žižka żywoty świętych żywot co to jest
Žižka Jan, Żywoty Świętych, Żywot Św. Metodego, Żywot, Żymierski Michał, Pseud. Rola, Zimbabwe.

Postacie historyczne, biografia na Z

 • Kim był Związek Komunistów Co zrobił powstała w 1847 po reorganizacji Związku Sprawiedliwych z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa; programem był Manifest komunistyczny
 • Kim był Związek Młodzieży Socjalistycznej Co zrobił organizacja powstała po rozwiązaniu ZMP 3 I 1957, realizująca program polit. PZPR
 • Kim był Zhou Enlai Co zrobił Partii Chin i organizatorów armii komunist. Po utworzeniu Chiń. Republiki Ludowej od 1949 do Zgonu pełnił funkcję premiera ChRL, będąc
 • Kim był ziemie zabrane Co zrobił szlacheckiej (Litwa, Białoruś i Ukraina) włączone bezpośrednio do cesarstwa ros., nazwa powstała po 1815 dla odróżnienia tych ziem od
 • Kim był zikkurat Co zrobił budowla w formie zwężającego się schodkowo ostrosłupa o czworobocznej podstawie; na szczycie z. umieszczano niewielkie sanktuarium
 • Kim był Zabłocki Janusz Co zrobił PRL działacz świeckich stowarzyszeń katol., między innymi Pax . Założyciel Ośrodka Dokumentacji i Studiów Socjalnych, poseł na sejm PRL
 • Kim był Zachodnia Ukraina Co zrobił środk.-wsch.) części ziem Rzeczypospolitej zajętej w IX 1939 poprzez Armię Czerwoną, w XI 1939 wcielonej do ZSRR
 • Kim był Zagłębie Ruhry Co zrobił ciężkiego Rzeszy położony w pn.-zach. Niemczech głośny zwł. z podjętej 11 I 1923 poprzez wojska franc. i belgijskie okupacji. Celem jej
 • Kim był zakony Co zrobił grupujące na ustalonych prawach ( reguła) ludzi pragnących bardziej rygorystycznie realizować wskazania danej religii (zakonników); w
 • Kim był zakony rycerskie Co zrobił prócz zwyczajnych dodatkowy ślub walki z wrogami wiary; powstawały w momencie krucjat w Palestynie ( templariusze, joannici, Krzyżacy) i
 • Kim był Zaliwski Józef Co zrobił armii Królestwa Pol., czł. Wolnomularstwa Nar. i sprzysiężenia Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego, kierował zdobywaniem
 • Kim był Zamoyski Andrzej Co zrobił kanclerz w. kor. (1764-67), jeden z głównych reformatorów pol. pierwszego okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autor
 • Kim był Zamoyski Andrzej Co zrobił jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; od 1842 organizował w swej rezydencji w Klemensowie zjazdy ziemian, w 1848 zawiązał
 • Kim był "zapis" cenzury Co zrobił dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji ustalonych osób albo na określony temat
 • Kim był zbieractwo Co zrobił społeczności ludzkich, polegająca na zbieraniu płodów roślin rosnących dziko; dziś obecna u ludów na niskim szczeblu cywilizacji. Z
 • Kim był Zbigniew Co zrobił Władysław Hermana, brat Bolesława Krzywoustego. Za życia ojca po wygnaniu Sieciecha objął swoją dzielnicę (1098); od 1102 współrządził
 • Kim był zesłanie Co zrobił Rosji od XVI w., wobec Polaków od XVII w. Pierwszą większą grupę pol. zesłańców stanowili konfederaci barscy zesłani gł. na Syberię. Od
 • Kim był Zgromadzenie Prawodawcze Co zrobił dokończyć przebudowy ustrojowej Francji; przewagę uzyskali umiarkowani felianci, lewicę reprezentowali jakobini i kordelierzy; wówczas
 • Kim był zimna wojna Co zrobił militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist. zdominowanych poprzez ZSRR a krajami Zachodu. Wojna polit., propagandowa i gosp., lecz bez
 • Kim był Zinowjew Grigorij J Co zrobił Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunist., od 1921 czł. Biura Polit. KC partii komunist. Po Zgonu Lenina w opozycji do Stalina, 1926
 • Kim był zjazd gnieźnieński Co zrobił Chrobry i pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Z udziałem legatów papieża Sylwestra II ustanowiono pol. organizację
 • Kim był zjazd słowiański w Pradze Co zrobił monarchii habsburskiej (Polacy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, południowi Słowianie) i Polaków z Wielkopolski; zjazd miał ustalić zasady polit
 • Kim był Zjednoczenie Emigracji Polskiej Co zrobił Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do
 • Kim był zjednoczenie Niemiec Co zrobił krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z Francją w Wersalu 18 I 1871; 2. mechanizm
 • Kim był Zjednoczone Stronnictwo Ludowe Co zrobił PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało 27-29 XI 1949 drogą przymusowego zjednoczenia lewicowego Stronnictwa Ludowego z opozycyjnym
 • Kim był Złota Bulla Karola IV Co zrobił Karola IV Luksemburskiego w 1356, gdzie ustalono reguły wyboru króla Niemiec. Wyznaczono 7 osób uprawnionych do dokonania wyboru (elektorów
 • Kim był Złota Orda Co zrobił poprzez Batu-chana, objęło stepy nad M. Czarnym, Krym, dolne Powołże, Kaukaz, środk. Azję, zach. Syberię. Stolicą był Saraj na Powołżu. Z.O
 • Kim był "Znak" Co zrobił powstałe w I 1957, po październiku 1956, kiedy po raz pierwszy PZPR zgodziła się na dopuszczenie zdeklarowanych katolików do sejmu PRL
 • Kim był Zjednoczone Prowincje Co zrobił formalnie Republika Zjednoczonych Prowincji, nazwa przyjęta w 1581 r. dla wyzwolonej spod panowania hiszp. Holandii
 • Kim był Związek Artystów Scen Polskich Co zrobił powołana po raz pierwszy w 1918, tajnie działał również w trakcie okupacji niem. Po wojnie reaktywowana, rozwiązana w stanie wojennym
 • Kim był Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Co zrobił zrzeszająca byłych żołnierzy, osoby prześladowane poprzez okupantów, lecz i członków hiszp. Brygad Międzynar. albo tak zwany utrwalaczy
 • Kim był Związek Harcerstwa Polskiego Co zrobił wzorowana na bryt. skautingu. Początki jej tworzono w Galicji od 1909, nie mniej jednak czołową rolę odegrał A. Małkowski. W 1916 powstał
 • Kim był Związek Ludowo-Narodowy Co zrobił w X 1919 partia polit. kontynuująca tradycje Stronnictwa Nar.-Demokr., głosząca program nar., potrzebę wzmocnienia rządu, lecz i polskiej
 • Kim był Związek Robotników Polskich Co zrobił Pol.; kierowała ekon. walką robotn., organizowała akcję oświatową, kasy wzajemnej pomocy, kasy oporu; z czasem włączyła się także do walki
 • Kim był Związek Niemiecki Co zrobił utworzona na kongresie wiedeńskim; gł. rolę odgrywała Austria; w 1817 w jej skład wchodziło 41 księstw i królestw (1866 - 34); Z.N
 • Kim był Związek Patriotów Polskich Co zrobił komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca polit. parawanem dla tworzenia drugiej Armii Polskiej w ZSRR i mająca przygotować objęcie
 • Kim był Związek Północnoniemiecki Co zrobił Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W skład Z.P. wchodziły wszystkie 22 państwa niem. położone
 • Kim był Związek Pruski Co zrobił 1440 w celu przeciwdziałania nadużyciom Krzyżaków i zapewnienia stanom prus. udziału w rządach. Jego członkowie z Janem Bażyńskim na czele
 • Kim był Związek Reński Co zrobił Napoleona tworzyło 16 krajów (w tym Bawaria, Badenia, Wirtembergia) obejmujących 1/3 terytorium dawnego Cesarstwa Rzym. Narodu Niem. i
 • Kim był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Co zrobił utworzonego 30 XII 1922 początkowo z Ros., Ukr., Białoruskiej i Zakaukaskiej republik radz. Później rozszerzane o inne (1925 Uzbecką
 • Kim był Związek Walki Zbrojnej Co zrobił powołana na ziemiach pol. z polecenia Nacz. Wodza 13 XI 1939 (w miejsce Służby Zwycięstwu Polsce). Cel dalekosiężny: przygotowanie
 • Kim był związki zawodowe Co zrobił różnorodnych branż. Tworzone od XIX w. w celu ochrony interesów robotników w uwarunkowaniach bezwzględnego wyzysku. Najwcześniej powstały w
 • Kim był Zwierkowski Walenty Co zrobił dziennikarz; 1807 służył w armii Księstwa Warsz.; 1808-09 odbył kampanię hiszp. w pułku lekkokonnym gwardii (szwoleżerowie), na skutek ran
 • Kim był Zwingli Ulrich Co zrobił sakramenty jedynie za symbole, likwidował ołtarze i obrazy w kościołach. Nabożeństwa w jego wersji to czytanie Biblii, kazanie i komunia
 • Kim był Zygmunt II August Co zrobił panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej
 • Kim był Zygmunt III Waza Co zrobił od 1592; syn króla Szwecji Jana III Wazy i siostry ostatniego Jagiellona na tronie pol. Zygmunta Augusta. Wychowany w duchu katol. po
 • Kim był Zygmunt Luksemburski Co zrobił 1387, władca niem. od 1410, władca czes. od 1436, cesarz od 1433, z dyn. Luksemburgów, syn Karola IV Luksemburskiego. Poniósł klęskę w
 • Kim był żakeria Co zrobił nazwa od lekceważącego ustalenia chłopa Jacques Bonhomme (dosł. Kuba Poczciwy); powody niezadowolenia: grabieże w okresie wojny stuletniej
 • Kim był Żeligowski Lucjan Co zrobił wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc
 • Kim był Gabryella\. Żmichowska Narcyza, pseud Co zrobił patriotyczna; należała do czołowych entuzjastek, ekipy postępowej inteligencji warsz. działającej w latach 1840-50, dążącej do podniesienia
 • Kim był Żółkiewski Stanisław Co zrobił polny kor. (od 1588) i hetman w. kor. (1613), znakomity polityk pol. przełomu XVI i XVII w. Świetny dowódca jazdy. W momencie ogromnej
 • Kim był Żukow Georgij Co zrobił najwybitniejszych dowódców Armii Czerwonej II wojny świat. Walczył już w I wojnie świat. i wojnie domowej w Rosji. W 1939 walczył z
 • Kim był Żydzi Co zrobił izrael. (Judy), po niewoli babilońskiej nazwa rozszerzona na wspólnotę rel.-etniczną wyznawców judaizmu, traktowaną również w kategoriach
 • Kim był żelazna kurtyna Co zrobił kulturowego podziału Europy zaczynającego się w 1945, a polegającego na odizolowaniu państw bloku podporządkowanych ZSRR od innych części
 • Kim był Związek Walki Czynnej Co zrobił 1908 poprzez działaczy Organizacji Bojowej PPS; działała w trzech zaborach; celem ZWC było przygotowanie organizatorów i kierowników
 • Kim był Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe Co zrobił nar. i chadeckiej zał. w 1989, współrządząca w latach 1991-93 pod kierownictwem Wiesława Chrzanowskiego; osłabiona po wyborach w 1993
 • Kim był Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych Co zrobił Poznaniu; do 1891 pod patronatem ks. A. Smarzewskiego; do 1910 ks. P. Wawrzyniaka; zrzeszał pol. spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe
 • Kim był zbór Co zrobił świątynia protestancka
 • Kim był żebro Co zrobił w architekturze, zwł. gotyckiej, łuk wspierający sklepienie
 • Kim był żołnierz zaciężny Co zrobił wykorzystywany w oddziałach formowanych poprzez państwa. Ten typ żołnierza dominował w Rzeczypospolitej, Hiszpanii i Holandii
 • Kim był Zachariasz Co zrobił papież w latach 741-752, współpracował z Pepinem Krótkim
 • Kim był Zan Tomasz Co zrobił 1815-19 studiował na Uniw. Wileńskim; przyjaciel A. Mickiewicza; współzałożyciel Tow. Filomatów; 1821 czł. Tow. Patriotycznego (1); 1823
 • Kim był Zambrowski Roman Co zrobił trakcie wojny oficer polit. Armii Polskiej w ZSRR, w dalszym ciągu w PPR i PZPR. W latach PRL pełnił sporo odpowiedzialnych funkcji
 • Kim był Zawisza Czarny z Garbowa Co zrobił cnót rycerskich, niezwyciężony w turniejach, wsławił się w bitwie pod Grunwaldem, uczestnik pol. delegacji na sobór w Konstancji
 • Kim był Związek Plebejuszy Co zrobił Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego prawdopodobnie już nareszcie 1841; dążyła do wywołania stworzenia nar. połączonego z rewolucją
 • Kim był Żwirko Franciszek Co zrobił 1919 w Wojsku Pol., instruktor wyszkolenia lotniczego w Łodzi i Dęblinie. 1927 zwycięzca w Locie Małej Ententy i Polski, 1929 wspólnie z S
 • Kim był zakony żebrzące Co zrobił darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek
 • Kim był zgromadzenie ludowe Co zrobił organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo; z.l. przyjmowało rozmaite formy; w staroż
 • Kim był Związek Kosynierów Co zrobił Wielkopolsce, zał. w 1820 po rozłamie w poznańskiej loży Wolnomularstwa Nar.; czł. gł. dawni oficerowie napoleońscy; działacze: I
 • Kim był Zgromadzenie Narodowe Co zrobił VI 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych; przeprowadził sporo reform: zniósł przywileje stanowe
 • Kim był Zaratustra Co zrobił Persji, artysta zoroastryzmu; głosił zasady dualizmu, ostro akcentując odwieczną walkę dobra i zła ( Ahura Mazda, Aryman
 • Kim był Zygmunt I Stary Co zrobił Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w polityce wewn. działał w sojuszu z możnowładztwem pol. i litew. pod mocnym wpływem żony
 • Kim był Żydowska Organizacja Bojowa Co zrobił getcie warszawskim zdecydowana na zbrojny opór. Dowódca M. Anielewicz. 19 IV 1943 rozpoczęła stworzenie w getcie
 • Kim był Ossolińskich\. Zakład Narodowy im Co zrobił Lwowie poprzez J.M. Ossolińskiego, rozpoczęła działalność w 1827; miała gromadzić czasopisma, książki i zbiory muzealne dotyczące Polski
 • Kim był złota bulla Co zrobił w średniow. bulla wydawana poprzez władców krajów mająca specjalne znaczenie, wyposażona w złotą pieczęć
 • Kim był Zamoyski Władysław Co zrobił Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji jeden z gł. działaczy Hotelu Lambert, uczestniczył
 • Kim był Zeppelin Ferdinand von Co zrobił kierowanych). W 1900 r. opracował pierwszy, a później 100 następnych statków latających nazwanych od imienia konstruktora zeppelinami. Były
 • Kim był Ziemie Odzyskane Co zrobił wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII
 • Kim był Zieloni Co zrobił nacisk na ochronę środowiska. Wywodzą się z ruchów antynuklearnych końca lat 60. XX w., stąd także regularnie zarzucano im powiązania z
 • Kim był Związek Spartakusa Co zrobił działaczy występująca początkowo od 1916 jako Ekipa Spartakusa w ramach na początku Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, później (1917
 • Kim był Żmudź Co zrobił dolnego Niemna; teren rywalizacji Litwy i Krzyżaków, 1422 włączona do Wielkiego Księstwa Litew., później dzieli losy Litwy
 • Kim był Żdanow Andriej Co zrobił komunist., współtwórca Kominformu w 1947. Zapoczątkował akcję na rzecz uniformizacji życia umysłowego w ZSRR, gdzie represjonowano znanych
 • Kim był Żukowski Jan Ludwik Co zrobił polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M. Mochnackim redagował Kurier Polski ; 1830 ogłosił pracę O pańszczyźnie, gdzie opowiedział się
 • Kim był zwornik Co zrobił klucz, obiekt architektoniczny w kształcie klina (z cegły albo kamienia) zamykający sklepienie albo łuk, zazwyczaj zdobiony
 • Kim był żyrondyści Co zrobił rewolucji francuskiej skupiające zwł. deputowanych departamentu Gironde. Rządzili we Francji od 1791 do przewrotu jakobinów 2 VI 1793
 • Kim był Zagórski Włodzimierz Co zrobił Legionów i Pol. Korpusu Posiłkowego, nielubiany poprzez J. Piłsudskiego 1927 zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, o co obwiniano obóz
 • Kim był Zajączek Józef Co zrobił 1868-72), wojny pol.-ros. 1792; odznaczył się w bitwie pod Zieleńcami; w insurekcji 1794 działacz jakobinów pol., kierował obroną Pragi
 • Kim był zakony kontemplacyjne Co zrobił typ zakonów, których członkowie oddają się w pierwszej kolejności kontemplacji rel
 • Kim był zamach 18 brumaire'a Co zrobił przewrót wojsk. dokonany we Francji poprzez Napoleona Bonaparte; był to koniec rewolucji franc. Zobacz także Napoleon Bonaparte
 • Kim był zamek rycerski Co zrobił obronna siedziba pana feudalnego wzniesiona z cegły albo kamienia, typ twierdzy wznoszonej od XI w. w Europie; w Polsce od poł. XIII w
 • Kim był Zamoyski Jan Co zrobił kor. (od 1581), polityk i wódz pol. Blisko współpracował ze Stefanem Batorym, brał aktywny udział w prowadzonych poprzez niego wojnach. Po
 • Kim był Zarakowski Stanisław Co zrobił komunist. Od 1945 prokurator wojsk.; współodpowiedzialny za szereg spreparowanych oskarżeń w stalinowskich procesach pokazowych
 • Kim był Zatoka Świń Co zrobił miejsce wspieranego poprzez USA nieudanego desantu oddziałów emigrantów kubańskich 17 IV 1961 celem obalenia rządów F. Castro na Kubie
 • Kim był Zawadzki Aleksander Co zrobił a w dalszym ciągu w PPR i PZPR. W trakcie wojny oficer polit. w Armii Polskiej w ZSRR. W latach PRL między innymi wicepremier 1950-52 i
 • Kim był Zelwerowicz Aleksander Co zrobił pedagog grający i reżyserujący w Krakowie, Poznaniu, Łodzi,Warszawie, Wilnie. Świetny w rolach komediowych i charakterystycznych. Od 1923
 • Kim był Zet Co zrobił poprzez Z. Balickiego, pozostająca pod wpływami Ligi Polskiej, później Ligi Narodowej. Działała na wszystkich ziemiach polskich
 • Kim był Zeus Co zrobił tata bogów i ludzi, panujący nad niebem, bóg światła i piorunów, rządca przyrody, stał na straży przysiąg; w mit. rzym. odpowiadał mu
 • Kim był zgoda sandomierska Co zrobił poprzez pol. luteran, kalwinistów i braci czeskich na wspólnym synodzie w Sandomierzu 1570. Było to wydarzenie wówczas nadzwyczajne
 • Kim był "zielona rewolucja" Co zrobił stopniowa likwidacja zjawiska głodu w nie wszystkich państwach Trzeciego Świata drogą postępu w naukach biologicznych i agrotechnice
 • Kim był ziemia dobrzyńska Co zrobił miasto Dobrzyń. Od Mieszka I w Polsce, od 1138 w granicach Mazowsza, później ziem książąt kujawskich. 1329 zajęta poprzez Krzyżaków, 1343
 • Kim był ziemstwa Co zrobił Aleksander II nadał w 1864 samorząd. Nazwa obejmowała tak teren jak organy samorządu. Kompetencje ich pomniejszył Aleksander III. Z
 • Kim był zjazd w Łęczycy Co zrobił Kazimierza Sprawiedliwego, książąt, możnych i duchowieństwa. Wprowadzono zakaz zagarniania poprzez księcia majątków po zmarłych biskupach
 • Kim był Zjednoczenie Patriotyczne "Grunwald" Co zrobił PRL apelujące o rządy silnej ręki , zał. w 1981 w obliczu rzekomej kontrrewolucji grożącej ze strony NSZZ Solidarność
 • Kim był Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Co zrobił wcielenia do niego Irlandii w 1801. Po 1921 i uznaniu pd. Irlandii za samodzielne kraj nazwę zmieniono na Zjednoczone Królestwo Ogromnej
 • Kim był ZOMO, Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej lub Zmotoryzowane Odwody MO Co zrobił manifestacji ulicznych w czasach PRL i stanu wojennego. Powszechnie nielubiane na skutek brutalnego i bezwzględnego działania
 • Kim był zoroastryzm Co zrobił edukacja Zaratustry, oficjalna religia w Persji za dyn. Sassanidów ( Zaratustra, Persja
 • Kim był Zrzeszenie Studentów Polskich Co zrobił działająca od 1950 do 1973 pod kierownictwem PZPR organizacja mająca być reprezentacją interesów środowisk akademickich
 • Kim był Zweig Stefan Co zrobił licznych zbeletryzowanych biografii, takich jak Napoleon, Maria Stuart, i powieści wykazujących wpływy psychoanalizy
 • Kim był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Co zrobił poprzez niezależnych działaczy harcerskich niezadowolonych z ideowej kurateli partii komunist. nad ZHP. Odwołuje się do zasad etyki chrześc
 • Kim był Związek Celny Co zrobił Prusy unia celna, gdzie do 1854 znalazły się wszystkie państwa niem. niezależnie od Austrii. Dało to przemysłowi niem. ogromny rynek zbytu
 • Kim był Związek Jedności Narodowej Co zrobił grupująca zwolenników A.J. Czartoryskiego; zał. 21 I 1833 w Paryżu; ZJN zamierzał objąć siecią konspiracji cały państwo podzielony na 9
 • Kim był Związek Młodzieży Wiejskiej Co zrobił młodzieżowa zał. 11 II 1957 na bazie rozwiązanego ZMP, związana z ZSL. W 1973 weszła w skład ZSMP. Od 1989 pod wpływami ZSL/PSL
 • Kim był Związek Młodzieży Polskiej Co zrobił młodzieżowa wzorowana na radz. Komsomole powstała 21 VII 1948. Starała się objąć swą kontrolą całą młodzież; prowadziła indoktrynację
 • Kim był Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Co zrobił połączeniu różnorodnych organizacji młodzieżowych istniejących w PRL, działająca wówczas w ścisłym związku z PZPR. Od 1991 w ramach SLD
 • Kim był Związek Wolnych Polaków Co zrobił 1820 w Warszawie z inicjatywy W. Heltmana i T. Krępowieckiego, działała pośród studentów; nawiązała kontakty z młodzieżą niem. i wł
 • Kim był źródła historyczne Co zrobił minionych epokach. Podział: materialne (na przykład narzędzia), językowe (na przykład nazewnictwo), etnograficzne (na przykład zwyczaje
 • Kim był źródła pisane Co zrobił człowieka, fundamentalne w pracy historyka; podział: opisy wydarzeń ( kroniki, roczniki, pamiętniki) i akty - dokumenty ustanawiające albo
 • Kim był Żegota Co zrobił Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo zajmującego się w okresie okupacji pomocą Żydom, później Porady Pomocy Żydom
 • Kim był żołnierz najemny Co zrobił wykorzystywany za kapitał w oddziałach formowanych poprzez przedsiębiorców wojsk. - kondotierów. Ż.n. byli w istocie własnością swych
 • Kim był ziemie wcielone Co zrobił części Polski, które Niemcy w 1939 wcielili bezpośrednio do Rzeszy (dla odróżnienia od tych, które weszły w skład Generalnego
 • Kim był Zakład Ubezpieczeń Społecznych Co zrobił ubezpieczeniami społ. w Polsce o charakterze jednostki budżetowej, nie działającej na rynku w sposób komercyjny. Środki finansowe, którymi
 • Kim był Zaolzie Co zrobił Cieszyńskiego zajętej w I 1919 poprzez wojska czes. i wcielonej do Czechosłowacji. Zamieszkiwało je około 100 tys. Polaków. Po układzie
 • Kim był Ziemla i Wola Co zrobił powstała w latach 1861-62; dążyła do wywołania rewolucji chłopskiej; przywódcą duchowym był N.G. Czernyszewski; 2. ros. sekretna
 • Kim był Złota Książeczka Co zrobił około 1840), kolportowana w odpisach ręcznych pośród włościan w latach 1843-44 w Lubelskiem i Kieleckiem poprzez spiskowców ze Związku
 • Kim był ziemia chełmińska Co zrobił Mazowsza, Prus i Pomorza Gdańskiego (nazwa od Chełmna). Od 1138 w rękach książąt mazowieckich. 1228 Konrad Mazowiecki nadał ją Krzyżakom
 • Kim był Zimbabwe Co zrobił niepodległość 18 IV 1980 z powodu pierwszych wolnych wyborów w państwie noszącym za rządów białej mniejszości nazwę Rodezji. Był to sukces
 • Kim był Rola\. Żymierski Michał, pseud Co zrobił 1926 skazany za nadużycia finansowe; 1931-38 we Francji współpracował z wywiadem radz. Od 1942 związany z PPR i GL, 1944 nacz. dow. Armii
 • Kim był żywot Co zrobił dawniej opis życia, biografia. Zobacz także żywoty świętych
 • Kim był Metodego\. Żywot św Co zrobił hagiograficzny przeznaczony św. Metodemu ( kraj wielkomorawskie), zawiera wiadomości odnośnie do państwa Wiślan ( plemiona polskie
 • Kim był żywoty świętych Co zrobił obejmującego zbiory opowieści o życiu i czynach świętych; liczne zbiory ż.ś. powstawały w średniow.; najsłynniejsza z nich Złota legenda
 • Kim był Žižka Jan Co zrobił bohater nar.; uczestnik walk pol.-krzyżackich (w bitwie pod Grunwaldem); od 1419 wódz husyckich taborytów ( husytyzm) - odnosił zwycięstwa

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych, analiza wydarzeń. Kim była? Co zrobiła? Biografia osoby.

Kim był Žižka Jan, Żywoty Świętych, Żywot Św. Metodego, Żywot, Żymierski Michał, Pseud. Rola, Zimbabwe, Ziemia Chełmińska, Złota Książeczka, Ziemla I Wola, Zaolzie zasługi.

Bohater Žižka Jan, Żywoty Świętych, Żywot Św. Metodego, Żywot co zrobił.