przykłady jugosławia co to jest
DEFINICJA Jugosławia, Jaroszewicz Piotr, Jom Kippur, Joannici, Jefferson Thomas, Joanna D' Arc Św.

Postacie historyczne, biografia na J

 • Kim był GROBOWE JAMY Co zrobił specjalnie wykopane dla pochowania zmarłych, znane od neandertalczyków ( homo sapiens neandertalensis), symbol życia duchowego jamy grobowe.
 • Kim był JORDAN Co zrobił sprowadzony do państwa Mieszka I w celu podjęcia chrystianizacji; najprawdopodobniej ochrzcił Mieszka I. Od 968 biskup pol. na czele biskupstwa misyjnego w jordan.
 • Kim był JIDYSZ Co zrobił średniow. na bazie języka staroniemieckiego (około 70% słownictwa) z domieszką słów hebrajskich i słow. Był fundamentalnym językiem mówionym, później i pisanym jidysz.
 • Kim był PODIEBRADÓW Z JERZY Co zrobił zwolennik jednego z odłamów husytyzmu, walczył z opozycją szlachty katol. popieranej poprzez papieża, obłożony klątwą w 1466. Utorował drogę do tronu czes jerzy z podiebradów.
 • Kim był JAN XXIII, ANGELO GIUSEPPE RONCALLI Co zrobił papież w latach 1958-63. Inicjator zwołania reformatorskiego soboru powszechnego znanego jako Sobór Watykański II jan xxiii, angelo giuseppe roncalli.
 • Kim był KAJETAN JÓZEF JANOWSKI Co zrobił Czerwonych; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; 1861 czł. Kom. Centralnego Nar.; 1863-64 sekretarz następnych Rządów Nar., potem w Poznańskiem i janowski józef kajetan.
 • Kim był ŚW JADWIGA Co zrobił żona Henryka I Brodatego, matka Henryka II Pobożnego; starannie wykształcona, słynęła z pobożności i miłosierdzia, cieszyła się powszechnym autorytetem jadwiga św..
 • Kim był JUNKRZY Co zrobił termin stosowany przeważnie dla ustalenia ogromnych właścicieli ziemskich w Prusach. Również nazwa uczniów szkół oficerskich w Rosji carskiej junkrzy.
 • Kim był SOBIESKI III JAN Co zrobił polny kor. od 1666, hetman w. kor. od 1668. Znakomity wódz. Uczestnik wszystkich wojen prowadzonych poprzez Rzeczpospolitą od 1648. Zwyciężył pod Podhajcami jan iii sobieski.
 • Kim był S JAN JANKOWSKI Co zrobił później Delegat Rządu RP na Państwo. Aresztowany poprzez Rosjan w 1945 został przewieziony do Moskwy, gdzie w procesie szesnastu skazano go na 8 lat więzienia jankowski jan s..
 • Kim był RAKOCZY II JERZY Co zrobił Kandydat do tronu pol. w 1648. W 1657 w porozumieniu z Karolem X Gustawem najechał na Polskę. Został rozbity poprzez oddziały S. Czarnieckiego, a później jerzy ii rakoczy.
 • Kim był JUDAIZM Co zrobił monoteistyczna religia Żydów, głosząca wiarę w Boga ( Jahwe), przyjście mesjasza i dziejowe posłannictwo Żydów jako Narodu Wybranego. Edukacja j. oparta jest judaizm.
 • Kim był AUSTRIA DE JUAN Co zrobił V Habsburga. Znakomity wódz hiszp., rozbił flotę tur. pod Lepanto, w 1576 namiestnik w Niderlandach; wysokiej klasy dow. wojskowy o słabych umiejętnościach juan de austria.
 • Kim był NEPOMUCEN JAN JANOWSKI Co zrobił syn chłopa; uczestnik stworzenia listopadowego, czł. Towarzystwa Patriotycznego (2), na emigracji jeden z zał. TDP, czł. Centralizacji, red. Demokraty janowski jan nepomucen.
 • Kim był JAĆWINGOWIE JAŹWIEŻ Co zrobił spokrewniony z Prusami; zamieszkiwali dzisiejszą Suwalszczyznę; poświadczeni w źródłach od X w., napadali na sąsiadów - Polskę i Ruś; ostatecznie wytępieni jaźwież, jaćwingowie.
 • Kim był JESZIWA Co zrobił szkoła (akademia) talmudyczna jesziwa.
 • Kim był JANUSZ JĘDRZEJEWICZ Co zrobił wojnie światowej legionista, po 1926 jeden z przywódców sanacji. 1933-1934 premier, 1931-1934 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Wprowadził jędrzejewicz janusz.
 • Kim był SEMICKIE JĘZYKI Co zrobił staroż. między innymi języki akadyjski, hebrajski, kananejski, aramejski; współcześnie języki arabskie, hebrajski, jeden z języków etiopskich języki semickie.
 • Kim był WAZA III JAN Co zrobił Gustawa I Wazy, żonaty z siostrą Zygmunta Augusta, Katarzyną Jagiellonką. Prowadził z powodzeniem ekspansję szwedz. w Finlandii i Estonii jan iii waza.
 • Kim był ŚW JADWIGA Co zrobił Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego. Po zerwaniu jej zaręczyn z Wilhelmem Habsburgiem z woli możnych małopolskich poślubiła Władysława Jagiełłę jadwiga św..
 • Kim był LUDÓW JESIEŃ Co zrobił komunist. u schyłku 1989, prowadzące do odzyskania niezależności wobec ZSRR, a łączące się przeważnie z odsunięciem komunistów od władzy "jesień ludów".
 • Kim był JAKOBINI Co zrobił działający w latach 1789-94; po zdobyciu w 1793 przewagi w ciele parlamentarnym Konwencie i w Kom. Ocalenia Publicznego, zastosowali terror wobec przeciwników jakobini.
 • Kim był GIENNADIJ JANAJEW Co zrobił wysokich urzędów w ZSRR. Protegowany poprzez M. Gorbaczowa objął w 1991 funkcję wiceprezydenta. Wsparł aktywnie tak zwany pucz sierpniowy, który miał janajew giennadij.
 • Kim był MĄDRY JAROSŁAW Co zrobił Kijowska), syn Włodzimierza Wielkiego, z dyn. Rurykowiczów. O tron walczył z bratem Świętopełkiem wspieranym poprzez Bolesława Chrobrego, który zajął Kijów w jarosław mądry.
 • Kim był MARIAN JURCZYK Co zrobił pierwszych przywódców NSZZ Solidarność . W VIII 1980 przewodniczący MKS w Szczecinie. Od 1990 przywódca Solidarności 80 . 1997-2000 senator RP i prezydent jurczyk marian.
 • Kim był GIENRICH JAGODA Co zrobił działacz komunist., 1934-1936 szef NKWD, organizator początków ogromnych czystek w ZSRR, stracony w 1938 jagoda gienrich.
 • Kim był BRAGANCA VI JAN Co zrobił władca Portugalii od 1816; w latach 1807-21 schronił się przed inwazją franc. w Brazylii, w 1822 wprowadził rządy konstytucyjne jan vi braganca.
 • Kim był ALEKSANDER JEŁOWICKI Co zrobił listopadowego, działacz emigracyjny, współorganizator zakonu zmartwychwstańców; od 1835 prowadził księgarnię i drukarnię pol. w Paryżu, wydawał dzieła A jełowicki aleksander.
 • Kim był JĘDRUSIE Co zrobił Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, pochodząca od działającego od wiosny 1941 słynnego oddziału Jędrusia , a więc Władysława Jasińskiego jędrusie.
 • Kim był MAKSYMILIAN JACKOWSKI Co zrobił organicznej, działacz społ. i gosp. w Wielkopolsce; 1861 współzałożyciel Centralnego Tow. Gospodarskiego, w latach 1873-1901 opiekun i organizator (patron jackowski maksymilian.
 • Kim był JARMARK Co zrobił handlowej pomiędzy wieloma regionami gosp. W Europie średniow. największą rolę odgrywały jarmarki w miastach Szampanii. W Polsce od XIII w. (Gdańsk jarmark.
 • Kim był JUNTA Co zrobił latynoamer. j. powstawały na pocz. XIX w., kierując walką o niepodległość; 2. potoczne ustalenie władz stworzonych wskutek wojsk. zamachu stanu; 3. w PRL junta.
 • Kim był LYNDON JOHNSON Co zrobił 68. Przedtem znany polityk partii demokr., od 1953 przywódca frakcji tej partii w Senacie. Kandydował na urząd wiceprezydenta USA u boku J.F. Kennedy'ego. Po johnson lyndon.
 • Kim był JAN PAWEŁ I, ALBINO LUCIANI Co zrobił papież poprzez 33 dni w 1978 po Zgonu Pawła VI. Przedtem patriarcha Wenecji jan paweł i, albino luciani.
 • Kim był JOSEPH JOFFRE Co zrobił marszałek franc., 1914-16 naczelny dow. wojsk franc., 1914 zwycięzca w decydującej o losie I wojny świat. bitwie nad Marną (pierwszej joffre joseph.
 • Kim był ANTONI JEZIORAŃSKI Co zrobił stworzeniu węg. 1848-49, potem był oficerem armii tur., uczestnik wojny krymskiej; II 1863 walczył pod rozkazami M. Langiewicza, który mianował go generałem jeziorański antoni.
 • Kim był JAN STANISŁAW JABŁOŃSKI Co zrobił współpracownik Jana III Sobieskiego, aczkolwiek regularnie znajdował się w opozycji wobec króla. Uczestnik wszystkich wojen prowadzonych poprzez Polskę w 2 poł jabłoński stanisław jan.
 • Kim był JANSENIZM Co zrobił i niderl. Kościele katol. XVII-XVIII w., zapoczątkowany poprzez bpa Ypres Korneliusza Jansena; podkreślał znaczenie Biblii i tradycji chrześc.; głosił jansenizm.
 • Kim był JEZUICI Co zrobił 1534 poprzez I. Loyolę, którego gwałtowny postęp nastąpił w XVII w.; j. zajmowali się gł. kaznodziejstwem kontrreformacyjnym, postępem szkolnictwa, odgrywali jezuici.
 • Kim był LUKSEMBURSKI JAN Co zrobił Luksemburgów. Będąc zięciem Wacława II rościł pretensje do tronu pol. Pomimo poparcia w formie buntu wójta Alberta i późniejszych działań wojennych podjętych w jan luksemburski.
 • Kim był BENITO GARCIA JUAREZ Co zrobił pochodzenia Indianin; w latach 1854-55 uczestnik walk o obalenie dyktatury gen. A. Santa Anny, potem min. sprawiedliwości i oświaty, współautor liberalnej juarez garcia benito.
 • Kim był POLSCY JAKOBINI Co zrobił Sejmu Czteroletniego i insurekcji 1794; domagali się gruntownych zmian społ. i ustrojowych, między innymi zniesienia pańszczyzny i poddaństwa chłopów jakobini polscy.
 • Kim był WOJCIECH JARUZELSKI Co zrobił dalszym ciągu w PZPR. Pełnił sporo wysokich stanowisk w partii i w wojsku, poczynając od 1960 jako szef Głównego Zarządu Polit. WP. W latach 1968-83 min jaruzelski wojciech.
 • Kim był NIKOŁAJ JEŻOW Co zrobił działacz komunist., w latach 1936-38 szef NKWD, wykonawca ogromnych czystek w ZSRR, stracony w 1940 jeżow nikołaj.
 • Kim był OLBRACHT I JAN Co zrobił Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Za czasów J. I wykształcił się w Polsce sejm walny. W 1492 zakupił księstwo zatorskie, a w 1495 włączył do jan i olbracht.
 • Kim był JAGIELLONOWIE Co zrobił Władysława Jagiełły; panowali na Litwie 1377-1572 z przerwą 1401-40, w Polsce 1386-1572, na Węgrzech 1440-44 i 1490-1526, w Czechach 1471-1526. Zobacz także jagiellonowie.
 • Kim był HENRYK JABŁOŃSKI Co zrobił od 1931 z PPS, a w dalszym ciągu z PZPR. W latach PRL pełnił sporo wysokich stanowisk partyjnych i państwowych; 1971-1981 członek Biura Polit. KC PZPR; 1972-85 jabłoński henryk.
 • Kim był KAZIMIERZ II JAN Co zrobił Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburg. Wybrany królem po Zgonu brata Władysława IV. Opowiadał się za porozumieniem z powstańcami Chmielnickiego i jan ii kazimierz.
 • Kim był JAHWE Co zrobił Izraelitów, a po wykrystalizowaniu się u nich monoteizmu, jedynego Boga wszechświata, jego stwórcę, panującego nad przyrodą i historią społeczeństw. J. nie jahwe.
 • Kim był JÓZEFINIZM Co zrobił kościelna cesarza Józefa II prowadząca do ścisłego podporządkowania Kościoła katol. władzy świeckiej przez utworzenie państwowych seminariów duchownych józefinizm.
 • Kim był EDWARD JURGENS Co zrobił lider millenerów, jeden z organizatorów manifestacji patriotycznych, od XII 1861 członek Dyrekcji Białych; zwolennik działań legalnych, wysunął program pracy jurgens edward.
 • Kim był JONOWIE Co zrobił o spornym pochodzeniu. Zamieszkiwali Attykę, Eubeę, wyspy na M. Egejskim i część wybrzeża Azji Mniejszej (Jonię). Stworzyli w VIII-VI w. przed naszą erą jonowie.
 • Kim był BAPTISTE JEAN JOURDAN Co zrobił gen., od 1804 marszałek Francji, odniósł sporo zwycięstw w momencie wojen rewol. 1792-94; w 1808 szef sztabu armii Józefa Bonaparte w Hiszpanii jourdan jean-baptiste.
 • Kim był ANDREW JACKSON Co zrobił jeden z ojców demokracji amerykańskiej . Zwycięzca w bitwie pod Nowym Orleanem (1815) w wojnie z Anglią, co dało mu sławę zbawcy ojczyzny . Erę Jacksona jackson andrew.
 • Kim był KRÓLEWSKIE JABŁKO Co zrobił insygnium królewskie w kształcie kuli złotej albo pozłacanej z krzyżem; znak władzy nad światem jabłko królewskie.
 • Kim był VON ULRYK JUNGINGEN Co zrobił od 1407 ogromny mistrz zakonu krzyżackiego. Dążył do rozerwania unii pol.-litew. W 1409 zaczął wojnę z Władysławem Jagiełłą, zginął w bitwie pod Grunwaldem jungingen ulryk von.
 • Kim był JURYSDYKCJA Co zrobił prawo sądzenia, zakres kompetencji w zakresie sądownictwa; region, na jaki rozciągają się kompetencje określonej instancji sądowniczej jurysdykcja.
 • Kim był JAN PAWEŁ II, KAROL WOJTYŁA Co zrobił 400 lat spoza Włoch. Biskup od 1958. W dalszym ciągu arcybp krakowski od 1963, od 1967 kardynał. W 1981 na jego życie dokonano zamachu terrorystycznego. W jan paweł ii, karol wojtyła.
 • Kim był CARLOS JUAN Co zrobił 1975 z woli dyktatora-regenta F. Franco. Władcą został dopiero po Zgonu swego protektora. Przyczynił się wówczas do przywrócenia demokracji parlamentarnej w juan carlos.
 • Kim był BORYS JELCYN Co zrobił 1991. Przedtem wieloletni działacz komunist., czł. władz KPZR. Z jego inicjatywy zlikwidowano ZSRR i powołano WNP. Jako prezydent Rosji dążył do reformy jelcyn borys.
 • Kim był WIELKI I JUSTYNIAN Co zrobił wschodniorzym.). Podjął odbudowę terytorialną cesarstwa rzym. Wskutek podbojów jego wodzów (najsłynniejszy Belizariusz) w skład państwa Justyniana weszły justynian i wielki.
 • Kim był JAN Co zrobił bp wrocławski od 1000. Zobacz zjazd gnieźnieński jan.
 • Kim był JULIUSZ II, GIULIANO DELLA ROVERE Co zrobił papież od 1503. W 1512 zwołał V sobór laterański. Patronował budowie bazyliki św. Piotra w Rzymie juliusz ii, giuliano della rovere.
 • Kim był JURYSPRUDENCJA Co zrobił znajomość norm prawa; prawoznawstwo jurysprudencja.
 • Kim był JASYR Co zrobił w dawnej Polsce ludność uprowadzona w niewolę u Tatarów bądź sama niewola tatarska jasyr.
 • Kim był BEREK JOSELEWICZ Co zrobił pol. Organizator lekkokonnego pułku żyd. w insurekcji 1794, który wsławił się męstwem w walkach w obronie Pragi (niemal cały pułk, około 500 żołnierzy, zginął joselewicz berek.
 • Kim był ZIEMI BEZ JAN Co zrobił 1199 z dyn. Plantagenetów, syn Henryka II. Wskutek klęski w walce z Francją utracił znaczące posiadłości kontynentalne (1214), a wobec nacisku możnych wydał jan bez ziemi.
 • Kim był II JÓZEF Co zrobił syn Franciszka I i Marii Teresy, do Zgonu matki (1780) współregent; przeprowadził reformy w duchu absolutyzmu oświeconego, między innymi w 1781 zniósł józef ii.
 • Kim był I JAKUB Co zrobił Szkocji od 1657 (jako Jakub VI), władca Anglii i Irlandii (od 1603). Pierwszy wspólny król Anglii i Szkocji. Prowadził politykę absolutystyczną. W polityce rel jakub i.
 • Kim był CZARNKOWA Z JANKO Co zrobił kronikarz, duchowny, podkanclerzy Kazimierza Wielkiego, autor kroniki obejmującej moment 1333-84 janko z czarnkowa.
 • Kim był II JAKUB Co zrobił latach 1685-88 z dyn. Stuartów. Jako katolik dążył do wzmocnienia władzy królewskiej i tolerancji wobec katolików poprzez co był b. niepopularny jakub ii.
 • Kim był NARCYZ JANKOWSKI Co zrobił Trojnickiego; od 1858 student Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie, organizator niepodległościowych kółek konspiracyjnych; w 1860 aresztowany i skazany na jankowski narcyz.
 • Kim był CHRYSTUS JEZUS Co zrobił prorok i nauczyciel żyd., założyciel chrześcijaństwa. W świetle 4 Ewangelii i innych pism Nowego Testamentu ( Biblia), pism wczesnochrześcijańskich i świadectw jezus chrystus.
 • Kim był JUDA Co zrobił Palestynie (stolica Jerozolima), powstało około 930 przed naszą erą po rozpadzie państwa Salomona ( Izrael). Nareszcie VIII w. przed naszą erą J. została juda.
 • Kim był JOANNA D' ARC ŚW., ZWANA DZIEWICĄ ORLEAŃSKĄ Co zrobił czasów wojny stuletniej. Pobożna chłopka uznała, Iż słyszy głosy, które nakazują jej wyzwolić ojczyznę spod panowania z angielskiego: W 1429 dopuszczona przed joanna d' arc św., zwana dziewicą orleańską.
 • Kim był THOMAS JEFFERSON Co zrobił założyciel Stanów Zjedn. Współautor Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776). W latach 1790-93 sekretarz stanu. Lider Partii Demokr jefferson thomas.
 • Kim był JOANNICI Co zrobił Jerozolimie około 1130 przy szpitalu św. Jana (stąd nazwa). Po upadku Królestwa Jerozolimskiego osiedlił się na Cyprze, a od 1530 na Malcie (zw. także joannici.
 • Kim był KIPPUR JOM Co zrobił a jednocześnie dzień rozpoczęcia niespodziewanej wojny Egiptu i Syrii z Izraelem w 1973. Stąd także regularnie nazwa całej wojny. Po startowych sukcesach jom kippur.
 • Kim był PIOTR JAROSZEWICZ Co zrobił od 1944 w PPR, a w dalszym ciągu w PZPR. Pełnił sporo wysokich stanowisk w PRL. Wieloletni wicepremier. W latach 1970-80 premier. Zamordowany w trakcie jaroszewicz piotr.
 • Kim był JUGOSŁAWIA Co zrobił jako Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców , lecz obejmujące także Bośnię i Hercegowinę, Macedonię i Kosowo. Od 1929 rządzone dyktatorsko poprzez króla jugosławia.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był DEFINICJA Jugosławia, Jaroszewicz Piotr, Jom Kippur, Joannici, Jefferson Thomas, Joanna D' Arc Św., Zwana Dziewicą Orleańską, Juda, Jezus Chrystus, Jankowski Narcyz zasługi.

Bohater Przykłady Jugosławia, Jaroszewicz Piotr, Jom Kippur, Joannici co zrobił.