toussaint louverture co to jest
Toussaint Louverture, Termidorianie, Traktat Z Maastricht, Tymczasowa Rada Stanu, Trepow Fiodor.

Postacie historyczne, biografia na T

 • Kim był trust Co zrobił przedsiębiorstwa przemysłowe i zainteresowane nimi banki. T. zaczęły powstawać w stanach zjednoczonych ameryki w 2 poł. XIX w
 • Kim był traktat z Saint-Germain Co zrobił wojnę pomiędzy Austrią a państwami ententy. Austria straciła między innymi Galicję na rzecz Polski, Czechy, Morawy i Śląsk Cieszyński na
 • Kim był traktat z Verdun Co zrobił Wielkiego (cesarzem Lotarem I i jego młodszymi braćmi: Ludwikiem Niemcem i Karolem Łysym) wprowadzający podział państwa frankijskiego na 3
 • Kim był Teodozjusz I Wielki Co zrobił wojen domowych, a zwł. buntu Gotów zjednoczył całe imperium rzym. pod swą władzą, w 380 ogłosił chrześcijaństwo religią państwową. Przed
 • Kim był traktaty waszyngtońskie Co zrobił konferencji waszyngtońskiej (12 XI 1921-6 II 1922) poprzez państwa zainteresowane stabilizacją zbrojeń morskich i rywalizacją w Chinach i
 • Kim był Traugutt Romuald Co zrobił w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w kampanii węg. (1849) i w wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z wojska ros. (w stopniu
 • Kim był Tajwan Co zrobił 1945 w posiadaniu Japonii), która usamodzielniła się w 1949, kiedy pokonany poprzez komunistów w wojnie domowej lider Kuomintangu Czang Kaj
 • Kim był talibowie Co zrobił Afganistanie wywodzący się przeważnie z szeregowych bojowników (tak zwany mudżahedinów) z czasów 10-letniej wojny z ZSRR i uczniów szkół
 • Kim był Talmud Co zrobił komentarze uczonych nauczycieli (rabinów) do traktatów zawartych we wcześniejszym zbiorze żyd. praw i regulaminów rel. zwanym Miszną
 • Kim był Tamerlan, Timur, Timur Lang Co zrobił Azji, od 1370 zaczął podboje twierdząc, że jest potomkiem Czyngis-chana. Stworzył potężne imperium ze stolicą w Samarkandzie obejmujące
 • Kim był targ Co zrobił zamiany towarów, odbywającej się w ustalone dni tygodnia; sama forma zamiany towarów na t. Pierwotnie t. zakładano na skrzyżowaniu dróg
 • Kim był Tasso Torquato Co zrobił dworem w Ferrarze. Zasłynął szczególnie jako autor znakomitego poematu rycerskiego Jerozolima wyzwolona (1581) genialnie przetłumaczonego
 • Kim był Tatarzy Co zrobił od XII w. użytkowana odnosząc się do ludów mong., tur. i tungusko-tybetańskich wchodzących w skład imperium mong. Czyngis-chana. Od II
 • Kim był teatr ateński Co zrobił się z obrzędów ku czi Dionizosa: do tańczącego i śpiewającego chóru dołączyli aktorzy, rozbudowano akcję dramatu. Rozrost t.a. przypada na
 • Kim był teksty źródłowe Co zrobił źródłowe dla historyków mające chronić oryginały przed zniszczeniem albo wykorzystywane do celów dydaktycznych
 • Kim był Telewizja Polska Co zrobił stanowi niezależną od rządu spółkę prawa handlowego jako telewizja publiczna. Utrzymuje się z abonamentu i reklam komercyjnych. Nadzoruje
 • Kim był teologia wyzwolenia Co zrobił zwł. po soborze watykańskim II radykalny społ. i polit. kierunek teologiczny pragnący zamieniać świat, promujący czynną walkę przeciw społ
 • Kim był terroryzm Co zrobił uzyskania ustalonych efektów (finansowych albo polit.) drogą krwawej przemocy, mordów polit., i wymuszenia pod groźbą eksterminacji
 • Kim był Tesalia Co zrobił w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (kotlina pomiędzy górami Pindos, Othris i Olimp
 • Kim był testament Krzywoustego Co zrobił Krzywoustego; dokument wydany poprzez Krzywoustego przed śmiercią (1138), gdzie zawarto zasady podziału państwa pomiędzy jego synów i
 • Kim był Thietmar z Merseburga Co zrobił dzieło tak zwany Kronika Thietmara przedstawia dzieje Niemiec i państw ościennych, w tym Słowian połabskich i Polski (dużo rzetelnych choć
 • Kim był totalitaryzm Co zrobił zakładające konieczność skrajnego centralizmu ustrojowego i ingerencji państwa w życie społeczności lokalnych i jednostek ludzkich
 • Kim był Towarzystwo Kółek Rolniczych Co zrobił przekształcenia Tow. Ludowego Oświaty i Pracy (zał. w 1879 poprzez ks. S. Stojałowskiego), objęło patronat nad kółkami rolniczymi
 • Kim był Towarzystwo Kursów Naukowych Co zrobił w 1905 w Warszawie z inicjatywy między innymi H. Sienkiewicza, T. Korzona, S. Dicksteina, L. Kronenberga; 1906 zalegalizowana poprzez
 • Kim był Towarzystwo Patriotyczne Co zrobił Warszawie po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działała w zaborze ros., raczej pośród oficerów armii Królestwa Pol.; założycielem i
 • Kim był Towarzystwo Przyjaciół Nauk Co zrobił postęp edukacji i literatury, miało służyć zachowaniu polskości, postępowi gosp. państwie; organizowało wspólne badania naukowe, odczyty
 • Kim był Towarzystwo Rolnicze Co zrobił Królestwie Pol. w latach 1857-61; realizowała program pracy organicznej; propagowała nowoczesne sposoby gospodarowania, prowadziła
 • Kim był Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego Co zrobił celu szerzenia oświaty w środowiskach robotn. Organizowało odczyty, kursy, biblioteki, zespoły amatorskie. Reaktywowane w 1944
 • Kim był Towiański Andrzej Co zrobił na Uniw. Wileńskim; 1841 osiadł w Paryżu; 1842 zał. sektę rel. nazwaną Kołem Kwestie Bożej; wydalony w 1842 z Francji zamieszkał w Belgii
 • Kim był traktat mniejszościowy Co zrobił w traktatach pokojowych po I wojnie świat., które nakładały na państwa zyskujące nowe terytoria wymóg zapewnienia wszystkim obywatelom
 • Kim był traktat wersalski Co zrobił podpisany 28 VI 1919 w Wersalu pod Paryżem poprzez państwa ententy i Niemcy. Uznawał Niemcy za winne wywołania wojny. Tworzył Ligę Narodów
 • Kim był Trąmpczyński Wojciech Co zrobił W 1900-11 w Radzie Miejskiej Poznania, 1910-18 poseł do sejmu prus., 1912-1918 poseł do parlamentu Rzeszy, wielokrotnie z poświęceniem
 • Kim był Bronsztejn\. L\. , właśc\. Trocki Lew D Co zrobił Rzeczywisty dowódca walk w przewrocie bolszewickim. Od X 1917 przewodn. Piotrogradzkiej Porady Delegatów, szef Komitetu Wojsk.-Rewol
 • Kim był trójpolówka Co zrobił uprawy gruntów rolnych oparty na podziale ziemi na trzy pola, z których każde co trzy lata ugorowano bądź - od XVIII w. - obsiewano
 • Kim był trybun ludowy Co zrobił urzędnik (nietykalny) powoływany poprzez plebejuszy i spośród nich do obrony ich interesów. T. miał prawo weta w relacji do ustaw senatu
 • Kim był "Trybuna Ludu" Co zrobił wydawany od 1948 do 1990. Zarówno publikowane tam artykuły informacyjne, jak i publicystyka polit., gosp. czy kulturalna nosiły charakter
 • Kim był Tuchaczewski Michaił Co zrobił Czerwonej. W 1920 dowódca w wojnie pol.-bolszewickiej, 1921 pogromca stworzenia kronsztadzkiego, inicjator tworzenia nowoczesnej armii
 • Kim był Turgot Anne Robert Co zrobił liberalizmu ekon., w latach 1775-76 podjął próbę reform gosp. we Francji (zamierzał ograniczyć opłaty dworu, opodatkować szlachtę i kler
 • Kim był Tymczasowa Komisja Koordynacyjna Co zrobił działaczy związkowych 22 IV 1982 jako nowa władza kolegialna zdelegalizowanej poprzez komunistów Solidarności . 29 IX 1986 Lech Wałęsa
 • Kim był Tybet Co zrobił które anektowały to terytorium w 1950. Przedtem suwerenne kraj o ustroju teokratycznym z dalajlamą na czele, który od czasu stworzenia w
 • Kim był "tygrysy" wschodniej Azji Co zrobił ustalenie dla najszybciej rozwijających się pod względem gosp. krajów świata między innymi Korei Pd., Tajwanu, Singapuru i terytorium
 • Kim był Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski Co zrobił Czerwonej w wojnie pol.-bolszewickiej 30 VII 1920 w Białymstoku jako ogólnopolska władza komunist.; zapowiadał tworzenie pol. republiki rad
 • Kim był Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej Co zrobił pomiędzy proradz. Rządem Tymczasowym RP a ekipą polityków emigracyjnych skupionych wokół S. Mikołajczyka. Premierem był E. Osóbka-Morawski
 • Kim był Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Co zrobił inicjatywy piłsudczyków i obejmujący PPS, PPSD, PSL Wyzwolenie i inne ugrupowania tak zwany lewicy niepodległościowej. Premierem został I
 • Kim był Tyssowski Jan Co zrobił stworzenia listopadowego; brał udział w przygotowaniach do trójzaborowego stworzenia 1846; II 1846 powołany w skład tajnego Rządu Nar.; po
 • Kim był Tot Co zrobił w staroż. Egipcie bóstwo, uosobienie inteligencji, wynalazca pisma i bóg opiekuńczy pisarzy; przedstawiany z głową ibisa
 • Kim był traktat z Neuilly Co zrobił traktat pokojowy pomiędzy Bułgarią a krajami sprzymierzonymi; Bułgaria traciła Trację na rzecz Grecji, miała prawo utrzymywać raptem 20
 • Kim był tolerancja Co zrobił wyrozumiałość dla odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań i postępowania innych ludzi
 • Kim był trade unions Co zrobił zobacz związki zawodowe
 • Kim był Tales z Miletu Co zrobił pierwszy z tak zwany jońskiej szkoły filozofii przyrody, głosił, Iż wszystko powstało z wody, innymi słowami, Iż woda jest zasadą
 • Kim był taktyka "salami" Co zrobił opozycji polegająca na stopniowej eliminacji następnych ugrupowań, aż do zupełnego zmonopolizowania sceny polit. w danym państwie
 • Kim był Tarent Co zrobił VIII w. przed naszą erą poprzez Spartę, pozyskane poprzez Rzym ostatecznie w 209 przed naszą erą - kolonia
 • Kim był Transwal Co zrobił w 1853 przyjął nazwę Republiki Południowoafrykańskiej; w 1877 opanowany poprzez Anglików, którzy w 1884 zmuszeni byli uznać niepodległość T
 • Kim był tercjarz Co zrobił tercjarstwa, organizacji religijnej w Kościele katol. skupiającej ludzi świeckich przy ustalonym zakonie bez obowiązku życia w klasztorze i
 • Kim był Talleyrand Charles Maurice Co zrobił Stanów Generalnych, potem Zebrania Nar. (1789-91), na jego wniosek uchwalono sekularyzację dóbr kościelnych; 1794-96 przebywał w Stanach
 • Kim był Trąba Mikołaj Co zrobił pierwszy prymas Polski, głowa polskiej delegacji na sobór w Konstancji. Zobacz także arcybiskupstwo gnieźnieńskie
 • Kim był traktaty rzymskie 1957 Co zrobił III 1957, powołujące do życia Euro. Wspólnotę Gospodarczą i Euro. Wspólnotę Energii Atomowej ( Euroatom). Stały się podwaliną przyszłej
 • Kim był Triest Co zrobił miasto nad Adriatykiem, element wieloletniego sporu (1918-75) pomiędzy Włochami i Jugosławią; aktualnie w granicach Włoch
 • Kim był tezy kwietniowe Co zrobił bolszewikom poprzez W. Lenina, który odrzucał stworzony poprzez rewolucję lutową ustrój demokracji parlamentarnej, a domagał się rewolucji
 • Kim był templariusze Co zrobił Jerozolimie w 1118; nazwa od siedziby przy dawnej świątyni (templum); reguła cysterska z modyfikacjami. Osiągnęli wielkie bogactwo (zwł
 • Kim był Towarzystwa Kredytowe Ziemskie Co zrobił zakładane w XIX w. w celu zapewnienia ziemiaństwu kredytów; w Królestwie Pol. utworzone 13 VI 1825 z inicjatywy F.K. Lubeckiego-Druckiego
 • Kim był Towarzystwo Demokratyczne Polskie Co zrobił Ogromnej Emigracji, zał. w 1832 w Paryżu; pierwsza nowoczesna pol. partia polit.; TDP podzielone było na sekcje terytorialne, od 1836 na
 • Kim był telegram Zimmermanna Co zrobił telegram niem. sekr. stanu spraw zagr. A. Zimmermanna, gdzie ten zdradzał się z planami współpracy Niemiec z Meksykiem przeciw USA i
 • Kim był Tymiński Stanisław Co zrobił 1969 w Kanadzie i w Peru. Po przyjeździe do państwie kandydat na prezydenta RP w wyborach 1990. Rywalizując o ten urząd wzbudził sensację
 • Kim był triumwir Co zrobił komisji złożonej z trzech członków tak zwany triumwiratu; ustalenie to w sposób specjalny zastosowano potem również do prywatnych
 • Kim był Truman Harry Co zrobił 1935 senator demokr., od 1944 wiceprezydent, został prezydentem 12 IV 1945 po Zgonu F.D. Roosevelta. Z jego rozkazu zrzucono bomby atomowe
 • Kim był Thatcher Margaret Co zrobił Pierwsza kobieta na tym stanowisku. Jako przywódca bryt. konserwatystów znana z liberalnych poglądów na gospodarkę. Zdławiła inflację
 • Kim był tryumf, triumf Co zrobił wyróżniano zwycięskiego wodza; uroczysty pochód z udziałem jeńców i pokazem łupów w celu złożenia ofiary dziękczynnej Jowiszowi na Kapitolu
 • Kim był "Tygodnik Powszechny" Co zrobił latach 1953-56) poprzez krakowską Kurię Biskupią, a od 1953-56 poprzez Instytut Wydawniczy symbol , w którego redakcji skupiła się ekipa
 • Kim był Taczanowski Edmund Co zrobił 1834-45 służył w armii prus.; 1848 uczestnik stworzenia wielkopol., potem walczył we Włoszech pod wodzą G. Garibaldiego; w konspiracji
 • Kim był Tiso Jozef Co zrobił Słowacji proklamowanej 14 III 1939 w Bratysławie. W okresie II wojny świat. satelita Hitlera. Aresztowany 22 V 1945 stanął przed sądem
 • Kim był Troja, Ilion Co zrobił w staroż. gród w Troadzie (wybrzeże Azji Mniejszej), odkryty dzięki wykopaliskom w 1871. Zobacz wojna trojańska
 • Kim był traktat z Trianon Co zrobił pomiędzy Węgrami a krajami ententy. Węgry straciły 60% ludności i 70% swego terytorium (w tym Siedmiogród i Banat temeszwarski na rzecz
 • Kim był Broz\. J\. Tito Josip, właśc Co zrobił generalny Komunist. Partii Jugosławii; w trakcie II wojny świat. zorganizował na sporą skalę partyzantkę komunist.; w 1943 stanął na czele
 • Kim był Trypolitania Co zrobił Afryka). Od 1553 pod rządami tur. W 1912 Włochy w wojnie z Turcją zajęły ją. W II wojnie świat. teren walk bryt.-wł. Zobacz kampania
 • Kim był Temistokles Co zrobił ateński polityk, zobacz bitwa pod Salaminą; wojny perskie
 • Kim był tron Co zrobił kościelnej i tak dalej), zazwyczaj ozdobny fotel umieszczony na podwyższeniu pod baldachimem; w przenośni: sama władza
 • Kim był torysi Co zrobił 1. od czasów wojny domowej w Anglii nazwa zwolenników króla; 2. kolokwialna nazwa partii konserwatywnej w W. Brytanii
 • Kim był Turner William Co zrobił z angielskiego: romantyczny rysownik pejzaży (namalował 19 tys. obrazów); tworzył obrazy poetyczne, w pewnym stopniu abstrakcyjne
 • Kim był Tołstoj Lew Co zrobił ogromny poeta ros. słynny z głośnych na cały świat powieści hist. i psychologicznych, takich jak: Wojna i pokój, Anna Karenina
 • Kim był tabor Co zrobił staroż. do czasów nowoż. uformowany z połączonych ze sobą i ustawionych w rzędy wozów, zza których łatwiej było odpierać ataki
 • Kim był taksy wojewodzińskie Co zrobił cenniki towarów wydawane poprzez wojewodów w porozumieniu z władzami miejskimi w celu zapobieżenia podwyższaniu cen
 • Kim był Tarnowski Jan Co zrobił kor. (1527), zwyciężył Mołdawian pod Gwoźdzcem i Obertynem (1531), walczył z wojskami moskiewskimi na Litwie (1535). Pozostawił po sobie
 • Kim był trójporozumienie Co zrobił tak nazywano od 1907 porozumienie Francji, Rosji i W.Brytanii. Zobacz także ententa
 • Kim był Teby Co zrobił 1. w staroż. Egipcie okresowo stolica, gł. ośrodek kultu Amona; 2. zobacz Beocja
 • Kim był Teodora Co zrobił Wielkiego. Pochodziła z niższej warstwy społ., początkowo była aktorką i tancerką. Odmieniła tryb życia i jako cesarzowa okazała znakomite
 • Kim był teokracja Co zrobił mechanizm polit., gdzie najwyższą władzę sprawują kapłani panującej, dominującej w danym państwie religii. Zobacz kraj teokratyczne
 • Kim był Tomasz z Akwinu św Co zrobił największego teologa w Kościele katol., filozof, czołowy przedstawiciel scholastyki, artysta tomizmu; najsłynniejsze dzieło - Summa
 • Kim był termy Co zrobił obiekty mieszczące się we wspaniałych budowlach, gdzie poza usługami kąpielowymi można było skorzystać z sal gimnastycznych, miejsc
 • Kim był thermidorianie Co zrobił przeciwnicy terroru, którzy dokonali przewrotu 9 thermidora (27 VIII 1794) obalając rządy jakobinów; zwolennicy rządów parlamentarnych
 • Kim był Thiers Adolphe Co zrobił Francji w latach1871-73; zwolennik monarchii konstytucyjnej; w 1830 poparł Ludwika Filipa I; za panowania Napoleona III lider liberalnej
 • Kim był Thomas Sidney Co zrobił opracował metodę wytapiania surówki żelaza z rud zanieczyszczonych fosforem. Pozwoliło to na zastosowanie do chwili obecnej bezużytecznych
 • Kim był Thugutt Stanisław Co zrobił Stronnictwie Ludowym Wyzwolenie . 1921-24 jego prezes. 1918-1919 minister rządów lubelskiego i Moraczewskiego. 1924 wicepremier w rządzie W
 • Kim był Jacopo Robusti\. Tintoretto właśc Co zrobił manieryzmu; reprezentant szkoły weneckiej, wybitne obrazy rel. (Cud św. Marka, 1548) i kompozycje mitol. i portrety
 • Kim był tomizm Co zrobił zapoczątkowany poprzez św. Tomasza z Akwinu, rozwinął się od XVI w., odegrał wiodącą rolę w uformowaniu się edukacji Kościoła katol
 • Kim był Thorvaldsen Bertel Co zrobił z mistrzowskiego opanowania formy. Autor dzieł mitycznych, rel. (w tym posąg Chrystusa), licznych pomników, w tym Kopernika i ks. Józefa
 • Kim był Tobruk Co zrobił dziś Libia), w 1941 pod panowaniem wł., przedmiot ostrych walk sił wł.-niem. i alianckich, znany z zaciętej obrony przed Niemcami IV
 • Kim był Towarzystwo Filomatów Co zrobił Wilnie w 1817 poprzez J. Czeczota, J. Jeżowskiego, T. Zana i A. Mickiewicza; początkowo naukowa, potem polit.; T.F. kierowało zał. w 1820
 • Kim był Towarzystwo Naukowej Pomocy Co zrobił Ogromnym Księstwie Poznańskim z inicjatywy K. Marcinkowskiego i K. Libelta; udzielało wsparcia pol. uczniom szkół średnich i studentom
 • Kim był Towarzystwo Republikanów Polskich Co zrobił porozumieniu z Deputacją; liczyła na pomoc Francji, chciała odbudowy republikańskiej Polski; program zawarła w Ustawie przedspołecznej
 • Kim był Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie Co zrobił poprzez S. Staszica w 1816 w jego dobrach po zniesieniu w nich pańszczyzny i uwłaszczeniu; było rodzajem instytucji spółdzielczej
 • Kim był traktat paryski Co zrobił podpisany poprzez Rosję, Anglię, Francję, Sardynię i Turcję, a również Austrię i Prusy; ustalał neutralność i demilitaryzację M. Czarnego
 • Kim był traktat z Campo Formio Co zrobił Napoleona z pokonaną Austrią (przedtem podpisano preliminaria w Leoben, IV 1797), sankcjonował nowy podział Włoch; Francja zatrzymała
 • Kim był traktaty paryskie 1947 Co zrobił koalicji antyhitlerowskiej a pięcioma euro. sojusznikami III Rzeszy (Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) podpisane po
 • Kim był "Tygodnik Solidarność" Co zrobił gł. organ NSZZ Solidarność , ukazujący się w 1981 do 13 XII 1981 i ponownie od V 1989. Sympatyzuje z ugrupowaniami prawicowymi
 • Kim był "Trybuna" Co zrobił dziennik SdRP, kontynuacja Trybuny Ludu ; ukazuje się w Warszawie od 1990
 • Kim był Trembecki Stanisław Co zrobił Augusta Poniatowskiego, uczestnik obiadów czwartkowych; autor panegiryków i wierszy antyklerykalnych i poematu Sofiówka (1806
 • Kim był triforium Co zrobił trójdzielne okno arkadowe ( arkada); 2. galeryjka otwartych arkad bądź pas ślepych arkad biegnących przy ścianie poniżej okien w kościołach
 • Kim był Tristan i Izolda Co zrobił bohaterzy najgłośniejszej średniow. historii miłosnej, opiewani poprzez trubadurów
 • Kim był trubadur Co zrobił pisarz i kompozytor opiewający ideały rycerskie i miłość dworną; naśladowali ich truwerzy w pn. Francji i niemieccy minnesingerzy
 • Kim był trójkąt weimarski Co zrobił pomiędzy Francją, Niemcami i Polską. Nazwa wywodzi się od miejsca pierwszego spotkania min. spr. zagr. w 1991. Nieformalne kontakty w tym
 • Kim był trójlojalizm Co zrobił styczniowego koncepcja zakładająca, Iż Polacy w każdym zaborze dla uniknięcia dalszych represji powinni być lojalni wobec swojego zaborcy
 • Kim był trójprzymierze Co zrobił Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami; 1883 przystąpiła do sojuszu Rumunia; przestał istnieć 24 V 1915 po wypowiedzeniu poprzez Włochy wojny
 • Kim był trójrzędowiec Co zrobił w staroż. okręt wojenny wyposażony w trzy rzędy wioseł w każdej burcie i taran; najczęstszym metodą walki t. był abordaż
 • Kim był trybut Co zrobił danina, przeważnie w pieniądzu, składana poprzez władcę trybutariusza innemu władcy jako dowód uznania zwierzchnictwa
 • Kim był Trzeci Świat Co zrobił zacofanych gosp. państw kolonialnych i krajów oficjalnie niezależnych, naprawdę jednak uzależnionych od pomocy świat. mocarstw
 • Kim był "Trybuna Ludów" Co zrobił przerwą 14 VI-31 VIII) w jęz. franc.; założycielem, red. i gł. dziennikarzem był A. Mickiewicz; pismo propagowało ideę solidarności
 • Kim był "trzeci koszyk" Co zrobił Końcowym KBWE w 1975 w Helsinkach, które zapowiadały rozszerzenie współpracy międzynar., kontaktów międzyludzkich i postulowały swobodę
 • Kim był Trzygłów Co zrobił Pomorzu Zach.; jego posąg z charakterystycznymi trzema głowami znajdował się między innymi w Szczecinie; stanowił być może
 • Kim był Tudorowie Co zrobił latach 1485-1603, zapoczątkowana poprzez Henryka VII Tudora wskutek wojny Dwóch Róż, wygasła na Elżbiecie I
 • Kim był Tukidydes, Tucydydes Co zrobił pierwszy potraktował źródła hist. w sposób krytyczny, poszukiwał związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy opisywanymi wydarzeniami; gł
 • Kim był turniej rycerski Co zrobił walczyli pomiędzy sobą (również w ekipach) wg ściśle ustalonych regulaminów przy zastosowaniu stępionego oręża, w celu wykazania się
 • Kim był Turowicz Jerzy Co zrobił wychodzącego w Krakowie Tygodnika Powszechnego , w czasach PRL silnie oddziałującego na opinię publiczną organu środowisk katol
 • Kim był Tudjman Franjo Co zrobił przewodniczący partii o nazwie Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, od 1990 kilkakrotnie wybierany na prezydenta Chorwacji sprawował ten
 • Kim był Twardowski Samuel Co zrobił reprezentant rycerskiej epiki barokowej. Gł. dzieła z tego gatunku Władysław IV i Wojna domowa z Kozaki i Tatary; ponadto pisał sielanki i
 • Kim był Tiziano Vecellio\. Tycjan, właśc Co zrobił przedstawicieli szkoły weneckiej w malarstwie. Mistrz w stosowaniu światłocienia; liczne portrety, obrazy o tematyce rel. i mitol. (portret
 • Kim był Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych Co zrobił w 1912; jej celem było koordynowanie akcji niepodl. i utworzenie u boku Austrii pol. sił zbrojnych do walki z Rosją; TKSSN podporządkował
 • Kim był tympanon Co zrobił półokrągłe albo ostrołukowe pole w górnej części portalu nad odrzwiami, normalnie bogato pokryte płaskorzeźbą
 • Kim był tyrania Co zrobił jednostki (tyrana) pojawiająca się w momencie przejścia z arystokracji do demokracji; tyran, będąc jedynowładcą, osiągał władzę na drodze
 • Kim był Tylman z Gameren, Gamerski Co zrobił pol. architekt flam. pochodzenia, artysta pałacu Krasińskich, w Nieborowie, kościoła Sakramentek w Warszawie
 • Kim był Tkaczow Piotr N Co zrobił ideologów narodnictwa ( Narodna Wola); zwolennik rewolucji, którą miała przeprowadzić inteligencja; za bezpośredni cel rewolucji uważał
 • Kim był Tupamaros Co zrobił lewicowa partyzantka miejska zał. 1962 w Urugwaju; efektywnie spacyfikowana w 1973 poprzez rządy wojsk
 • Kim był traktat państwowy w sprawie Austrii Co zrobił likwidujący wprowadzony po II wojnie świat. podział Austrii na 4 strefy okupacyjne: amer., radz., bryt. i franc. i potwierdzający pełną już
 • Kim był Trzecia Republika Co zrobił cesarstwa Napoleona II (4 IX 1870), oparta na konstytucji z 1875. Kraj to zdominował parlament. Rząd musiał ustąpić, jeżeli nie miał
 • Kim był Tacyt Co zrobił polityk, mówca. Kluczowe dzieła: Roczniki i Dzieje (obejmujące l. 14-68 i 69-96) i Germania (opis krain i ludów germ.) uznaje się za
 • Kim był Tirpitz Alfred von Co zrobił marynarki, autor i realizator (od 1898) wielkiego programu zbrojeń morskich, który doprowadził do ostrej rywalizacji Niemiec z Anglią
 • Kim był Trepow Fiodor Co zrobił Pol.; 1861 jako oberpolicmajster warsz. tłumił manifestacje patriotyczne; XII 1863 policmajster Królestwa Pol.; znany z wyjątkowej
 • Kim był Tymczasowa Rada Stanu Co zrobił powołana poprzez Niemców i Austriaków na ziemiach Królestwa Pol. 6 XII 1916. Zaczęła tworzyć polski aparat adm.; 25 VIII 1917 podała się do
 • Kim był traktat z Maastricht Co zrobił Maastricht (Holandia) poprzez 12 krajów tworzących wówczas EWG ustanawiający między innymi unię gosp. i walutową i realną unię polit
 • Kim był termidorianie Co zrobił którzy 9-10 thermidora (wg kalendarza rewolucyjnego), a więc 27-28 VII 1794 obalili dyktaturę jakobinów. Zobacz także: rewolucja francuska
 • Kim był Toussaint Louverture Co zrobił murzyński; w 1791 lider stworzenia na Haiti, od 1794 w służbie franc.; w 1801 po opanowaniu hiszp. części wyspy rzeczywisty król Haiti, w

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Toussaint Louverture, Termidorianie, Traktat Z Maastricht, Tymczasowa Rada Stanu, Trepow Fiodor, Tirpitz Alfred Von, Tacyt, Trzecia Republika, Traktat zasługi.

Bohater Toussaint Louverture, Termidorianie, Traktat Z Maastricht co zrobił.