obywatelski klub co to jest
Obywatelski Klub Parlamentarny, Ossoliński Józef Maksymilian, Obstrukcja, Obrzezanie, Ostrowski.

Postacie historyczne, biografia na O

 • Kim był KLEOFAS MICHAŁ OGIŃSKI Co zrobił emigracyjny, kompozytor; poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik sojuszu z Prusami; przystąpił do insurekcji 1794 na Litwie (czł. Najwyższej Porady Litewskiej ogiński michał kleofas.
 • Kim był WILHELM OCKHAM Co zrobił angielskiego:, prof. uniw. w Oxfordzie, przedstawiciel tak zwany nominalizmu; głosił oddzielenie teologii, opartej na wierze i Objawieniu, od filozofii ockham wilhelm.
 • Kim był LUDWIK OBORSKI Co zrobił emigracyjnej. Służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., walczył w stworzeniu listopadowym, wziął udział w bitwie pod Grochowem i Dębem Ogromnym i w oborski ludwik.
 • Kim był NACJONALISTYCZNE PRAWICOWO ODCHYLENIE Co zrobił stalinowskich poprzez ekipę B. Bieruta na ustalenie poglądów W. Gomułki i jego ekipy, która czerpała wzorce nie tylko z ZSRR, lecz również z tradycji pol "odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne".
 • Kim był KONCENTRACYJNE OBOZY Co zrobił gromadzeniu ludzi uważanych za niebezpiecznych albo niewygodnych przeważnie z przyczyn militarnych albo polit. Pierwsze w XX w. były obozy tworzone poprzez obozy koncentracyjne.
 • Kim był RADYKALNY NARODOWO OBÓZ Co zrobił prawicowe utworzone IV 1934 poprzez młodych działaczy nar., zwł. warsz. skupionych wokół pisma Sztafeta , a krytykujących zbyt oportunistyczną, ich zdaniem obóz narodowo-radykalny.
 • Kim był POLSKI WIELKIEJ OBÓZ Co zrobił polit. powołana w XII 1926 z inicjatywy R. Dmowskiego w celu zebrania prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływania na masy w duchu ideologii nar. Popularna obóz wielkiej polski.
 • Kim był OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO, ZW. OZONEM Co zrobił organizacja mająca jednoczyć obywateli wokół sanacji. Powołał ją do życia płk A. Koc kierując się z mandatu marsz. E. Rydza-Śmigłego. OZN zbudowany był obóz zjednoczenia narodowego, zw. ozonem.
 • Kim był 1939 WARSZAWY OBRONA Co zrobił IX. Dow. gen. W. Czuma. 9 IX pierwszy atak Niemców z marszu na Ochocie i Woli. Wobec jego niepowodzenia zaczęło się regularne oblężenie. Sporą rolę w obrona warszawy 1939.
 • Kim był EDWARD OCHAB Co zrobił KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w PRL pełnił sporo wysokich stanowisk państwowych i partyjnych. W latach 1954-1968 członek Biura Polit. KC PZPR. W 1956 ochab edward.
 • Kim był OBYWATELSTWO Co zrobił fizycznej związana zarówno z ustalonymi uprawnieniami, jak i obowiązkami. Te ostatnie są normalnie zapisane w konstytucji danego państwa obywatelstwo.
 • Kim był ODOAKER Co zrobił w 476 odsunął od tronu ostatniego w staroż. cesarza rzym. na Zachodzie Romulusa Augustulusa i ogłosił się królem, ubiegając się bezskutecznie o formalne odoaker.
 • Kim był AUGUST OKTAWIAN Co zrobił naszą erą; krewny Juliusza Cezara, który go adoptował; członek II triumwiratu; po pokonaniu przeciwników objął tron jako jedynowładca otrzymując od Senatu oktawian august.
 • Kim był OKULICKI LEOPOLD, PS. NIEDŹWIADEK Co zrobił uczestnik wojny 1920, od X 1939 w SZP, 1940 dow. ZWZ na ziemiach wcielonych do ZSRR. Aresztowany poprzez władze radz. w 1941, po zwolnieniu został szefem okulicki leopold, ps. niedźwiadek.
 • Kim był OKUPACJA NIEMIECKA NA ZIEMIACH POLSKICH 1939-1945 Co zrobił X 1939 na wcielone do Rzeszy (woj. poznańskie, pomorskie, śląskie, przewarzająca część łódzkiego, połowa warsz.), z których wysiedlano Polaków, a osiedlano okupacja niemiecka na ziemiach polskich 1939-1945.
 • Kim był ANDRZEJ OLECHOWSKI Co zrobił młodości także prezenter radiowy. Od 1973 prac. instytucji międzynar., gdzie reprezentował PRL. Przy Okrągłym Stole zasiadał po stronie rządowej. Po 1989 w olechowski andrzej.
 • Kim był ZBIGNIEW OLEŚNICKI Co zrobił kardynał od 1449, znakomity polityk. Sekretarz Władysława Jagiełły, wkrótce lider możnych małopolskich. Wielką rolę w kraju odgrywał u kresu życia Jagiełły i oleśnicki zbigniew.
 • Kim był OLIMPIA Co zrobił w Elidzie na Peloponezie; był to święty gaj otoczony murem, mieszczący świątynie i ołtarze bogów (zw. olimpijskimi), z gł. świątynią i wspaniałym posągiem olimpia.
 • Kim był UMAJJADZI OMAJJADZI Co zrobił panująca w Damaszku w latach 661-750 i w Kordobie w latach 756-1031 Założyciel O. Moawia przeniósł stolicę kalifatu z Medyny do Damaszku. Za panowania tej omajjadzi, umajjadzi.
 • Kim był OPEC Co zrobił Eksportujących Ropę Naftową założona w Bagdadzie w 1960 do koordynowania wielkości produkcji i konsultowania cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych w opec.
 • Kim był OREGON Co zrobił zachodnim pograniczu USA i Kanady w dolinie rzeki Columbia (wiele większa od dzisiejszego stanu Oregon) administrowana razem poprzez Stany Zjedn. i W. Brytanię oregon.
 • Kim był ORGANIZACJA BOJOWA POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ Co zrobił dokonywała zamachów na urzędy carskie, kasy skarbowe, pociągi przewożące kapitał rządowe; wysuwała na czoło działalności PPS akcje terrorystyczne; w 1906 po organizacja bojowa polskiej partii socjalistycznej.
 • Kim był ZJEDNOCZONYCH NARODÓW ORGANIZACJA Co zrobił międzynar. suwerennych krajów zał. na konferencji w San Francisco (od 25 IV 1945). Za jej fundamentalne cele w Karcie ONZ podpisanej 26 VI 1945 uznano między organizacja narodów zjednoczonych.
 • Kim był NIE ORGANIZACJA Co zrobił tworzona z inicjatywy KG AK od IV 1944 w przewidywaniu konieczności rozwiązania Armii Krajowej. Obliczona była na działania długoplanowe. Miała prowadzić organizacja "nie".
 • Kim był AMERYKAŃSKICH PAŃSTW ORGANIZACJA Co zrobił Tworzą ją państwa zach. półkuli. Kluczowe jej zadania to: umacnianie pokoju i pokojowe rozwiązywanie konfliktów i wsparcie ekonomicznego i kulturalnego rozwoju organizacja państw amerykańskich.
 • Kim był NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH ORGANIZACJA Co zrobił organizacja zmierzająca do utworzenia państwa ukr., b. czynna na ziemiach wschodnich w Polsce międzywojennej (w tym akcje dywersyjno-sabotażowe i zamachy organizacja ukraińskich nacjonalistów.
 • Kim był ORTODOKSJA Co zrobił prawowierność, wierne trwanie przy jakiejś doktrynie albo idei, zwł. religijnej. Zobacz także prawosławie ortodoksja.
 • Kim był EDWARD MORAWSKI OSÓBKA Co zrobił okresie okupacji w Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. Zwolennik ścisłej współpracy z PPR. Wiceprzewodniczący Krajowej Porady Narodowej, przewodniczący osóbka-morawski edward.
 • Kim był JERZY OSSOLIŃSKI Co zrobił kor. (od 1643), znakomity polityk, bliski współpracownik królów Władysława IV i Jana Kazimierza. W polityce wewn. opowiadał się za umocnieniem pozycji dworu ossoliński jerzy.
 • Kim był OSTFLUCHT Co zrobił przenoszenie się ludności ze wschodnich terenów Rzeszy do szybciej uprzemysławiających się i dających lepsze możliwości zarobku w XIX i XX w. terenów Niemiec ostflucht.
 • Kim był OSTPOLITIK Co zrobił zrodzona w łonie SPD po II wojnie świat. zakładająca dobre relacje z ZSRR i państwami bloku komunist. w celu stopniowego rozmiękczania komunizmu drogą ostpolitik.
 • Kim był OSTROGOCI Co zrobił Gotów, w III-IV w. przebywali nad M. Czarnym. W 375 podbici poprzez Hunów, po ich upadku osiedli w prowincji rzym. Panonii. W latach 488-493 pod wodzą ostrogoci.
 • Kim był OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO Co zrobił krajów faszyst. i totalitarnych współpracujących od 1936. Pierwsza była tak zwany oś Berlin-Rzym, a więc porozumienie niem.-wł. z 25 X 1936 uzgadniające oś berlin-rzym-tokio.
 • Kim był LEOPOLD OTTO Co zrobił pastor w Warszawie (w latach 1866-75 na Śląsku Cieszyńskim); zwolennik polonizacji protestantów; 1861-62 popierał pol. ruch nar. w momencie manifestacji w otto leopold.
 • Kim był WIELKI I OTTON Co zrobił saskiej od 936 i cesarz rzym. od 962, uporał się z opozycją wewn. przy użyciu duchowieństwa, w dalszym ciągu zyskał Włochy i stał się opiekunem i faktycznym otton i wielki.
 • Kim był OWIDIUSZ Co zrobił pisarzy rzym. doby Oktawiana Augusta; napisał między innymi elegie miłosne, poemat oparty na mitach gr. i rzym. Metamorfozy ( Przemiany ). W 8 n.e. zesłany do owidiusz.
 • Kim był OPAT Co zrobił tytuł przełożonego stosowany w nie wszystkich zakonach opat.
 • Kim był OZYRYS Co zrobił w staroż. Egipcie bóg życia i świata zmarłych, mąż Izydy, tata Horusa ozyrys.
 • Kim był ORMO Co zrobił założona w 1946 w celu zapewnienia wsparcia dla działań milicji. W latach PRL brała także udział w zwalczaniu demokr. opozycji. Rozwiązana w 1989 ormo.
 • Kim był OECD Co zrobił Gospodarczej i Rozwoju utworzona 30 IX 1961 w Paryżu, grupująca najbogatsze państwa świata w celu koordynowania współpracy w dziedzinie rozwoju gosp., wzrostu oecd.
 • Kim był WASYL KONSTANTY OSTROGSKI Co zrobił 1559). Posiadacz olbrzymich (największych w Rzeczpospolitej) majątków na Ukrainie i Wołyniu, opiekun prawosławnych, przeciwnik unii brzeskiej. W Ostrogu ostrogski konstanty wasyl.
 • Kim był ELIZA ORZESZKOWA Co zrobił działała w organizacji nar. wspierającej stworzenie; 1866 zamieszkała w Grodnie; reprezentantka pozytywizmu; w swej twórczości podejmowała główne ówczesne orzeszkowa eliza.
 • Kim był OAS Co zrobił w 1961 poprzez franc. wojskowych w Algierze. Walczyła, także na terenie Francji, o utrzymanie franc. panowania w Algierii. Występowała przeciw polityce Ch. de oas.
 • Kim był PALESTYNY WYZWOLENIA ORGANIZACJA Co zrobił kilkanaście ugrupowań arab. ludności Palestyny, głosząca program wyzwolenia terytoriów opanowanych poprzez Izrael drogą walki zbrojnej z okupantem. Liderem OWP organizacja wyzwolenia palestyny.
 • Kim był DANIEL SAAVEDRA ORTEGA Co zrobił przywódca sandinistów, lewicowego ugrupowania rządzącego po obaleniu dyktatury Somozów, w 1979 szef rządu, a w dalszym ciągu 1984-90 prezydent państwa ściśle ortega saavedra daniel.
 • Kim był OKUPACJA NIEMIEC PO 1945 Co zrobił Rzeszy i podpisaniu bezwarunkowej kapitulacji poprzez jej przedstawicieli w maju 1945 r. terytorium Niemiec zostało podzielone na konferencji pokojowej w okupacja niemiec po 1945.
 • Kim był OGRADZANIE Co zrobił procesu masowego zajmowania ziem gminnych poprzez z angielskiego: właścicieli ziemskich w XIII-XVIII w. Grunta będące tradycyjnie własnością całej gminy i ogradzanie.
 • Kim był ODPRĘŻENIE Co zrobił charakteryzujący się pewnym złagodzeniem stosunków pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zapoczątkowany w 1963 założeniem tak zwany gorącej linii (a więc odprężenie.
 • Kim był III OTTON Co zrobił od 983 i cesarz od 996 z dynastii saskiej, początkowo rządziła za niego matka cesarzowa Teofano, później babka Adelajda. Po usamodzielnieniu rozpoczął wcielać otton iii.
 • Kim był STÓŁ OKRĄGŁY Co zrobił pomiędzy dwoma albo więcej stronami zakładająca równe prawa uczestników, czasem odnosząca się do rozmów pomiędzy rządem a opozycją. W Polsce terminem tym "okrągły stół".
 • Kim był OLIVARES GASPAR DE GUZMAN Co zrobił 1643 pierwszy minister, dążył do przywrócenia imperium hiszp., w wojnie 30-letniej wspierał Habsburgów austr., liczył na ich pomoc w walce z Niderlandami olivares gaspar de guzman.
 • Kim był KOSOWIE W OPERACJA Co zrobił 1999 skierowana przeciw wojskom serb. operującym w Kosowie podjęta w obronie autochtonicznej ludności albańskiej poddanej represjom poprzez reżim S operacja w kosowie.
 • Kim był AFRYKAŃSKIEJ JEDNOŚCI ORGANIZACJA Co zrobił afrykańskiego. Zapoczątkowana w Gwinei w 1958. Ostatecznie ukształtowana 25 V 1963 w Addis Abebie, gdzie podpisano Kartę OJA. Występuje przeciw przejawom organizacja jedności afrykańskiej.
 • Kim był OKRZEJA STEFAN, PSEUD. WITOLD Co zrobił czł. Organizacji Bojowej PPS; 26 III 1905 dokonał zamachu bombowego na komisariat policji na Pradze; został schwytany i skazany na Zgon okrzeja stefan, pseud. witold.
 • Kim był P NIKOŁAJ OGARIOW Co zrobił dziennikarz, pisarz i filozof; w 1834 za działalność opozycyjną skazany na zesłanie, od 1856 w Londynie, razem z Hercenem wydawał Kołokoł ogariow nikołaj p..
 • Kim był OŁTARZ Co zrobił miejsce składania ofiar istotom nadprzyrodzonym ołtarz.
 • Kim był OBODRYCI OBODRZYCE Co zrobił zachodniosłow. zamieszkujących na prawym brzegu dolnej Łaby; poświadczeni w źródłach już w VIII w.; zjednoczeni w księstwo w poł. X w.; w poł. XII w. podbici obodrzyce, obodryci.
 • Kim był PRACY OBOZY Co zrobił zakładane raczej dla zastosowania siły roboczej. Na olbrzymią skalę tworzone w Rosji bolszewickiej i ZSRR. Służyły również do fizycznego wyniszczenia obozy pracy.
 • Kim był ZAGŁADY OBOZY Co zrobił na przykład w okresie II wojny świat. organizowane poprzez władze III Rzeszy w celu ostatecznej zagłady Żydów (jak Oświęcim-Brzezinka, Treblinka, Sobibór obozy zagłady.
 • Kim był OBRENOWICIE Co zrobił potem królewska, panująca w Serbii w latach 1817-42, 1858-1903; zał. poprzez Miłosza Obrenowicia (1780-1860), księcia Serbii 1817-39 i 1858-60; za jego rządów obrenowicie.
 • Kim był OFIARA Co zrobił istota żywa) składany istotom nadprzyrodzonym (spalany, oddawany do świątyni) w celu błagalnym, dziękczynnym i tak dalej; również obrzęd składania daru bóstwu ofiara.
 • Kim był OKCYDENTALIŚCI Co zrobił latach 40. i 50. XIX w., opowiadający się za zniesieniem poddaństwa chłopów i przebudową Rosji, polegający się na doświadczeniach Europy Zach okcydentaliści.
 • Kim był ODWILŻ Co zrobił ustalenie bardziej liberalnej polityki komunist. władz ZSRR zapoczątkowanej po Zgonu J. Stalina (1953). Nazwa pochodzi od tytułu powieści Ilji Erenburga Odwilż "odwilż".
 • Kim był OFLAG Co zrobił obozu jenieckiego dla oficerów. Do w najwyższym stopniu znanych oflagów zalicza się: Woldenberg (a więc Dobiegniewo), Colditz, Neubrandenburg, Prenzlau oflag.
 • Kim był ODSTRASZANIE Co zrobił zakładająca, że nagromadzenie odpowiedniej ilości broni powstrzymuje potencjalnego napastnika przed agresją. Jako strategia zdobyła na znaczeniu w dobie broni odstraszanie.
 • Kim był OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Co zrobił wojennego centrala związkowa skupiająca od 1984 prorządowe, później lewicowe związki zawodowe. Od 1991 wchodzi w skład Sojuszu Lewicy Demokratycznej ściśle ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych.
 • Kim był OKINAWA Co zrobił archipelagu Riukiu. 1 IV-21 VI 1945 słynną bitwę o jej zdobycie Amerykanie okupili sporymi utratami (47 tys. ludzi). Poprzez sporo lat teren protestów okinawa.
 • Kim był OKRĄGŁOGŁOWI Co zrobił w Anglii w momencie wojny domowej 1640-1648 nazwa nadana zwolennikom parlamentu okrągłogłowi.
 • Kim był JÓZEF OLEKSY Co zrobił latach PRL wieloletni pracownik aparatu partyjnego PZPR, między innymi minister ds. związków zawodowych w 1989, od wyborów 4 VI 1989 poseł na sejm RP. W latach oleksy józef.
 • Kim był ORANIA Co zrobił potomków kolonistów hol. z XVII w.) w pd. Afryce w 1837; w 1854 ogłoszona republiką; w okresie wojny z angielskiego:-burskiej 1899-1902 anektowana poprzez W orania.
 • Kim był OLĘDRZY Co zrobił w. osadnicy sprowadzani z Niderlandów, osadzani na terenach bagnistych (Żuławy, dolina Noteci), osobiście wolni. Nieśli ze sobą znajomość wyższej kultury olędrzy.
 • Kim był OLIGARCHIA Co zrobił rolę odgrywa nieliczna ekipa wyodrębniona spośród arystokracji rodowej albo elit majątkowych. W staroż. Grecji o. przeciwstawiano arystokracji (rządom oligarchia.
 • Kim był MAGNACKA OLIGARCHIA Co zrobił szlacheckiej od poł. XVII w. tendencja do zmonopolizowania poprzez magnatów władzy w kraju. W przeciwieństwie od innych istniejących naprawdę mechanizmów oligarchia magnacka.
 • Kim był STEFAN OLSZOWSKI Co zrobił 1970-1980 i 1980-1985 członek Biura Politycznego KC PZPR, wpływowy sekr. KC PZPR związany z M. Moczarem i jego frakcją, w dalszym ciągu lider tak zwany olszowski stefan.
 • Kim był ORDA Co zrobił jurta), dwór, kwatera władcy, a wreszcie ustalenie państwa mong. albo tur.; 2. w dawnej Polsce ustalenie całości wojska tatar. bądź jego obozu orda.
 • Kim był OPACTWO Co zrobił w Kościele katol. klasztor z opatem na czele opactwo.
 • Kim był KRZYSZTOF OPALIŃSKI Co zrobił poeta, dziennikarz. Krytycznie odnosił się do rzeczywistości Rzeczypospolitej (Satyry lub Przestrogi dla naprawy rządu). W 1655 podpisał kapitulację przed opaliński krzysztof.
 • Kim był OPOLE Co zrobił Słowian Zach. związek sąsiedzki na ustalonym terytorium; z początku region służący razem poprzez wolnych osadników; od XII w. do pocz. XIV w. w Polsce opole.
 • Kim był DEI OPUS Co zrobił utworzone w Hiszpanii w 1928 miało w swym założeniu łączyć tradycyjną religijność z nowoczesnymi formami działalności w polityce i gospodarce, jest to opus dei.
 • Kim był JAN ALOJZY ORCHOWSKI Co zrobił okresie insurekcji 1794 proponował nadać wolność chłopom i ziemię odebraną zdrajcom narodu; działacz Tow. Republikanów; w Księstwie Warsz. sędzia sądu orchowski alojzy jan.
 • Kim był JÓZEF ORDĘGA Co zrobił emigracyjny; w czasach Królestwa Pol. współpracował z kaliszanami; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji czł. TDP (należał do umiarkowanego skrzydła ordęga józef.
 • Kim był JULIAN ORDON Co zrobił listopadowego; w trakcie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli; sławny dzięki poematowi A. Mickiewicza Reduta Ordona; po stworzeniu przebywał w Anglii i we ordon julian.
 • Kim był WYBORCZA ORDYNACJA Co zrobił ustawa regulująca zasady i tryb demokratycznych wyborów ordynacja wyborcza.
 • Kim był LUDWIK ORPISZEWSKI Co zrobił listopadowego, działacz emigracyjny; 29 XI 1830 brał udział w ataku na Belweder; czł. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji bliski współpracownik ks. A.J orpiszewski ludwik.
 • Kim był JULIUSZ OSTERWA Co zrobił pod wpływem ros. reformatorów sceny utworzył w Warszawie eksperymentalny teatr-stowarzyszenie Reduta , gdzie przeszedł od realizmu poprzez symbolizm po osterwa juliusz.
 • Kim był OSTRACYZM Co zrobił Atenach odmiana sądu (zapoczątkowana najprawdopodobniej poprzez Klejstenesa). O. chronił kraj przed tyranią albo przewrotem przez wygnanie osoby uznanej za ostracyzm.
 • Kim był OTOCZAK Co zrobił wygładzony w trakcie przemieszczania się w wodzie (na przykład rzece), służył do wyrobu najprymitywniejszych narzędzi paleolitycznych otoczak.
 • Kim był ROBERT OWEN Co zrobił socjalista utopijny, pionier ruchu spółdzielczego; w 1823 założył w stanach zjednoczonych ameryki osadę spółdzielczą, która zbankrutowała; od 1829 organizator owen robert.
 • Kim był AXEL OXENSTIERNA Co zrobił polityków XVII w.; zwany nawet mężem stanu XVII w. Kanclerz szwedz. od 1612, bliski współpracownik Gustawa Adolfa. Od Zgonu króla (1632) rzeczywisty szef oxenstierna axel.
 • Kim był MILTON APOLLO OBOTE Co zrobił niepodl. w momencie kolonialnym, premier Ugandy 1962-66 i prezydent 1966-71. Obalony poprzez zamach stanu, przejściowo na emigracji w Tanzanii. Po powrocie do obote apollo milton.
 • Kim był OBYWATELSKIE KOMITETY OCALENIA NARODOWEGO Co zrobił ruch społ. organizowany poprzez WRON w 1981 w celu zdobycia poparcia społ. dla artystów stanu wojennego, przekształcony w dalszym ciągu w 1983 w PRON obywatelskie komitety ocalenia narodowego.
 • Kim był ALEKSANDER ORŁOWSKI Co zrobił uczestnik insurekcji 1794; od 1802 w Petersburgu; nadworny rysownik w. ks. Konstantego Pawłowicza; malował portrety, sceny batalistyczne i pejzaże orłowski aleksander.
 • Kim był SŁUŻEBNA OSADA Co zrobił której mieszkańcy zobowiązani byli do ustalonych świadczeń na rzecz księcia albo pobliskiego grodu. Zamieszkiwali ją zazwyczaj ludzie jednego zawodu, o czym osada służebna.
 • Kim był II OTTON Co zrobił niem., a od 967 cesarz; został pobity poprzez Arabów w Italii (982), a stworzenie Słowian połabskich z 983 przyniosło kres władzy niem. na ich terenach i otton ii.
 • Kim był OCHRANA Co zrobił policji polit. w Rosji carskiej; powstała w 1881 po zamachu na Aleksandra II, na początku w Petersburgu, potem w Moskwie i w innych większych miastach; gł ochrana.
 • Kim był JAN OLSZEWSKI Co zrobił Szarych Szeregów w stworzeniu warsz. Jeden z wybitniejszych członków polskiej masonerii w latach 1962-1991. W czasach PRL obrońca polit., bronił wielu olszewski jan.
 • Kim był SAMUEL ORGELBRAND Co zrobił żyd.; 1836 otworzył w Warszawie firmę S. Orgelbrand i S-ka składającą się z księgarni, drukarni (od 1844) i składu książek; z czasem gł. placówka księgarsko orgelbrand samuel.
 • Kim był TOMASZ WŁADYSŁAW OSTROWSKI Co zrobił 1830-31; służył w armii Księstwa Warsz.; XII 1830 wybrany marszałkiem izby poselskiej, przyczynił się do przyjęcia poprzez sejm 25 I 1831 uchwały o ostrowski władysław tomasz.
 • Kim był OBRZEZANIE Co zrobił obcięcie części napletka, użytkowane jako symbol poświęcenia sile boskiej użytkowane u kapłanów (na przykład egipskich) bądź powszechnie (na przykład u żydów obrzezanie.
 • Kim był OBSTRUKCJA Co zrobił parlamentarna - sposób walki polegająca na utrudnianiu normalnej działalności parlamentu (na przykład poprzez max. zastosowanie możliwości proceduralnych) w obstrukcja.
 • Kim był MAKSYMILIAN JÓZEF OSSOLIŃSKI Co zrobił literatury, ziemianin; 1771-73 współpracował z pismem Zabawy Przyjemne i Pożyteczne ; od 1793 w Wiedniu; od 1809 prefekt (a więc dyrektor) cesarskiej ossoliński józef maksymilian.
 • Kim był PARLAMENTARNY KLUB OBYWATELSKI Co zrobił poprzez posłów i senatorów Komitetu Obywatelskiego Solidarność skupionych wokół Lecha Wałęsy; początkowo w składzie 161 posłów i 99 senatorów pod kierownictwem obywatelski klub parlamentarny.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Obywatelski Klub Parlamentarny, Ossoliński Józef Maksymilian, Obstrukcja, Obrzezanie, Ostrowski Władysław Tomasz, Orgelbrand Samuel, Olszewski Jan, Ochrana zasługi.

Bohater Obywatelski Klub Parlamentarny, Ossoliński Józef co zrobił.