kongres berliński komitet co to jest
Koliszczyzna co znaczy kalwinizm krzyżówka Kutschera Franz co to jest królewicz słownik Kuomintang.

Postacie historyczne, biografia na K

 • Kto to BERLIŃSKI KONGRES Kto to inicjatywy Bismarcka, celem uspokojenia Austro-Węgier i Anglii zaniepokojonych ostatnimi zdobyczami i rosnącymi wpływami Rosji na Bałkanach kongres mocarstw porównanie kongres berliński.
 • Kim był PUBLICZNEGO OCALENIA KOMITET Kim był organ wykonawczy parlamentu, powołany w III 1793; kierował polityką wewn. i zagr. Francji; przystosował gospodarkę do potrzeb wojny, wprowadził powszechne dlaczego komitet ocalenia publicznego.
 • życiorys FRANCISZEK KLEEBERG życiorys 1915 oficer austr., później w Legionach. Od 1918 w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach, w tym szef depart. Min. Spraw Wojsk., szef sztabu armii, później jak lepiej kleeberg franciszek.
 • Kim jest LUTHER MARTIN KING Kim jest lider ruchu walczącego o równouprawnienie czarnej ludności USA. Organizator (od 1955) wielu spektakularnych akcji pokojowych. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w kiedy king martin luther.
 • Bohater KODEKS Bohater 1. pierwotna forma książki złożona z cienkich deseczek, papirusu albo pergaminu pisana ręcznie; 2. zestaw praw od czego zależy kodeks.
 • Czego dokonał FRANCISZEK KARPIŃSKI Czego dokonał sekretarz A.K. Czartoryskiego, od 1800 czł. Warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk; autor wierszy lirycznych (między innymi Laura i Filon) i pamiętników na czym polega karpiński franciszek.
 • Kogo KOŁO POLSKIE W WIEDNIU Kogo pol. z Galicji w parlamencie austr. (porada Państwa); powstało w latach 60. XIX w., kierowane poprzez K. Grocholskiego; ostatecznie zreorganizowane w 1873 różnice koło polskie w wiedniu.
 • Biografia KULTURKAMPF Biografia 1871-80 poprzez kanclerza Rzeszy Niemieckiej O. v. Bismarcka, a przy poparciu liberałów, walka z katol. partią Centrum i wspierającym ją Kościołem katol wady i zalety kulturkampf.
 • Najważniejsze informacje KOMENSKY, KOMEŃSKI, COMENIUS, JAN AMOS Najważniejsze informacje czes. pedagog, teoretyk nowoż. mechanizmu nauki (dzieło Ogromna nauka), w latach 1628-55 na emigracji w Lesznie. Agent szwedz., po 1655 w Amsterdamie podobieństwa komensky, komeński, comenius, jan amos.
 • Ciekawostki MAROKAŃSKI KRYZYS Ciekawostki kryzysowi międzynar. lat 1905-06, wywołanemu próbą Niemiec rozbicia świeżego przymierza franc.-z angielskiego: przez przeciwstawienie się zajmowaniu Maroka czemu kryzys marokański.
 • Małżonek WARSZAWSKA KONFEDERACJA Małżonek 1573 na zakończenie konwokacji (6-28 I 1573), w okresie 1. bezkrólewia w Polsce, gwarantował pokój rel. między rozróżnionymi w wierze reprezentantami Kościołów co gorsze konfederacja warszawska.
 • Partner KATANGA Partner najbogatsza prowincja w pd. Kongu, element wojny domowej w 1960. Po ogłoszeniu niepodległości Konga M. Czombe próbował utworzyć niezależne kraj - Katanga porównaj katanga.
 • Ile lat WIELKI KAZIMIERZ Ile lat 1333, ostatni z dyn. Piastów, syn Władysława Łokietka. Znakomity polityk, arbiter sporów międzynar., dbał o postęp gospodarki i stworzył mechanizm obronny porównanie kazimierz wielki.
 • Kto to IX KAROL Kto to dyn. Walezjuszów) od 1560, syn Henryka II i Katarzyny Medycejskiej, brat Henryka III. Posiadał niezdecydowany charakter; współodpowiedzialny za noc św dlaczego karol ix.
 • Kim był ONUFRY KOPCZYŃSKI Kim był autor podręcznika gramatyki pol. (1780) i Elementarza dla szkół parafialnych narodowych (1785); w Księstwie Warsz. czł. Dyrekcji Edukacyjnej; działacz Warsz jak lepiej kopczyński onufry.
 • życiorys KAABA życiorys na początku pogańska, a od 630 stanowiąca gł. centrum kultowe islamu, cel pielgrzymek ( Mahomet). Ma postać czworobocznej budowli umieszczonej na dziedzińcu kiedy kaaba.
 • Kim jest ETRURII KRÓLESTWO Kim jest Włoszech poprzez Napoleona I Bonaparte w 1801 z Wielkiego Księstwa Toskańskiego, w 1808 wcielone do cesarstwa franc., w 1809 przekształcone znowu w Ogromne od czego zależy królestwo etrurii.
 • Bohater KONFUCJANIZM Bohater społ.-etyczna sformułowana poprzez Konfucjusza i jego następców, stała się oficjalną ideologią i religią państwową w Chinach od II w. przed naszą erą Istotą k na czym polega konfucjanizm.
 • Czego dokonał GRECKA KOLONIZACJA Czego dokonał kolonizacja, prowadzona poprzez Greków od 2 poł. VIII do VI w. przed naszą erą Kluczowe powody: wygnanie zwyciężonych w walkach wewn.; głód ziemi i różnice kolonizacja grecka.
 • Kogo DZIKOWSKA KONFEDERACJA Kogo poprzez zwolenników Stanisława Leszczyńskiego pod laską Adama Tarły w Dzikowie (dziś część Tarnobrzega). Pokonana poprzez wojska saskie i ros. W 1736 na sejmie wady i zalety konfederacja dzikowska.
 • Biografia KONFERENCJA W BRETTON WOODS Biografia spotkanie 44 krajów sprzymierzonych w 1944 w celu stabilizacji gł. walut świat. i powstania nowego mechanizmu kredytowego dla sfinansowania odbudowy podobieństwa konferencja w bretton woods.
 • Najważniejsze informacje KARTAGINA Najważniejsze informacje zał. w 814 przed naszą erą poprzez Fenicjan w pn. Afryce (aktualnie Tunezji), stolica potężnego państwa K. powstałego w pn. Afryce i na wyspach czemu kartagina.
 • Ciekawostki KMIEĆ Ciekawostki XIV w. urzędnik książęcy; 2. ogólnie: chłop; w węższym sensie: w XIII-XIV w. posiadacze gospodarstw na prawie czynszowym, w XV-XIX w. chłopi zobowiązani do co gorsze kmieć.
 • Małżonek JAGIELLOŃCZYK KAZIMIERZ Małżonek 1440, władca Polski od 1447, z dyn. Jagiellonów, syn Władysława Jagiełły. Przyłączył Pomorze Gdańskie i część ziem prus. do Polski ( wojna trzynastoletnia) i porównaj kazimierz jagiellończyk.
 • Partner KAMIKAZE Partner nazwa jap. pilotów samobójców (również ich samolotów) atakujących okręty amer. 1944-45 porównanie kamikaze.
 • Ile lat KARADZIORDZIE Ile lat Karadziordziewiciów, wódz pierwszego antytur. stworzenia serb., po kilku zwycięstwach i wyzwoleniu Belgradu (1806) sułtan przyznał Serbii autonomię. K. został dlaczego karadziordzie.
 • Kto to SZYMON KOSSAKOWSKI Kto to hetman litew., brat Józefa, lider konfederacji targowickiej na Litwie. Powieszony w okresie stworzenia kościuszkowskiego 1794 jak lepiej kossakowski szymon.
 • Kim był 1812 ROSYJSKA KAMPANIA Kim był Francją i jej sojusznikami a Rosją; w ogólnej liczbie około 500 tys. żołnierzy armii Napoleona (tak zwany Ogromnej Armii) w wojnie wzięło udział 100 tys kiedy kampania rosyjska 1812.
 • życiorys AUGUSTOWSKI KANAŁ życiorys Narew z Niemnem (102 km); zbudowany w latach 1824-39 wg projektu I. Prądzyńskiego; inicjatorem budowy był F. K. Lubecki-Drucki; K. A. miał chronić eksport od czego zależy kanał augustowski.
 • Kim jest KOMENDACJA Kim jest feudalnym forma zależności, a również sam dokument ją ustanawiający. Polegała na oddaniu się osoby wolnej (gł. chłopa) w opiekę silniejszemu bez straty na czym polega komendacja.
 • Bohater PODOLSKI KAMIENIEC Bohater pograniczu Mołdawii, na Podolu. Od XII w. gród księstwa halickiego, później w Litwie, od 1430 w Polsce znany jako silna twierdza zdobywana parokrotnie poprzez różnice kamieniec podolski.
 • Czego dokonał NARODOWEJ EDUKACJI KOMISJA Czego dokonał sejm w 1773, najpierw miała za zadanie zagospodarować dorobek po skasowanym zakonie jezuitów. Bardzo błyskawicznie przekształciła się w rodzaj ministerstwa wady i zalety komisja edukacji narodowej.
 • Kogo ALEKSANDER KAMIŃSKI Kogo harcerski, w momencie międzywojennym artysta ruchu zuchowego, w latach wojny komendant Organizacji Małego Sabotażu Wawer , pracował w propagandzie ZWZ-AK. Po podobieństwa kamiński aleksander.
 • Biografia KOŁO POLSKIE W BERLINIE Biografia pol.; 1. w sejmie pruskim (Landtag) od 1849 do I wojny świat.; liczyło 12-27 posłów, którzy zobowiązani byli do jednolitego głosowania; broniło pol. praw nar czemu koło polskie w berlinie.
 • Najważniejsze informacje LUDWIK KRZYWICKI Najważniejsze informacje ekonomista, działacz społ. i oświatowy; w latach 1884-85 w Lipsku, Zurychu i Paryżu, studiował ekonomię i antropologię; czł. zagranicznych kół I Proletariatu co gorsze krzywicki ludwik.
 • Ciekawostki JAN KOCHANOWSKI Ciekawostki pisarz doby renesansu. Twórczość K. była różnorodna, od żartobliwych utworów (poemat Szachy) pełnych afirmacji życia (Fraszki), aż do poważnych porównaj kochanowski jan.
 • Małżonek PRAWOSŁAWNY KOŚCIÓŁ Małżonek ortodoksyjny, ustalenie Kościołów na Wschodzie z patriarchami na czele, odnoszone w pierwszej kolejności do K.p. z patriarchą w Konstantynopolu po schizmie porównanie kościół prawosławny.
 • Partner KULTURA Partner emigracji niepodległościowej po II wojnie świat. wydawany poprzez Instytut Literacki od 1947 na początku w Rzymie, później w Paryżu, pod red. J. Giedroycia dlaczego "kultura".
 • Ile lat KOMITET OBRONY PRAW CZŁOWIEKA W ZSRR Ile lat zał. w 1970 poprzez fizyka atomowego A. Sacharowa zmierzał do piętnowania licznych przypadków łamania praw człowieka w ZSRR jak lepiej komitet obrony praw człowieka w zsrr.
 • Kto to ŁUŻYCKA KULTURA Kto to archeologiczna w epoce brązu i epoce żelaza, objęła pomiędzy 1400 a 300 przed naszą erą obszary obecnej Polski (bez pn.-wsch. części), Łużyc, pn. Czech, Moraw kiedy kultura łużycka.
 • Kim był WOJCIECH KORFANTY Kim był dziennikarz. W 1901 przeciwstawił się rządom niem. partii Centrum na Górnym Śląsku, 1903 poseł do parlamentu niem., później także sejmu prus. W 1918-19 czł od czego zależy korfanty wojciech.
 • życiorys OBYWATELSKIE KOMITETY życiorys wyborami 4 VI 1989 lokalne struktury Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność , które stosunkowo powstawania normalnej sceny polit na czym polega komitety obywatelskie.
 • Kim jest AMERYKAŃSKICH ZAKŁADNIKÓW KRYZYS Kim jest konflikt pomiędzy USA i Iranem na tle okupacji ambasady amerykańskiej w Teheranie poprzez studentów islamskich 4 XI 1979-20 I 1981 różnice kryzys zakładników amerykańskich.
 • Bohater KATEDRA Bohater kluczowy kościół w diecezji pod zwierzchnictwem biskupa wady i zalety katedra.
 • Czego dokonał SŁUCKA KONFEDERACJA Czego dokonał poprzez dysydentów religijnych litew. w Słucku na Białorusi z inspiracji Rosji. W Koronie dysydenci zawiązali podobną konfederację w Toruniu. Żądali oni podobieństwa konfederacja słucka.
 • Kogo WRZEŚNIOWA KAMPANIA Kogo stosowane ustalenie wojny pol.-niem. 1 IX-5 X 1939. Po stronie niem. walczyło 1,6 mln żołnierzy, 3 tys. czołgów, 4 tys. dział, 3 tys. samolotów, po stronie pol czemu kampania wrześniowa.
 • Biografia OTTO KAROL KNIAZIEWICZ Biografia wojny pol.-ros. 1792 i insurekcji 1794; od 1797 w Legionach Pol. w Włoszech; w latach1799-1801 dowódca Legii Naddunajskiej (odznaczył się w bitwie pod co gorsze kniaziewicz karol otto.
 • Najważniejsze informacje PARYSKA KOMUNA Najważniejsze informacje utworzona w bojowo i nieprzejednanie nastawionym Paryżu 28 III 1871 w konsekwencji kompromitacji rządu franc., jaką była kapitulacja przed Prusakami. Porada porównaj komuna paryska.
 • Ciekawostki BYDGOSKA NIEDZIELA KRWAWA Ciekawostki propagandę niem. nazwa wydarzeń w Bydgoszczy we IX 1939. 3 IX doszło tu do ataku dywersantów niem. na wojsko pol. Reagując na to żołnierze, harcerze i cywile porównanie krwawa niedziela bydgoska.
 • Małżonek KONWOJE Małżonek statków wprowadzony w okresie I wojny świat., a użytkowany także w okresie II wojny świat. celem ochrony transportów wojsk. i żeglugi handlowej. Ekipa statków dlaczego konwoje.
 • Partner KOMUNIZM Partner głosząca idee budowy społeczeństwa egalitarnego, gdzie zostaje zniesiona własność prywatna i co za tym idzie, podział na klasy społ. Artystą tej koncepcji był jak lepiej komunizm.
 • Ile lat CASABLANCE W KONFERENCJA Ile lat spotkanie W. Churchilla i F. D. Roosevelta zadecydowało o walce z krajami Osi aż do ich bezwarunkowej kapitulacji. Ustalono także priorytet inwazji na Płw kiedy konferencja w casablance.
 • Kto to KUJAWY Kto to pomiędzy Gopłem, Notecią a Wisłą. W momencie rozdrobnienia dzielnicowego (XII w.) odrębne jedno, później dwa księstwa. Weszła w skład Polski Władysława od czego zależy kujawy.
 • Kim był KOLABORACJA Kim był współpraca obywateli podbitego państwa z władzami okupacyjnymi agresora. Zazwyczaj jest uważana za zdradę i ścigana po odzyskaniu niepodległości poprzez wymiar na czym polega kolaboracja.
 • życiorys ALEKSIEJ KOSYGIN życiorys wicepremier ZSRR od 1940, a od 1964 po N. Chruszczowie nieomal do Zgonu premier. Uległy wobec następnych liderów KPZR: Stalina, Chruszczowa i Breżniewa różnice kosygin aleksiej.
 • Kim jest BARSKA KONFEDERACJA Kim jest 1768 w Barze (Ukraina) poprzez grupę pol. magnatów z J. Pułaskim na czele. Jej hasłem było utrzymanie przywilejów szlachty i niezależność państwa pol. Po wady i zalety konfederacja barska.
 • Bohater ZAPOROSCY KOZACY Bohater powstałe w XVI w. w dolnym biegu Dniepru ze zbiegłych awanturników szlacheckich, chłopów, mieszczan w celu obrony przed czambułami tatar. Z czasem wartość podobieństwa kozacy zaporoscy.
 • Czego dokonał STANISŁAW KARNKOWSKI Czego dokonał arcybp gnieźnieński od 1581. Współtwórca Statutów Karnkowskiego regulujących pozycję Gdańska w Rzeczypospolitej (1568-70 czemu karnkowski stanisław.
 • Kogo KAMPANIA WŁOSKA W II WOJNIE ŚWIAT. Kogo siły amer.-z angielskiego: po zwycięskiej kampanii afrykańskiej 9 VII 1943 lądowaniem na Sycylii, co doprowadziło do obalenia rządów Mussoliniego we Włoszech i co gorsze kampania włoska w ii wojnie świat..
 • Biografia POLSKI KONKORDAT Biografia pomiędzy Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską podpisany w II 1925. Przewidywał nominację biskupów po zasięgnięciu recenzji rządu. Wprowadzał nowy podział porównaj konkordat polski.
 • Najważniejsze informacje HELSIŃSKI KOMITET Najważniejsze informacje niezależna powstała w Polsce w 1982, by kontrolować przestrzeganie praw człowieka gwarantowanych poprzez ratyfikowane poprzez Polskę konwencje i zobowiązania porównanie komitet helsiński.
 • Ciekawostki NARODOWY KONWENT Ciekawostki parlament wybrany w głosowaniu powszechnym, obradujący w latach 1792-93; na pierwszym posiedzeniu 22 IX 1792 ogłosił zniesienie monarchii, a w dalszym ciągu dlaczego konwent narodowy.
 • Małżonek JAKUB KROTOWSKI KRAUTHOFER Małżonek radykalny działacz demokr.; uczestnik stworzenia wielkopolskiego 1848; jako prawnik domagał się wprowadzenia języka pol. w sądach; utrzymywał kontakty z jak lepiej krauthofer-krotowski jakub.
 • Partner KUŁAK Partner poprzez komunistów w Rosji, później także innych państwach na ustalenie bogatego chłopa, którego trzeba zniszczyć, bo jest wrogiem mechanizmu i przeszkadza w kiedy kułak.
 • Ile lat KAZNODZIEJA Ile lat duchowny zajmujący się wygłaszaniem kazań od czego zależy kaznodzieja.
 • Kto to KOMINFORM Kto to Partii Komunist. i Robotn. powstałe na naradzie 9 partii 22-27 IX 1947 w Szklarskiej Porębie (zdominowane poprzez KPZR). Kominform był narzędziem w rękach J na czym polega kominform.
 • Kim był JULIAŃSKI KALENDARZ Kim był stylu, wprowadzony w 46 przed naszą erą poprzez Juliusza Cezara, przetrwał w większości krajów Europy do 1582; zawierał błąd w obliczeniu roku (powyżej 11 min różnice kalendarz juliański.
 • życiorys POGRANICZA OCHRONY KORPUS życiorys utworzona w 1924 do ochrony granicy wsch. Polski przed penetracją agentów i terrorystów ze wschodu. Odegrał ważną rolę w walkach przeciw agresji 17 września wady i zalety korpus ochrony pogranicza.
 • Kim jest KOŁA KRZYWEGO KLUB Kim jest forum dyskusyjne zał. w 1955, organizujące spotkania na różnorodne tematy w atmosferze swobody wypowiedzi. Rozwiązany poprzez władze komunist. w 1962 podobieństwa klub krzywego koła.
 • Bohater JEDNOSTKI KULT Bohater sprawowania władzy poprzez dyktatorów stosowane od czasu Zgonu J. Stalina i krytyki jego rządów w ZSRR. Występował normalnie w totalitarnych systemach, gdzie czemu kult jednostki.
 • Czego dokonał KEDYW Czego dokonał Kierownictwo Dywersji Armii Krajowej, utworzone w XI 1942; organizowało działalność dywersyjną i oddziały partyzanckie. Kedyw uwalniał więźniów, likwidował co gorsze kedyw.
 • Kogo TEHERAŃSKA KONFERENCJA Kogo 1943 w Teheranie narada tak zwany ogromnej trójki (Churchilla, Roosevelta i Stalina), która zadecydowała o utworzeniu drugiego frontu w Europie w pn. Francji porównaj konferencja teherańska.
 • Biografia GOTTHARD KETTLER Biografia ostatni ogromny mistrz zakonu kawalerów mieczowych i pierwszy książę Kurlandii. W 1561 skasował zakon i poddał Inflanty Polsce i Litwie porównanie kettler gotthard.
 • Najważniejsze informacje NIEDZIELA KRWAWA Najważniejsze informacje petersburskich 22 I 1905 w trakcie manifestacji zorganizowanej poprzez popa Gapona; zginęło powyżej tys. osób; wydarzenie to dało start rewolucji 1905-07 dlaczego "krwawa niedziela".
 • Ciekawostki KASTA Ciekawostki zamknięta ekipa społ. stanowiąca obiekt mechanizmu prawnego i rel.; posiada swoje tradycje, prawa, przywileje, normalnie przynależność do niej jest dziedziczna jak lepiej kasta.
 • Małżonek POLSKI NARODOWY KOMITET Małżonek organizacja Ogromnej Emigracji, zał. 15 XII w Paryżu pod kierunkiem J. Lelewela; była kontynuacją warsz. Towarzystwa Patriotycznego, w IV 1832 liczył 608 czł kiedy komitet narodowy polski.
 • Partner ROBERT KAROL Partner 1308, z dyn. Andegawenów. Sprzymierzeniec Władysława Łokietka w walce z Krzyżakami i Luksemburgami; w 1320 poślubił jego córkę Elżbietę Łokietkównę od czego zależy karol robert.
 • Ile lat POWSZECHNEGO BEZPIECZEŃSTWA KOMITET Ile lat powołany w 1792 poprzez Konwent Nar.; rozwinął szeroką działalność w momencie terroru, za który w sporym stopniu był odpowiedzialny; rozwiązany w 1795 na czym polega komitet bezpieczeństwa powszechnego.
 • Kto to KONGIJSKI KONFLIKT Kto to wybuchła po ogłoszeniu niepodległości Konga Belgijskiego 30 VI 1960. W okolicy rywalizacji pomiędzy zwolennikami prezydenta J. Kasavubu i premiera P. Lumumby różnice konflikt kongijski.
 • Kim był KASYNO Kim był grupujący przedstawicieli elity społ. z danej miejscowości bądź pracowników pewnej instytucji; również nazwa siedziby klubu; w 1 poł. XIX w. k. ziemiańskie w wady i zalety kasyno.
 • życiorys KYRENA życiorys w staroż. kolonia gr. Tery założona w Libii około 626 r. przed naszą erą; ogromne centrum handlowe i kulturalne podobieństwa kyrena.
 • Kim jest MARCOWA KONSTYTUCJA Kim jest odrodzonej Polsce ustrój demokracji parlamentarnej, lecz jednocześnie przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Władza ustawodawcza: sejm i senat wybierane czemu konstytucja marcowa.
 • Bohater ALEKSANDER KIEREŃSKI Bohater opozycyjny związany z tak zwany eserowcami, po rewolucji lutowej 1917 minister w Rządzie Tymczasowym księcia Lwowa, w VII 1917 premier, później także naczelny co gorsze kiereński aleksander.
 • Czego dokonał ROBERT KOCH Czego dokonał który w 1882 odkrył zarazek gruźlicy (prątek Kocha), później 1884 bakterie cholery. Autor ważnej dla bakteriologii sposoby badań etiologicznych porównaj koch robert.
 • Kogo ATLANTYCKA KARTA Kogo podpisana 14 VIII 1941 na okręcie Prince of Wales u wybrzeży Kanady poprzez W. Churchilla i F.D. Roosevelta określająca zasady polityki W. Brytanii i USA porównanie karta atlantycka.
 • Biografia KIBUC Biografia wspólnoty roln. organizowana na zasadach socjalist. w Palestynie poprzez osiedlających się tam Żydów. Kibuce zaczęto tworzyć jeszcze w pierwszych latach XX w dlaczego kibuc.
 • Najważniejsze informacje KOZACY Najważniejsze informacje od XVI w. początkowo bractwa żołnierskie powstałe na pogranicznych obszarach Litwy, Polski, Moskwy i Turcji zakładane w celu obrony przed Tatarami. Od końca jak lepiej kozacy.
 • Ciekawostki PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCJALIZACJA Ciekawostki ustawy Sejmu PRL z 31 I 1989 decyzja radykalnych zmian w zarządzaniu gospodarką podjęta poprzez rząd M. Rakowskiego, celem poszerzenia samodzielności ekon kiedy komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego.
 • Małżonek NADDNIESTRZAŃSKI KONFLIKT Małżonek Socjalistycznej Republice Radzieckiej Mołdawii na tle przyszłych losów tego państwa. Rosyjskojęzyczni mieszkańcy występując przeciw unii z Rumunią postulowali od czego zależy konflikt naddniestrzański.
 • Partner STALINOWSKA KONSTYTUCJA Partner uchwalona w 1936 oficjalnie zapewniała obywatelom ZSRR wszystkie swobody demokratyczne, będąc przykrywką nowego etapu terroru i represji na czym polega konstytucja stalinowska.
 • Ile lat POMORSKI KORYTARZ Ile lat popularna nazwa pasa terytorium pol. między terenami należącymi do Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska, łączącego Rzeczpospolitą międzywojenną z Bałtykiem różnice korytarz pomorski.
 • Kto to LUDWIK KULCZYCKI Kto to dziennikarz, działacz społ.; współzałożyciel II Proletariatu, w latach 1895-99 na zesłaniu na Syberii; po rewolucji 1905-06 odszedł od socjalizmu; w momencie wady i zalety kulczycki ludwik.
 • Kim był SYCYLII OBOJGA KRÓLESTWO Kim był Włoszech w 1130, rządzone kolejno poprzez dynastie: normańską, Hohenstaufów, Andegawenów, aragońską; w 1504 włączone do Hiszpanii, ponownie odrębne w 1735 podobieństwa królestwo obojga sycylii.
 • życiorys KONFUCJUSZ, INACZEJ KUNG FU-TSY, DOSŁ. MISTRZ KUNG życiorys myśliciel chiń., artysta konfucjanizmu, czczony także jako założyciel religii czemu konfucjusz, inaczej kung fu-tsy, dosł. "mistrz kung".
 • Kim jest WODZÓW KULT Kim jest odmiana kultu związana z legendarnymi wodzami, analogiczna do kultu bohaterów co gorsze kult wodzów.
 • Bohater KRZYŻACY Bohater Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zał. w 1190, w 1198 przekształcony w zakon rycerski. Nazwa K. pochodzi od czarnych porównaj krzyżacy.
 • Czego dokonał KANAAN Czego dokonał w staroż. kraina na Bliskim Wschodzie (nad M. Śródziemnym), region późniejszej Palestyny i częściowo Syrii i Fenicji porównanie kanaan.
 • Kogo DAVID KENNETH KAUNDA Kogo polityk zambijski, od 1960 do 1991 prezydent tego państwa, niekwestionowany lider niepodległej Zambii dlaczego kaunda kenneth david.
 • Biografia KLODWIG Biografia dyn. Merowingów, zjednoczył wszystkie plemiona frankijskie; w 496 przyjął chrzest; podbił terytoria Alemanów; w 507 pod Vouill pokonał Wizygotów i zajął jak lepiej klodwig.
 • Najważniejsze informacje KONNICA Najważniejsze informacje odmiennie jazda, ustalenie stosowane wobec kawalerii do około XVI w kiedy konnica.
 • Ciekawostki KOŚCIUSZKI KOPIEC Ciekawostki pomnik wzniesiona z inicjatywy mieszkańców Wolnego M. Krakowa ku czci T. Kościuszki; usypany pod Krakowem w latach 1820-23; w XIX w. miejsce pielgrzymek od czego zależy kopiec kościuszki.
 • Małżonek MAZOWIECKI KONRAD Małżonek kujawski, sieradzki i łęczycki od 1202, krakowski w 1229 i 1241-1243, z rodu Piastów, syn Kazimierza Sprawiedliwego. Prowadząc ekspansję na tereny Prusów na czym polega konrad mazowiecki.
 • Partner MASOWA KULTURA Partner oznaczające wszelakie formy jednolitej kultury użytkowanej poprzez ogromne masy odbiorców, albo zwyczajnie treści przekazywane w drugiej połowie XX w. poprzez różnice kultura masowa.
 • Ile lat WIEDEŃSKI KONGRES Ile lat władcy i ministrowie 16 krajów euro. walczących z Napoleonem; zwołany z inicjatywy Rosji, Anglii, Austrii i Prus. Celem było przeprowadzenie zmian ustrojowych wady i zalety kongres wiedeński.
 • Kto to FRANCISZEK KAMIŃSKI Kto to gen., działacz ruchu ludowego, w okresie II wojny świat. komendant Batalionów Chłopskich, w PRL więziony. Po 1989 honorowy prezes PSL podobieństwa kamiński franciszek.
 • Kim był WUJEK KOPALNIA Kim był kopalnia węgla kamiennego w Katowicach, gdzie po ogłoszeniu stanu wojennego 16 XII 1981 doszło do masakry strajkujących górników poprzez wojsko i milicję czemu kopalnia "wujek".
 • życiorys HANDLOWA KOMPANIA życiorys w Europie od schyłku średniow. firma handlowa przeznaczoną do prowadzenia handlu zamorskiego co gorsze kompania handlowa.
 • Kim jest KAMPANIA AFRYKAŃSKA W II WOJNIE ŚWIAT. Kim jest 1940 niespodziewanym atakiem Brytyjczyków na wł. placówki w Libii, a kontynuowana w IX 1940 wł. atakiem z Libii na Egipt. W XII 1940 bryt. kontrofensywa zajęła porównaj kampania afrykańska w ii wojnie świat..
 • Bohater WACŁAWA ŚW KORONA Bohater korona królów czes. Nazwą K.św.W. określano państwa podległe królom czes.: Czechy, Morawy, Śląsk (od poł. XVIII w. Śląsk Cieszyński), Łużyce porównanie korona św. wacława.
 • Czego dokonał KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Czego dokonał państwowa powstała w 1993 w celu sprawowania nadzoru nad mediami elektronicznymi i przydziału koncesji na ich działalność. Powoływana poprzez prezydenta, sejm dlaczego krajowa rada radiofonii i telewizji.
 • Kogo LUKSEMBURSKA KOMISJA Kogo 1848 poprzez Rząd Tymczasowy II Republiki Franc.; nazwa od miejsca posiedzeń w Pałacu Luksemburskim; miała zająć się nowym ustawodawstwem pracy i zapobiegać jak lepiej komisja luksemburska.
 • Biografia SUESKI KANAŁ Biografia Śródziemne z M. Czerwonym, a tym samym otwierający najkrótszą drogę morską na Bliski i Daleki Wschód, został zbudowany pod kierunkiem F. Lessepsa (otwarty 1869 kiedy kanał sueski.
 • Najważniejsze informacje BABILOŃSKI KALENDARZ Najważniejsze informacje początkowo oparty na obserwacji Księżyca, później także i Słońca, ustalił 7-dniowy tydzień, 12-godzinną dobę i 60-minutową godzinę od czego zależy kalendarz babiloński.
 • Ciekawostki PRL KONSTYTUCJA Ciekawostki Sejm Ustawodawczy 22 VII 1952, wzorowana na konstytucji radz. z 1936, była w pierwszej kolejności dokumentem ideologicznym i polit. Ustrój Polski określała na czym polega konstytucja prl.
 • Małżonek POLSKI NARODOWY KOMITET Małżonek 1917 w Lozannie (jednak za siedzibę obrał Paryż) jako reprezentacja interesów pol., złożony z polityków nastawionych na współpracę z ententą. Przewodn. R różnice komitet narodowy polski.
 • Partner MISSOURI KOMPROMIS Partner 1820 poprzez Kongres USA, by zakończyć spór co do tego, czy Missouri ma wejść do Unii jako stan wolny, czy stan, gdzie będzie dozwolone niewolnictwo. W zamian wady i zalety kompromis missouri.
 • Ile lat KOMITET POROZUMIEWAWCZY STOWARZYSZEŃ TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH Ile lat jedna z licznych organizacji stworzonych na fali ożywienia społ. po sierpniu 1980 podobieństwa komitet porozumiewawczy stowarzyszeń twórczych i naukowych.
 • Kto to FRANCUSKA KAMPANIA Kto to wojennych we Francji zaczętych 10 V 1940 atakiem niem. prowadzonym poprzez terytorium Belgii i Holandii, później także poprzez Ardeny. Wobec sukcesów niem czemu kampania francuska.
 • Kim był TARNOGRODZKA KONFEDERACJA Kim był 1715 pod laską Stanisława Ledóchowskiego, skierowana przeciwko zamiarom wzmocnienia władzy Augusta II. Przewagę bardzo błyskawicznie zyskała strona królewska co gorsze konfederacja tarnogrodzka.
 • życiorys XII KAROL życiorys dyn. Wittelsbachów) od 1697. Znakomity wódz szwedz., zaatakowany w 1700 poprzez koalicję Danii, Saksonii i Rosji rozbił po kolei przeciwników, wkraczając na porównaj karol xii.
 • Kim jest JANUSZ KUSOCIŃSKI Kim jest lekkoatleta, mistrz olimpijski na 10 km z Los Angeles (1932), parokrotny rekordzista świata i mistrz olimpijski na długie dystanse. W okresie wojny w porównanie kusociński janusz.
 • Bohater HORATIO KITCHENER Bohater Dowódca armii anglo-egipskiej, która odbiła Sudan (1896-98) z rąk mahdystów ( stworzenie Mahdiego). W latach 1900-1902 dowódca wojsk bryt. w wojnie burskiej. W dlaczego kitchener horatio.
 • Czego dokonał ARCHEOLOGICZNA KULTURA Czego dokonał znaleziska i inne ślady działalności człowieka występujące na danym obszarze w ustalonym przedziale czasowym, które stanowią jedną grupę wyodrębnioną poprzez jak lepiej kultura archeologiczna.
 • Kogo TYSZOWIECKA KONFEDERACJA Kogo potopu , 29 XII 1655, w Tyszowcach (Zamojskie) poprzez hetmanów pol. S. Potockiego i S. Lanckorońskiego do walki ze Szwedami. Doprowadziła do konsolidacji kiedy konfederacja tyszowiecka.
 • Biografia PRZODKÓW KULT Biografia cześć rel. wobec zmarłych przodków, traktowanych jako opiekunów, na przykład w społeczeństwach pierwotnych albo orientalnych od czego zależy kult przodków.
 • Najważniejsze informacje JAŁTAŃSKA KONFERENCJA Najważniejsze informacje trójki (W. Churchilla, F.D. Roosevelta i J. Stalina) odbyta w Jałcie na Krymie 4-11 II 1945, która ostatecznie zadecydowała o podziale pobitych Niemiec na na czym polega konferencja jałtańska.
 • Ciekawostki PATRIOCI KSIĘŻA Ciekawostki duchownych manipulowana poprzez komunist. władze bezpieczeństwa drogą szantażu w celu rozbicia Kościoła katol. w Polsce. Ruch zapoczątkowany w 1949 był mocny w różnice "księża patrioci".
 • Małżonek KLEMENSÓW Małżonek Zamoyskiego na Lubelszczyźnie; 1843-47 miejsce zjazdów ziemian skupionych wokół Zamoyskiego, zwolenników unowocześnienia rolnictwa (tak zwany klemensowczycy wady i zalety klemensów.
 • Partner ADAM KOC Partner założyciel rządowej sanacyjnej Gazety Polskiej , artysta i szef (1936-37) OZON-u, zwolennik twardego kursu sanacji. Na emigracji zwolennik porozumienia z grupą podobieństwa koc adam.
 • Ile lat HENRY KISSINGER Ile lat politolog i dyplomata, prof. uniwersytecki, doradca prezydentów R. Nixona i G. Forda w latach 1969-76, w 1973-77 sekretarz stanu. Jeden z głównych architektów czemu kissinger henry.
 • Kto to KURDOWIE Kto to naród zamieszkujący pograniczne rejony: Turcji, Iraku, Syrii, Iranu i Zakaukazia. Dążąc do niepodległości prowadzi od pocz. XX w. walkę z wymienionymi krajami co gorsze kurdowie.
 • Kim był KORAN Kim był islamu zredagowana w VII w., zawiera fundamentalne zasady rel. i moralne. Złożona jest z 114 rozdziałów, tak zwany sur. Stanowi skarb literatury arab porównaj koran.
 • życiorys KLERYKALIZM życiorys postawa polit. broniąca znaczącej roli religii i Kościoła w życiu publicznym. W skrajnym znaczeniu dążenie duchowieństwa do kontroli nad życiem osób świeckich porównanie klerykalizm.
 • Kim jest KOOPERATYWA Kim jest dobrowolne zrzeszenie osób na zasadach demokr., prowadzące ustaloną działalność gosp. w interesie swoich członków dlaczego kooperatywa.
 • Bohater KATOLICKIEJ INTELIGENCJI KLUBY Bohater październiku 1956 w większych miastach Polski stowarzyszenia katolików świeckich starających się tworzyć konstruktywną opozycję wobec reżimu komunist. Od lat jak lepiej kluby inteligencji katolickiej.
 • Czego dokonał KAPETYNGOWIE Czego dokonał Francji w latach 987-1328, wywodzili się od niej w linii bocznej między innymi Walezjusze. Zobacz także Hugo Kapet; Filip II August; Ludwik IX Święty; Filip IV kiedy kapetyngowie.
 • Kogo DE FREDERIK KLERK Kogo południowoafrykański, od 1989 premier Republiki Południowej Afryki, zaczął politykę odchodzenia od apartheidu i demokratyzacji mechanizmu politycznego RPA od czego zależy klerk frederik de.
 • Biografia EGIPSKI KALENDARZ Biografia dzielił rok na 3 pory: wylew Nilu, siew i zbiory; 12-miesięczny rok liczył 365 dni i na skutek braku lat przestępnych jego start przesuwał się. Miesiące na czym polega kalendarz egipski.
 • Najważniejsze informacje ODNOWICIEL KAZIMIERZ Najważniejsze informacje albo 1038, z dyn. Piastów, syn Mieszka II. Zmuszony do opuszczenia Polski po Zgonu ojca w wyniku stworzenia ludowego, powrócił w 1038 dzięki pomocy cesarza różnice kazimierz odnowiciel.
 • Ciekawostki TADEUSZ KRĘPOWIECKI Ciekawostki polit., publicysta; członek Związku Wolnych Polaków; jeden z założycieli i wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego (2); przeciwnik dyktatury J. Chłopickiego; od wady i zalety krępowiecki tadeusz.
 • Małżonek GREGORIAŃSKI KALENDARZ Małżonek zwany k. nowego stylu, wprowadzony w 1582 z inicjatywy papieża Grzegorza XIII, poprawiono w nim błąd k. juliańskiego; etapowo przyjął się w całej Europie podobieństwa kalendarz gregoriański.
 • Partner KRYPTA Partner sklepione podziemne pomieszczenie w kościele, zazwyczaj pod prezbiterium, zawierające relikwie bądź grobowce czemu krypta.
 • Ile lat KLUB MYŚLI POLITYCZNEJ DZIEKANIA Ile lat jedna z pierwszych zarejestrowanych organizacji opozycyjnych w 1988. Przewarzająca część działaczy poparła mechanizm przemian demokr. po 4 VI 1989 co gorsze klub myśli politycznej "dziekania".
 • Kto to KALIF Kto to tytuł następców Mahometa sprawujących władzę świecką, a zwł. rel.; szyici (odłam muzułmanów) uznawali jedynie świecką władzę k., duchowną oddając imamowi porównaj kalif.
 • Kim był SEN IR KIM Kim był działacz komunist. od 1926. Po wojnie został dzięki poparciu Armii Czerwonej liderem koreańskich komunistów. Zaczął wojnę koreańską (1950-53), był w jej porównanie kim ir sen.
 • życiorys KASATA życiorys likwidacja, unieważnienie; regularnie odnosząc się do zakonów dlaczego kasata.
 • Kim jest KOŁO POLSKIE W PETERSBURGU Kim jest pol. z Królestwa Pol. w ros. Dumie Państwowej; istniało w latach 1906-17, liczyło 34 posłów w Dumie I i II; 11 posłów w Dumie III; 9 posłów w Dumie IV jak lepiej koło polskie w petersburgu.
 • Bohater KŁAJPEDA Bohater Bałtyku kolonizowane w średniow. poprzez Niemców, od 1328 w kraju krzyżackim, później Prusach. Od 1920 opierając się na traktatu wersalskiego wspólnie z kiedy kłajpeda.
 • Czego dokonał NORWESKA KAMPANIA Czego dokonał wojennych zaczętych poprzez Niemcy 9 IV 1940 celem zajęcia Danii (która poddała się 1. dnia) i Norwegii. Pomimo pomocy alianckiej, przejściowego opanowania od czego zależy kampania norweska.
 • Kogo NAPOLEONA KODEKS Kogo zestaw praw przygotowany pod auspicjami Napoleona, realizował w dziedzinie prawa cywilnego idee rewolucji franc.; oparty na zasadzie wolności osobistej na czym polega kodeks napoleona.
 • Biografia KA Biografia niematerialny obiekt w człowieku, po Zgonu wędrujący do nieba, nawiązuje kontakt ze światem pozagrobowym i pozostając w nim równocześnie powraca do grobu różnice "ka".
 • Najważniejsze informacje KAROLINGOWIE Najważniejsze informacje się od Arnulfa, bpa Metzu, sprawująca władzę w kraju Franków od VII w. jako majordomowie, a od 751 jako królowie. Po podziale w 843 rządzili we Włoszech do 887 wady i zalety karolingowie.
 • Ciekawostki WIELKI KAROL Ciekawostki 768, władca Longobardów od 774 i cesarz od 800, najwybitniejszy z dyn. Karolingów, syn Pepina Małego. Zapewnił największy postęp terytorialny państwu Franków podobieństwa karol wielki.
 • Małżonek KRUCJATY Małżonek muzułmanami i poganami, a również heretykami podejmowane pod patronatem papiestwa bądź monarchów świeckich z intencją walki za wiarę jako wojna święta czemu krucjaty.
 • Partner KATASTER Partner gruntów dla celów podatkowych. Pierwsze k. sporządzano w Europie (Włochy, Austria) już w XVIII w., w XIX w. już w wielu państwach. Księgi k. są kapitalnym co gorsze kataster.
 • Ile lat PRZYLĄDKOWY KRAJ Ile lat na skrajnym pd. krańcu Afryki, odkryte w XV w. poprzez Portugalczyków, od 1652 kolonia hol., kolonizowana poprzez hol. chłopów, zwanych Burami. W 1806 porównaj kraj przylądkowy.
 • Kto to STANISŁAW KOPAŃSKI Kto to w wojsku pol. w Rosji, od 1918 w Wojsku Polskim walczył o Lwów i Wilno. Po kampanii wrześniowej we Francji. 1940 zorganizował Brygadę Strzelców Karpackich i porównanie kopański stanisław.
 • Kim był KANCELARIA Kim był administracji zajmująca się przygotowywaniem pism urzędowych i korespondencją i sporządzaniem dokumentacji związanej z działalnością określonej instytucji dlaczego kancelaria.
 • życiorys KREML życiorys nazwa twierdz budowanych w miastach ruskich. Kreml moskiewski powstał około 1156 jako siedziba książąt Moskwy, później carów ros. Rozbudowany w XV-XVII w jak lepiej kreml.
 • Kim jest RZYMSKA KURIA Kim jest wspomagających papieża w zarządzaniu Kościołem katol. na szczeblu centralnym. Na przykład przykładem ministerstw są kongregacje, trybunały mają kompetencje kiedy kuria rzymska.
 • Bohater POLSKI NARODOWY KOMITET Bohater Warszawie w XI 1914 skupiał polityków prorosyjskich. Kluczową postacią był R. Dmowski. Podjął on niewiele udaną próbę tworzenia oddziałów polskich po stronie od czego zależy komitet narodowy polski.
 • Czego dokonał SOLARNE KULTY Czego dokonał ustalenie różnych form czci oddawanej bóstwom słonecznym (solarnym), stanowiącym uosobienie siły kosmicznej identyfikowanej ze Słońcem na czym polega kulty solarne.
 • Kogo SOMALIJSKI KONFLIKT Kogo pomiędzy różnorodnymi skrzydłami opozycji, która w I 1991 obaliła dyktatora S. Barre. W celu przerwania krwawych walk wysłano korpus sił zbrojnych ONZ, który różnice konflikt somalijski.
 • Biografia MODIBO KEITA Biografia malijski działacz niepodl.; od 1960 prezydent niepodległego Mali; obalony wskutek zamachu stanu wady i zalety keita modibo.
 • Najważniejsze informacje KONFEDERACJA GENERALNA KRÓLESTWA POLSKIEGO Najważniejsze informacje w trakcie nadzwyczajnej sesji Sejmu Księstwa Warsz., z księciem A.K. Czartoryskim na czele, nawiązywała do staropolskich form ustrojowych; organem wykonawczym podobieństwa konfederacja generalna królestwa polskiego.
 • Ciekawostki KOSMAS Ciekawostki pierwszy kronikarz czes., duchowny, autor sięgającej czasów legendarnych Kroniki Czechów (zw. Kroniką Kosmasa); zawarł w niej wiadomości dotyczące Polski czemu kosmas.
 • Małżonek WIEDZA I KSIĄŻKA Małżonek w latach PRL wydawnictwo książkowe PZPR, powstałe w 1948; publikowało bardzo zróżnicowane tytuły od prac naukowych, poprzez popularne po literaturę piękną co gorsze "książka i wiedza".
 • Partner WSCHODNIA KWESTIA Partner ubiegłych wiekach regularnie na ustalenie problemów związanych z Bliskim Wsch., w tym zwł. kłopotów sprawianych poprzez słabość Turcji i politykę tego państwa porównaj kwestia wschodnia.
 • Ile lat KONKORDAT Ile lat pomiędzy Stolicą Apostolską jako podmiotem prawa międzynar. a danym krajem, regulująca relacje pomiędzy władzą świecką a czynnikami kościelnymi na jego porównanie konkordat.
 • Kto to KONSTYTUCJA Kto to zasadnicza regulująca podstawy ustroju państwa; pierwszą pisaną konstytucją na świecie była konstytucja amer. (1787), drugą - a pierwszą w Europie dlaczego konstytucja.
 • Kim był NARODOWY KONGRES Kim był polit. założona 1885 w Bombaju, prowadząca od 1906 walkę o emancypację i uwolnienie Indii od Brytyjczyków. Długoletnie wysiłki skończyły się sukcesem 15 VIII jak lepiej kongres narodowy.
 • życiorys KLASZTOR życiorys miejsce zamieszkiwania wspólnoty zakonnej rządzącej się jedną regułą, obejmuje kompleks budowli mieszkalnych, kultowych i gosp kiedy klasztor.
 • Kim jest KORONACJA Kim jest ceremonia przekazania władcy insygniów królewskich na symbol jego pozycji wobec poddanych i innych monarchów od czego zależy koronacja.
 • Bohater LEONID KRAWCZUK Bohater Od 1990 przewodniczacy Porady Najwyższej Ukraińskiej SRR, pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy od 1991 znalazł się w otwartym sporze z Rosją między innymi na czym polega krawczuk leonid.
 • Czego dokonał KAPITEL Czego dokonał głowica, najwyższa część kolumny albo filara, zdobiona, o różnych kształtach różnice kapitel.
 • Kogo NARODOWY KOMITET Kogo 1848, kierował ruchem pol. w Poznańskiem; ziemiańska prawica KN dążyła do uzyskania autonomii Poznańskiego, lewica zdecydowana na walkę o niepodległość wady i zalety komitet narodowy.
 • Biografia KRECIE NA KNOSSOS Biografia naszą erą siedziba władców wyspy, między innymi legendarnego Minosa, któremu przypisywano budowę wspaniałego pałacu, zw. także labiryntem kreteńskim. Ruiny podobieństwa knossos na krecie.
 • Najważniejsze informacje TADŻYCKI KONFLIKT Najważniejsze informacje byłej republice radz. po rozpadzie ZSRR pomiędzy postkomunistami i fundamentalistami islamskimi o władzę i wizję przyszłości tego państwie. Długookresowe walki czemu konflikt tadżycki.
 • Ciekawostki KRONPRINZ Ciekawostki tytuł następcy tronu w Prusach, od 1871 w Rzeszy Niem. i w Austrii (do 1918 co gorsze kronprinz.
 • Małżonek NARODOWA RADA KRAJOWA Małżonek komunistów w noc 31 XII 1943/1 I 1944 w Warszawie porada, do której wchodzili w okolicy PPR, ekipa Robotnicza PPS i lewicy ludowej. Przewodniczący B. Bierut porównaj krajowa rada narodowa.
 • Partner HUGO KOŁŁĄTAJ Partner filarów pol. oświecenia; reformator Akademii Krakowskiej; lider ekipy radykalnych publicystów (Kuźnica Kołłątajowska); w okresie Sejmu Wielkiego czołowy lider porównanie kołłątaj hugo.
 • Ile lat MIANOWSKIEGO IM KASA Ile lat wspierająca finansowo badania naukowe i działalność wydawniczą, powstała w Warszawie w 1881 z inicjatywy T. Chłapowskiego i H. Sienkiewicza; w nazwie dlaczego kasa im. mianowskiego.
 • Kto to WEWNĘTRZNEGO BEZPIECZEŃSTWA KORPUS Kto to podlegająca Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i MSW powołana w 1945 do zwalczania antykomunist. podziemia w pierwszych latach PRL. Rozwiązana w 1965 jak lepiej korpus bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Kim był ALBERT KAROL Kim był 1831) z dyn. sabaudzkiej; sprawował rządy absolutne, w 1848 ogłosił konstytucję; przegrał wojnę 1848-49 z Austrią ( bitwa pod Custozzą i Novarą); w skutku kiedy karol albert.
 • życiorys CYWILNEJ WALKI KIEROWNICTWO życiorys organizacja państwa pol. powołana w XII 1942 poprzez S. Korbońskiego celem utrzymywania właściwej postawy społeczeństwa wobec okupanta. Zorganizowała między od czego zależy kierownictwo walki cywilnej.
 • Kim jest JOHN KEYNES Kim jest angielskiego: głośny dzięki książce Ekonomiczne skutki pokoju (1919), gdzie skrytykował rozwiązania przyjęte na paryskiej konferencji pokojowej twierdząc, Iż na czym polega keynes john.
 • Bohater KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, PSEUD. BOGDAN BOLESŁAWITA Bohater działacz polit.; 1830 uczestnik konspiracji przedpowstaniowej, w latach 1830-32 więziony; w 1841-52 wydawał Atheneum ; 1859-62 red. Gazety Codziennej w różnice kraszewski józef ignacy, pseud. bogdan bolesławita.
 • Czego dokonał KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ Czego dokonał pol. ludności zaboru prus. powołana w XI 1918 początkowo w składzie: ks. S. Adamski, W. Korfanty, A. Poszwiński, w grudniu rozszerzony. Chciał oderwania od wady i zalety komisariat naczelnej rady ludowej.
 • Kogo STEFANOVIĆ VUK KARADŽIĆ Kogo serb. językoznawca i etnograf, artysta współcz. serb.-chorw. języka literackiego wprowadzonego około 1850 podobieństwa karadžić vuk stefanović.
 • Biografia CYPRYJSKI KONFLIKT Biografia władzę na Cyprze pomiędzy ludnością gr. (około 80%) i turecką (około 20%), który doprowadził do interwencji wojsk tur. w 1975 i z powodu podziału wyspy na dwa czemu konflikt cypryjski.
 • Najważniejsze informacje KOSOWO Najważniejsze informacje zach. Serbii. Teren związany z najwcześniejszymi dziejami państwa serbskiego. Po 1389 w granicach Turcji. Od XVIII w. region intensywnie zasiedlany poprzez co gorsze kosowo.
 • Ciekawostki MARCIN KASPRZAK Ciekawostki drukarz; współzałożyciel II Proletariatu, w 1890 współorganizator pierwszego obchodu 1 maja w Warszawie, w latach 1896-97 działacz PPS w zaborze prus., od 1904 porównaj kasprzak marcin.
 • Małżonek KOLUMB KRZYSZTOF WŁ. CRISTOFORO COLOMBO, HISZP. CRISTOBAL COLON Małżonek w służbie hiszp. 12 X 1492 dopłynął do wysp Bahama. W następnych wyprawach (1493-1496 i 1498-1500) zbadał wybrzeża Ameryki Pd., a w IV wyprawie (1502-1504 porównanie kolumb krzysztof wł. cristoforo colombo, hiszp. cristobal colon.
 • Partner WIELKI KONSTANTYN Partner początkowo współrządził z Licyniuszem (władcą wsch. części), lecz po pokonaniu go w 324 stał się jedynowładcą. W 313 wprowadził tolerancję wobec dlaczego konstantyn wielki.
 • Ile lat SUDAŃSKI KONFLIKT Ile lat Sudanie na tle nieustannych sporów islamskiej pn. państwie z chrześcijańskim i animistycznym pd. W obawie przed islamizacją na pd. państwie nieustannie toczy jak lepiej konflikt sudański.
 • Kto to KĘTRZYŃSKI WOJCIECH, PIERWOTNIE ADALBERT VON WINKLER Kto to dziennikarz; pochodził ze zniemczonej rodziny wywodzącej się ze szlachty pol.; od 1859 studiował w Królewcu; w 1863 wspierał stworzenie, za co był więziony kiedy kętrzyński wojciech, pierwotnie adalbert von winkler.
 • Kim był BOŻE KRÓLESTWO Kim był Nowego Testamentu, głosząca, Iż w momencie pojawienia się Jezusa Chrystusa dokonało się zwycięstwo nad szatanem i zaczął się czas panowania Boga, a więc K.B od czego zależy królestwo boże.
 • życiorys ŁYSY II KAROL życiorys władca zachodniofrankijski od 843 ( traktat z Verdun), z dyn. Karolingów, syn Ludwika Pobożnego, od 876 również władca Italii, a przedtem (875) cesarz rzym na czym polega karol ii łysy.
 • Kim jest KOMOROWSKI TADEUSZ, PSEUD. BÓR Kim jest od 1918 w Wojsku Polskim. Od 1939 w konspiracji wojsk.; 1943-44 dowódca AK, również w trakcie stworzenia warsz. We IX 1944 mianowany naczelnym wodzem różnice komorowski tadeusz, pseud. bór.
 • Bohater MICHAŁ KAJKA Bohater mazurski pisarz ludowy, z zawodu cieśla. Publikował zwł. w gazetach pol. zaboru prus. Obrońca języka pol., działacz regionalny w Prusach Wsch wady i zalety kajka michał.
 • Czego dokonał KARTEL Czego dokonał zrzeszenie samodzielnych przedsiębiorców danej branży, przeważnie w celu określenia min. cen zbytu swoich towarów, ewentualnie podziału rynków. Szczególnie podobieństwa kartel.
 • Kogo PRUSKA KONSTYTUCJA Kogo 31 I poprzez Fryderyka Wilhelma IV; ograniczała uprawnienia sejmu, a wzmacniała władzę króla, potwierdzała równość obywateli wobec prawa i likwidowała czemu konstytucja pruska.
 • Biografia VI KAROL Biografia cesarz z dyn. Habsburgów od 1711; kandydat do tronu hiszp. (1701-14), uzyskał posiadłości we Włoszech i Niderlandy Hiszp. Nie mając męskiego następcy co gorsze karol vi.
 • Najważniejsze informacje MIEJSKI KOMITET Najważniejsze informacje kierownictwo obozu Czerwonych zawiązane w X 1861 w Warszawie z inicjatywy A. Korzeniowskiego, w poł. 1862 przekształciło się w Komitet Centralny Narodowy porównaj komitet miejski.
 • Ciekawostki BOŚNIACKI KRYZYS Ciekawostki kryzysowi międzynar. spowodowanemu poprzez anektowanie w 1908 poprzez Austro-Węgry okupowanych poprzez nie od 1878, lecz oficjalnie nadal należących do Turcji porównanie kryzys bośniacki.
 • Małżonek KOMANDOR KOMTUR Małżonek w zakonach rycerskich zwierzchnik domu zakonnego, a w dalszym ciągu okręgu (komturii) w zakładanych poprzez nie krajach dlaczego komtur, komandor.
 • Partner MIKOŁAJ KOPERNIK Partner astronom, doktor. Torunianin. Kanonik kapituły warmińskiej. Jego dzieło O obrotach sfer niebieskich (1543), zawierające teorię heliocentryczną, doprowadziło do jak lepiej kopernik mikołaj.
 • Ile lat STANISŁAW KUNICKI Ile lat czł. Narodnej Woli i I Proletariatu; działał w Petersburgu, Warszawie i Paryżu; IX 1883-VII 1884 lider partii; zwolennik akcji terrorystycznych wobec tajnej kiedy kunicki stanisław.
 • Kto to KOMNENOWIE Kto to dynastia panująca w cesarstwie bizant. w latach 1057-59 i 1081-1185 od czego zależy komnenowie.
 • Kim był KAPITUŁA Kim był wspólnota duchownych przy katedrze albo kolegiacie, tak zwany kanoników, którzy zobowiązani byli do wspólnych modlitw i utrzymywali się z majątku kościelnego na czym polega kapituła.
 • życiorys STEFANA ŚW KORONA życiorys korona królów węg. Nazwą K.św.S. określano państwa składające się na hist. królestwo węg. (Banat, Chorwacja, Dalmacja, Siedmiogród, Słowacja, Węgry zgodne różnice korona św. stefana.
 • Kim jest CZECZEŃSKI KONFLIKT Kim jest niepodległość Czeczenii, dawnej republiki autonomicznej w ramach ZSRR. Gen. Dżochar Dudajew, od października 1991 prezydent Czeczenii, dążył do pełnego wady i zalety konflikt czeczeński.
 • Bohater HAITAŃSKI KRYZYS Bohater międzynar. presja dyplomatyczna pod kierunkiem USA w celu przywrócenia legalnych władz Haiti (prezydenta J.B. Aristida) obalonych poprzez juntę wojskową podobieństwa kryzys haitański.
 • Czego dokonał KOPIA Czego dokonał średniow. poprzez jazdę do pchnięcia przeciwnika, wyparła podobną do niej, ale zdecydowanie krótszą włócznię; w Polsce udoskonalona k. stosowana była do końca czemu kopia.
 • Kogo KAMPANIA BAŁKAŃSKA W II WOJNIE ŚWIAT. Kogo walk toczonych wiosną 1941 poprzez Niemcy i Włochy z Jugosławią i Grecją. Wobec niepowodzeń Włoch, które 28 X 1940 zaatakowały Grecję prowokując pomoc z co gorsze kampania bałkańska w ii wojnie świat..
 • Biografia AUSTRIACKA KONSTYTUCJA Biografia pod naciskiem wydarzeń rewolucji 25 IV poprzez cesarza Ferdynanda I; gwarantowała równość wobec prawa, wolność osobistą, prasy, zgromadzeń i stowarzyszeń porównaj konstytucja austriacka.
 • Najważniejsze informacje KARBONARYZM Najważniejsze informacje w Europie w 1 poł. XIX w. skierowany przeciwko absolutyzmowi; nazwa pochodzi od wypalaczy węgla (wł. carbo) drzewnego, którzy udzielali schronienia zbiegom porównanie karbonaryzm.
 • Ciekawostki WOJENNY KOMUNIZM Ciekawostki użytkowana w Rosji radz. w okresie wojny domowej i interwencji obcej 1918-21. Zakładała pełną mobilizację środków ludności dla wojny, czyli: obligatoryjne dlaczego komunizm wojenny.
 • Małżonek JAN KIEPURA Małżonek śpiewak. Już 1926 rozpoczął karierę międzynar. w Europie, później także Ameryce, gdzie 1938-42 występował w Metropolitan Opera (Nowy Jork). Idealny jako tenor jak lepiej kiepura jan.
 • Partner DEMOKRATYCZNY LIBERALNO KONGRES Partner w 1990 poprzez środowisko gdańskich liberałów skupionych wokół J. K. Bieleckiego i D. Tuska. W 1994 KLD połączył się z UD, tworząc razem Unię Wolności kiedy kongres liberalno-demokratyczny.
 • Ile lat VACLAV KLAUS Ile lat premier Czech 1 I 1993-97, przywódca Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS). Znany jako znakomity ekonomista zapewnił w pierwszych latach rządów stabilność od czego zależy klaus vaclav.
 • Kto to PRZYSIĘGOWY KRYZYS Kto to spowodowanego odmową Piłsudskiego, a za jego odpowiednikiem większości żołnierzy I i III Brygady Legionów Polskich, złożenia przysięgi na wierność cesarzom na czym polega kryzys przysięgowy.
 • Kim był KONSTANTYNOPOL Kim był Konstantyna, założone w 330 n.e. poprzez cesarza Konstantyna Wielkiego nad Bosforem w miejscu dawnej kolonii gr. ( Bizancjum). Stało się stolicą całego różnice konstantynopol.
 • życiorys KAJETAN KOŹMIAN życiorys konserwatywny; w insurekcji 1794 sekr. Komisji Porządkowej woj. lubelskiego, potem wysoki urzędnik w Księstwie Warsz. i Królestwie Pol.; od 1829 senator wady i zalety koźmian kajetan.
 • Kim jest KIAUCZOU Kim jest Chinach u nasady półwyspu Szantung zajęta w 1897, gdzie największą wartość miał port Tsingtao. Niemcy rozbudowali go na bazę swej eskadry dalekowschodniej podobieństwa kiauczou.
 • Bohater URHO KEKKONEN Bohater polityk fiński, 1950-56 premier (z przerwami), 1956-81 prezydent Finlandii, gospodarz konferencji KBWE. Zwolennik aktywnej neutralności swego państwie czemu kekkonen urho.
 • Czego dokonał APOLLO KORZENIOWSKI Czego dokonał pisarz; tata J. Conrada; w 1861 działał w ruchu spiskowym w Warszawie, czł. Kom. Miejskiego, związany z Czerwonymi; aresztowany i zesłany w 1862 w głąb Rosji co gorsze korzeniowski apollo.
 • Kogo TADEUSZ KUTRZEBA Kogo oficer austr., od 1918 w wojsku polskim. W wojnie 1920 szef sztabów na początku dywizji, później armii i frontu. W dalszym ciągu wykładowca Wyższej Szkoły porównaj kutrzeba tadeusz.
 • Biografia WYBORCZE KURIE Biografia w prawie wyborczym nie wszystkich krajów, zwł. w XIX w., mające zapewnić uprzywilejowanie szlacheckich wyborców i zagwarantować im nawet przy powszechnym porównanie kurie wyborcze.
 • Najważniejsze informacje MUSTAFA KARA Najważniejsze informacje od 1676). Kierował wojnami Turcji od 1677. W 1683 przystąpił do oblężenia Wiednia, pokonany poprzez wojska, które przyszły na odsiecz miastu, został stracony dlaczego kara mustafa.
 • Ciekawostki ROLNICTWA KOLEKTYWIZACJA Ciekawostki oznaczająca przymusowe tworzenie od 1928 kołchozów , a więc spółdzielni produkcyjnych, i sowchozów , a więc państwowych gospodarstw rolnych, jako jak lepiej kolektywizacja rolnictwa.
 • Małżonek WŁOSKIE KRÓLESTWO Małżonek Napoleona I na pocz. 1805 z dawnej Republiki Włoskiej wskutek traktatu pokojowego, zawartego w Preszburgu (dziś Bratysława); w XII 1805 do Królestwa Wł kiedy królestwo włoskie.
 • Partner POLSKIEGO KRÓLESTWA KORONA Partner po przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego, ustalenie państwa pol.; zawierało ono w sobie postulat nienaruszalności terytorialnej i pełnego zjednoczenia ziem od czego zależy korona królestwa polskiego.
 • Ile lat KARIATYDA Ile lat podpora w kształcie posągu kobiety, użytkowana w budownictwie stylu jońskiego. W najwyższym stopniu znane k. występują w Delfach i w Atenach na Akropolu, w na czym polega kariatyda.
 • Kto to VII KAROL Kto to 1422, z dynastii Walezjuszów. W 1420 został wydziedziczony z następstwa tronu na mocy traktatu w Troyes zawartego pomiędzy jego umysłowo chorym ojcem Karolem różnice karol vii.
 • Kim był KATORGA Kim był pracy i osiedlenia w wyznaczonych miejscach; stosowano ją w Rosji carskiej wobec więźniów polit. i kryminalnych; połączona z zesłaniem na Sybir; w Królestwie wady i zalety katorga.
 • życiorys NARODOWY CENTRALNY KOMITET życiorys kierownictwo obozu Czerwonych, wyłonione w V 1862 z Komitetu Miejskiego; prowadził przygotowania do stworzenia: rozbudował organizację konspiracyjną, wyznaczył podobieństwa komitet centralny narodowy.
 • Kim jest KOLEGIATA Kim jest w katolicyzmie kościół nie będący katedrą, przy którym zbiera się zebranie (kolegium) kanoników - członków kapituły czemu kolegiata.
 • Bohater JAN KILIŃSKI Bohater mieszczan warsz. w trakcie stworzenia kościuszkowskiego 1794, odegrał istotną rolę w startowym okresie insurekcji w Warszawie (17-18 IV 1794), czł. Porady co gorsze kiliński jan.
 • Czego dokonał KURLANDIA Czego dokonał Inflanty. Do 1561 w kraju zakonu kawalerów mieczowych, od jego sekularyzacji 1561 księstwo lenne Polski. 1795 wcielona do Rosji. Po 1918 i aktualnie część porównaj kurlandia.
 • Kogo KRÓLEWSZCZYZNY Kogo dobra ziemskie należące do króla. Oddawanie k. magnaterii w dzierżawę albo darowiznę wzbudziło opór średniej szlachty ( ruch egzekucyjny) z racji na porównanie królewszczyzny.
 • Biografia KONSULAT Biografia Francji w latach1799-1804, po zamachu 18 brumaire'a, charakteryzująca się mocną władzą wykonawczą sprawowaną poprzez pierwszego konsula ( Napoleon Bonaparte dlaczego konsulat.
 • Najważniejsze informacje TRANSSYBERYJSKA KOLEJ Najważniejsze informacje linia kolejowa mająca połączyć Moskwę z Oceanem Spokojnym, otworzyć nowe możliwości handlu z Chinami i strefą Pacyfiku, a również pozwolić na większą jak lepiej kolej transsyberyjska.
 • Ciekawostki SPRAWIEDLIWY KAZIMIERZ Ciekawostki od 1173, krakowski od 1177, mazowiecki i kujawski od 1186, z rodu Piastów, syn Bolesława Krzywoustego. Tron krakowski zawdzięczał możnym małopolskim, którzy kiedy kazimierz sprawiedliwy.
 • Małżonek KAMBODŻA Małżonek Azji, od 1867 protektorat franc., odzyskanie niepodległości w 1953. W latach 1975-79 państwo ten padł ofiarą ludobójczej totalitarnej dyktatury Czerwonych od czego zależy kambodża.
 • Partner ALEKSIEJEWICZ PIETR KROPOTKIN Partner teoretyk anarchizmu komunistycznego, geograf. W młodości jako oficer badał Syberię. Później pod wpływem M. Bakunina i narodników. Od 1876 na emigracji na czym polega kropotkin pietr aleksiejewicz.
 • Ile lat KNIAŹ Ile lat średniow. tytuł księcia na Litwie i Rusi różnice kniaź.
 • Kto to LAJOS KOSSUTH Kto to stworzenia węg. przeciw Habsburgom 1848-49, dziennikarz, prawnik; po wybuchu rewolucji min. finansów, potem na czele Kom. Obrony Nar., kluczowy organizator wady i zalety kossuth lajos.
 • Kim był RADOMSKA KONFEDERACJA Kim był inspiracji posła carskiego w Warszawie N. Repnina poprzez katol. szlachtę w 1767 po fiasku konfederacji dysydenckich w Słucku i Toruniu. Na jej czele stanął podobieństwa konfederacja radomska.
 • życiorys MEDYCEJSKA KATARZYNA życiorys Henryka II, po jego Zgonu z uwagi na małoletniość synów odgrywała najważniejszą rolę w polityce państwa. Inspiratorka rzezi w noc św. Bartłomieja czemu katarzyna medycejska.
 • Kim jest KATON STARSZY, ZW. TEŻ CENZOR Kim jest mówca i poeta, zacięty wróg Kartaginy (z wyjątkiem tematu, każde z przemówień w senacie kończył słynnym: a oprócz tego uważam, Iż Kartaginę należy zniszczyć co gorsze katon starszy, zw. też cenzor.
 • Bohater CHŁOPSKIEJ SAMOOBRONY KOMITET Bohater władzy PZRR lokalne komitety na wsi powstające po 1978 na tle obaw przed zapowiadanym socjalistycznym przeobrażeniem wsi i stałym utrudnianiem wznoszenia porównaj komitet samoobrony chłopskiej.
 • Czego dokonał KARL KAUTSKY Czego dokonał teoretyk socjalist., dziennikarz. Kluczowy autor tak zwany programu erfurckiego (1891) niem. socjaldemokracji, wyrzekał się metod rewolucyjnych na rzecz walki porównanie kautsky karl.
 • Kogo KSZATRIOWIE Kogo warna (u nie wszystkich autorów kasta) w dawnych Indiach, druga po braminach; wojownicy dlaczego kszatriowie.
 • Biografia MARIAN KRZAKLEWSKI Biografia i polit., przew. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność nieprzerwanie od 1991; lider AWS, współtwórca rządu J. Buzka. Po wyborach 1997 szef klubu parlamentarnego jak lepiej krzaklewski marian.
 • Najważniejsze informacje KUKULLA Najważniejsze informacje zakonny płaszcz z fałdami i szerokimi rękawami stosowany poprzez benedyktynów; także kaptur kiedy kukulla.
 • Ciekawostki GEORG KURT KIESINGER Ciekawostki kanclerz RFN w latach 1966-69. Stał na czele rządu tak zwany ogromnej koalicji CDU/CSU i SPD. Jako szef rządu osiągnął stabilizację ekonomiczną i poprawę od czego zależy kiesinger kurt georg.
 • Małżonek KGB Małżonek Bezpieczeństwa Państwowego w ZSRR, radz. służba szczególna obejmująca funkcje policji polit., wywiadu i kontrwywiadu, wyodrębniona z innych służb 13 III 1954 na czym polega kgb.
 • Partner A KONWENT Partner sekretna organizacja piłsudczyków kierująca jego zwolennikami po aresztowaniu J. Piłsudskiego poprzez Niemców w VII 1917 różnice konwent a.
 • Ile lat I KAROL Ile lat Szkocji od 1625 (dyn. Stuartów). Wzorem ojca Jakuba I zmierzał do wzmocnienia władzy władca., na podstawie Kościele anglikańskim i wprowadzanych bez zgody wady i zalety karol i.
 • Kto to AUGUSTYN KORDECKI Kto to paulinów na Jasnej Górze. W okresie potopu bronił klasztoru przed wojskami szwedz. Autor pamiętnika opisującego obronę klasztoru (Nova Gigantomachia podobieństwa kordecki augustyn.
 • Kim był WINCENTY KRASIŃSKI Kim był Zygmunta; dow. pułku szwoleżerów pol. gwardii Napoleona, uczestnik kampanii napoleońskich; wyróżnił się w bitwie pod Wagram; od 1814 gen. dywizji; po abdykacji czemu krasiński wincenty.
 • życiorys ROBERT KENNEDY życiorys partii demokratycznej, brat J. F. Kennedy'ego, prokurator generalny 1961-64, kandydat na prezydenta USA w 1968, zginął w zamachu w trakcie kampanii wyborczej co gorsze kennedy robert.
 • Kim jest KAZUISTYKA Kim jest sposób ustalania regulaminów prawa polegająca na przewidywaniu szczegółowych wypadków, a nie podawaniu ogólnych zasad postępowania porównaj kazuistyka.
 • Bohater STEFCZYKA KASY Bohater spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe; pierwsza została zał. w 1890 w Czernichowie pod Krakowem poprzez Franciszka Stefczyka (po jego Zgonu w 1924 kasy te porównanie kasy stefczyka.
 • Czego dokonał MICHAIŁ KUTUZOW Czego dokonał znakomity dowódca; po przegranej w bitwie pod Austerlitz odsunięty od dowodzenia; w 1811 dowodził w wojnie z Turcją; w wojnie z Napoleonem 1812 dlaczego kutuzow michaił.
 • Kogo PRUSKA KONSTYTUCJA Kogo 5 XII poprzez Fryderyka Wilhelma IV; utrzymywała formułę władzy władca. wywodzącej się z łaski Bożej ; gwarantowała równość wobec prawa, wolność osobistą jak lepiej konstytucja pruska.
 • Biografia IMMANUEL KANT Biografia najwybitniejszych filozofów Europy nowoż. Artysta kierunku zw. krytycyzmem teoriopoznawczym. Główne prace Krytyka czystego rozumu, Uzasadnienie metafizyki kiedy kant immanuel.
 • Najważniejsze informacje KARDYNAŁ Najważniejsze informacje dostojnik Kościoła katol. Od 1059 kolegium kardynałów wybiera papieża od czego zależy kardynał.
 • Ciekawostki SUDERMAŃSKI IX KAROL Ciekawostki brat Eryka XIV i Jana III. Od 1592 regent w Szwecji. Lider opozycji protestanckiej przeciw rządom w tym państwie katolika Zygmunta III. W 1599 sejm szwedz na czym polega karol ix sudermański.
 • Małżonek RZESZY III KAPITULACJA Małżonek początku 7 V 1945 w kwaterze głównej gen. D. Eisenhowera w Reims, później 8 V 1945 w kwaterze gen. G. Żukowa w Berlinie, w obecności przedstawicieli USA, W różnice kapitulacja iii rzeszy.
 • Partner ROBOTNICZEGO SAMORZĄDU KONFERENCJE Partner inicjatywy władz PRL, w teorii mające współzarządzać fabrykami, obejmowały poza członkami porady robotn. również przedstawicieli porady zakładowej wady i zalety konferencje samorządu robotniczego.
 • Ile lat KLISTENES KLEISTENES KLEJSTENES Ile lat artysta demokracji ateńskiej, autor reform z 508/507 przed naszą erą Na miejsce dawnego podziału rodowego wprowadził podział państwie na 10 jednostek podobieństwa klejstenes, kleistenes, klistenes.
 • Kto to KOMPANIA Kto to w. oddział żołnierzy o różnej liczebności oferujący swe usługi walczącym stronom; 2. od XVI w. do dziś pododdział wojska liczący 70-300 ludzi czemu kompania.
 • Kim był LOTARYŃSKI KAROL Kim był wódz austr., kandydat do tronu pol. w 1669 i 1674; ożeniony z wdową po Michale Korybucie Wiśniowieckim Eleonorą Marią Habsburg. Podkomendny Jana III co gorsze karol lotaryński.
 • życiorys JAPONII KAPITULACJA życiorys podpisana 2 IX 1945 na okręcie liniowym Missouri w Zat. Tokijskiej porównaj kapitulacja japonii.
 • Kim jest KOLOSEUM Kim jest staroż. amfiteatru wzniesionego w Rzymie w 80 n.e. poprzez cesarzy z dyn. Flawiuszów (stąd zw. także Amfiteatrem Flawiuszów). Wspaniała budowla, której ruiny porównanie koloseum.
 • Bohater STANISŁAW KANIA Bohater od 1945 w PPR, a w dalszym ciągu w PZPR. Pracownik aparatu partyjnego wysokiego szczebla. W 1980/81 jako I sekr. KC PZPR dążył do pokojowego rozwiązania dlaczego kania stanisław.
 • Czego dokonał PAWEŁ KOTZEBUE Czego dokonał namiestnika F. Berga w latach 1874-80 pierwszy generał-gubernator Królestwa Pol.; przeprowadził likwidację Kościoła unickiego (greckokatolickiego), w 1875 jak lepiej kotzebue paweł.
 • Kogo POROZUMIEWAWCZA KOMISJA KRAJOWA Kogo działała od chwili utworzenia centralnych władz NSZZ Solidarność 17 IX 1980 jako najwyższy organ związku z L. Wałęsą na czele kiedy krajowa komisja porozumiewawcza.
 • Biografia KARTA Biografia czasopismo wychodzące w latach 1982-90 poza cenzurą, później na mocy prawa, przeznaczone historii najnowszej Polski i Kresom Wschodnim od czego zależy "karta".
 • Najważniejsze informacje KOMITET DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI Najważniejsze informacje centralny organ administracji państwowej powołany w latach PRL do kontroli i kierowania wymienionymi mediami. Po 1993 ostatecznie zlikwidowany na czym polega komitet do spraw radia i telewizji.
 • Ciekawostki BIAFRAŃSKI KONFLIKT Ciekawostki Nigerii w latach 1967-70 spowodowana próbą secesji najbogatszej w ropę naftową wsch. części Nigerii. Zamieszkujące ten obszar plemię Ibo ogłaszając secesję różnice konflikt biafrański.
 • Małżonek B LEW KAMIENIEW Małżonek bliski współpracownik Lenina po rewolucji październikowej. Po jego Zgonu członek ekipy opozycji wobec Stalina, w 1927 usunięty ze stanowisk, po 1934 wady i zalety kamieniew lew b..
 • Partner KLAN KLUX KU Partner organizacja terrorystyczna, zał. w 1866 na Południu USA, celem zastraszenia Murzynów, by nie korzystali z nadanych im poprawkami do konstytucji praw podobieństwa ku-klux-klan.
 • Ile lat HELLENISTYCZNA KULTURA Ile lat stopienia się w jedno przedmiotów kultury gr. i kultur wsch. w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego i osadnictwa gr. na terenach monarchii hellenistycznych czemu kultura hellenistyczna.
 • Kto to KONSEKRACJA Kto to poświęcenie jakiegoś przedmiotu do celów rel. w myśl, Iż staje się on czymś świętym, uobecniającym rzeczywistość nadprzyrodzoną; również udzielenie święceń co gorsze konsekracja.
 • Kim był KUBAŃSKI KRYZYS Kim był USA i ZSRR w skutku zainstalowania radz. rakiet w regionie Kuby. Wobec stanowczej postawy prez. USA J.F. Kennedy'ego i uporu przywódcy ZSRR N.S. Chruszczowa porównaj kryzys kubański.
 • życiorys KLUCZ życiorys w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. kompleks dóbr ziemskich składający się z wielu folwarków i mający swoją administrację porównanie klucz.
 • Kim jest UPRZYWILEJOWANIA NAJWYŻSZEGO KLAUZULA Kim jest że każda z umawiających się stron korzysta ze wszystkich uprawnień nadanych poprzez dany państwo innym krajom trzecim. Zobowiązanie do honorowania udogodnień dlaczego klauzula najwyższego uprzywilejowania.
 • Bohater SPOŁECZNA NAUKA KATOLICKA Bohater ocen zjawisk życia społ. wynikających z Ewangelii; formalnie zapoczątkowana w XIX w. zwł. od papieskiej encykliki Rerum novarum z 15 V 1891, a oparta na jak lepiej katolicka nauka społeczna.
 • Czego dokonał BEHEMA BALTAZARA KODEKS Czego dokonał zawierająca odpisy praw i przywilejów miasta Krakowa, ustaw cechowych i tak dalej, ofiarowana w 1505 radzie miejskiej w Krakowie poprzez notariusza i pisarza kiedy kodeks baltazara behema.
 • Kogo KORPORACJONIZM Kogo polit. związana z edukacją społ. Kościoła, budująca ustrój na prawnie zorganizowanych ekipach zawodowych, w ramach których występują razem pracodawcy i od czego zależy korporacjonizm.
 • Biografia KOLONOWIE Biografia rzym. dzierżawcy gruntów, początkowo wolni, a od 332 n.e. przypisani do ziemi. W II i III w. n.e. stali się dominującą warstwą w rolnictwie cesarstwa, w jej na czym polega kolonowie.
 • Najważniejsze informacje KOCZOWNICY Najważniejsze informacje ekipy ludności (plemiona) prowadzące wędrowny tryb życia różnice koczownicy.
 • Ciekawostki GYORGY KLAPKA Ciekawostki węg. gen., uczestnik rewolucji 1848-49 (dowodził obroną Komarna), potem na emigracji wady i zalety klapka gyorgy.
 • Małżonek POLSKIEGO KRÓLESTWA KONSTYTUCJA Małżonek 27 XI 1815 poprzez Aleksandra I; Królestwo Pol. powiązane było unią personalną z Rosją, pełna władza należała do cara jako króla pol., a w trakcie jego podobieństwa konstytucja królestwa polskiego.
 • Partner JOMO KENYATTA Partner 1964, zwolennik polityki prozachodniej i antykomunistycznej. Prowadził politykę pojednania z białą ludnością i Azjatami, wykazując spore umiarkowanie w czemu kenyatta jomo.
 • Ile lat KONWENCJA Ile lat albo wielostronna, dotycząca ściśle ustalonych spraw - konsularnych, handlowych; na przykład haska konwencja 1907 w kwestii pokojowego załatwiania sporów co gorsze konwencja.
 • Kto to AUSTRIACKA KONSTYTUCJA Kto to 4 II poprzez cesarza Franciszka Józefa I; potwierdzała zasady konstytucji z 1848, lecz ograniczała kompetencje parlamentu; 31 XII 1851 uchylona porównaj konstytucja austriacka.
 • Kim był ROBOTNIKÓW OBRONY KOMITET Kim był poprzez 14 osób, które ogłosiły Apel do społeczeństwa i władz PRL domagając się amnestii dla uczestników wydarzeń czerwcowych 1976, przywrócenia do pracy porównanie komitet obrony robotników.
 • życiorys LUKSEMBURSKI IV KAROL życiorys od 1346, cesarz od 1355, z dyn. Luksemburgów. Założył uniw. praski (1348). Od Kazimierza Wielkiego uzyskał zrzeczenie się praw do Śląska na mocy pokoju w dlaczego karol iv luksemburski.
 • Kim jest KATARZYNA II, KSIĘŻNA ZOFIA AUGUSTA VON ANHALT-ZERBST Kim jest Żona następcy tronu w Rosji w. ks. Piotra (od 1745). Dokonała w 1762 zamachu stanu usuwając męża. Przeprowadziła sporo reform w pierwszej kolejności w jak lepiej katarzyna ii, księżna zofia augusta von anhalt-zerbst.
 • Bohater KASZTELAN Bohater Polsce XII-XIII w. urzędnik panującego o władzy adm. (między innymi ściągał podatki), wojsk. i sądowniczej, któremu powierzono zarząd nad grodem i związanym z kiedy kasztelan.
 • Czego dokonał KATAKUMBY Czego dokonał Rzymie, mechanizm podziemnych korytarzy, pierwotnie zbudowanych do celów militarnych, potem przydzielonych na cmentarze wczesnochrześcijańskie. Groby wykuwano od czego zależy katakumby.
 • Kogo ALGIERSKI KRYZYS Kogo Algierii wywołany zwycięstwem wyborczym fundamentalistów islamskich 26 XII 1991. W obawie przed rewolucją islamską po przejęciu władzy poprzez zwycięskich na czym polega kryzys algierski.
 • Biografia KONTESTACJA Biografia demonstracyjny sprzeciw na przykład młodzieży w 1968 wobec dotychczasowych form życia publicznego Europy Zach różnice kontestacja.
 • Najważniejsze informacje KONSUL Najważniejsze informacje najwyższy urzędnik w dobie republiki wybierany od momentu wypędzenia królów (509 przed naszą erą). Powoływano dwóch konsulów, początkowo sprawowali wady i zalety konsul.
 • Ciekawostki WAZA FERDYNAND KAROL Ciekawostki Wazy i Konstancji Habsburżanki, bp wrocławski od 1625. W 1648 kandydat księcia Jeremiego Wiśniowieckiego na tron Polski. Zrezygnował umożliwiając wybór brata podobieństwa karol ferdynand waza.
 • Małżonek KREOL Małżonek potomek kolonizatorów gł. hiszp. i portug. i franc. urodzony w Ameryce Pd. albo na pd. Stanów Zjedn czemu kreol.
 • Partner IGNACY KRASICKI Partner 1766, arcybp gnieźnieński od 1795, pisarz, dziennikarz, współtwórca gazety Monitor . Książę pisarzy polskiego oświecenia, krytyk sarmatyzmu, pisał bajki co gorsze krasicki ignacy.
 • Ile lat KAPŁANI Ile lat w społeczeństwie wymagania kultowe na stałe. W staroż. Egipcie wyłonili się z urzędników, służyli konkretnemu bóstwu albo świątyni, nie stając się osobną porównaj kapłani.
 • Kto to ŁAZAR KAGANOWICZ Kto to polityk radz. blisko współpracujący ze Stalinem w momencie ogromnych czystek w ZSRR. Po jego Zgonu odsunięty od władzy i wysłany na emeryturę w 1961 porównanie kaganowicz łazar.
 • Kim był KRYZYS GOSPODARCZY W POLSCE Kim był Kryzys dotarł do Polski pod koniec 1929. Dla Polski specyficzny był spadek zwł. cen artykułów rolnych o 50-70%. W przemyśle produkcja spadła w 1932 do 63 dlaczego kryzys gospodarczy w polsce.
 • życiorys KORDELIERZY życiorys założony w 1790 poprzez G. Dantona, J.P. Marata, C. Desmoulinsa, J.R. Heberta oficjalnie pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela; w 1792 jak lepiej kordelierzy.
 • Kim jest KAHAŁ Kim jest gmina żyd. spełniająca tradycyjnie zarówno funkcje rel., jak i adm. w relacji do społeczności żyd kiedy kahał.
 • Bohater SARDYNII KRÓLESTWO Bohater dzięki oddaniu poprzez Austrię wyspy Sardynii dyn. sabaudzkiej, w latach 1799-1814 przyłączone do Francji, od kongresu wiedeńskiego (1815) znów niezależne kraj od czego zależy królestwo sardynii.
 • Czego dokonał KAPER Czego dokonał W XVI-XVIII w. w Europie kapitan okrętu, który opierając się na wydanego poprzez władze swojego państwie listu kaperskiego zwalczał żeglugę nieprzyjaciela w na czym polega kaper.
 • Kogo KOSMOPOLITYZM Kogo postawa uznająca, Iż ojczyzną człowieka jest cały świat, charakteryzująca się biernym stosunkiem do tradycji i kultury nar różnice kosmopolityzm.
 • Biografia KONCYLIARYZM Biografia w chrześcijaństwie zach. pogląd o wyższości władzy soboru nad papiestwem, wiodący nurt reformy Kościoła w dobie schizmy zach wady i zalety koncyliaryzm.
 • Najważniejsze informacje UMARŁYCH KSIĘGA Najważniejsze informacje zapisany na papirusie zestaw formuł modlitewnych i magicznych, znajdowany w grobach staroż. Egipcjan, mający pomóc zmarłemu odnaleźć się w zaświatach (na podobieństwa "księga umarłych".
 • Ciekawostki CZESŁAW KISZCZAK Ciekawostki komunist. W wojsku od 1945 do 1981, między innymi szef wywiadu wojskowego. W stanie wojennym do 1990 min. spraw wewn.; 1989-90 wicepremier. W III RP obciążany czemu kiszczak czesław.
 • Małżonek KRÓLÓW KRÓL Małżonek tytuł staroż. władców Persji co gorsze "król królów".
 • Partner II KAROL Partner Irlandii i Szkocji od 1660, syn Karola I. Pomimo poparcia poprzez Szkotów (1649 koronowany królem Szkocji) w 1651 zmuszony do ucieczki na kontynent. Ponownie porównaj karol ii.
 • Ile lat MARCIN KOBER Ile lat znakomity pol. portrecista końca XVI w.; najsłynniejszy obraz to całopostaciowy portret Stefana Batorego porównanie kober marcin.
 • Kto to JAN KOZIETULSKI Kto to dowódca szwadronu pol. szwoleżerów gwardii Napoleona I; sławę przyniósł mu udział w szarży w wąwozie Somosierry (30 XI 1808), którą dowodził w pierwszej fazie dlaczego kozietulski jan.
 • Kim był LEONID KUCZMA Kim był początkowo premier w latach 1992-93, w dalszym ciągu prezydent od 1994 wybrany ponownie na następną kadencję w 2000 r. Deklaruje się jako zwolennik szybkiej jak lepiej kuczma leonid.
 • życiorys KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ KOR życiorys rozszerzeniu zadań KOR-u w IX 1977 z pomocy dla prześladowanych po czerwcu 1976 na walkę z wszelkimi represjami w PRL użytkowanymi z przyczyn polit kiedy komitet samoobrony społecznej "kor".
 • Kim jest KONSTYTUANTA Kim jest skrótowo określano ciała prawodawcze, których kluczowym celem było opracowanie konstytucji. W najwyższym stopniu znana w historii była Konstytuanta (formalnie od czego zależy konstytuanta.
 • Bohater KONTEMPLACJA Bohater medytowanie; w filozofii i religii poznawanie świata (zwł. duchowego) na drodze intuicji, zatopienia w myślach, poprzez mistyków uznawana za wyższy stopień na czym polega kontemplacja.
 • Czego dokonał BURBON X KAROL Czego dokonał panował w latach 1824-30; od 1789 na emigracji, do państwie powrócił w 1814; prowadził politykę konserwatywną, zmuszony do abdykacji poprzez rewolucję lipcową różnice karol x burbon.
 • Kogo KIEJSTUT Kogo 1345, współrządził na Litwie z Olgierdem, syn Giedymina, tata Witolda. Walczył z Krzyżakami. Po Zgonu Olgierda popadł w konflikt zbrojny z jego następcą wady i zalety kiejstut.
 • Biografia WARSZAWSKIE KSIĘSTWO Biografia 1807 poprzez Napoleona I Bonaparte na mocy pokoju w Tylży; region: około 104 tys. km2, po 1809 - około 154 tys. km2, ludność: 2,6 mln w 1808, 4,3 mln w 1810 podobieństwa księstwo warszawskie.
 • Najważniejsze informacje WIEDEŃSKA WARSZAWSKO KOLEJ Najważniejsze informacje kolejowa w Królestwie Pol. (jedna z najdłuższych w ówczesnej Europie); otwarta w latach 1845-48 łączyła Warszawę z koleją krakowsko-górnośląską, a poprzez nią czemu kolej warszawsko-wiedeńska.
 • Ciekawostki NIEPODLEGŁEJ POLSKI KONFEDERACJA Ciekawostki w 1979 o orientacji niepodl., nawiązująca do symboliki piłsudczykowskiej. W czasach PRL ostro atakowana poprzez media, regularnie represjonowana i pozostająca co gorsze konfederacja polski niepodległej.
 • Małżonek LIBAŃSKI KONFLIKT Małżonek Libanie w latach 1975-90 połączona z ingerencją ościennych sił: Palestyńczyków, Syrii i Izraela. Stronami konfliktu były społeczności rel.: muzułmanie i porównaj konflikt libański.
 • Partner MUAMMAR KADAFI Partner Libii, oskarżany poprzez Zachód o wspieranie międzynar. terroryzmu. Na czele państwa od obalenia monarchii w 1969. Promując arab. nacjonalizm połączony z porównanie kadafi muammar.
 • Ile lat MYKEŃSKA KULTURA Ile lat wpływem cywilizacji minojskiej na terenie Peloponezu, rozrost w 2 poł. II tys. przed naszą erą, zniszczona w XII i XI w. przed naszą erą w wyniku osłabienia dlaczego kultura mykeńska.
 • Kto to BRUNO KREISKY Kto to polityk austr., działacz socjalist., od 1953 w rządzie swego państwie. Negocjował traktat pokojowy z 1955. 1970-83 kanclerz Austrii jak lepiej kreisky bruno.
 • Kim był INDYJSKI CHIŃSKO KONFLIKT Kim był starcia zbrojne na granicy chiń.-ind. na tle sporów terytorialnych. Chiny wystąpiły jako agresor siłą opanowując sporne terytorium w Kaszmirze kiedy konflikt chińsko-indyjski.
 • życiorys WASZYNGTOŃSKA KONFERENCJA życiorys 1921 - II 1922, a celem jej było rozwiązanie problemu wyścigu zbrojeń morskich po I wojnie świat. i uporządkowanie spraw Dalekiego Wschodu. Zwołano ją z od czego zależy konferencja waszyngtońska.
 • Kim jest KALINOWSKI KONSTANTY, ZW. KASTUŚ Kim jest jeden z przywódców stworzenia styczniowego na Litwie i Białorusi; w 1862 wydawał sekretne pismo w języku białoruskim Mużyckaja Prauda ; należał do kierownictwa na czym polega kalinowski konstanty, zw. kastuś.
 • Bohater STANISŁAW KONIECPOLSKI Bohater 1632), jeden z najwybitniejszych wodzów pol. XVII w., walczył z królem szwedz. Gustawem Adolfem (1627-29), Tatarami (1624, 1644). Zwolennik modernizacji armii różnice koniecpolski stanisław.
 • Czego dokonał BERLIŃSKIE KRYZYSY Czego dokonał wyjątkowego statusu Berlina i opanowania Berlina Zach. poprzez komunistów drogą blokady gosp. i komunikacyjnej podejmowane z inspiracji ZSRR. W 1948 powodem wady i zalety kryzysy berlińskie.
 • Kogo KADECI Kogo zwany Korpusu Kadetów - wychowanków szkół wojsk. najniższego szczebla przygotowujących młodzież wielu państw zwł. w XIX w. do służby wojsk.; 2. skrót nazwy podobieństwa kadeci.
 • Biografia BANDUNGU W KONFERENCJA Biografia pierwsza wspólna narada państw Afryki i Azji odbyta w kwietniu 1955 w Indonezji z udziałem 29 delegacji, która dała start ruchowi krajów niezaangażowanych czemu konferencja w bandungu.
 • Najważniejsze informacje HALINA KONOPACKA Najważniejsze informacje pol. sportsmenka, mistrzyni olimpijska w rzucie dyskiem z Amsterdamu (1928), pięciokrotna rekordzistka świata. Od II wojny w stanach zjednoczonych ameryki co gorsze konopacka halina.
 • Ciekawostki LEOPOLD KRONENBERG Ciekawostki przemysłowiec, polityk, lider Białych; pochodził z rodz. żyd.; w 1859 przejął Gazetę Codzienną , która miała propagować idee liberalne i łagodzić antagonizm porównaj kronenberg leopold.
 • Małżonek ANTON WENZEL KAUNITZ Małżonek w. ks. austr., polityk; współtwórca reform Marii Teresy i Józefa II; autor odwrócenia przymierzy (sojuszu antyprus. z Francją porównanie kaunitz wenzel anton.
 • Partner KRETA Partner M. Śródziemnym, górzysta, na przełomie IV i III tys. przed naszą erą powstała na niej cywilizacja minojska - najstarsza w basenie M. Egejskiego. Słynna także dlaczego kreta.
 • Ile lat KUFSTEIN Ile lat dolinie rz. Inn; jedno z najcięższych austr. więzień polit. (w średniow. zamku); więziono tam uczestników wyprawy J. Zaliwskiego, spisków galic. lat 30. i 40 jak lepiej kufstein.
 • Kto to PRAWA KODYFIKACJA Kto to kolekcja i uporządkowanie istniejących regulaminów prawa kiedy kodyfikacja prawa.
 • Kim był 77 KARTA Kim był ugrupowanie opozycyjne w Czechosłowacji, powołane do życia 1 I 1977 jako ruch obrony praw człowieka. Zobacz także Vaclav Havel od czego zależy karta 77.
 • życiorys KONWENT życiorys zgromadzenie członków zakonu w Kościele katol., nieraz zawężone tylko do uprawnionych do decydowania o kwestiach większej wagi na czym polega konwent.
 • Kim jest TAMILSKI KONFLIKT Kim jest walki etniczne na wyspie Cejlon (kraj Sri Lanka) pomiędzy Syngalezami stanowiącymi 70% ludności i walczącymi o niepodległość Tamilami w pn. części wyspy różnice konflikt tamilski.
 • Bohater KRYTYKA Bohater kwartalnik politologiczno--hist. o orientacji liberalnej, ukazujący się poza cenzurą w PRL od 1978 wady i zalety "krytyka".
 • Czego dokonał GOŁĄBSKA KONFEDERACJA Czego dokonał zawiązana w 1672 w Gołąbiu (Lubelskie) poprzez zwołane na wojnę z Turcją pospolite ruszenie szlachty. Konfederaci występowali w obronie króla Michała Korybuta podobieństwa konfederacja gołąbska.
 • Kogo JERZY KIRCHMAYER Kogo w wojsku od 1918, ranny w bitwie nad Bzurą w 1939. W trakcie okupacji w ZWZ-AK. Od 1944 w Ludowym WP. Przeniesiony w stan spoczynku w 1948, aresztowany w 1950 czemu kirchmayer jerzy.
 • Biografia KATOLICYZM Biografia jeden z trzech gł. nurtów chrześcijaństwa; edukacja i liturgia Kościoła rzym.-katol co gorsze katolicyzm.
 • Najważniejsze informacje MIECZOWI KAWALEROWIE Najważniejsze informacje założony w 1202 w Inflantach do walki z tamtejszymi ludami pogańskimi; ich godłem był czerwony miecz z krzyżem, stąd nazwa; w 1237, po klęsce poniesionej z rąk porównaj kawalerowie mieczowi.
 • Ciekawostki JUSTYNIANA KODEKS Ciekawostki Corpus iuris, a od XII w. Corpus iuris civilis (zestaw prawa cywilnego) w zestawieniu z Corpus iuris canonici (zestaw prawa kościelnego); zestaw prawa rzym porównanie kodeks justyniana.
 • Małżonek KONSERWATYZM Małżonek polit., dążąca do zachowania istniejącego porządku społ.; k. rozpoczął się kształtować u schyłku XVIII w. pod wpływem doświadczeń rewolucji franc.; gł. artysty dlaczego konserwatyzm.
 • Partner KONSUMPCJONIZM Partner szeroko rozpowszechniona w XX w. postawa życiowa skoncentrowana na maksymalnym używaniu dóbr i usług jak lepiej konsumpcjonizm.
 • Ile lat KOMANDOSI Ile lat PRL, regularnie dzieci przywódców partyjnych, znani z organizowania nieoczekiwanych desantów na różnorodne zgromadzenia studenckie i publicznego przedstawiania kiedy "komandosi".
 • Kto to POLSCE W KOLONIZACJA Kto to lokacji miast i wsi, a więc zakładania nowych albo nadawania prawa niemieckiego już istniejącym, prowadzona poprzez władców i ogromnych właścicieli ziemskich od czego zależy kolonizacja w polsce.
 • Kim był JÓZEF KMIETOWICZ Kim był stworzenia chochołowskiego 1846; od 1843 wikariusz parafii Chochołów na Podhalu, wraz z J. K. Andrusikiewiczem prowadził agitację pośród chłopów; 21 II 1846 na czym polega kmietowicz józef.
 • życiorys KOŁO POLSKIE W PARYŻU życiorys polit. utworzony w 1853 poprzez czł. TDP pozostających w opozycji do Centralizacji Londyńskiej (K. Branicki, J. Ordęga, L. Mierosławski, A. Wysocki różnice koło polskie w paryżu.
 • Kim jest KANON Kim jest zasada; 1. w sztuce: podstawowa reguła w przedstawianiu proporcji (zwł. ciała ludzkiego); 2. w religii: zestaw ksiąg Biblii, również zasada prawa kościelnego wady i zalety kanon.
 • Bohater EUROPEJSKA KOMISJA Bohater z pierwszymi wspólnymi organami euro. w tym zwł. EWG. (zobacz integracja europejska). Złożona jest z 20 komisarzy; Francja, RFN, Anglia, Hiszpania i Włochy podobieństwa komisja europejska.
 • Czego dokonał KALISZANIE Czego dokonał ziemiańscy w większości z Kaliskiego, działający w latach 1820-31 w Królestwie Pol.; reprezentowali interesy zamożnej szlachty, bronili konstytucji i autonomii czemu kaliszanie.
 • Kogo GÓRNICZY KORPUS Kogo zmilitaryzowana organizacja zawodowa górników i hutników w Królestwie Pol., zał. w 1817; robotnicy należący do K.G. byli zwolnieni ze służby wojsk., mieli co gorsze korpus górniczy.
 • Biografia MŁOT KAROL Biografia majordom w kraju Franków i rzeczywisty jego król, pobił Arabów pod Poitiers w 732, wzmocnił kraj i zapewnił potęgę rodu Karolingów, zwanych tak od jego imienia porównaj karol młot.
 • Najważniejsze informacje ZENON KLISZKO Najważniejsze informacje działacz komunist.; od 1931 w KPP, współzałożyciel PPR w 1943. Po 1956 wysoki funkcjonariusz PZPR, bliski współpracownik W. Gomułki porównanie kliszko zenon.
 • Ciekawostki TADEUSZ KOŚCIUSZKO Ciekawostki walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-83) jako inż. wojsk; przyczynił się tam do ważnego zwycięstwa pod Saratogą (1777); w wojnie z Rosją 1792 dlaczego kościuszko tadeusz.
 • Małżonek POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ KONSTYTUCJA Małżonek uchwalona głosami większości centrolewicowej (SLD, PSL, UW, UP), która mimo ostrej krytyki prawicy po zatwierdzeniu w referendum weszła w życie 17 X 1997 jak lepiej konstytucja rzeczypospolitej polskiej.
 • Partner LUDOWE KOMUNY Partner przyspieszenia budowy komunizmu w Chińskiej Republice Ludowej poprzez organizowanie w latach 50. wielkich wspólnot wiejskich, gdzie zlikwidowano indywidualną kiedy komuny ludowe.
 • Ile lat KRZYŻOWIEC Ile lat uczestnik krucjaty od czego zależy krzyżowiec.
 • Kto to ZYGMUNT KRASIŃSKI Kto to pol. pisarz, dramatopisarz romantyczny, jeden z trzech ogromnych wieszczów XIX w.; autor Nie-Boskiej komedii na czym polega krasiński zygmunt.
 • Kim był RZĄDZĄCA KOMISJA Kim był władza zwierzchnia ziem I i II zaboru prus., zajętych poprzez wojska franc. w 1806 i 1807; powołana poprzez Napoleona 14 I 1807, składała się z 7 osób różnice komisja rządząca.
 • życiorys SZYMON KONARSKI życiorys emisariusz, radykalny demokrata; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji związał się z J. Lelewelem, w 1833 uczestniczył w wyprawie J. Zaliwskiego, w wady i zalety konarski szymon.
 • Kim jest PAUL KRUGER Kim jest prezydent południowoafrykańskiej republiki Transwal, zasłużony w staraniach o utrzymanie niezależności swego państwie, zwł. w okresie wojny burskiej z Anglią podobieństwa kruger paul.
 • Bohater KAMIEŃSKI HENRYK, PSEUD. FILARET PRAWDOSKI Bohater ekonomista, filozof; uczestnik stworzenia listopadowego; jeden z przywódców spisku w Królestwie Pol. w latach 40. XIX w. (Związek Narodu Pol.); współpracował z czemu kamieński henryk, pseud. filaret prawdoski.
 • Czego dokonał KANCLERZ Czego dokonał jeden z najwyższych urzędników państwowych prowadzący kancelarią książąt dzielnicowych albo królewską (kanclerz koronny); odpowiadał za politykę zagr.; członek co gorsze kanclerz.
 • Kogo WIELKI II KANUT Kogo 1018, a po podboju Anglii od 1016 władca Anglii (jako Kanut I Ogromny), w 1028 opanował Norwegię i część Szwecji, sprzymierzył się z cesarzem Konradem II porównaj kanut ii wielki.
 • Biografia STANISŁAW KIERBEDŹ Biografia mostów stalowych; między innymi w latach 1842-50 pierwszego stałego mostu na Newie w Petersburgu i zbudowanego w 1861-63 mostu na Wiśle w Warszawie (most porównanie kierbedź stanisław.
 • Najważniejsze informacje JANOS KADAR Najważniejsze informacje wieloletni lider partii komunist. w tym państwie. Po wojnie pełnił różnorodne wysokie stanowiska państwowe i partyjne. Represjonowany w czasach stalinowskich dlaczego kadar janos.
 • Ciekawostki PANAMSKI KANAŁ Ciekawostki Atlantyk i Pacyfik poprzez Przesmyk Panamski. Budowę środkami finansowymi międzynar. konsorcjum rozpoczął franc. przedsiębiorca F. Lesseps w 1881, jednak na jak lepiej kanał panamski.
 • Małżonek HAMMURABIEGO KODEKS Małżonek powstały z inicjatywy władcy Babilonii Hammurabiego, przed 1750 przed naszą erą, należący do najstarszych w świecie, oparty po części na zasadzie odwetu ( oko kiedy kodeks hammurabiego.
 • Partner ŁAWR KORNIŁOW Partner monarchista. Po rewolucji lutowej 1917 dow. Piotrogrodzkiego Okręgu Wojsk. Od VII głównodowodzący armii ros. próbował w IX 1917 zamachu stanu przeciw Rządowi od czego zależy korniłow ławr.
 • Ile lat KSERKSES Ile lat erą władca pers. z dyn. Achemenidów, syn Dariusza I Wielkiego, organizator nieudanych wypraw na Grecję ( wojny perskie), budowniczy wspaniałego pałacu w na czym polega kserkses.
 • Kto to RADZIECKI CHIŃSKO KONFLIKT Kto to ideologiczna i polit. pomiędzy ZSRR i ChRL zaznaczyła się pod koniec lat 50. na tle walki o prymat w świat. ruchu komunist. W atmosferze zadrażnień 23 I 1969 różnice konflikt chińsko-radziecki.
 • Kim był KATARAKTA Kim był odmiennie poroh, próg rzeczny w Afryce (gł. na Nilu wady i zalety katarakta.
 • życiorys IL DZONG KIM życiorys północnokoreański działacz komunist., marszałek, od 1980 członek Biura Politycznego KC Partii Pracy Korei. Od 1992 naczelny dowódca sił zbrojnych. Po Zgonu podobieństwa kim dzong il.
 • Kim jest KRONIKA Kim jest chronologiczny zapis (w formie literackiej) wydarzeń związanych z danym krajem albo dynastią i tak dalej, sporządzany dla podniesienia ich znaczenia, nie czemu kronika.
 • Bohater KOMSOMOŁ Bohater ros. nazwa utworzonej w 1918 masowej organizacji w Rosji bolszewickiej i ZSRR, mającej na celu komunist. indoktrynację i kontrolę młodzieży. Istniał do 1991 co gorsze komsomoł.
 • Czego dokonał KOLONIZACYJNA KOMISJA Czego dokonał utworzona w zaborze prus. w 1886 celem wykupywania w Poznańskiem i na Pomorzu ziemi od Polaków i osiedlania na niej sprowadzonych z Niemiec chłopów. Do I wojny porównaj komisja kolonizacyjna.
 • Kogo EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Kogo latach 1926-30 min. przemysłu i handlu, budowniczy Gdyni, 1935-1939 wicepremier i min. skarbu, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po wojnie porównanie kwiatkowski eugeniusz.
 • Biografia PIOTR SAHAJDACZNY KONASZEWICZ Biografia najwybitniejszych hetmanów kozackich XVII w., uczestniczył w wyprawie królewicza Władysława na Moskwę w 1618. W 1621 przyprowadził olbrzymią armię kozacką pod dlaczego konaszewicz-sahajdaczny piotr.
 • Najważniejsze informacje WSCHODNIOINDYJSKA KOMPANIA Najważniejsze informacje kompania handlowa, zał. w 1600; działała raczej w Indiach i na wyspach Oceanu Indyjskiego; miała prawo utrzymywania fortec i wojska, bicia monety i jurysdykcji jak lepiej kompania wschodnioindyjska.
 • Ciekawostki KOLONIALIZM Ciekawostki zmierzająca do anektowania i eksploatacji terytoriów zamorskich zamieszkałych poprzez ludność znajdującą się najczę- ściej na niższym poziomie rozwoju społ. i kiedy kolonializm.
 • Małżonek KOLONIZACJA Małżonek osad na obszarach słabo zaludnionych albo pustych; w zależności od położenia w relacji do państwa rodzimego osadników, dwie odmiany: wewn. i zewn od czego zależy kolonizacja.
 • Partner KONFEDERACJA Partner krajów mający wspólne nie wszystkie organy władzy; na przykład w okresie II wojny świat. projektowano na przykład konfederację pol.-czechosł.; 2. w Europie na czym polega konfederacja.
 • Ile lat SPOŁECZNEGO OPORU KOMITET Ile lat organizacja opozycji demokr. w latach stanu wojennego 1982-89 i czasopismo KOS ukazujące się poza cenzurą różnice komitet oporu społecznego.
 • Kto to KATOLICKI KOŚCIÓŁ Kto to odmiennie Kościół rzymskokatolicki. Zobacz także chrześcijaństwo, papież wady i zalety kościół katolicki.
 • Kim był SEWERYN KRZYŻANOWSKI Kim był działacz niepodl.; w latach 1808-11 walczył w szeregach Legii Nadwiślańskiej w Hiszpanii; uczestnik kampanii 1813-14; 1821 wstąpił do Tow. Patriotycznego; po podobieństwa krzyżanowski seweryn.
 • życiorys KALIFAT życiorys władza kalifa albo podległa mu organizacja społ.-polit czemu kalifat.
 • Kim jest KALWIN JAN, WŁ. JEAN CALVIN Kim jest współtwórca Kościoła ewangelicko-reformowanego. K. odrzucał hierarchię kościelną, tradycję soborową. Uznawał tylko dwa sakramenty - chrztu i komunii. Głosił co gorsze kalwin jan, wł. jean calvin.
 • Bohater ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI Bohater PRL znany działacz komunist. młodego pokolenia. Od 1977 w PZPR, a od 1985 min. w następnych rządach grupy gen. W. Jaruzelskiego. Od 1990 przewodn. Porady porównaj kwaśniewski aleksander.
 • Czego dokonał JOHANNES KEPLER Czego dokonał niem. astronom i matematyk, opracował tabele ruchu planet, a w dalszym ciągu trzy prawa Keplera dotyczące kształtu eliptycznego ruchu planet porównanie kepler johannes.
 • Kogo VII KLEOPATRA Kogo latach 51-31 r. przed Chr. Pozbawiona władzy poprzez męża Ptolemeusza XIII odzyskała ją przy użyciu Cezara Juliusza w 47 r. przed Chr. Po dwuletnim pobycie w dlaczego kleopatra vii.
 • Biografia WARSZAWSKIEGO KSIĘSTWA KONSTYTUCJA Biografia polecenie i podpisana poprzez Napoleona 22 VII 1807, wzorowana na konstytucji Francji napoleońskiej; wprowadzała zasadę równości wobec prawa, zastrzegając jak lepiej konstytucja księstwa warszawskiego.
 • Najważniejsze informacje KOMITET NARODOWY EMIGRACJI POLSKIEJ Najważniejsze informacje Paryżu poprzez J. Dwernickiego w celu polit. zjednoczenia emigracji; próby pojednania demokratów z ekipą A.J. Czartoryskiego skończyły się niepowodzeniem kiedy komitet narodowy emigracji polskiej.
 • Ciekawostki MARCIN KROMER Ciekawostki bp warmiński, historyk, dyplomata, autor dzieła o historii Polski De origine et rebus gestis Polonorum od czego zależy kromer marcin.
 • Małżonek II KONRAD Małżonek władca niem. (z dyn. salickiej) od 1024, cesarz od 1027; w sojuszu z Rusią pokonał Mieszka II i zmusił go do rezygnacji z tytułu królewskiego na czym polega konrad ii.
 • Partner CZARNOBYLU W KATASTROFA Partner nuklearnych na terenie Ukrainy (wówczas ZSRR) w dniu 25/26 IV 1986 wywołane brakiem nadzoru nad przestarzałą technologią. Wyzwolone zostało promieniowanie różnice katastrofa w czarnobylu.
 • Ile lat STANISŁAW KONARSKI Ile lat poeta polit. Reformator szkolnictwa pijarskiego w Polsce, założyciel nowoczesnej szkoły Collegium Nobilium. Zainicjował zgromadzenie i wydanie pol. konstytucji wady i zalety konarski stanisław.
 • Kto to OKTROJOWANA KONSTYTUCJA Kto to konstytucja narzucona poprzez monarchę (z fr. octroyer - nadać). Termin stosowany zwł. w epoce Wiosny Ludów podobieństwa konstytucja oktrojowana.
 • Kim był KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kim był podyplomowa uczelnia założona w 1991 w celu kształcenia kadr dla administracji państwowej. Wzoruje się między innymi na znanych uczelniach franc czemu krajowa szkoła administracji publicznej.
 • życiorys ALVENSLEBENA KONWENCJA życiorys zawarty 8 II 1863 z inicjatywy Bismarcka poprzez gen. prus. G. Alvenslebena (stąd nazwa); zezwalała wojskom ros. przekraczać granicę prus. w operacjach co gorsze konwencja alvenslebena.
 • Kim jest KYBELE Kim jest płodności, urodzaju i wiosny, gór i obronnych miast, czczona w całej Azji Mniejszej jako Ogromna Macierz Bogów, w dalszym ciągu w Grecji i Rzymie, utożsamiana porównaj kybele.
 • Bohater KATYŃ Bohater na zach. od Smoleńska, gdzie najwcześniej odkryto groby wymordowanych w IV-V 1940 pol. oficerów z obozów jenieckich na terenie ZSRR. Decyzję o mordzie podjął porównanie katyń.
 • Czego dokonał JACEK KUROŃ Czego dokonał dziennikarz. W latach 1956-64 w PZPR, a w dalszym ciągu w opozycji demokr. Wielokrotnie więziony. Członek KOR i KSS KOR. Doradca NSZZ Solidarność 1980-81. Min dlaczego kuroń jacek.
 • Kogo NOVI NIHIL KONSTYTUCJA Kogo uchwalona pod naciskiem średniej szlachty. Wg niej nic nowego (nihil novi) nie mogło być wprowadzone do prawa bez zgody króla, senatu i izby poselskiej. K.n.n jak lepiej konstytucja nihil novi.
 • Biografia PRZYWIŚLAŃSKI KRAJ Biografia urzędowa nazwa Królestwa Pol. nadana po stworzeniu styczniowym kiedy kraj przywiślański.
 • Najważniejsze informacje KOMPUT Najważniejsze informacje w Polsce od 1652 etat wojska uchwalany na sejmie od czego zależy komput.
 • Ciekawostki KOLONIA Ciekawostki zakładana poza granicami państwie ojczystego na przykład poprzez Greków czy Rzymian. W epoce nowoż. lub nowa osada na nie zagospodarowanym wcześniej terenie na czym polega kolonia.
 • Małżonek HELMUT KOHL Małżonek 1998. Przedtem znany polityk chadecki i przywódca CDU 1973-1998. Jako szef rządu wykorzystał sprzyjającą koniunkturę po 1989 i doprowadził do hist różnice kohl helmut.
 • Partner KRAJU OBRONY KOMITET Partner decyzyjny o problemach obronności państwa. Kompetencje KOK znacznie rozszerzono w okresie stanu wojennego w 1983. Na jego czele stał wówczas jako zwierzchnik wady i zalety komitet obrony kraju.
 • Ile lat INACZEJ WSCHODNI KOŚCIÓŁ Ile lat Kościół prawosławny, ortodoksyjny. Zobacz także chrześcijaństwo, schizma wschodnia podobieństwa kościół wschodni, inaczej.
 • Kto to LUDOWY KOMISARZ Kto to stanowisko w rządzie radz. odpowiadające stanowisku ministra w innych państwach czemu komisarz ludowy.
 • Kim był POLSKIE KRÓLESTWO Kim był 1815 decyzją kongresu wiedeńskiego; objęło większą część byłego Księstwa Warsz.; region: 127 tys. km2, ludność w 1816 - 2,7 mln, w 1870 - 6,1 mln, a w 1910 co gorsze królestwo polskie.
 • życiorys NIEMIEC PARTIA KOMUNISTYCZNA życiorys 1918 w Berlinie, 1919-23 organizatorka rozruchów i powstań, 1933 zdelegalizowana; 1946 na nowo powstała w Niemczech wsch., 21 IV 1946 połączyła się z SPD porównaj komunistyczna partia niemiec.
 • Kim jest BOHATERÓW KULT Kim jest staroż., prahistorycznych i pogańskich u progu średniow. otaczano nim postacie mitologiczne, nadludzkie, półboskie - tak zwany bohaterów. Zobacz heros porównanie kult bohaterów.
 • Bohater JAN KRUKOWIECKI Bohater Nar. w 1831, skrajny konserwatysta; służył w armii austr., franc., Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., uczestnik kampanii napoleońskich 1807-14; po wybuchu dlaczego krukowiecki jan.
 • Czego dokonał HABSBURG V KAROL Czego dokonał 1516 (jako Karol I), cesarz (1519-56). Dziedzic olbrzymiego imperium (Niderlandy, Burgundia, Hiszpania, Neapol, Sycylia, Austria i kolonie). Za jego panowania jak lepiej karol v habsburg.
 • Kogo POLSKI PARTIA KOMUNISTYCZNA Kogo powstała 16 XII 1918 (początkowo jako Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy. Weszła do Międzynarodówki Komunistycznej jako kiedy komunistyczna partia polski.
 • Biografia MIKOŁAJEWICZ KONSTANTY Biografia namiestnik Królestwa Pol. (VII 1862-IX 1864), syn Mikołaja I i młodszy brat Aleksandra II; związany z ros. kołami liberalnymi, rzecznik ugodowej polityki wobec od czego zależy konstanty mikołajewicz.
 • Najważniejsze informacje CHIN PARTIA KOMUNISTYCZNA Najważniejsze informacje początkowo współpracuje z Kuomintangiem. Lider Mao Zedong. Kuomintang w 1927 zerwał relacje z KPCh i rozpoczął wojnę domową w Chinach. KPCh w 1934 zarządziła na czym polega komunistyczna partia chin.
 • Ciekawostki KOMPENDIUM Ciekawostki podręczny zestaw fundamentalnych informacje z jakiejś dziedziny wiedzy; w średniow. bardzo popularne różnice kompendium.
 • Małżonek POCZDAMSKA KONFERENCJA Małżonek 1945-2 VIII 1945 w Poczdamie (na zach. od Berlina) narada przywódców USA, W. Brytanii i ZSRR (H. Trumana, W. Churchilla, potem C. Attlee, i J. Stalina), mająca wady i zalety konferencja poczdamska.
 • Partner KOALICJA Partner przeważnie sojusz partii polit. przed wyborami (k. wyborcza) albo późniejsze porozumienie w celu uzyskania większości w parlamencie i utworzenia rządu (k podobieństwa koalicja.
 • Ile lat KONDOTIER Ile lat Europie przedsiębiorca wojskowy organizujący oddział wojska wyłącznie jemu podporządkowany i oferujący swe usługi zainteresowanym stronom; 2. w XIX i XX w czemu kondotier.
 • Kto to PIOTR KOCHANOWSKI Kto to wybitny tłumacz Orlanda szalonego L. Ariosta i Goffred, abo Jeruzalem wyzwolona T. Tassa, ogromnych poematów rycerskich wł. renesansu. Jego tłumaczenia wywarły co gorsze kochanowski piotr.
 • Kim był SUESKI KRYZYS Kim był nacjonalizacji Kanału Sueskiego dokonanej poprzez prezydenta Egiptu G. Nasera. Francja i W. Brytania, których interesy zostały w najwyższym stopniu naruszone porównaj kryzys sueski.
 • życiorys KACERZ życiorys dawniej odstępca od wiary kościelnej, heretyk porównanie kacerz.
 • Kim jest FITZGERALD JOHN KENNEDY Kim jest 63, pierwszy katolik na tym urzędzie, demokrata. Prowadził stanowczą politykę zagr. wobec rozprzestrzeniania się komunizmu i prospołeczną politykę wewn dlaczego kennedy john fitzgerald.
 • Bohater ALEKSANDER KOŁCZAK Bohater wojnie świat. dowódca Floty Czarnomorskiej. Jesienią 1918 artysta uznanego poprzez aliantów antybolszewickiego rządu na Syberii, ogłosił się Najwyższym jak lepiej kołczak aleksander.
 • Czego dokonał NAUKOWYCH BADAŃ KOMITET Czego dokonał celu optymalnego zastosowania środków na cele naukowe. Corocznie przyznaje tak zwany granty, a więc dotacje na wykonanie konkretnych zadań naukowo--badawczych kiedy komitet badań naukowych.
 • Kogo OSKAR KOLBERG Kogo folklorysta i kompozytor; w 1839 zaczął wędrówki po państwie, poprzez 50 lat zbierał materiały folklorystyczne (życie, kultura, twórczość lud.); autor od czego zależy kolberg oskar.
 • Biografia KOMORNICY Biografia bezrolna ludność chłopska; w XIX w. część z nich stała się robotnikami rolnymi na folwarkach albo u bogatych chłopów, część przeniosła się do miast na czym polega komornicy.
 • Najważniejsze informacje KSENOFOBIA Najważniejsze informacje manifestowana wrogość albo niechęć wobec osób o innej narodowości, religii czy kolorze skóry, która regularnie staje się fundamentem haseł nacjonalistycznych różnice ksenofobia.
 • Ciekawostki KBWE Ciekawostki Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z udziałem 35 krajów z Europy i USA i Kanady zorganizowana w Helsinkach (rokowania również w Genewie); zakończona wady i zalety kbwe.
 • Małżonek KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZĄCYM NSZZ SOLIDARNOŚĆ Małżonek powołany 18 XII 1988 poprzez grono 119 osób zaproszonych poprzez L. Wałęsę, które miały poprowadzić rokowania z władzami PRL podobieństwa komitet obywatelski przy przewodniczącym nszz "solidarność".
 • Partner STANISŁAW KOCIOŁEK Partner działacz komunist., wysoki funkcjonariusz PZPR, między innymi wicepremier w 1970, współodpowiedzialny za wydarzenia grudniowe 1970 czemu kociołek stanisław.
 • Ile lat PALIWOWY KRYZYS Ile lat cen ropy naftowej na świecie wskutek sankcji krajów zrzeszonych w OPEC wobec USA po wybuchu wojny arab.-izrael. 7 X 1973 do 13 II 1974, który spowodował co gorsze kryzys paliwowy.
 • Kto to KROTOWSKI JAKUB ZOB. KRAUTHOFER Kto to Krotowski Jakub porównaj krotowski jakub zob. krauthofer.
 • Kim był TARGOWICKA KONFEDERACJA Kim był 1792 poprzez pol. opozycjonistów Konstytucji 3 maja w Petersburgu, a ogłoszona 14 V 1792 w pogranicznym miasteczku Targowica. Jej artystami byli Szczęsny porównanie konfederacja targowicka.
 • życiorys GUSTAW X KAROL życiorys 1655 r. z dyn. Wittelsbachów. W 1648 generalissimus armii szwedz. w Niemczech, od 1649 następca tronu w Szwecji. W 1655 obawiając się ekspansji ros. w Polsce dlaczego karol x gustaw.
 • Kim jest KONFERENCJE POKOJOWE W HADZE Kim jest zwołana w 1899 z inicjatywy cara Mikołaja II zainteresowanego zmniejszeniem kosztów na zbrojenia; na konferencji tej pojawiła się idea powołania jak lepiej konferencje pokojowe w hadze.
 • Bohater PRZYMIERZA ŚWIĘTEGO KONGRESY Bohater Karlsbadzie (1819), Opawie (1820; sformułowano zasadę wspólnej odpowiedzialności członków Świętego Przymierza za utrzymanie porządku w Europie), Lublanie kiedy kongresy świętego przymierza.
 • Czego dokonał KOMITET EKONOMICZNY RADY MINISTRÓW Czego dokonał organ rządowy powołany w latach PRL koordynujący i nadzorujący działalność różnorodnych ministerstw decyzyjnych w kwestiach gosp od czego zależy komitet ekonomiczny rady ministrów.
 • Kogo KADŁUBEK WINCENTY, WINCENTY ZW. KADŁUBKIEM Kogo 1218) (pierwszy w Polsce wybrany poprzez kapitułę katedralną), przedtem związany z dworem Kazimierza Sprawiedliwego, pierwszy rodzimy polski kronikarz, autor na czym polega kadłubek wincenty, wincenty zw. kadłubkiem.
 • Biografia MAJA 3 KONSTYTUCJA Biografia Rządowa uchwalona poprzez Sejm Ogromny 3 V 1791 w obecności około 1/3 posłów. Utrzymywała uprzywilejowaną pozycję szlachty-posesjonatów, zwiększała uprawnienia różnice konstytucja 3 maja.
 • Najważniejsze informacje LUBELSKI UNIWERSYTET KATOLICKI Najważniejsze informacje uczelnia prywatna, kościelna, założona w 1918. Od 1945 do 1990 jedyna kościelna uczelnia o profilu nie tylko teologicznym, lecz i ogólnym w krajach komunist wady i zalety katolicki uniwersytet lubelski.
 • Ciekawostki PAWŁOWICZ KONSTANTY Ciekawostki Aleksandra I, uczestnik kampanii A.W. Suworowa przeciw Francuzom, brał udział w wojnie 1812-13; w 1815-30 wódz naczelny armii Królestwa Pol.; kapryśny podobieństwa konstanty pawłowicz.
 • Małżonek KOKANDA Małżonek powstały w XVI w. na ruinach imperium Tamerlana. Szczyt rozkwitu osiągnął w XVIII w. W 1876 r. zlikwidowany poprzez Rosję, która zajęła jego ziemie. Dziś na czemu kokanda.
 • Partner JÓZEF KOSSAKOWSKI Partner bp inflancki, przeciwnik Konstytucji 3 maja, lider konfederacji targowickiej na Litwie. W okresie stworzenia kościuszkowskiego 1794 powieszony w Warszawie co gorsze kossakowski józef.
 • Ile lat KETTELER WILHELM EMANUEL VON Ile lat encykliki Rerum novarum porównaj ketteler wilhelm emanuel von.
 • Kto to KWIETNIOWA KONSTYTUCJA Kto to nadrzędność państwa i czołową rolę prezydenta wybieranego na 7 lat w głosowaniu powszechnym. Prezydent mianował premiera i rząd, mógł rozwiązywać sejm i senat porównanie konstytucja kwietniowa.
 • Kim był KASZMIR Kim był pograniczu pakistańsko-ind., które od początku istnienia obu krajów jest obiektem sporu. W 1947 panujący tam maharadża przyłączył je do Indii, lecz około 80 dlaczego kaszmir.
 • życiorys ZWIERZĄT KULT życiorys kulturach forma czci bogów, co do których wierzono, Iż objawiają się pod postaciami zwierząt. Na przykład w staroż. Egipcie, gdzie śladem tego kultu było jak lepiej kult zwierząt.
 • Kim jest ARAGOŃSKA KATARZYNA Kim jest żona z angielskiego: księcia Walii Artura (1501-02), a w dalszym ciągu króla Anglii Henryka VIII (od 1509), matka Marii Tudor. Nie mogąc doczekać się męskiego kiedy katarzyna aragońska.
 • Bohater KOMORNIK Bohater książęcy w Polsce XI-XII w. pełniący różnorodne wymagania bądź przedstawiciel ludności służebnej powoływanej do szczególnych posług; 2. w XII-XIV w. urzędnik od czego zależy komornik.
 • Czego dokonał KUOMINTANG Czego dokonał demkr. w Chinach założona w 1912 poprzez Sun Yat-sena; w momencie międzywojennym dążyła do pełnej suwerenności i jedności Chin; współpracowała z ZSRR i na czym polega kuomintang.
 • Kogo KRÓLEWICZ Kogo w Rzeczyspospolitej XVI-XVIII w. tytuł przysługujący synowi królewskiemu różnice królewicz.
 • Biografia FRANZ KUTSCHERA Biografia w okresie okupacji hitlerowskiej szef policji i SS dystryktu warsz. odpowiedzialny za masowe egzekucje. Zabity 1 II 1944 w zamachu zorganizowanym poprzez AK wady i zalety kutschera franz.
 • Najważniejsze informacje KALWINIZM Najważniejsze informacje chrześcijaństwie zapoczątkowany poprzez J. Kalwina. Podstawę teologiczną stanowiło dzieło Kalwina Christianae religionis institutio (1536) i II wyznanie podobieństwa kalwinizm.
 • Ciekawostki KOLISZCZYZNA Ciekawostki chłopskie na Ukrainie pod wodzą Maksyma Żeleźniaka i Iwana Gonty w r. 1768, które dokonało tak zwanej rzezi humańskiej mordując tysiące szlachty, mieszczan i czemu koliszczyzna.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Koliszczyzna co znaczy kalwinizm krzyżówka Kutschera Franz co to jest królewicz słownik Kuomintang czym jest komornik co oznacza Katarzyna Aragońska. zasługi.

Bohater Kongres berliński co znaczy Komitet Ocalenia Publicznego krzyżówka co zrobił.