez
 • Kim był powstanie ludowe 1037-39 Co zrobił Wielkopolskę i najprawdopodobniej Śląsk. Wywołane niezadowoleniem ubogiej ludności na skutek ciężarów wojen prowadzonych poprzez Bolesława
 • Kim był powstanie nadbajkalskie 1866 Co zrobił stworzenia styczniowego, w Syberii Wsch; w 1865 zawiązał się spisek pośród budujących drogę wokół Bajkału (około 700 osób); spiskowcy
 • Kim był powstanie sipajów 1857-58 Co zrobił ogólnonar. stworzenie przeciw Anglikom w rządzonych poprzez Kompanię Wschodnioindyjską Indiach; po zajęciu Delhi cesarzem ogłoszono
 • Kim był powstanie styczniowe Co zrobił 1863-poł. 1864) rozwinęło się w Królestwie Pol., słabiej na Litwie, Białorusi i Ukrainie; kryzys mechanizmu feudalnego, osłabienie caratu
 • Kim był powstanie tajpingów Co zrobił rewolucją) w Chinach w latach 1851-1864 przeciw panującej wówczas dyn. Tsing. Ideologia jego była połączeniem prawd głoszonych poprzez
 • Kim był powstanie warszawskie Co zrobił Gł. AK i Delegatury Rządu, by wobec spodziewanego wyzwolenia Warszawy poprzez Armię Czerwoną ujawnić w stolicy legalne władze pol. Po
 • Kim był powstanie Wata Tylera Co zrobił 1381 wywołane wzrostem obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem wojny stuletniej. P.W.T. objęło pd.-wsch. Anglię (zajęto także Londyn
 • Kim był powstanie wielkanocne Co zrobił IV 1916 w Dublinie; powstańcy ogłosili Republikę Irlandzką; po 6 dniach krwawo stłumione. Przewarzająca część przywódców skazano na Zgon
 • Kim był powstanie wielkopolskie Co zrobił gł. armii prus. wojska franc. wkroczyły do Wielkopolski; na wezwanie J.H. Dąbrowskiego organizowały się oddziały powstańcze, które usuwały
 • Kim był powszechna służba wojskowa Co zrobił Prusach w 1814 r. Za ich odpowiednikiem przyjęły ją po swojej klęsce w 1866 Austro-Węgry, w 1872 Francja i w 1874 Rosja. Z mocarstw
 • Kim był poznański czerwiec 1956 Co zrobił zapoczątkowanych strajkiem robotników Zakładów im. J. Stalina w Poznaniu nareszcie czerwca 1956, do którego przyłączyli się pracownicy
 • Kim był pozytywizm Co zrobił XIX w. poprzez A. Comte'a , kładący nacisk na naukowe poznanie otaczającego świata i odrzucający metafizykę. Do głównych jego
 • Kim był Północnoatlantycka Rada Współpracy Co zrobił 22 krajami postkomunist. w Europie i Azji powołana 20 XII 1991. Na jej forum dyskutuje się między innymi główne problemy bezpieczeństwa
 • Kim był praca organiczna Co zrobił aczkolwiek zdarzały się niejawnej) działalności prowadzone od lat 30. XIX w., a zmierzające do podniesienia gospodarki, oświaty i kultury
 • Kim był "praska wiosna" Co zrobił Czechosłowacji rozpoczęty wiosną 1968 pod hasłami reform, powrotu do tradycji nar. i autentycznie socjalist.; skończony inwazją wojsk
 • Kim był prawo polskie Co zrobił opartych na rodzimych instytucjach i zwyczajach, zaliczano doń także wymagania wynikające z prawa książęcego. Wg p.p. rządzono się tam
 • Kim był prawo salickie Co zrobił salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej z polecenia Klodwiga zbioru praw germańskich. Regulowało relacje wewn. w kraju
 • Kim był prawo niemieckie Co zrobił przeniesionych do Polski z Niemiec z końcem XII w., zwł. prawo magdeburskie, i dostosowanych do miejscowych potrzeb. Posługiwano się p.n
 • Kim był prezydent Co zrobił przeważnie obieralna, jednoosobowa głowa państwa, niekiedy (w systemie prezydenckim na przykład USA) pełni również rolę szefa rządu
 • Kim był prawo składu Co zrobił XIII w. poprzez monarchów (na ziemiach pol. pierwsze dostały p.s. Wrocław - 1274 i Kraków 1306); trzy odmiany p.s.: 1. całkowite
 • Kim był Prądzyński Ignacy Co zrobił Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., czł. Wolnomularstwa Nar. i Tow. Patriotycznego (1); w latach 1822-24 opracował projekt budowy Kanału
 • Kim był premier Co zrobił powoływany poprzez parlament bądź głowę państwa prowadzący pracami całego gabinetu. W Polsce nazywany prezesem Porady Ministrów
 • Kim był pretor Co zrobił zajmujący się gł. sprawami sądowymi, początkowo powoływano jednego p. (od 366 przed naszą erą), potem kilku, a za Cezara 16; pretorom
 • Kim był prezydent RP Co zrobił najwyższym przedstawicielem państwa pol. jest prezydent wybierany poprzez ogół obywateli na piecioletnią kadencję. Prezydentem może zostać
 • Kim był Princip Gawrilo Co zrobił Młoda Bośnia; 28 VI 1914 dokonał zamachu na arcyks. Franciszka Ferdynanda w Sarajewie; skazany na 20 lat więzienia, zmarł w więzieniu w
 • Kim był proces Rosenbergów Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki w formie procesu małżeństwa Juliusa (1918-53) i Ethel (1920-53) Rosenbergów oskarżonych o szpiegostwo na
 • Kim był proces szesnastu Co zrobił podziemia (w tym między innymi L. Okulickiego, J.S. Jankowskiego, A. Bienia, S. Jasiukowicza, K. Bagińskiego, J. Chacińskiego, K. Pużaka
 • Kim był Protektorat Czech i Moraw Co zrobił nazwa nadana 15 III 1939 okupowanej poprzez III Rzeszę resztce Czechosłowacji (bez Sudetów). Istniał do 1945
 • Kim był program brukselski Co zrobił 1878 poprzez L. Waryńskiego pierwszy program pol. socjalistów. Zapowiadał rewolucję społ., głosił konieczność uspołecznienia środków
 • Kim był prohibicjonizm Co zrobił gosp. polegająca na pełnym zakazie sprowadzania pewnych towarów albo obłożeniu ich takim cłem, Iż import staje się nieopłacalny
 • Kim był Proletariat Co zrobił Partia Proletariat , Pierwszy Proletariat , ogromny Proletariat - pierwsza partia robotn. zał. poprzez L. Waryńskiego 1 IX 1882; program
 • Kim był proskrypcje Co zrobił represji władz wobec przeciwników polit.; p. polegały na ogłaszaniu list obywateli wyjętych spod prawa (proskrybowanych), co powodowało
 • Kim był protekcjonizm Co zrobił krajowego przed konkurencją zagr. gł. poprzez wprowadzanie wysokich ceł na wyroby importowane, niekiedy także na wywożone surowce, aby
 • Kim był prowincja Co zrobił podbite, pod zarządem prokonsula albo propretora; 2. w Kościele katol. jednostka administracji terytorialnej: kilka biskupstw z metropolitą
 • Kim był Prusowie Co zrobił Litwinami i Łotyszami zamieszkujące od schyłku starożytności region tak zwany Prus pomiędzy dolnym biegiem Wisły a Niemnem. Nieskuteczną
 • Kim był Prusy Co zrobił 1947. Powstało jako księstwo z państwa Zakonu Krzyżackiego (tak zwany sekularyzacja Prus) po przejściu wielkiego mistrza Albrechta
 • Kim był Prusy Królewskie Co zrobił toruńskiego w 1466 ( wojna trzynastoletnia); objęła: Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińską i michałowską, okręg Malborka i Elbląga i Warmię
 • Kim był Prymasowski Komitet Pomocy Co zrobił XII 1981 w celu niesienia pomocy osobom pozbawionym wolności w całym państwie i wspierania ich rodzin. Odegrał w latach 80. istotną rolę na
 • Kim był pryncypat Co zrobił wczesnego cesarstwa, zapoczątkowana w 27 przed naszą erą poprzez Oktawiana Augusta, gdzie w ręku cesarza skupiały się wszystkie kluczowe
 • Kim był Przemysł Ottokar II Co zrobił Przemyślidów, tata Wacława II. W 1251 zajął Austrię, w dalszym ciągu Styrię, Karyntię i Krainę. Jako jeden z najpotężniejszych władców
 • Kim był przewrót bolszewicki w Rosji Co zrobił stylu) w Piotrogrodzie. Z inicjatywą stworzenia zbrojnego, obalenia Rządu Tymczasowego i ustanowienia władzy rad robotn. i żołnierskich
 • Kim był przewrót lutowy Co zrobił Po sprowokowaniu dymisji niekomunistycznych ministrów, Komunist. Partia Czechosłowacji zorganizowała demonstracje masowe i wiece, a
 • Kim był przywileje szlacheckie Co zrobił dalszym ciągu szlachty, których nadawanie w Polsce zapoczątkował w 1228 Władysław Laskonogi (przywilej w Cieni). Największe znaczenie miały
 • Kim był "psucie" monety Co zrobił zawartego w nim szlachetnego metalu (gł. srebra) użytkowane poprzez władców do uzyskania funduszy na doraźne rozwiązanie problemów
 • Kim był Pu I Co zrobił mandżurskiej), obalony już jako dziecko poprzez republikańską rewolucję w 1911; w latach 1934-45 był cesarzem opanowanej poprzez
 • Kim był Pułaski Kazimierz Co zrobił konfederacji barskiej, w okresie której odniósł sporo sukcesów (zajęcie Częstochowy, Wawelu). Skłonny do akcji awanturniczych (porwanie
 • Kim był "Pustynna Burza" Co zrobił podjęta 17 I 1991 w celu wyzwolenia zajętego poprzez Irak Kuwejtu. Kluczową rolę odegrały w niej siły amer., które 28 II wyzwoliwszy Kuwejt
 • Kim był Putin Władimir Co zrobił 1999 po ataku Czeczeńców na Dagestan, od 31 XII 1999 równocześnie p.o. prezydenta tego państwie po B. Jelcynie, który wskazał go na swego
 • Kim był pylony Co zrobił w staroż. Egipcie monumentalne budynki kamienne w kształcie trapezu, stawiane po obu stronach gł. bramy (na przykład pałacu, świątyni
 • Kim był plemiona polskie Co zrobił uformowaniu się państwa pol. Opierając się raczej na Geografie Bawarskim z poł. IX w. i tak zwany Dokumencie Praskim (1086) zrekonstruowano
 • Kim był pakt bagdadzki Co zrobił 1955 poprzez Irak, Iran, Pakistan, Turcję i W. Brytanię w celu powstrzymania agresywnej polityki ZSRR. Z chwilą wycofania się z niego
 • Kim był pakt Ribbentrop-Mołotow Co zrobił układu o nieagresji z 23 VIII 1939, któremu towarzyszyła sekretna klauzula o podziale Polski i rozgraniczeniu stref wpływów w środk
 • Kim był Palacz Jan Co zrobił Związku Plebejuszy, wraz z bratem Maciejem prowadził pośród chłopów agitację patriotyczną; 1846 aresztowany; 1848 czł. Komitetu Nar
 • Kim był di Pietro\. A\. Palladio Andrea, właśc Co zrobił zwolennik stosowania klasycznych form architektonicznych (Villa Rotonda). Jego koncepcje wywarły olbrzymi wpływ na architekturę z
 • Kim był Palme Olof Co zrobił Szwecji w latach 1969-76 i 1982-86. Od 1969 przewodn. Międzynarodówki Socjalistycznej. Znany z dużej roli w mediacjach międzynar. Zginął w
 • Kim był panslawizm Co zrobił stawiający sobie za cel zjednoczenie wszystkich Słowian; idee zjednoczenia Słowian w federacji narodów podejmowali demokraci i liberałowie
 • Kim był panteon Co zrobił wzniesiona w poł. I w. przed naszą erą ku czci wszystkich bóstw; 2. ogólna nazwa świątyń gr. i rzym. poświęconych wszystkim bóstwom; 3. w
 • Kim był państwo Franków Co zrobił tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch; artystą p.F. był Klodwig z rodu Merowingów, który zjednoczył plemiona Franków. Liczne
 • Kim był Państwo Kościelne Co zrobił Apenińskiego ze stolicą w Rzymie, z papieżem występującym jako władcą świeckim. Obejmowało pierwotnie dawne ziemie bizant. zajęte poprzez
 • Kim był państwo patrymonialne Co zrobił średniow. (na przykład kraj Franków, Polska za Bolesława Krzywoustego), gdzie król traktuje podległy mu państwo jako własność i swobodnie
 • Kim był państwo Samona Co zrobił państwowych u Słowian, powstały w 623 albo pewniej w 625/6 wskutek stworzenia Słowian przeciwko Awarom, na którego czele stanął kupiec
 • Kim był państwo teokratyczne Co zrobił kraj, gdzie władza duchowna i świecka są połączone (zazwyczaj w rękach osób duchownych); w jego polityce dominują cele rel
 • Kim był państwo wielkomorawskie Co zrobił Mojmira w początkach IX w. na terenie Moraw, rządzone w dalszym ciągu poprzez Rościsława w 846-870. Panowanie Świętopełka w 870-894
 • Kim był papiestwo Co zrobił ustalenie najwyższej władzy w Kościele katol. wykonywanej poprzez papieża osobiście albo dzięki kurii rzym. (papieskiej
 • Kim był papirus Co zrobił rośliny o tej samej nazwie rosnącej w delcie Nilu (zwanej poprawniej ciborą papirusową), stosowany gł. w staroż.; zwoje papirusu
 • Kim był Parlament Europejski Co zrobił krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony w 1957 z siedzibą w Strasburgu (Francja). Do 1979 tworzyli go przedstawiciele parlamentów państw
 • Kim był Partia Chrześcijańskich Demokratów Co zrobił niewielkie ugrupowanie zał. poprzez dawnych działaczy NSZZ Solidarność w 1990
 • Kim był plan Barbarossa Co zrobił plan wojny niemiecko-radzieckiej
 • Kim był partia polityczna Co zrobił zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią wpływu w celu zrealizowania przedtem przyjętego programu polit. P.p. o charakterze
 • Kim był Partia Pracy Co zrobił w 1900 jako federacja zrzeszająca związki zawodowe, organizacje spółdzielcze i in.; w praktyce polit. reprezentująca program prawicowego
 • Kim był Paskiewicz Iwan F Co zrobił 1812; za zdobycie Erywania w wojnie z Persją (1826-27) dostał tytuł hrabiego Erywania; w 1831 po Zgonu I. Dybicza dowódca armii, która
 • Kim był Pasteur Louis Co zrobił podstawy w dziedzinie mikrobiologii i immunologii. Odkrywca sposoby szczepień ochronnych (pierwsza szczepionka przeciw wściekliźnie
 • Kim był patriarcha, praojciec Co zrobił przykład biblijny Adam, Noe); 2. protoplasta rodu (nieraz legendarny), w ustroju rodowym głowa rodu; 3. tytuł biskupów ważniejszych stolic
 • Kim był Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Co zrobił 1982 ruch społ., który miał zyskać wsparcie społeczeństwa dla reżimu komunist. w PRL po niepopularnej decyzji o wprowadzeniu stanu
 • Kim był patronat Co zrobił zależności klienta od patrona; polegała na tym, Iż wolni obywatele (w p. tak zwany klienci) z racji na ubóstwo oddawali się pod opiekę
 • Kim był patrycjat Co zrobił Europie najzamożniejsza warstwa ludności miejskiej skupiająca najbogatszych kupców, bankierów, posiadaczy gruntów miejskich i tak dalej P
 • Kim był patrycjusze Co zrobił warstwa społ., która posiadała pełnię praw obywatelskich. W dobie wczesnej republiki p. sprawowali władzę niepodzielnie, jednak po okresie
 • Kim był Paweł z Tarsu św Co zrobił chrześcijaństwa, sporo podróżował jako misjonarz zakładając lokalne gminy chrześcijańskie, dzięki jego działalności w pierwszym rzędzie
 • Kim był Pawlak Waldemar Co zrobił dalszym ciągu po zmianie nazwy stronnictwa PSL. Od 1989 poseł na sejm z listy ZSL. Przywódca PSL w latach 1991-1997, a zarazem
 • Kim był paź Co zrobił roku życia na dwór pana feudalnego w celu zdobycia wychowania, poznania życia dworskiego, w wieku około 14 lat zostawał giermkiem
 • Kim był październik 1956 Co zrobił które po odsunięciu od władzy stalinowskiego kierownictwa PZPR doprowadziły do wyraźnego złagodzenia reżimu komunist. w PRL. Wiązało się to
 • Kim był Pearl Harbor Co zrobił Niespodziewany atak lotniczy na nią 7 XII 1941 zaczął wojnę amer.-jap. i oznaczał wkroczenie USA do II wojny świat
 • Kim był Pedro II Co zrobił Pedra I; rządził osobiście od 1840, wzmocnił władzę centralną, wspierał postęp gosp., w 1888 zniósł niewolnictwo; 1889 zdetronizowany
 • Kim był Pepin Mały albo Krótki Co zrobił Franków od 751, pierwszy z dyn. Karolingów, syn Karola Młota. Pokonał Longobardów i dał start Państwu Kościelnemu
 • Kim był Perykles Co zrobił i wódz, naprawdę kierował krajem od 443 przed naszą erą (między innymi 16 razy pełnił urząd stratega). Wzmocnił demokrację ateńską
 • Kim był Piastowie Co zrobił Zgonu Kazimierza Wielkiego w 1370, wywodząca się od legendarnego Piasta. Wg Kroniki Galla Anonima syn Piasta i Rzepichy, Siemowit, objął
 • Kim był piąta kolumna Co zrobił domowej (1936) a określający sekretnych stronników wroga uprawiających szpiegostwo i sabotaż wewnątrz państwie. Powszechnie stosowany w
 • Kim był piechota wybraniecka Co zrobił Stefana Batorego w wojsku pol. w 1578. W p.w. mieli służyć żołnierze wystawiani z co 20 łanu w dobrach królewskich, zwolnieni od powinności
 • Kim był pielgrzymka Co zrobił miejsc kultowych lub ich wędrówka. Pielgrzymki do swoich świętych miejsc organizują chrześcijanie, buddyści, hinduiści (nad Ganges
 • Kim był pierestrojka Co zrobił liberalizacji mechanizmu komunist. rozpoczętego i realizowanego poprzez sekr. generalnego KPZR M. Gorbaczowa w latach 1985-91. Celem było
 • Kim był Pierwsza Kompania Kadrowa Co zrobił Galicji organizacji strzeleckich, która 6 VIII 1914 wyruszyła z Krakowa do zaboru ros. celem wywołania tam stworzenia nar. Aczkolwiek
 • Kim był pietraszewcy Co zrobił działających w latach 1844-49 w Petersburgu skupieni wokół M.W. Pietraszewskiego; zwolennicy idei republikańskich i teorii socjalizmu
 • Kim był prawo mojżeszowe Co zrobił odmiennie Tora. Zobacz judaizm
 • Kim był prawo magdeburskie Co zrobił średniow. prawo miejskie Magdeburga, od XII w. wykorzystywane za wzór dla lokacji miast na prawie niemieckim w Polsce
 • Kim był prohibicja w USA Co zrobił sprzedaży i konsumpcji wszelkich alkoholi. Doprowadził do rozkwitu gangsterskiego podziemia. Zniesiony w 1932
 • Kim był piechota dymowa Co zrobił w latach 1673-76 formowana z rekrutów wystawianych w ilości 1 na 20 domów (1 dom = 1 dym) w dobrach królewskich i duchownych i 1 na 30 w
 • Kim był partyzantka Zaliwskiego Co zrobił zaborze ros. podjęta w III 1833 poprzez kilka grup z inicjatywy J. Zaliwskiego (popierany poprzez karbonariuszy i J. Lelewela); oddziały
 • Kim był Pugaczow Jemielian Co zrobił stworzenia chłopów, Kozaków, Baszkirów i innych nierosyjskich narodowości; w stworzeniu, które objęło tereny nad środk. Wołgą, wzięło
 • Kim był piechota łanowa Co zrobił konstytucji sejmowej w 1655; p.ł. wystawiano w proporcji 1 pieszy z 15 łanów (łan - jednostka powierzchni gruntu); p.ł. umundurowana i
 • Kim był pogaństwo Co zrobił odnosząc się do wielobóstwa albo religii pierwotnych; utworzona od ?Xac. pagani - wieśniacy; nie dotyczy wyznawców religii uznających
 • Kim był prawo zwyczajowe Co zrobił normy prawne nie pisane, jednak obowiązujące w danej społeczności na mocy zwyczaju uznanego poprzez władcę
 • Kim był patent październikowy Co zrobił cara Mikołaja II z 30 X (17 X starego stylu) 1905; zapowiadał przyznanie fundamentalnych swobód obywatelskich (nietykalność osobista
 • Kim był plany gospodarcze Co zrobił realizacji przyjętych w gospodarce nakazowo-centralistycznej założeń rozwoju ekon. państwie. Wykonywane poczynając od 1947
 • Kim był pismo Co zrobił mechanizm znaków do utrwalania albo zastąpienia języka mówionego (najstarsze formy - pismo obrazkowe, pismo ideograficzne
 • Kim był pokój w Schoenbrunn Co zrobił austr.; Austria straciła posiadłości nad Adriatykiem i ziemie III rozbioru Polski, które włączono do Księstwa Warsz
 • Kim był Polanie Co zrobił 1. plemiona polskie; 2. plemię wschodniosłowiańskie, po podporządkowaniu sąsiednich plemion, stanowili fundamentalną ludność Rusi Kijowskiej
 • Kim był Polska Partia Socjalistyczna Co zrobił Paryżu na zjeździe grup socjalist. pod przewodnictwem B. Limanowskiego; wówczas także sformułowano zasady ideowo-polit., na czoło wysunięto
 • Kim był Prado y Ugarteche Manuel Co zrobił i 1956-62, rządził w sposób dyktatorski, zwolennik ścisłej współpracy z USA, obalony wskutek zamachu stanu
 • Kim był pucz Co zrobił próba obalenia rządu poprzez użycie siły drogą militarnego zamachu przygotowanego w konspiracji
 • Kim był Perun Co zrobił słowiański bóg nieba i piorunów stojący na czele innych bóstw
 • Kim był Piasecki Bolesław Co zrobił skrajnie prawicowej ONR Falanga . W trakcie wojny w konspiracji niepodl. Więziony poprzez władze radz. w latach 1944-45 zgodził się na
 • Kim był pasza Co zrobił tytuł gubernatorów prowincji w imperium tur. i krajach stworzonych z niego. Zniesiony w Turcji 1934
 • Kim był Przemyślidzi Co zrobił do 1306, również w Polsce 1300-1306, wywodząca się od legendarnego Przemysła. Pierwszym historycznym władcą z P. był Borzywoj I, który
 • Kim był partie koncesjonowane Co zrobił przeszkód działać w Polsce po 1945 (PPS, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne) pod ścisłą kontrolą sojuszniczej PPR, a później
 • Kim był pismo demotyczne Co zrobił ludowa odmiana pisma egip., najprostsza i najpóźniejsza, stosowana do korespondencji, notatek prywatnych itp
 • Kim był Partowie Co zrobił półkoczowniczy tryb życia, około 250 przed naszą erą osiadłe na terytoriach dawnej Persji (w satrapii zw. Partią, stąd ich nazwa). Założyli
 • Kim był Pietraszewski Michaił W Co zrobił ros. działacz społ., propagator socjalizmu utopijnego, artysta sekretnych kółek młodzieży
 • Kim był Pierwsze Cesarstwo Co zrobił termin stosowany na ustalenie rządów Napoleona I Bonaparte we Francji w latach 1804-14 i w 1815
 • Kim był powstanie Mahdiego Co zrobił jak i wyzwoleńczy wybuchło w 1885 w Sudanie, należącym oficjalnie do Egiptu. Przywódcą był podający się za proroka Muhammad Ahmad Ib Abd
 • Kim był pańszczyzna Co zrobił nałożony na chłopów wymóg wykonywania rozmaitych posług na rzecz pana, zwł. pracy na roli; w zamian za użytkowanie ziemi; odmiana renty
 • Kim był prawa kardynalne Co zrobił Rzeczypospolitej szlacheckiej uchwalone poprzez sejm 1768 pod naciskiem Rosji. Były to: wolna elekcja, liberum veto, prawo do wypowiedzenia
 • Kim był Popiel Karol Co zrobił Narodowej Partii Robotniczej, 1922-27 poseł na sejm. Jako działacz Centrolewu uwięziony w Brześciu (1930); w 1936 jeden z artystów Frontu
 • Kim był pitekantrop Co zrobił małpolud , zobacz homo erectus
 • Kim był Paweł I Romanow Co zrobił Katarzyny II, tata Aleksandra I i Mikołaja I. Po wstąpieniu na tron zasadniczo wymienił politykę Rosji; uwolnił uwięzionych poprzez matkę
 • Kim był powstanie berlińskie 1953 Co zrobił stolicy NRD spowodowana drastycznym spadkiem stopy życiowej we wsch. Niemczech. Bezpośrednią powodem walk rozpoczętych w Berlinie 17 VI
 • Kim był piechota niemiecka Co zrobił pol. w XVI-XVII w. w Niemczech. Uzbrojona w muszkiety i piki. Po reformach Władysława IV kolokwialnie określano tym mianem piechotę
 • Kim był Paderewski Ignacy Co zrobił Słynny jako muzyk już od 1891. W okresie I wojny świat. orędownik kwestie pol. w stanach zjednoczonych ameryki. Od 16 I 1919 premier i min
 • Kim był Pershing John Joseph Co zrobił gen. amer., dow. amer. wojsk ekspedycyjnych w Europie w I wojnie świat. (1917-18
 • Kim był Płaskowicka Filipina Co zrobił organizowała kółka socjalist., podkreślała konieczność rozwinięcia agitacji pośród kobiet i chłopów; 1878 aresztowana i osadzona w X
 • Kim był państwowe gospodarstwa rolne Co zrobił miejscu dawnych majątków ziemiańskich, zwł. na ziemiach zach. i pn. spore gospodarstwa państwowe wspierane poprzez dotacje budżetowe. Po
 • Kim był Peres Szimon Co zrobił 1986, a w dalszym ciągu wicepremier 1986-1990, współzałożyciel izrael. Partii Pracy, od 1992 jej lider, min. spraw zagr. w rządzie I
 • Kim był Poniatowski Józef Co zrobił Augusta; do 1789 służył w armii austr., w wojnie pol.-ros. 1792 odniósł między innymi zwycięstwo pod Zieleńcami; uczestnik insurekcji 1794
 • Kim był Pankiewicz Józef Co zrobił Młodej Polski o własnej formule symbolistycznej. Malował raczej we Francji. Kierując tak zwany Komitetem Paryskim zainicjował koloryzm
 • Kim był problem kurylski Co zrobił Rosją) a Japonią o przynależność państwową W. Kurylskich. Zostały one zajęte w 1945 poprzez ZSRR na mocy postanowień konferencji w Jałcie
 • Kim był Potocki Stanisław Co zrobił brał udział w przygotowaniach do insurekcji kościuszkowskiej i w samym stworzeniu; od 1806 w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii 1806
 • Kim był Partenon Co zrobił powstała w 448-438 przed naszą erą na ateńskim Akropolu w stylu jońskim, dedykowana Atenie Dziewicy (gr. Partenos, stąd nazwa P.). Budowę P
 • Kim był Potiebnia Co zrobił styczniowego; czł. organizacji spiskowej Komitetu Oficerów I Armii; współpracował z Komitetem Centralnym Nar.; 27 VI 1862 dokonał
 • Kim był Pac Krzysztof Zygmunt Co zrobił dworem Jana Kazimierza, poźniej Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W czasach rządów Jana III Sobieskiego w opozycji. W polityce zagr
 • Kim był Porozumienie Centrum Co zrobił popierających kandydaturę L. Wałęsy na prezydenta RP. W dalszym ciągu jednolita partia pod kierownictwem J. Kaczyńskiego, którą po
 • Kim był patent lutowy Co zrobił wydany z inspiracji liberałów poprzez Franciszka Józefa I; na jego mocy powołano dwuizbowy parlament ogólnoaustr. (porada Państwa) w
 • Kim był Padlewski Zygmunt Co zrobił artylerii konnej gwardii; uczestnik oficerskich kół rewol. w Petersburgu; od 1861 na emigracji; wykładowca polskiej szkoły wojsk. w Genui
 • Kim był Perón Juan Co zrobił po raz pierwszy 24 II 1946. Dążył do zbudowania ustroju opartego na zasadach korporacjonizmu. Po przewrocie wojskowym w 1955 udał się na
 • Kim był proces Slanskiego Co zrobił komunist. dyktatury w Czechosłowacji rozpoczęty 20 XI 1952. Objął sekr. Komunist. Partii Czechosłowacji. Rudolfa Slanskiego i 13 innych
 • Kim był pakt Brianda-Kelloga Co zrobił poprzez franc. min. spraw zagr. A. Brianda i amer. sekr. stanu F. Kelloga, gdzie państwa-sygnatariusze wyrzekały się wojny jako sposoby
 • Kim był pospólstwo Co zrobił ludności miejskiej. Jej członkowie posiadając prawa miejskie nie mogli jednak zasiadać w radzie miejskiej i ławie sądowej. P. tworzyli
 • Kim był Połowcy, Kumani Co zrobił w. zamieszkiwały stepy nadczarnomorskie, organizując napady na ziemie rus., w XIII w. zostały pokonane poprzez Mongołów i częściowo weszły
 • Kim był PKPG Co zrobił Gospodarczego powołana w 1948 przejściowo w czasach stalinowskich na miejsce CUP pod kierownictwem H. Minca do opracowania planów rozwoju
 • Kim był Pierwszy Korpus Polski Co zrobił Rosji w lecie 1917 r. Na jej czele stał jej organizator, gen. J. Dowbór-Muśnicki. Po przewrocie bolszewickim walczył w obronie ludności pol
 • Kim był Popiełuszko Jerzy Co zrobił W stanie wojennym odprawiał liczne msze za ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, publicznie krytykując
 • Kim był podgrodzie Co zrobił bezpośrednim sąsiedztwie grodu. Mieszkańcy trudnili się rzemiosłem, handlem (organizowali targi), transportem i tak dalej, ponadto
 • Kim był Polski Związek Katolicko-Społeczny Co zrobił w latach PRL społ.-wychowawcze stowarzyszenie katolików świeckich założone w 1981; przewodn. J. Zabłocki
 • Kim był Peel Robert Co zrobił od 1832 lider torysów, 1822-27 i 1828-30 min. spraw wewn.; stworzył nowoczesną policję w W. Brytanii, dał równouprawnienie katolikom. W
 • Kim był pomazaniec Co zrobił osoba obrzędowo namaszczona olejem na symbol nadania jej władzy (monarszej, kościelnej i tak dalej). Zobacz również mesjasz
 • Kim był Pytia Co zrobił Apolla w Delfach kapłanka i wieszczka, udzielała przepowiedni ( wyrocznia) pozostając w odurzeniu i ekstazie wywołanej intensywnymi oparami
 • Kim był Pakt Północnoatlantycki Co zrobił Waszyngtonie poprzez USA, W. Brytanię, Francję, Włochy, Belgię, Holandię, Luksemburg, Danię, Norwegię, Islandię, Kanadę i Portugalię w
 • Kim był paleolit Co zrobił archeologię najstarszy moment dziejów ludzkości, trwał od około 1 mln do 8000 przed naszą erą; w p. dokonało się przejście od praczłowieka
 • Kim był pospolite ruszenie Co zrobił XIX w. ogół powołanych poprzez władcę mężczyzn zobowiązanych do służby wojsk.; 2. w nie wszystkich krajach euro. (Austria, Austro-Węgry
 • Kim był pokój w Amiens Co zrobił sojuszników - Hiszpanię i Republikę Batawską z Anglią 25 III 1802; został zerwany już w 1803, bo Anglia nie chciała wycofać swych wojsk z
 • Kim był podkanclerzy Co zrobił urzędników, zastępca kanclerza (odpowiadał za pieczęć koronną mniejszą); członek porady królewskiej, a potem senatu
 • Kim był Płużański Ignacy Co zrobił trakcie stworzenia listopadowego czł. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji jeden z zał. TDP; 1835 wystąpił z TDP; 1848 czł. Komitetu
 • Kim był Petlura Semen Co zrobił później także dow. wojsk ukr., w II 1919 przewodniczący Dyrektoriatu Ukrainy, po zajęciu Ukrainy wsch. poprzez bolszewików podpisał sojusz
 • Kim był psyche Co zrobił w pojęciu staroż. Greków, niematerialny pierwiastek w człowieku, dusza (stąd dzisiejsze psychologia, psychika
 • Kim był Palmerston Henry John Co zrobił partii konserw., potem (od 1830) liberalnej; wielokrotny min. spraw zagr., 1855-58, 1859-65 premier; zwolennik równowagi sił w Europie
 • Kim był Pompidou Georges Co zrobił de Gaulle'a i jego następca na urzędzie prezydenckim. Premier V Republiki w momencie 1962-68, potrafił uzyskać rozwiązanie kwestie
 • Kim był Palestyna Co zrobił Śródziemnego; nazwa od Filistynów; kraina hist. na Bliskim Wsch. (aktualnie raczej w Izraelu i częściowo w Jordanii); pierwotnie
 • Kim był Persja Co zrobił dzisiejszego Iranu, zasiedlany od końca II tys. przed naszą erą poprzez plemiona Persów na pd. i Medów na pn. zakładających tam potem
 • Kim był Przemysł II Co zrobił 1295, z rodu Piastów. Do 1279 zjednoczył całą Wielkopolskę; na mocy testamentu Henryka IV Probusa w 1290 objął rządy w Krakowie, który
 • Kim był pika Co zrobił broń piechoty o dł. do 7 m w Europie XV-XVIII w. zbudowana z drzewca i osadzonego na nim ostrego grotu
 • Kim był procesy norymberskie Co zrobił wojennych prowadzone w latach 1945-47 przed Międzynar. Trybunałem Wojsk. w Norymberdze. Akt oskarżenia zarzucał przywódcom III Rzeszy
 • Kim był Kazimierz Promyk\. Prószyński Konrad, pseud Co zrobił tajnego Tow. Oświaty Nar., które rozwijało oświatę pośród ludu przez naukę czytania i pisania; autor elementarzy dla samouków; 1878 zał
 • Kim był Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Co zrobił dążyła do poprawy sytuacji ekon. robotników, walczyła z klerykalizmem i konserwatystami, organizowała oświatę i spółdzielczość robotn.; od
 • Kim był polis Co zrobił tak zwany miasto-kraj), w najwyższym stopniu powszechny w Grecji, obejmowała miasto i przyległe obszary. Każda polis rządziła się swoimi
 • Kim był plan Dawesa Co zrobił udzielenia Niemcom pożyczek w wysokości 200 mln dol. na ich spłatę, przygotowany poprzez zespół amer. finansisty Ch. Dawesa i przyjęty
 • Kim był Pałac Kultury i Nauki Co zrobił monumentalny wieżowiec w centrum Warszawy zbudowany w latach 1952-55 jako dar ZSRR dla PRL
 • Kim był Partia "X" Co zrobił zał. w 1991 poprzez kandydata w wyborach prezydenckich S. Tymińskiego
 • Kim był poczta gdańska Co zrobił w Gdańsku (funkcjonującego tam od 1922 r.). Poczta ta przeszła do historii dzięki bohaterskiej obronie jej budynku 1 IX 1939, gdzie zginęło
 • Kim był pałac Co zrobił magnacka i tak dalej, znana od staroż., brak cech obronnych; od XIX w. także siedziba instytucji (rządowych, adm., kulturalnych i tak dalej
 • Kim był Partia Konserwatywna Co zrobił jedno z licznych ugrupowań prawicowych założone w 1992 poprzez A. Halla
 • Kim był pierwsza wojna światowa Co zrobił trwający od 1914 do 1918, który prócz wszystkich mocarstw euro. objął także Japonię, USA, a w ślad za nimi sporo innych państw wszystkich
 • Kim był pijarzy Co zrobił w XVII w. poprzez papieża, znany raczej z prowadzenia szkół w Austrii, Polsce i na Węgrzech. W Polsce szczególnie zasłużył się w XVIII w. w
 • Kim był pismo obrazkowe Co zrobił w najwyższym stopniu pierwotna forma pisma, gdzie rysunki oznaczały konkretne treści
 • Kim był Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich Co zrobił złożona zresztą raczej z socjalrewolucjonistów i mienszewików) odgrywająca do X 1917 praktycznie rolę drugiego rządu w okolicy Rządu
 • Kim był piramidy Co zrobił ostrosłupa, normalnie wielkich rozmiarów, poświęcone na groby faraonów; tego typu budowle znane są także z innych obszarów (na przykład
 • Kim był podwody Co zrobił monarchy albo rodzaj pańszczyzny, opierające na zapewnieniu poprzez chłopów środków transportu dla panującego albo jego urzędników bądź
 • Kim był pirat Co zrobił w XV-XIX w. rozbójnik morski. Aktualnie każdy statek nie posiadający bandery uznawany jest za jednostkę piracką
 • Kim był pismo sylabiczne Co zrobił rodzaj pisma, gdzie jeden symbol odpowiada konkretnej sylabie używanej w danym języku
 • Kim był Pius X, Giuseppe Melchiore Sarto Co zrobił doktryny wiary; zajął zdecydowane stanowisko wobec antyklerykalnej polityki rządu franc.; zał. Papieski Instytut Biblijny, inicjator reform
 • Kim był Pius VI, Giovanni Angelo Braschi Co zrobił papież od 1775, w 1798 pozbawiony poprzez Francuzów władzy nad Krajem Kościelnym
 • Kim był Pius VII, Barnabo Luigi Gregorio Chiaramonti Co zrobił Francją napoleońską 1801, po odmowie przystąpienia do blokady kontynentalnej Kraj Kościelne włączono do Królestwa Włoskiego, papież
 • Kim był Pierwsza Dywizja Pancerna Co zrobił organizowana od 1942 w Szkocji pod dow. S. Maczka. W VII 1944 przerzucona do Normandii (pn. Francja); 7-22 VIII 1944 odegrała istotną rolę
 • Kim był plan trzyletni 1947-49 Co zrobił Jego celem była odbudowa państwie. Realizacji p. towarzyszyły: centralizacja kierowania i ignorowanie praw ekon
 • Kim był plan Younga Co zrobił plan amer. finansisty O. Younga z 1929 zakładający rozkład spłat niem. reparacji na moment do 1988
 • Kim był Plantageneci Co zrobił założona poprzez Henryka II; nazwa P. pochodzi od gałązki jałowca, którą zdobił hełm protoplasta rodu tata Henryka II, Gotfryd hrabia
 • Kim był Plehwe Wiaczesław K Co zrobił bezwzględny realizator polityki caratu, jeden z w najwyższym stopniu reakcyjnych ministrów w dziejach Rosji; inicjator pogromów antyżyd
 • Kim był pluralizm polityczny Co zrobił ugrupowań działających na scenie polit. W latach PRL i monopolu PZPR jeden z głównych postulatów demokr. opozycji
 • Kim był Plutarch Co zrobił Grecji, filozof i historyk; pochodził z Cheronei i tam spędził przewarzająca część życia, angażując się w politykę. Z dzieł P. w najwyższym
 • Kim był podatek narodowy Co zrobił osobistych wprowadzona w trakcie stworzenia styczniowego (dekret Rządu Nar. z 8 IV 1863) dotycząca Polaków wszystkich trzech zaborów
 • Kim był pogromy Co zrobił mniejszościom nar., relig., rasowym; przeważnie ofiarami p. byli Żydzi na terenie Rosji i Europy Środk.-Wsch.; w dziejach najnowszych
 • Kim był pokojowe współistnienie Co zrobił współistnienie krajów o różnorodnych ustrojach wewn. Państwa wyrzekają się siły, szanują swą integralność terytorialną, suwerenność
 • Kim był pokój praski Co zrobił austr.-prus.; Austria zgodziła się na rozwiązanie Związku Niemieckiego i zrezygnowała na rzecz Prus z praw do Szlezwiku i Holsztyna
 • Kim był pokój w Luneville Co zrobił zawarty poprzez Napoleona z Austrią w 1801; potwierdzał traktat pokojowy zawarty w 1797 w Campo Formio
 • Kim był pokój w Oliwie Co zrobił brandenburską 1655-1660 podpisany 3 V 1660. Władca Jan Kazimierz zrezygnował w nim z praw do korony szwedz. Rzeczpospolita rezygnowała z
 • Kim był pokój w Tylży Co zrobił I a Aleksandrem I; Prusy utraciły ziemie na zach. aż po Łabę i ziemie II i III rozbioru Polski, z których utworzono Księstwo Warsz
 • Kim był Pokucie Co zrobił pomiędzy górami Czarnohory, Dniestrem i rzeką Czeremosz zamieszka- ła poprzez Hucułów. Gł. miasto Kołomyja. W XVI w. terytorium sporne
 • Kim był Polesie Co zrobił a Bugiem, w dorzeczu Prypeci. Gł. miasto Pińsk. W XIV w. przyłączona do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1793 zajęta poprzez Rosję. Od
 • Kim był Poliklet Co zrobił proporcje (kanon) ciała ludzkiego w sztuce, który został zmieniony w kolejnym stuleciu poprzez Lizypa; świetnym odpowiednikiem jego
 • Kim był politeizm Co zrobił wielobóstwo, forma religii oparta na przekonaniu o istnieniu wielu istot boskich, którym oddaje się cześć
 • Kim był Polska Partia Zielonych Co zrobił ugrupowanie skupiające obrońców środowiska naturalnego założone w 1988
 • Kim był Polityczny Komitet Porozumiewawczy Co zrobił państwie 7 II 1940 z przedstawicieli partii: PPS-WRN, Stronnictwo Nar., Stronnictwo Ludowe i przedstawicieli ZWZ jako ciało doradcze i
 • Kim był Polo Marco Co zrobił 1271-1295), gdzie przebywał kilkanaście lat i które jako pierwszy Europejczyk opisał (Opisanie świata, wyd. 1477
 • Kim był Polska Akademia Umiejętności Co zrobił Krakowie utworzona początkowo jako Akademia Zdolności zajmująca się prowadzeniem i wspieraniem badań nauk. i reprezentowaniem edukacji pol
 • Kim był Polska Komisja Likwidacyjna Co zrobił objął rządy w Galicji i miał likwidować jej więzy z Austro-Węgrami. Przewodn. W. Witos. W XI PKL uznała rząd w Warszawie; rozwiązana w III
 • Kim był Polska Organizacja Wojskowa Co zrobił piłsudczyków sekretna organizacja mająca przygotować przyszłe kadry wojska pol., prowadzić wywiad, ewentualnie wyzwalać dany teren. W 1918
 • Kim był Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego Co zrobił miała program społ. i polit. zbliżony do PPS, do 1913 uważana za część Socjaldemokr. Partii Niemiec; niewielka liczebnie (1910 liczyła
 • Kim był Polska Unia Socjaldemokratyczna Co zrobił poprzez byłych działaczy PZPR z T. Fiszbachem krytycznie nastawionych wobec PRL i szukająca współpracy z NSZZ Solidarność . Przegrała w
 • Kim był Polskie Porozumienie Niepodległościowe Co zrobił konspiracyjna organizacja działająca w latach 1976-81 kwestionująca politykę PRL
 • Kim był Polskie Radio Co zrobił większością kapitału (90-98%) w rękach państwa. Od 1926 nadaje program radiowy w Warszawie, później także większych miastach (Kraków
 • Kim był Pomarańczowa Alternatywa Co zrobił happeningów, który od 1 VI 1987 efektywnie ośmieszał mechanizm totalitarny w PRL, organizując imprezy na przykład w rocznicę rewolucji
 • Kim był Pompeje, Pompeja Co zrobił zasypane wskutek wybuchu wulkanu Wezuwiusz w 79 n.e.; wykopaliska na jego terenie przyniosły sporo danych o życiu codziennym w staroż
 • Kim był Poniatowski Michał Jerzy Co zrobił książę, prymas Polski (od 1784), przewodniczący Komisji Nauki Narodowej. Po II rozbiorze członek Porady Nieustającej
 • Kim był Poniński Adam Co zrobił radomskiej (1767), marszałek sejmu rozbiorowego (1773-75), skorumpowany, sprzedawczyk, zagrabił olbrzymie sumy po zakonie jezuickim
 • Kim był pontyfikat Co zrobił kapłana w staroż. Rzymie (zw. pontifex maximus); współcześnie moment sprawowania władzy poprzez jednego papieża
 • Kim był POP Co zrobił najniższą jednostką w strukturze PPR i PZPR od Komitetu Centralnego poprzez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe
 • Kim był Popiel Paweł Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego; jeden z zał. krakowskiego Czasu ; w 1863 początkowo popierał stworzenie, potem je potępił i opowiedział
 • Kim był praczłowiek Co zrobił człowiek pierwotny na różnych etapach antropogenezy; pitekantrop
 • Kim był Potocki Feliks Co zrobił kor. od 1702. W okresie odsieczy wiedeńskiej 1683 pozostał w Rzeczypospolitej, aby bronić państwie. Zwycięzca w ostatniej bitwie z Tatarami
 • Kim był poradlne Co zrobił do XIV w. w Polsce: danina wynikająca z prawa książęcego, uiszczana zależnie od rozmiarów uprawianej ziemi
 • Kim był portal Co zrobił w architekturze ozdobne, dekorowane rzeźbami obramowanie wejścia do budowli; monumentalne wejście zdobione rzeźbą
 • Kim był prawo miejskie Co zrobił regulaminy prawne i zwyczaje obejmujące stan mieszczański w Polsce, normalnie identyczne z prawem niemieckim; p.m. nie obejmowało plebsu
 • Kim był portyk Co zrobił umieszczany przed kluczowym wejściem; przednia część budowli (bądź osobny budynek) z charakterystycznym rzędem kolumn
 • Kim był Posejdon Co zrobił w mitologii gr. brat Zeusa, bóg mórz i oceanów
 • Kim był powstania chłopskie Co zrobił wystąpienie chłopów skierowane przeciw uciskowi feudałów, na przykład zwiększaniu albo nakładaniu nowych powinności feudalnych bądź
 • Kim był powstania kozackie Co zrobił władzy Rzeczypospolitej wywołane dążeniem do rozszerzenia rejestru kozackiego (a więc liczby Kozaków na służbie pol.), oporem przeciw
 • Kim był powstanie kościuszkowskie Co zrobił państwie planowała stworzenie początkowo na jesień 1793. Wobec słabego przygotowania przesunięto termin wybuchu na wiosnę 1794. Istniejące
 • Kim był powstanie w getcie warszawskim Co zrobił rozpoczęcia poprzez Niemców likwidacji getta. Kierowała nim Żydowska Organizacja Bojowa pod dow. M. Anielewicza, wspomagana w ograniczonym
 • Kim był powstanie węgierskie Co zrobił stalinowskiemu reżimowi komunist., wywołane 23 X 1956 ostrzelaniem manifestacji solidarności z Polską, co spowodowało walki zbrojne. Nowym
 • Kim był pozytywiści warszawscy Co zrobił polscy zwolennicy pozytywizmu, których głównymi przedstawicielami byli A. Świętochowski, B. Prus, P. Chmielowski, J. Ochorowicz
 • Kim był prałat Co zrobił kościelny (na przykład biskup, opat) sprawujący władzę na ustalonym terytorium; również tytuł honorowy wyższy od kanonika zwykłego
 • Kim był prawo książęce Co zrobił obowiązkowych świadczeń ze strony ludności osiadłej w jego kraju; składały się na nie posługi i daniny. Zobacz także prawo polskie
 • Kim był prawo rzymskie Co zrobił obowiązujących w staroż. Rzymie. Pierwszą kodyfikacją p.rz. było Prawo dwunastu tablic z poł. V w. przed naszą erą Po blisko tysiącletnim
 • Kim był prawosławie Co zrobił jeden z trzech gł. nurtów chrześcijaństwa; edukacja, obrzędy i organizacja Kościołów prawosławnych
 • Kim był prefekt Co zrobił urzędników, a XIX i XX w. we Francji i między innymi w Księstwie Warsz. urzędnik administracji albo naczelnik policji miejskiej
 • Kim był Prejs Julian Co zrobił 1848 zał. w Toruniu Drukarnię Polsko-Ludową; 1848-50 red. i wydawca pisma Biedaczek a więc Mały i Niedrogi Tygodnik dla Biednego Ludu
 • Kim był prezbiterianie Co zrobił angielskiego: opowiadający się za wyborem urzędników kościelnych (prezbiterów) poprzez ludzi świeckich. W okresie wojny domowej w Anglii p
 • Kim był prezbiterium Co zrobił część budynku kościoła mieszcząca ołtarz, zazwyczaj oddzielona balustradą
 • Kim był prikaz Co zrobił urząd państwowy zajmujący się ustalonymi zagadnieniami, zniesiony poprzez Piotra I; 2. w Moskwie XVI-XVII w. nazwa mniejszych od pułków
 • Kim był PRL Co zrobił skrót od: Polska Rzeczpospolita Ludowa (oficjalna nazwa Polski obowiązująca od uchwalenia konstytucji 1952 do 29 XII 1989
 • Kim był "Potiomkin" Co zrobił opanowany poprzez zbuntowanych marynarzy; było to pierwsze rewol. wystąpienie w armii i flocie carskiej; po zawinięciu P. do portu w
 • Kim był proces "taterników" Co zrobił kilkuletnie wyroki więzienia kilku osób (M. Kozłowski, J. Karpiński, K. Szymborski, M. Szpakowska, M. Tworkowska) przemycających publikacje
 • Kim był proces toruński Co zrobił funkcjonariuszy SB, morderców ks. J. Popiełuszki; 7 II 1985 zabójców skazano na kary od 14 do 25 lat więzienia
 • Kim był proletariat Co zrobił i umysłowych); w węższym znaczeniu - pracownicy najemni bezpośrednio zatrudnieni w produkcji; na ziemiach pol. rozpoczął się kształtować
 • Kim był proletariusze Co zrobił najuboższej warstwy społ.; nie byli w stanie płacić podatków, a jedynym ich dorobkiem było potomstwo (z łaciny proles - stąd nazwa p
 • Kim był prorocy izraelscy Co zrobił odczytujący w historii Żydów działanie Boga, nawołujący do wytrwania w monoteizmie; w tytułach ksiąg Starego Testamentu występuje 4 tak
 • Kim był prorok Co zrobił założyciel nowej religii, na przykład Mojżesz, Mahomet), oznajmia wolę boską, nieraz przepowiada przyszłość albo tłumaczy symbolicznie
 • Kim był protektorat Co zrobił XX w. na ustalenie terenu pozaeuropejskiego, który zachował oficjalnie własne tradycyjne instytucje państwowe, lecz znalazł się pod
 • Kim był Prusinowski Aleksy Co zrobił ksiądz; od 1833 proboszcz w Grodzisku Wielkopol.; 1848 czł. Kom. Nar. Poznańskiego i jeden z zał. Ligi Polskiej; redaktor pism dla chłopów
 • Kim był Prusy Książęce Co zrobił stosowana w Polsce nazwa Księstwa Pruskiego. Zobacz Prusy
 • Kim był Prusy Wschodnie Co zrobił Prus Książęcych, zwiększona 1772 o Prusy Królewskie. Po 1919 niem. enklawa oddzielona pol. Pomorzem od reszty Rzeszy. 1945 podzielona
 • Kim był Przemysł Ottokar I Co zrobił książę Czech 1192-93 i 1197, władca od 1198, z dyn. Przemyślidów; ograniczył zależność Czech od władców niem
 • Kim był Przyłuski Leon Co zrobił 1845); III 1848 stanął na czele deputacji Kom. Nar. Poznańskiego do króla prus. domagającej się autonomii dla W. Ks. Poznańskiego; obrońca
 • Kim był przymus drogowy Co zrobił uczęszczania ustalonymi szlakami komunikacyjnymi, na których umieszczano komory celne; p.d. w decyzyjny sposób wpływał na skuteczność prawa
 • Kim był przywilej Co zrobił nadania ustalonych uprawnień osobie, ekipie społ. bądź całym stanom albo uchylenia wobec nich jakiegoś ogólnie obowiązującego prawa
 • Kim był przywilej mielnicki Co zrobił Jagiellończyka w 1501 pod naciskiem członków Senatu na zjeździe w Mielniku; nadawał senatowi kontrolę nad monarchą i rządami w państwie
 • Kim był Psyche Co zrobił ludzkiej, prezentowane w formie pięknej dziewczyny ze skrzydłami motyla, znane z przygód miłosnych, a wreszcie małżeństwa z bogiem miłości
 • Kim był Ptolemeusz Klaudiusz Co zrobił jego dzieła to liczący 13 tomów Almagest - do XVI w. fundamentalny zasób informacji na temat budowy wszechświata (twierdził, Iż Ziemia
 • Kim był Ptolemeusze, Lagidzi Co zrobił wywodząca się od jednego ze współpracowników Aleksandra Wielkiego, wodza Ptolemeusza I Sotera. Władali Egiptem od 305 do 30 przed naszą erą
 • Kim był Pucz Kappa Co zrobił W. Kappa i W. Lttwitza próba przewrotu antyrepublikańskiego. Mimo zajęcia siedziby rządu w Berlinie, wobec groźby strajku powszechnego i
 • Kim był pucz moskiewski 1991 Co zrobił Gorbaczowa podjęta 19 VIII poprzez kilku czołowych działaczy KPZR i generałów radz. w celu powstrzymania rozpadu ZSRR. W jego rezultacie
 • Kim był Pułaski Aleksander Co zrobił stworzenia listopadowego wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego (2) , na emigracji jeden z zał. TDP; w IX 1832 wydalony z Francji, osiadł w
 • Kim był purytanie Co zrobił przeprowadzenia reformacji w duchu kalwińskim i oczyszczenia Kościoła anglikańskiego z tego, co w nim pozostało z katolicyzmu. Przeciwnicy
 • Kim był pacyfizm Co zrobił najwyższą wartość nadrzędną i potępiający wszelakie wojny (nawet obronne); mocny nareszcie XIX i na pocz. XX w
 • Kim był Paasikivi Juho Kusti Co zrobił Wielokrotnie prowadził rozmowy z ZSRR (1920, 1939, 1940, 1944). W 1918 i 1945 premier, 1946-56 prezydent Finlandii. Zwolennik przyjaznej
 • Kim był pakt stalowy Co zrobił faszyst. sojuszowi militarnemu III Rzeszy z Włochami zawartemu na 10 lat 22 V 1939 w Berlinie. Zobowiązywał on sojusznika do
 • Kim był pakt antykominternowski Co zrobił teoretycznie przeciw komunistom, w praktyce również innym mocarstwom sprzeciwiającym się hegemonii Niemiec i Japonii w świecie; 6 XI 1937
 • Kim był Paine Thomas Co zrobił polityczny, zwolennik niepodległości kolonii amer. Jego broszura Zdrowy rozsądek przyśpieszyła amer. deklarację niepodległości. Później w
 • Kim był pakt czterech Co zrobił porozumienie Niemiec, Francji, W. Brytanii i Włoch (podpisane 15 VII 1933), które praktycznie decydowałyby o losach mniejszych państw euro
 • Kim był pakt lanckoroński Co zrobił zawarte w Lanckoronie porozumienie endecji i PSL Piast z 17 V 1923 otwierające drogę do utworzenia koalicji zw. Chjeno-Piastem i gabinetu W
 • Kim był pakt trzech Co zrobił podpisane 27 IX 1940 celem wspólnych działań do powstania nowego porządku w Europie i Azji. W XI 1940 zmuszone zostały do przyłączenia się
 • Kim był pakt wschodni Co zrobił Barthou z 1934 układu z udziałem Niemiec, Francji, W. Brytanii, Włoch i ZSRR gwarantującego granice Europy Wsch. Wobec sprzeciwu
 • Kim był Palacz Maciej Co zrobił stworzenia listopadowego; 1836-45 sołtys Górczyna k. Poznania; 1845 czł. Związku Plebejuszy, z bratem Janem prowadził pośród chłopów
 • Kim był palatyn Co zrobił urząd dworski od VIII w. w kraju Franków, a w dalszym ciągu w Niemczech; w Polsce średniow. tytuł p. nosił wojewoda
 • Kim był paleografia Co zrobił rodzaje i odmiany, metody skracania pisma. Służy ustaleniu czasu miejsca stworzenia dokumentu. Podstawy jej opracowano w XVII w
 • Kim był pallazzo in fortezza Co zrobił rezydencja posiadająca cechy pałacu i zachowująca elementarne walory obronne. W Polsce przykładami klasycznych p.i.f. są Krzyżtopór w
 • Kim był panamerykanizm Co zrobił do zbliżenia i współpracy nowo stworzonych krajów Ameryki Pn. i Środk.; idea p. została zastosowana przy formułowaniu doktryny Monroego
 • Kim był panarabizm Co zrobił zmierzający do zjednoczenia całego świata arab. i uwolnienia go spod obcej dominacji. Zobacz także Liga Krajów Arabskich
 • Kim był pangermanizm Co zrobił głosząca zjednoczenie całej ludności mówiącej po niem. i hol. Hasła takie głosił w szczególności powstały w 1891 Związek Wszechniemiecki
 • Kim był Panta Koina Co zrobił Warszawie poprzez L. Mauersbergera; od 1819 działał także pośród studentów pol. w Berlinie; liczył około 20 czł.; miał charakter zbliżony
 • Kim był państwa centralne Co zrobił termin określający Niemcy, Austro-Węgry i ich sojuszników w I wojnie świat.; do p.c. dołączyły się Turcja (1914) i Bułgaria (1915
 • Kim był parcelacja Co zrobił termin stosowany w XIX i XX w. przeważnie na ustalenie podziału majątków szlacheckich na mniejsze części sprzedawane chłopom
 • Kim był Państwowy Urząd Repatriacyjny Co zrobił organizująca przesiedlanie na Ziemie Zachodnie ludności pol. zwł. z ziem wsch., przejętych poprzez ZSRR. Repatriacją objęto również
 • Kim był Papandreu Andreas Co zrobił poseł już w latach 1964-1965 w rządzie swego ojca Jeorjosa Papandreu, w dalszym ciągu na emigracji w latach 1968-1974, po powrocie do
 • Kim był pariasi Co zrobił Indiach, ogólnie pogardzani (stąd niedotykalni ), zajmowali się dawniej zawodami przynoszącymi ujmę (zabijanie zwierząt, zajmowanie się
 • Kim był Parnell Charles Co zrobił lider irl. stronnictwa nar. (od 1877) dążącego do zapewnienia Irlandii autonomii (Home Rule). Nie wahał się użytkować środków gwałtownych
 • Kim był Partnerstwo dla Pokoju Co zrobił byłego Układu Warszawskiego z NATO. Powstał w 1993 z inicjatywy USA dla unormowania stosunków z tymi krajami i wciągnięcia ich do
 • Kim był Paulus Friedrich Co zrobił oblężonych w Stalingradzie 1942-43. Wzięty do niewoli; jeden z założycieli utworzonego przy wsparciu ZSRR antyhitlerowskiego Kom. Nar
 • Kim był pasowanie na rycerza Co zrobił godności rycerskiej giermkowi; początkowo przypięcie pasa z mieczem (stąd nazwa), w dalszym ciągu rozbudowano ten obrzęd o przedmioty rel
 • Kim był Paweł III, Alessandro Farnese Co zrobił papież od 1534. Odnowił inkwizycję (1542), w 1543 wprowadził indeks ksiąg zakazanych
 • Kim był Paweł VI, Giovanni Battista Montini Co zrobił XXIII wspierając pracę soboru watykańskiego II. Przeprowadził sporo reform instytucjonalnych w obrębie Kościoła; zreorganizował Kurię
 • Kim był Pawlikowski Józef Co zrobił insurekcji 1794, należał do tak zwany jakobinów pol.; na emigracji związany z Deputacją, w dalszym ciągu działacz Tow. Republikanów Pol
 • Kim był pax romana Co zrobił propagandę cesarskiego Rzymu w dobie Oktawiana Augusta (stąd również w wersji pax Augusta) zachwalające niewątpliwe korzyści (spokój i
 • Kim był Pedro I Co zrobił syn króla Portugalii Jana VI; w 1822 ogłosił niezależność Brazylii od Portugalii, a odziedziczoną po Zgonu ojca koronę Portugalii
 • Kim był pergamin Co zrobił zwierzęcej (w XVI w. zastąpiony poprzez papier); nazwa p. pochodzi od miasta Pergamon, którego władca Eumenes (II w. przed naszą erą) miał
 • Kim był periojkowie Co zrobił ale pozbawionej praw polit., zajmowali się handlem i rzemiosłem, powoływano ich do wojska i płacili podatki państwu
 • Kim był Perry Matthew C Co zrobił amer. oficer marynarki. Dowódca eskadry, która 1854 wymusiła otwarcie jap. portów dla żeglugi i handlu amer
 • Kim był Persefona Co zrobił Hadesa. Jako córka Demeter została porwana poprzez Hadesa i w konsekwencji jego intrygi część życia spędzała w podziemiach, a część u boku
 • Kim był Pestel Pawieł Co zrobił 1821 stał na czele Tow. Południowego, autor jego programu (Prawda Ruska), gdzie opowiadał się za republiką demokr. i zniesieniem
 • Kim był PHARE Co zrobił bloku komunist. aspirujących do członkostwa w UE. Celem jest ułatwienie przyszłej integracji. Zapoczątkowany w 1989 po przemianach demokr
 • Kim był Petrarca Francesco Co zrobił wł. pisarz, prekursor odrodzenia, artysta literaturze wzorowanych na antycznych. Najsłynniejsze Sonety do Laury
 • Kim był Pieczyngowie Co zrobił zamieszkujących w IX-XI w. stepy nadczarnomorskie, najeżdżających Bizancjum, Węgry i Ruś. Pokonani poprzez Jarosława Mądrego w 1036
 • Kim był piechota węgierska Co zrobił Stefana Batorego (początkowo złożona z Węgrów). P.w. organizowano w niewielkie jednostki - chorągwie (100-200 ludzi) uzbrojone w rusznice
 • Kim był Pieracki Bronisław Co zrobił współzałożyciel BBWR, min. spraw wewn. od 1931, w VI 1934 zamordowany poprzez ukr. nacjonalistę. Odpowiadając na podobne akty terroru polit
 • Kim był Ptah Co zrobił w staroż. Egipcie bóstwo opiekuńcze Memfis, z czasem zaliczony do bogów- -stwórców. Zobacz Apis
 • Kim był Protokoły Mędrców Syjonu Co zrobił poprzez policję carską ( ochrana) albo czł. ros. skrajnej prawicy rzekome sprawozdanie z zebrań Żydów w Bazylei w 1897, na których omawiano
 • Kim był Proudhon Pierre Joseph Co zrobił anarchizmu indywidualistycznego; przeciwnik walki klas, opowiadał się za reformą mechanizmu kapitalistycznego; proponował zniesienie
 • Kim był paryska konferencja pokojowa Co zrobił VI 1919 narada mająca opracować warunki pokoju z krajami pokonanymi w I wojnie świat. Oficjalnie brało w niej udział 27 krajów, jednak bez
 • Kim był populizm Co zrobił lansowanie prymitywnych i uproszczonych, ale bardzo popularnych haseł, bez głębszej refleksji nad możliwością ich rzeczywistej realizacji
 • Kim był Aleksander Głowacki\. Prus Bolesław, właśc Co zrobił stworzenia styczniowego; 1866-68 student Szkoły Głównej Warsz.; od 1874 pisał stałe felietony (Kroniki tygodniowe) między innymi w Kurierze
 • Kim był Picasso Pablo Co zrobił tworzący w Paryżu. Bardzo wszechstronny, jego twórczość przechodziła różne etapy. Od 1906 przedstawiciel kubizmu. Związany z komunizmem
 • Kim był Pużak Kazimierz Co zrobił przewodniczący Porady Jedności Narodowej, aresztowany poprzez NKWD w 1945 i skazany w procesie szesnastu, po powrocie do państwie
 • Kim był pacta conventa Co zrobił władcy zaprzysięgane po wybraniu na tron. Odpowiedniki p.c. istniały także w innych krajach Europy (na przykład w Danii
 • Kim był przewrót 9 thermidora Co zrobił obalenie dyktatury jakobinów
 • Kim był papocezaryzm Co zrobił przewagi władzy papieskiej nad cesarską w dobie średniow. uniwersalizmu w Europie Zach. ( Innocenty III). Termin p. ma charakter przenośny
 • Kim był polsko-radziecki pakt nieagresji Co zrobił przewidywał wyrzeczenie się wojny i wstrzymanie się od uczestnictwa w układach skierowanych przeciw drugiej stronie. W 1934 został
 • Kim był Polibiusz Co zrobił hellenizmu, jako zakładnik znalazł się w Rzymie, gdzie pełen podziwu dla jego potęgi opisał podboje rzym. z lat 221-144 na kartach Historii
 • Kim był papież Co zrobił od VI w. zarezerwowany dla biskupów Rzymu (następców św. Piotra Apostoła) jako najwyższych zwierzchników Kościoła katol. Początkowo p
 • Kim był Pieck Wilhelm Co zrobił współorganizator Komunist. Partii Niemiec w 1919. Po 1933 na emigracji w ZSRR. Od 1949 prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 • Kim był Polski Korpus Posiłkowy Co zrobił którzy zdecydowali się złożyć przysięgę na wierność cesarzom Niemiec i Austrii w 1917. Na wieść o pokoju brzeskim część PKP 15/16 II 1918
 • Kim był Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu Co zrobił interesy nar. i koordynująca propagandę plebiscytową w momencie poprzedzającym plebiscyt górnośląski (1920-21). Komisarzem został mianowany
 • Kim był procesy tokijskie Co zrobił wojennych przed międzynar. trybunałem zakończone regularnie surowymi wyrokami (z karą śmieci włącznie). W obawie przed zamieszkami w całej
 • Kim był Tadeusza Kościuszki\. Pierwsza Dywizja im Co zrobił 1943 w Sielcach nad Oką pod patronatem Związku Patriotów Polskich, mająca walczyć u boku Armii Czerwonej z Niemcami. Dow. był płk Z
 • Kim był powstanie greckie Co zrobił powstańcy opanowali Peloponez, część Grecji kontynentalnej i częściowo wyspy na M. Egejskim; w 1822 Zebranie Nar. proklamowało
 • Kim był proces brzeski Co zrobił przywódców opozycji antysanacyjnej aresztowanych w 1930 i przetrzymywanych w więzieniu w Brześciu. Mechanizm odbył się X 1931-I 1932 w
 • Kim był Przedrzymirski-Krukowicz Emil Co zrobił artylerii. Od 1918 w Wojsku Polskim. W 1920 dowódca pułku artylerii, później na różnych stanowiskach, w tym 1927 szef Departamentu
 • Kim był problem kurdyjski Co zrobił Turcji, Iraku i Iranu jest walka narodu kurdyjskiego (około 22 mln) o swoje niepodległe kraj. To jest największy naród na świecie, który
 • Kim był Potocki Andrzej Co zrobił 1886-90 w austr. służbie dyplomatycznej; od 1895 poseł do Sejmu Krajowego i wiedeńskiej Porady Państwa; od 1903 namiestnik Galicji
 • Kim był powstanie tkaczy śląskich Co zrobił VI 1844 w Bielawie i Pieszycach na Dolnym Śląsku, wywołane gwałtownym obniżeniem płac, bezrobociem i drożyzną; stłumione poprzez wojsko
 • Kim był praca u podstaw Co zrobił kulturalnej dla ludu jako podstawy narodu (stąd nazwa); spopularyzowana poprzez pisarzy i publicystów pozytywistycznych. P.u.p. najsilniej
 • Kim był pancerni Co zrobił noszących pancerz-zbroję; 2. w XVII i XVIII w. rodzaj jazdy pol. autoramentu nar. zorganizowanej w chorągwie (80-150-konne) uzbrojonej w
 • Kim był Perón Evita, Maria Eva Co zrobił początkowo aktorka radiowa, żona J. Perona. Od wyboru J. Perona na prezydenta Argentyny (1946) gł. jego doradca i min. zdrowia i pracy; w
 • Kim był pięściak Co zrobił najstarszych narzędzi tnących produkowanych poprzez homo erectus przez obtłuczenie kamienia (gł. krzemienia), w kształcie migdału, owalnym
 • Kim był pięciolatki Co zrobił wykonywanych w ZSRR od 1929. Pierwsza, do 1934, była okresem wznoszenia ogromnych budowli socjalizmu (zakładów metalurgicznych na Uralu
 • Kim był Piłat Poncjusz Co zrobił e. Jego rządy niejednokrotnie wywoływały stworzenia Żydów. W 36 został odwołany do Rzymu po brutalnym zduszeniu stworzenia Samarytanów
 • Kim był Piłsudski Józef Co zrobił marszałek. Od 1892 w PPS, zapisał się jako wydawca gazety Robotnik , w 1905 artysta Organizacji Bojowej PPS, od 1906 lider PPS - Frakcji
 • Kim był pinakiel Co zrobił obiekt z kamienia wieńczący wieżyczki, przypory i tym podobne; dekorowany liśćmi, skończony kwiatostanem
 • Kim był Pinochet Ugarte Augusto Co zrobił drogą zamachu stanu 11 IX 1973, obalając prezydenta Salvadora Allende. 1974-1990 prezydent państwa. Zdelegalizował wszystkie partie polit
 • Kim był Piotr I Wielki Co zrobił panował oficjalnie, naprawdę od 1689. Od 1721 cesarz Rosji. Dokonał olbrzymich reform wewn. dążąc do modernizacji Rosji. Jego działalność
 • Kim był Piramowicz Grzegorz Co zrobił ksiądz, pedagog, poeta, sekretarz Komisji Nauki Narodowej, wizytator szkół, autor między innymi Powinności nauczyciela
 • Kim był Pireus Co zrobił Aten, w staroż. miasto i od wojen perskich gł. port Aten połączony z nimi w V w. przed naszą erą Długimi Murami. Odegrał najważniejszą
 • Kim był Piskor Tadeusz Co zrobił Strzeleckiego, później w Legionach. W Wojsku Polskim na różnych stanowiskach sztabowych, adiutant Naczelnego Wodza i szef oddziału
 • Kim był pismo chińskie Co zrobił pierwotnie obrazkowe, dziś ideograficzno-fonetyczne, współcz. w zastosowaniu około 3-6 tys. znaków
 • Kim był pismo egipskie Co zrobił obrazkowe, w formach rozwiniętych występowało w trzech odmianach - hieroglify, pismo hieratyczne i demotyczne
 • Kim był pismo hieratyczne Co zrobił w staroż. Egipcie stosowane poprzez kapłanów, pisane tuszem gł. na papirusie, wersja uproszczona w relacji do hieroglifów
 • Kim był pismo klinowe Co zrobił pisma stworzona poprzez Sumerów, nazwa od kształtu znaków odciskanych na glinianych tabliczkach dzięki kawałka trzciny. Miała charakter
 • Kim był Pitt William Młodszy Co zrobił syn Williama Starszego; premier W. Brytanii 1783-1801 i 1804-06. Zjednoczył W. Brytanię z Irlandią (unia z 1800), uporządkował kwestie
 • Kim był Pitt William Starszy Co zrobił Wig. W latach 1756-61 min. spraw zagr.; premier W. Brytanii 1756-61 i 1766-68. Głośny z rozbicia potęgi Francji w wojnie siedmioletniej
 • Kim był Pius IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti Co zrobił liberalizmu i samodzielności Włoch; w trakcie rewolucji 1848 opuścił Rzym, po powrocie w 1850 umacniał autorytet papiestwa, zwalczał ruchy
 • Kim był Pius XI, Achille Ratti Co zrobił nuncjusz papieski w Polsce, później kardynał i arcybp Mediolanu. W 1929 podpisał z Włochami traktaty laterańskie w kwestii utworzenia
 • Kim był Pius XII, Eugenio Pacelli Co zrobił zapobiec wybuchowi II wojny świat. drogą dyplomatyczną. Przyczynił się do stworzenia encykliki Piusa XI Mit brennender Sorge (1937
 • Kim był plan Gomułki Co zrobił PZPR W. Gomułkę jako modyfikacja planu Rapackiego; proponował zamrożenie zbrojeń jądrowych w Europie Środk
 • Kim był plan Marshalla Co zrobił zniszczonej II wojną świat. Europy nazwany od amer. sekr. stanu George'a Marshalla, przedstawiony 5 VI 1947 wspólnie z propozycją międzynar
 • Kim był plan Puławski Co zrobił 1805; Rosja miała uderzyć na Prusy (podejrzewane o porozumienie z Napoleonem) i odebrać im ziemie pol., na których miała być ogłoszona
 • Kim był plan Rapackiego Co zrobił polskiego min. spraw zagr. A. Rapackiego zakładał powstanie bezatomowej strefy bezpieczeństwa w Europie Środk. Miał służyć zmniejszeniu
 • Kim był plan Schlieffena Co zrobił przygotowany poprzez szefa niem. sztabu generalnego (1891-1905) gen. A. von Schlieffena. Zakładał atak na Francję od pn. wsch. przez
 • Kim był plan sześcioletni 1950-55 Co zrobił naciskiem na przemysł ciężki i postęp środków produkcji kosztem dóbr konsumpcyjnych dla ludności. Największą inwestycją był kombinat

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Plan Sześcioletni 1950-55, Plan Schlieffena, Plan Rapackiego, Plan Puławski, Plan Marshalla, Plan Gomułki, Pius Xii, Eugenio Pacelli, Pius Xi, Achille Ratti zasługi.

Bohater Plan Sześcioletni 1950-55, Plan Schlieffena, Plan co zrobił.