najlepszy reforma rolna co to jest
ENCYKLOPEDIA Reforma Rolna W Ii Rzeczypospolitej, Raczyński Edward, Rokosz, Rataj Maciej, Rafael.

Postacie historyczne, biografia na R

 • Kim był ROCZNIKI Co zrobił odmiennie annały, znane w staroż., a powszechne w średniow., zwięzłe zbiory zapisów dotyczących najistotniejszch wydarzeń hist., ułożone wg dat rocznych roczniki.
 • Kim był RA Co zrobił w staroż. Egipcie główne bóstwo - bóg-Słońce przedstawiany jako człowiek z głową sokoła zwieńczoną tarczą słoneczną ra.
 • Kim był EDWARD ŚMIGŁY RYDZ Co zrobił bliski współpracownik J. Piłsudskiego. Od 1908 w Związku Walki Czynnej, od 1912 w Związku Strzeleckim, oficer I Brygady Legionów, 1917 komendant Pol rydz-śmigły edward.
 • Kim był RAJMUND REMBIELIŃSKI Co zrobił uczestnik insurekcji 1794; czł. Tow. Republikanów Pol.; W Księstwie Warsz. i Królestwie Pol. wysoki urzędnik; 1820 marszałek sejmu; po 1832 wycofał się z życia rembieliński rajmund.
 • Kim był TADEUSZ ROZWADOWSKI Co zrobił artylerii w armii austr. Od 1913 generał. W I wojnie świat. początkowo walczył w armii austr. jako dow. brygady, dywizji. Od 1916 z przyczyn polit. w stanie rozwadowski tadeusz.
 • Kim był PUŁKOWNIKÓW RZĄD Co zrobił IV 1929 gabinetu pol. premiera K. Świtalskiego, złożonego w większości z w najwyższym stopniu zaufanych oficerów J. Piłsudskiego. Regularnie także nazwa rząd pułkowników.
 • Kim był PAŹDZIERNIKOWA REWOLTA Co zrobił pomiędzy prezydentem Rosji B. Jelcynem, zwolennikiem reform rynkowych i otwarcia Rosji na świat, a zdominowanym poprzez komunistów i nacjonalistów parlamentem rewolta październikowa.
 • Kim był RUBIKON Co zrobił kiedyś jej granicę z Galią. Juliusz Cezar przekraczając ją w 49 r. przed Chr. zaczął wojnę domową z Pompejuszem. Odtąd definicja przysłowiowe ( przekroczyć rubikon.
 • Kim był REWOLUCJA 1905-07 NA ZIEMIACH POLSKICH Co zrobił również charakter walki o zniesienie ucisku nar.; w Królestwie Pol. rozpoczęła się w I 1905 od strajków polit. w Warszawie, Łodzi i okręgu, Zagłębiu Dąbrowskim rewolucja 1905-07 na ziemiach polskich.
 • Kim był ICCHAK RABIN Co zrobił latach 1974-77 i od 1992 lider Partii Pracy, wielokrotny minister; premier 1974-77 i od 1992; w 1993 doprowadził do podpisania porozumienia z OWP; razem z J rabin icchak.
 • Kim był RADA STANU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO Co zrobił przygotowywała projekty ustaw sejmowych i dekretów władca., była sądem kasacyjnym, należało do niej sądownictwo adm.; w skład R.S. wchodzili ministrowie i rada stanu księstwa warszawskiego.
 • Kim był EGZEKUCYJNY RUCH Co zrobił pol., powstały na przełomie XV i XVI w. dążący do ograniczenia roli możnowładztwa zmierzającego do przekształcenia się w wyższy stan szlachecki, niełączenia ruch egzekucyjny.
 • Kim był GIROLAMO RAMORINO Co zrobił pochodzenia Włoch; uczestnik wojen napoleońskich; w stworzeniu listopadowym dowódca korpusu, który działał niefortunnie na prawym brzegu Wisły, 18 IX 1831 ramorino girolamo.
 • Kim był NIEUSTAJĄCA RADA Co zrobił rozbiorowy 1775, złożona z 18 senatorów i 18 posłów, podzielona na 5 departamentów - interesów cudzoziemskich, policji, wojska, sprawiedliwości i skarbowy. R.N rada nieustająca.
 • Kim był REPUBLIKA Co zrobił forma ustroju państwa, gdzie władze zwierzchnie: prezydent i parlament obierane są na czas określony w wyborach republika.
 • Kim był KONSTANTY ROKOSSOWSKI Co zrobił pochodzenia Polak, od 1918 w Armii Czerwonej, w II wojnie świat. jeden z najlepszych dow. radz., głośny zwł. z bitwy pod Stalingradem, dowódca Frontów rokossowski konstanty.
 • Kim był RADZIWIŁŁ KRZYSZTOF MIKOŁAJ, ZW. PIORUNEM Co zrobił w 1581 dowodził zagonem w głąb państwa moskiewskiego sięgającym aż nad Wołgę i osłonił marsz Stefana Batorego na Psków. Walczył ze Szwedami w Inflantach radziwiłł krzysztof mikołaj, zw. piorunem.
 • Kim był STOŁU OKRĄGŁEGO RYCERZE Co zrobił bohaterzy cyklu legend średniow. związanych z osobą króla Artura rycerze okrągłego stołu.
 • Kim był REFERENDUM 16 II 1996 Co zrobił sejmu i prezydenta RP. Pytania dotyczyły przeprowadzenia uwłaszczenia obywateli. W głosowaniu nie wzięła udziału wymagana liczba obywateli referendum 16 ii 1996.
 • Kim był JOSEPH RADETZKY Co zrobił wojnach napoleońskich odznaczył się w bitwach pod Wagram i Lipskiem; w latach 1831-57 dowódca wojsk w Lombardii i Wenecji; rozstrzygnął na korzyść Austrii radetzky joseph.
 • Kim był RELIKWIE Co zrobił pozostałości po świętych (szczątki ciała, elementy z nimi powiązane i tak dalej), przechowywane w relikwiarzach (z metali szlachetnych zdobionych drogimi relikwie.
 • Kim był MILES ŁAC RYCERZ Co zrobił członek warstwy rycerskiej ( rycerstwo rycerz, łac. miles.
 • Kim był ROKOKO Co zrobił uważany za schyłkową fazę baroku, datowany na lata 1720-1780. Cechowała go sielankowość i sentymentalność, forma lekka i wykwintna, egzotyczne motywy. Sporą rokoko.
 • Kim był REFERENDUM Co zrobił bezpośredniej, polegająca na głosowaniu ludowym, gdzie biorą udział wszyscy obywatele z aktywnym prawem wyborczym. Stwarza sposobność bezpośredniego referendum.
 • Kim był ROUGET DE LISLE CLAUDE JOSEPH Co zrobił oficer franc., pisarz i kompozytor; artysta muzyki i słów Marsylianki (1792), od 1795 hymnu nar. Francji rouget de lisle claude joseph.
 • Kim był RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF, ZW. CZARNYM Co zrobił kanclerz w. litew. (od 1550), współtwórca znaczenia rodziny Radziwiłłów na Litwie, w 1547 dostał tytuł książęcy. Protektor kalwinów na Litwie radziwiłł mikołaj krzysztof, zw. czarnym.
 • Kim był RONALD REAGAN Co zrobił 1957 znany aktor filmowy i telewizyjny, 1967-75 gubernator Kalifornii; prezydent USA w latach 1981-89 z ramienia republikanów, znany z twardej postawy wobec reagan ronald.
 • Kim był MICHAŁ RADZIWIŁŁ Co zrobił napoleońskich; służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; w stworzeniu listopadowym formalny wódz nacz. armii pol. 20 I-26 II 1831, aczkolwiek naprawdę radziwiłł michał.
 • Kim był RZECZYPOSPOLITEJ TRZECIEJ RUCH Co zrobił niewielkie radykalnie antykomunist. ugrupowanie założone w 1992 poprzez J. Parysa ruch trzeciej rzeczypospolitej.
 • Kim był PAŃSTWA OBRONY RADA Co zrobił na czas wojny 1 VII 1920, w momencie zagrożenia egzystencji Polski najazdem bolszewickim. W jej skład wchodzili: wódz naczelny, marszałek sejmu, premier rada obrony państwa.
 • Kim był AGRARNA REWOLUCJA Co zrobił przemiany w rolnictwie euro. zaczęte na Zachodzie (zwł. w Anglii i Holandii) na przełomie XVII i XVIII w. opierające na przejściu z trójpolówki do płodozmianu rewolucja agrarna.
 • Kim był REKONSTRUKCJA Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki wobec byłych stanów Konfederacji w latach 1867-1877, której fundamentem było wprowadzenie na Południu rządów militarnych i rekonstrukcja.
 • Kim był GALICYJSKA RABACJA Co zrobił antypowstańcze chłopów w II i III 1846 w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Jasła i Sanoka; rozpoczęły się w momencie ciężkiej sytuacji ekon. i wzrostu fali rabacja galicyjska.
 • Kim był MAU MAU REWOLTA Co zrobił Kikuju w Kenii przeciw kolonistom bryt. w latach 1952-60. Terrorystyczne sposoby tego ruchu wywołały utratę poparcia miejscowej ludności rewolta mau mau.
 • Kim był CZECHOSŁOWACJI ROZPAD Co zrobił Czechów i Słowaków po 74 latach wspólnej państwowości, który stał się rezultatem odmiennej ewolucji sceny polit. w obu państwach. Narastanie tendencji rozpad czechosłowacji.
 • Kim był NIEZAANGAŻOWANYCH PAŃSTW RUCH Co zrobił zaliczanych normalnie do Trzeciego Świata zapoczątkowane w 1955 w Bandungu w celu rozszerzenia ich wpływu na politykę świat. i przeciwdziałania różnorodnym ruch państw "niezaangażowanych".
 • Kim był REWANŻYZM Co zrobił kraju pokonanym wobec krajów zwycięskich, na przykład silna we Francji po klęsce 1870, kiedy to domagano się odebrania Niemcom Alzacji i Lotaryngii rewanżyzm.
 • Kim był REGENCYJNA RADA Co zrobił Warszawie poprzez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier jako najwyższa władza tymczasowa w Królestwie Pol. Skład: arcybp A. Kakowski, ks. Z. Lubomirski, hr. J rada regencyjna.
 • Kim był ROWECKI STEFAN, PSEUD. GROT Co zrobił brygady w IX 1939, 1940-43 komendant Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, aresztowany poprzez Niemców 30 VI 1943, wywieziony do obozu w rowecki stefan, pseud. grot.
 • Kim był DZIELNICOWE ROZBICIE Co zrobił średniow. faza w dziejach krajów feudalnych, na którym dochodziło do ich rozpadu na mniejsze struktury terytorialne, zdobywające coraz większą samodzielność rozbicie dzielnicowe.
 • Kim był 20 SS RAKIETY Co zrobił broń jądrową wycelowane w miasta zachodnioeuropejskie, za których pomocą ZSRR w latach 70. próbował prowadzić politykę zastraszania krajów euro rakiety ss-20.
 • Kim był STANISŁAW RADKIEWICZ Co zrobił od 1925 w KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w latach 1945-1955 członek Biura Polit. KC PPR, a w dalszym ciągu PZPR, od 1944 do 1954 kierownik Ministerstwa radkiewicz stanisław.
 • Kim był RUCH OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Co zrobił jawna organizacja opozycyjna w czasach PRL założona w 1977 poprzez środowiska niepodl. bez sformalizowanej struktury wewn ruch obrony praw człowieka i obywatela.
 • Kim był RÓD Co zrobił wspólnym nazwisku, herbie, posługująca się tym samym dialektem. Więzi rodowe były fundamentem uformowania się tak zwany wspólnoty rodowej, która stanowiła ród.
 • Kim był MIECZYSŁAW RAKOWSKI Co zrobił w latach PRL. Od 1946 w PPR, w dalszym ciągu w PZPR. W 1958-82 red. nacz. tygodnika Polityka umocnił jego opinię jako forum liberalnej frakcji w PZPR. W rakowski mieczysław.
 • Kim był THEODORE ROOSEVELT Co zrobił ramienia partii republikańskiej. Zyskał opinię dobrego organizatora jako zast. sekr. marynarki (1897-98), później jako gubernator stanu Nowy Jork (1899-1900 roosevelt theodore.
 • Kim był ADAM RAPACKI Co zrobił 1945, a w dalszym ciągu w PZPR. W PRL pełnił sporo wysokich funkcji państwowych i partyjnych. Jako min. spraw zagr. 1956-68 wystąpił w 1957 z planem utworzenia rapacki adam.
 • Kim był LIGURYJSKA REPUBLIKA Co zrobił utworzona poprzez Napoleona Bonaparte w 1797, obejmowała Genuę i okolice; w 1805 przyłączona do Francji republika liguryjska.
 • Kim był REWOLUCJA NIEMIECKA 1918/19 Co zrobił powstaniem marynarzy w Kilonii, później rozszerzyła się na państwo; 9 XI 1918 w Berlinie obwołano republikę, zmieniono rząd na socjalist. Wobec rządów rewolucja niemiecka 1918/19.
 • Kim był II RYSZARD Co zrobił władca z angielskiego: od 1377, ostatni z dyn. Plantagenetów zdetronizowany poprzez możnowładztwo w 1399. Za jego rządów wybuchło stworzenie Wata Tylera ryszard ii.
 • Kim był KAROLIŃSKI RENESANS Co zrobił ustalenie okresu rozkwitu kultury i oświaty w kraju Karola Wielkiego renesans karoliński.
 • Kim był KRAKOWSKA RZECZPOSPOLITA Co zrobił okolicą utworzony na kongresie wiedeńskim (1815) jako miasto wolne pod opieką trzech mocarstw. Władzę wykonawczą sprawował Senat Rządzący, aczkolwiek rzeczpospolita krakowska.
 • Kim był ROMANIZACJA Co zrobił przyjmowanie kultury rzym. i języka ?Xac. poprzez barbarzyńców przeważnie poprzez osiedlanie się na obszarach albo w sąsiedztwie cesarstwa rzym. (bądź krajów romanizacja.
 • Kim był EDWARD RACZYŃSKI Co zrobił polit.; mecenas edukacji i sztuki; 1807-10 służył w armii Księstwa Warsz.; 1827 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1829 ufundował bibliotekę publiczną w raczyński edward.
 • Kim był NIEMIEC FEDERALNA REPUBLIKA Co zrobił powołane do życia 23 V 1949 z zach. stref okupacyjnych. Złożone z 10, a od 3 X 1990, po przyłączeniu dawnej NRD z 15 państw (landów). Pierwszym jej kanclerzem republika federalna niemiec.
 • Kim był INICJACYJNE RYTY Co zrobił obrzędy rel. wprowadzające młodego człowieka w krąg dorosłych ryty inicjacyjne.
 • Kim był CRUISE RAKIETY Co zrobił zasięgu rozmieszczone w państwach Europy Zach. za kadencji prezydenta USA R. Reagana (1981-89) dla zrównoważenia strategicznej przewagi radz. w tego rodzaju rakiety cruise.
 • Kim był TRANSFEROWY RUBEL Co zrobił umowna jednostka walutowa stosowana do rozliczeń w ramach RWPG rubel transferowy.
 • Kim był REICHSTAG Co zrobił w cesarstwie rzym. narodu niem. przedstawicielstwo stanów do 1806, po zjednoczeniu Niemiec (1871) parlament wybierany w wyborach powszechnych reichstag.
 • Kim był RODEZJA Co zrobił pd. Afryce. Właściwie od 1911 istniały Rodezja Pd. i Rodezja Pn. Nazwane zostały w 1894 na cześć C. Rhodesa. Rodezja Pn. od 1964 jest niepodległa jako Zambia rodezja.
 • Kim był GOŹDZIKÓW REWOLUCJA Co zrobił Portugalii przeprowadzony 25 IV 1974 w celu obalenia mechanizmu autorytarnej dyktatury następcy A. Salazara, M. Caetano. Wydarzenia te zapoczątkowały mechanizm "rewolucja goździków".
 • Kim był RATUSZ Co zrobił dawniej budowla wznoszona normalnie w centrum miasta jako siedziba władz miejskich i sądu ratusz.
 • Kim był STANU RACJA Co zrobił teoretyków prawa w Europie XVI-XVIII w. w celu uzasadnienia absolutnej władzy monarchy, potem definicja stosowane na ustalenie fundamentalnych, zdaniem racja stanu.
 • Kim był MUDŻIBUR RAHMAN Co zrobił pośród muzułmanów w Pakistanie Wsch. Po stworzeniu Bangladeszu ogłoszony prezydentem 1971-72, a w dalszym ciągu premier od 1972. Ponownie został prezydentem w rahman mudżibur.
 • Kim był ABDUL TUNKU RAHMAN Co zrobił polityk malezyjski, od 1957 pierwszy premier Federacji Malajskiej. Stał na czele rządu niepodległej Malezji do 1970 rahman tunku abdul.
 • Kim był EDMUND RÓŻYCKI Co zrobił od 1861 służył w armii ros.; od 1862 związany z obozem Czerwonych w Kijowie; lider Kom. Wołyńskiego; VII 1863 mianowany poprzez Rząd Nar. nacz. wodzem ziem różycki edmund.
 • Kim był RUCH OBYWATELSKI AKCJA DEMOKRATYCZNA Co zrobił organizacja polit. zwolenników premiera T. Mazowieckiego utworzona w 1990 przed wyborami prezydenckimi. ROAD współtworzył w dalszym ciągu Unię Demokratyczną ruch obywatelski akcja demokratyczna.
 • Kim był RZYMSKA REPUBLIKA Co zrobił zwolenników G. Mazziniego; po interwencji wojsk franc. w VII 1849 upadła i przywrócono Kraj Kościelne, gdzie stacjonowały wojska franc. do IX 1870 republika rzymska.
 • Kim był HENRYK ANTONI RADZIWIŁŁ Co zrobił wiolonczelista i mecenas sztuki, w latach 1815-31 namiestnik W. Ks. Poznańskiego; ożeniony z księżniczką prus. Luizą (stryjeczną siostrą króla prus. Fryderyka radziwiłł antoni henryk.
 • Kim był REFORMACJA W INNYCH KRAJACH EUROPY Co zrobił działalnością Lutra zaczął w Zurichu nauczanie Ulrich Zwingli (1484-1531). Prócz głoszenia czystej ewangelii , odrzucenia wszystkich ceremonii nie wynikających reformacja w innych krajach europy.
 • Kim był REMBRANDT, WŁAŚC. REMBRANDT HARMENSZ VAN RIJN Co zrobił malarz, jeden z największych malarzy w dziejach. Odznacza się w jego twórczości 2 okresy: barokowy (1631-42) i klasyczny (1642-69). Mistrzostwo R. ujawnia się rembrandt, właśc. rembrandt harmensz van rijn.
 • Kim był VON GERD RUNDSTEDT Co zrobił wojnie świat., później w Reichswehrze. Jeden z głośniejszych niem. dowódców II wojny świat. W kampanii wrześniowej dowódca Ekipy Armii Południe . W kampanii rundstedt gerd von.
 • Kim był JANUSZ RADZIWIŁŁ Co zrobił książę, hetman w. litew. (od 1654), wybitny dowódca, walczył z powstańcami kozackimi. W 1655 opowiedział się za Szwedami. Zmarł w oblężonym Tykocinie radziwiłł janusz.
 • Kim był MARIE JEAN ROLAND Co zrobił franc. polityk, min. spraw wewn. 1792-93, należał do stronnictwa żyrondystów roland jean marie.
 • Kim był MARIE JEANNE ROLAND Co zrobił działaczka stronnictwa żyrondystów, w głośnym salonie skupiła znakomitych przedstawicieli rewolucji, przeciwniczka terroru wprowadzonego poprzez jakobinów roland jeanne marie.
 • Kim był REKONKWISTA Co zrobił od VIII w. poprzez ludność chrześcijańską (z udziałem rycerstwa z całej Europy Zach.) na Płw. Pirenejskim w celu całkowitego wyparcia stamtąd Arabów, co stało rekonkwista.
 • Kim był POLSKI ODBUDOWY RUCH Co zrobił powstałe po wyborach prezydenckich w 1995 w oparciu o komitety wyborcze J. Olszewskiego, stawiające sobie za cel przejęcie władzy z rąk SLD. Znane z ostrej ruch odbudowy polski.
 • Kim był REGALIA Co zrobił zarezerwowane dla władcy w ustalonych dziedzinach (na przykład dochody z bicia monety, eksploatacji kopalń, ceł, polowania); 2. również insygnia władzy króla regalia.
 • Kim był REHABILITACJA Co zrobił imienia utraconych na mocy wyroku sądowego. W PRL niezbędne po latach terroru stalinowskiego i sfingowanych procesach. Na sporą skalę po 1956 rehabilitacja.
 • Kim był RUŚ Co zrobił zaczerpnięte z języka fińskiego) plemion wschodniosłowiańskich i zamieszkiwanego poprzez nie terytorium, w XI w. utożsamiane z Rusią Kijowską, w dalszym ciągu ruś.
 • Kim był RUCH OPORU W OKUPOWANEJ EUROPIE Co zrobił Francji, ZSRR, Jugosławii, Włoszech, Grecji i Polsce. W wielu państwach (zwł. Francji, Włoszech, Grecji i Jugosławii) związany w komunistami. W Jugosławii ruch oporu w okupowanej europie.
 • Kim był NIEMIECKA RZESZA Co zrobił państwa niem. (niem. Deutsches Reich): I Rzesza ( cesarstwo rzym. fakt. niem. w 962-1806); II Rzesza (cesarstwo niem. powstałe wskutek zjednoczenia poprzez rzesza niemiecka.
 • Kim był RADA KONSULTACYJNA PRZY PRZEWODNICZĄCYM RADY PAŃSTWA Co zrobił schyłkowym okresie PRL (1986) przez powołanie ciała doradczego przy przewodn. Porady Państwa gen. W. Jaruzelskim; w jej skład wchodzili gł. działacze PZPR i rada konsultacyjna przy przewodniczącym rady państwa.
 • Kim był DE PIERRE RONSARD Co zrobił najwybitniejszy pisarz franc. renesansu zw. księciem pisarzy. Tworzył zarówno w gatunkach klasycznych (ody, hymny), jak i pod wpływem Petrarki sonety ronsard pierre de.
 • Kim był RASIZM Co zrobił XIX w. nawiązując do teorii Darwina, zakładająca zasadniczą nierówność biologiczną i psychiczną pomiędzy rasami ludzkimi. W jej stworzeniu sporą rolę odegra-ły rasizm.
 • Kim był FRANCUSKA REWOLUCJA Co zrobił kryzysem społ.-gosp. i polit.; nieurodzaj i związana z tym drożyzna, uderzający w rodzimą gospodarkę układ handlowy z Anglią wywołały przyrost niezadowolenia rewolucja francuska.
 • Kim był RYSZARD I LWIE SERCE Co zrobił 1189, z dyn. Plantagenetów. Z angielskiego: bohater wojen krzyżowych, opiewany w legendach. Jego nieobecność w państwie przez wzgląd na uczestnictwem w III ryszard i lwie serce.
 • Kim był EUROPY RADA Co zrobił powołana 4 V 1949 w Londynie dla pogłębienia współpracy w zakresie polit., ekon. i kulturalnej. Jej członkiem może zostać każde kraj Europy, które przestrzega rada europy.
 • Kim był CISALPIŃSKA REPUBLIKA Co zrobił Napoleona Bonaparte z Republiki Transpadańskiej, zwiększona o Republikę Cispadańską; stolica Mediolan, konstytucja wzorowana na franc.; w skład armii R.C republika cisalpińska.
 • Kim był REGENT Co zrobił sprawujące władzę w imieniu małoletniego, nieobecnego albo chorego monarchy; 2. w nie wszystkich krajach Europy XVI-XVIII w. (Niderlandy, Prusy Książęce regent.
 • Kim był DELANO FRANKLIN ROOSEVELT Co zrobił ramienia partii demokr. Realizator programu zw. New Deal, który wyprowadził Amerykę z wielkiego kryzysu gosp. drogą powiększenia interwencji państwa. Program roosevelt franklin delano.
 • Kim był KULTURALNA REWOLUCJA Co zrobił polit. w Chinach w latach 1965-76 zainicjowany poprzez Mao Zedonga w celu usunięcia narastającej opozycji w KPCh. Kluczową rolę w rewolucji odegrała tak zwany rewolucja kulturalna.
 • Kim był ADMINISTRACYJNA RADA Co zrobił Królestwa Pol., powołany w 1815; składała się z namiestnika, 5 ministrów i innych osób powołanych poprzez króla; w latach 1826-30 stała się główną władzą rada administracyjna.
 • Kim był ŚWIATOWA REWOLUCJA Co zrobił bolszewików po przewrocie bolszewickim w Rosji zakładająca, Iż w kolejnym etapie komunizm musi zwyciężyć na całym świecie. Idea ta legła u podstaw przewrotów rewolucja światowa.
 • Kim był W NIKOŁAJ REPNIN Co zrobił ambasador ros. w Warszawie (1764-69), przeciwnik reform podejmowanych w Polsce. Doprowadził do zawiązania konfederacji radomskiej (1767); brutalnie rozprawił repnin nikołaj w..
 • Kim był SEWERYN RZEWUSKI Co zrobił hetman polny koronny (1774-93), lider przeciwnego reformom obozu hetmańskiego w okresie Sejmu Czteroletniego, w 1792 jeden z artystów konfederacji targowickiej rzewuski seweryn.
 • Kim był REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA W WIELKIEJ BRYTANII Co zrobił które pozwoliły na masową produkcję. Wykorzystanie węgla kamiennego do wytopu żelaza (1735 - A. Derby) pozwoliło na masową produkcję tego ostatniego i rewolucja przemysłowa w wielkiej brytanii.
 • Kim był AMERYKAŃSKA REWOLUCJA Co zrobił protekcjonistyczną politykę Anglii wobec 13 kolonii amer., która godziła w fundamentalne interesy gospodarki kolonii. Koloniści mający doświadczenia w walce z rewolucja amerykańska.
 • Kim był PRUSKIE RUGI Co zrobił obywatelstwa prus., gł. z terenu Poznańskiego i Śląska; akcja podjęta z inicjatywy O. v. Bismarcka na mocy rozporządzenia min. spraw wewn. Prus z 26 III 1885 rugi pruskie.
 • Kim był JEAN RACINE Co zrobił franc. dramatopisarz, zwolennik tradycji gr. w dramacie. Sztuki jego wstrząsały współczesnymi siłą namiętności bohaterów. Gł. dzieła: Fedra, Brytanik racine jean.
 • Kim był RESTAURACJA Co zrobił w Anglii XVII w. i Francji XIX w. odnowienie monarchii obalonej wskutek rewolucji; przywrócenie do władzy dynastii obalonej poprzez rewolucję restauracja.
 • Kim był RURYKOWICZE Co zrobił dynastia książąt rus. od poł. IX w., a później carów moskiewskich wywodząca się od legendarnego Ruryka, wygasła w 1598 rurykowicze.
 • Kim był BOGUSŁAW RADZIWIŁŁ Co zrobił pod Beresteczkiem (1651). W potopie 1655 opowiedział się i walczył po stronie Karola X Gustawa, gubernator Prus Książęcych (1657-65), amnestionowany w radziwiłł bogusław.
 • Kim był ROTUNDA Co zrobił budowla na planie koła rotunda.
 • Kim był W FIODOR ROSTOPCZIN Co zrobił gubernator Moskwy; najprawdopodobniej z jego polecenia podpalono Moskwę, gdy wkraczały do miasta wojska franc. w poł. IX 1812 rostopczin fiodor w..
 • Kim był LUDOWYCH KOMISARZY RADA Co zrobił organ spełniający funkcje rządu w Rosji bolszewickiej, ZSRR i republikach związkowych (do 1946 rada komisarzy ludowych.
 • Kim był RAPALLO Co zrobił z podpisanego 17 IV 1922 nieoczekiwanie dla świata traktatu niem.-radz., gdzie obie strony zrezygnowały z wzajemnych pretensji finansowych, a naprawdę także rapallo.
 • Kim był ODRODZENIE IN RENESANS Co zrobił euro. (XV-XVI w. ) i towarzyszący jej ruch społ.-kulturowy zapoczątkowany we Włoszech w XIV w. Epokę r. cechowały: wszechstronny postęp edukacji, sztuki i renesans, in.: odrodzenie.
 • Kim był ODROBKOWA RENTA Co zrobił renty feudalnej polegająca na bezpłatnej pracy na polu pańskim. Postęp r.o. nastąpił w Europie Wsch. w XVI w. wspólnie z postępem folwarku pańszczyźnianego. R renta odrobkowa.
 • Kim był GRIGORIJ RASPUTIN Co zrobił który zyskał ogromny wpływ na dwór ros., zwł. na carową Aleksandrę, żonę Mikołaja II, co umożliwiło mu ważny wpływ na decyzje polit. i personalne. Nielubiany rasputin grigorij.
 • Kim był ROJALISTA Co zrobił monarchista, zwolennik monarchii; termin dostępny zwł. w okresie rewolucji franc. na ustalenie tych, którzy dążyli do przywrócenia władzy władca rojalista.
 • Kim był RADZIWIŁŁ KAROL STANISŁAW, ZW. PANIE KOCHANKU Co zrobił 1762-64, 1768-90), przeciwnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, lider konfederacji radomskiej (1767), zwolennik konfederacji barskiej, po jej upadku do 1777 radziwiłł karol stanisław, zw. panie kochanku.
 • Kim był NAJWYŻSZA RADA Co zrobił wprowadzone konstytucją 1936 w ZSRR. Składało się z wybieranej w wyborach powszechnych Porady Związku i Porady Narodowości. Istniało do końca ZSRR. W praktyce rada najwyższa.
 • Kim był RYCERSTWO Co zrobił społeczeństwa trudniąca się służbą wojsk.; wyodrębniła się w VIII w. w kraju Franków z ciężkozbrojnej jazdy opartej na relacjach senior - wasal. Wasalem był rycerstwo.
 • Kim był MACIEJ RYBIŃSKI Co zrobił stworzenia listopadowego; oficer armii Księstwa Warsz.; odbył kampanię 1809, 1812 (odznaczony Legią Honorową) i 1813; 3 XII 1830 poparł stworzenie listopadowe rybiński maciej.
 • Kim był RISORGIMENTO Co zrobił końca XVIII i w XIX w. o wyzwolenie nar. i zjednoczenie państwa; G. Mazzini i Młode Włochy i G. Garibaldi reprezentowali demokr. i republ. nurt r.; zwyciężył risorgimento.
 • Kim był VON JOACHIM RIBBENTROP Co zrobił 1938-45), współtwórca jej agresywnej polityki na arenie międzynar. Osądzony i skazany na Zgon w procesach norymberskich. Zobacz także pakt Ribbentrop-Mołotow ribbentrop joachim von.
 • Kim był POLSKI MŁODEJ RUCH Co zrobił organizacja młodej antykomunist. inteligencji założona w 1979 w Gdańsku, wydająca poza cenzurą pismo Bratniak ; po VIII 1980 wsparła NSZZ Solidarność ruch młodej polski.
 • Kim był CECIL RHODES Co zrobił działacz kolonialny, inicjator rozszerzenia panowania bryt. w Afryce Pd.; w 1885 przyczynił się do ustanowienia z angielskiego: protektoratu nad Beczuaną, 1889 rhodes cecil.
 • Kim był WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ Co zrobił prezydent RP na wychodźstwie od jesieni 1939; nie zgadzał się z polityką wobec ZSRR wykonywaną poprzez gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka, traktując ją jako raczkiewicz władysław.
 • Kim był FRANCUSKA REPUBLIKA Co zrobił 1792 poprzez Konwent Narodowy po obaleniu monarchii Ludwika XVI istniała do 1804; II Republika, proklamowana 24 II 1848, istniała do 1852, kiedy to Ludwik republika francuska.
 • Kim był RYCHEZA Co zrobił Mieszka II od 1013, matka Kazimierza I Odnowiciela. Wypędzona wspólnie z synem w 1034 z Polski po Zgonu męża. R. przypisuje się wywiezienie do Niemiec rycheza.
 • Kim był REALIŚCI Co zrobił nazwa członków konserwatywnego, ugodowego wobec Rosji Stronnictwa Polityki Realnej zał. w Warszawie w 1905; gł. działacze E. Piltz i Z. Wielkopolski realiści.
 • Kim był REWOLUCJA ISLAMSKA W IRANIE Co zrobił niezadowolenie z autokratycznych, lecz opartych na współpracy z Zachodem rządów szacha Rezy Pahlaviego. Najmocniejsza opozycja pojawiła się w kołach rel rewolucja islamska w iranie.
 • Kim był 1846 NARODOWY RZĄD Co zrobił stworzeniu krakowskim; ujawniony 22 II w składzie: L. Gorzkowski, A. Grzegorzewski i J. Tyssowski; wydał manifest; 24 II Tyssowski ogłosił się dyktatorem rząd narodowy 1846.
 • Kim był RUCH OPORU W POLSCE Co zrobił Armia Krajowa, stworzenie warszawskie, Burza, Delegatura Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo, Bataliony Chłopskie, Armia Ludowa ruch oporu w polsce.
 • Kim był EUROPEJSKA RADA Co zrobił prawnego, lecz opierając się na praktyki spotkań na szczycie szefów krajów i rządów UE od 1961. Zakres jej kompetencji nadal nie jest prawnie uregulowany. W rada europejska.
 • Kim był RURYK Co zrobił rus., wódz normańskiego pochodzenia, wg Powieści minionych lat (latopis Nestora) miał panować w Nowogrodzie od 862, zapoczątkował dyn. Rurykowiczów ruryk.
 • Kim był PRZEMYSŁOWA REWOLUCJA Co zrobił w Anglii, później także na zach. kontynentu euro., a kontynuowany w XIX w. w Europie Środk. i Wsch. i Ameryce i Azji opierający na masowym wykorzystaniu rewolucja przemysłowa.
 • Kim był PIĘCIUSET RADA Co zrobił organ władzy stworzony w 508 przed naszą erą poprzez Klejstenesa; R.P. podlegały: administracja, polityka zagr., prace zebrania ludowego (eklezji), sądownictwo rada pięciuset.
 • Kim był REFORMACJA Co zrobił w Kościele Zachodnim zapoczątkowany wystąpieniem M. Lutra (31 X 1517) w Wittenberdze. Geneza i charakter - wokół genezy i charakteru r. toczy się pośród reformacja.
 • Kim był RADYKAŁOWIE Co zrobił odnosząc się do skrajnej lewicy w parlamencie Trzeciej Republiki Francuskiej. Aczkolwiek początków jej można szukać w 1876, ukształtowała się oficjalnie w 1901 radykałowie.
 • Kim był REJENCJA Co zrobił jednostka adm. w kraju prus. (nazwa pol. od niem. Regierungsbezirk) w XIX i XX w.; ogniwo pośrednie pomiędzy prowincją a powiatem. Rządził nią prezydent r rejencja.
 • Kim był REWOLUCJA LUTOWA 1848 WE FRANCJI Co zrobił rządów Ludwika Filipa I i kryzysem ekon.-społ. (nieurodzaj, bezrobocie); opozycja republikańska z A. Ledru-Rollin na czele organizowała bankiety, na których rewolucja lutowa 1848 we francji.
 • Kim był GREGORIAŃSKA REFORMA Co zrobił podjęte w Kościele katol. w XI-XII w. w celu usunięcia symonii (handlu godnościami i urzędami kościelnymi), wprowadzenia celibatu (bezżeństwa) księży i reforma gregoriańska.
 • Kim był REWIZJONIZM Co zrobił ruchu robotn. powstały nareszcie XIX w. występujący z hasłami rewizji marksizmu; artystą r. był E. Bernstein, który w pracy Zasady socjalizmu i zadania rewizjonizm.
 • Kim był MEIDŻI REWOLUCJA Co zrobił rządów (1868-1912) cesarza Mutsuhito; przeprowadzono wówczas modernizację Japonii na wzór euro.: w 1868 zlikwidowano szogunat, zniesiono przywileje samurajów rewolucja meidżi.
 • Kim był ZAKONNA REGUŁA Co zrobił w Kościele zespół norm ustalających warunki życia zakonników dany poprzez założyciela i zatwierdzony poprzez biskupa albo papieża reguła zakonna.
 • Kim był WEIMARSKA REPUBLIKA Co zrobił lat 1919-33, państwa opartego na demokr. konstytucji uchwalonej w VII 1919 w Weimarze. Była krajem federacyjnym o większych niż za cesarstwa uprawnieniach republika weimarska.
 • Kim był RAF Co zrobił oficjalna nazwa bryt. lotnictwa wojsk. od 1918 raf.
 • Kim był TARNOBRZESKA REPUBLIKA Co zrobił 1918 w Tarnobrzegu poprzez radykalnych chłopów pod przywództwem T. Dąbala i ks. E. Okonia, którzy przestali uznawać władze austr. i zaczęli parcelować majątki republika tarnobrzeska.
 • Kim był RADY DELEGATÓW ROBOTNICZYCH I ŻOŁNIERSKICH Co zrobił rewolucjonistów ros., od rewolucji lutowej 1917 obejmujące władzę w terenie i starające się kontrolować organy państwa. Po przewrocie bolszewickim władza rady delegatów robotniczych i żołnierskich.
 • Kim był REFORMA PRAWA WYBORCZEGO W WIELKIEJ BRYTANII Co zrobił Pierwsza, z 1832 rozszerzyła prawo wyborcze, lecz mimo to obejmowało ono tylko 20% mężczyzn. W 1835 prawo wyborcze otrzymali wszyscy płatnicy podatków reforma prawa wyborczego w wielkiej brytanii.
 • Kim był RUMUŃSKA REWOLUCJA Co zrobił inspirowane poprzez spisek w aparacie władzy komunist. przeciw dyktaturze N. Ceauşescu spowodowane dramatycznie niską stopą życiową w tym państwie i terrorem rewolucja rumuńska.
 • Kim był F KONDRATIJ RYLEJEW Co zrobił literaturze A. Mickiewicza; 1814-18 służył w armii ros., potem literat; od 1823 jeden z przywódców tajnego Związku Północnego; po upadku stworzenia dekabrystów rylejew kondratij f..
 • Kim był LWOWSKA NARODOWA RADA Co zrobił ludności Galicji w momencie Wiosny Ludów; utworzony 14 IV 1848 w miejsce Komitetu Nar.; w jej skład wchodzili przedstawiciele ziemiaństwa, mieszczaństwa i rada narodowa lwowska.
 • Kim był RADA NARODOWA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Co zrobił pol. organizacja utworzona 19 X 1918 przejęła 30 X władzę na Śląsku Cieszyńskim i ogłosiła jego przynależność do Polski. Istniała do 1920 rada narodowa księstwa cieszyńskiego.
 • Kim był NIDERLANDZKA REWOLUCJA Co zrobił historiografię marksistowską na stworzenie w Niderlandach. W tradycji niderl. ustalana jest mianem 80-letniej wojny o niepodległość (1568-1648) przeciw rewolucja niderlandzka.
 • Kim był RZĄD RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA WYCHODŹSTWIE Co zrobił IX 1939 (wobec internowania rządu RP w Rumunii) w oparciu o konstytucję kwietniową. Od 1940 urzędował na terenie W. Brytanii. Pierwszy premier W. Sikorski, po rząd rzeczpospolitej polskiej na wychodźstwie.
 • Kim był REFERENDUM 30 VI 1946 Co zrobił powstanie wrażenia masowego poparcia dla nowej polityki komunistów w Polsce, a równocześnie próbą generalną przed planowanymi na rok kolejny wyborami do sejmu referendum 30 vi 1946.
 • Kim był RADYKALIZM Co zrobił ustalenie ruchów i ideologii domagających się zasadniczych zmian w danej dziedzinie zarówno w poglądach, jak i metodach działania radykalizm.
 • Kim był RAPPERSWIL Co zrobił 1870 W. Plater utworzył Muzeum Nar. Pol. Do 1927, kiedy zbiory muzeum sprowadzono do Warszawy, było ośrodkiem pol. życia na emigracji rapperswil.
 • Kim był LASZLO RAJK Co zrobił między innymi 1945-48 czł. władz partii komunist., 1946-48 min. spraw wewn., aresztowany, oskarżony o działalność antypartyjną i antypaństwową, stracony po rajk laszlo.
 • Kim był DEMOKRACI REWOLUCYJNI Co zrobił rewol. w latach 30.-70. XIX w. w Europie Środk. i Wsch., którego działacze dążyli do radykalnej likwidacji mechanizmu feudalnego przez uwłaszczenie chłopów i rewolucyjni demokraci.
 • Kim był RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ Co zrobił komunist. założona 25 I 1949 poprzez ZSRR, Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry. W dalszym ciągu dołączyły również Albania, NRD, Mongolia, Kuba i rada wzajemnej pomocy gospodarczej.
 • Kim był NEOLITYCZNA REWOLUCJA Co zrobił z przyswajającej na wytwórczą, gł. udomowienia roślin i zwierząt, co kończy paleolit. R.n. umożliwiła przyrost liczebności grup ludzi, bo mniejszy region mógł rewolucja neolityczna.
 • Kim był LOMBARDZKA REPUBLIKA Co zrobił Napoleona Bonaparte, obejmowała okręg Mediolanu; w 1797 połączona z Republiką Cispadańską, wskutek czego powstała Republika Cisalpińska; w 1802-05 weszła w republika lombardzka.
 • Kim był MIEJSKA RADA Co zrobił XIII w. ) najwyższy organ samorządu w miastach zakładanych na prawie niemieckim; w jej skład wchodzili rajcy i burmistrzowie; kierowała ustawodawstwem i rada miejska.
 • Kim był JULIUSZ RÓMMEL Co zrobił oficer rosyjski, od 1918 w wojsku pol. W wojnie 1919-20 dowódca pułku, później brygady, dywizji, nareszcie korpusu jazdy. 1921-1923 inspektor jazdy w Wilnie rómmel juliusz.
 • Kim był REFORMACJA W POLSCE I NA LITWIE Co zrobił przenikały dzięki wyjazdom szlachty i kontaktom mieszczan (w tym pochodzenia niem.). Stąd luteranizm znajdował zwolenników w miastach prus., z kolei kalwinizm reformacja w polsce i na litwie.
 • Kim był PAUL PETER RUBENS Co zrobił najwybitniejszych malarzy XVII w. w Europie. Przewarzająca część swej twórczości poświęcił tematyce rel., aczkolwiek nieobce mu były także dziedzina mityczna i rubens peter paul.
 • Kim był ROLAND Co zrobił Wielkiego, zginął jako dowódca tylnej straży wojsk Karola w okresie wyprawy do Hiszpanii przeciw Arabom (778). W opowieściach rycerskich (zwł. słynnej Pieśni o roland.
 • Kim był AFRYKI POŁUDNIOWEJ REPUBLIKA Co zrobił leżące na jej pd. krańcu ogłoszone niepodległym w 1961, a powstałe z utworzonego w 1910 dominium bryt., Unii Pd. Afryki. W polityce wewn. biała mniejszość republika południowej afryki.
 • Kim był RWANDA Co zrobił gdzie zawsze trwał konflikt dwu zamieszkujących je plemion: dominujących Tutsi i podporządkowanych im, lecz wiele liczniejszych Hutu. Walki pomiędzy nimi rwanda.
 • Kim był KAROL RUPRECHT Co zrobił działacz obozu Białych; II 1846 aresztowany przez wzgląd na przygotowaniami do wywołania trójzaborowego stworzenia; zesłany na katorgę; od 1856 w państwie ruprecht karol.
 • Kim był RYDWAN Co zrobił w staroż. dwukołowy wóz otwarty z tyłu zaprzężony w konie, poświęcony do działań wojennych, igrzysk (wyścigi), ceremonii rel. i państwowych rydwan.
 • Kim był PARTENOPEJSKA REPUBLIKA Co zrobił utworzona w I 1799 po wypędzeniu Burbonów z Neapolu republika partenopejska.
 • Kim był KIJOWSKA RUŚ Co zrobił w IX w. w Europie Wsch. ze stolicą w Kijowie, w jego skład weszły plemiona ruskie ( Ruś); rządzone poprzez dyn. Rurykowiczów, objęło dorzecze górnej Wołgi i ruś kijowska.
 • Kim był RESURSA Co zrobił służącego zabawie i rozrywce, podejmującego także działalność kulturalną i charytatywną; r. skupiały ziemian (szlachtę), bogate mieszczaństwo i inteligencję resursa.
 • Kim był RZĄD NARODOWY 1830-31 Co zrobił trakcie stworzenia listopadowego; początkowo władzę wykonawczą sprawowały różne rządy czasowe: Porada Administracyjna, Rząd Tymczasowy; 29 I 1831 sejm powołał rząd narodowy 1830-31.
 • Kim był REGALIŚCI Co zrobił nazwa nadawana zwolennikom aktualnej polityki królewskiej ewentualnie członkom obozu dworskiego regaliści.
 • Kim był REICHSRAT Co zrobił parlament austr. części monarchii austro-węg. (1867-1918), składający się z Izby Panów i Izby Deputowanych reichsrat.
 • Kim był RYTUAŁ Co zrobił ustalony zestaw czynności magicznych albo praktyk rel., a w szerszym sensie również zewn. kształt obrzędów i uroczystości rytuał.
 • Kim był PAŃSTWA RADA Co zrobił powołane mocą ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947. Sprawowała nadzór nad poradami narodowymi, zatwierdzała dekrety z mocą ustawy, dysponowała inicjatywą rada państwa.
 • Kim był REWOLUCJA LUTOWA W ROSJI Co zrobił gregoriańskiego kalendarza 12 III 1917), który doprowadził do obalenia caratu. Rewolucję rozpoczął spontaniczny strajk kobiet z fabryk tekstylnych Piotrogrodu rewolucja lutowa w rosji.
 • Kim był RYCERSKI RÓD Co zrobił w średniow. ród oparty na wspólnocie: krwi, zasiedlanego terytorium i herbu, zawołania i przywilejów ród rycerski.
 • Kim był ILIA RIEPIN Co zrobił realistyczny. Autor słynnych Burłaków na Wołdze (1870-73). Szczyt twórczości w latach 80. (Car Iwan Groźny z synem Iwanem, Zaporożcy piszący list do sułtana riepin ilia.
 • Kim był MŁODOTURECKA REWOLUCJA Co zrobił zorganizowany poprzez wojskowych 3 VII 1908 w myśl, Iż przed interwencją mocarstw i rozbiorem może uratować zacofany i przeżarty korupcją państwo jedynie jego rewolucja młodoturecka.
 • Kim był REICHSWEHRA Co zrobił wersalskim 115 tys. ochotniczej i zawodowej armii niem. (co uniemożliwiało szkolenie rezerw), pozbawionej ciężkiej broni i lotnictwa bojowego. W 1935 Hitler w reichswehra.
 • Kim był RZĄD NARODOWY 1863-64 Co zrobił stworzenia styczniowego; od 22 I 1863 jako Tymczasowy Rząd Nar. wyłoniony z Komitetu Centralnego Nar.; po upadku dyktatury M. Langiewicza przejął ponownie rząd narodowy 1863-64.
 • Kim był WENECKA REPUBLIKA Co zrobił Włoszech, powstałe w 421; w kolejnych wiekach (zwł. X-XVI) rozszerzyło się na tereny sięgające od Alp po Kretę i panowało w poważnej części basenu M republika wenecka.
 • Kim był REFERENDUM 25 V 1997 Co zrobił przyjęciu albo odrzuceniu poprzez naród nowej konstytucji Rzeczypospolitej uchwalonej poprzez lewicowo-centrową przewarzająca część parlamentarną; 52 referendum 25 v 1997.
 • Kim był CISPADAŃSKA REPUBLIKA Co zrobił utworzona w 1796 poprzez Napoleona Bonaparte z księstwa Modeny i Reggio i Bolonii i Ferrary; w 1797 przyłączona do Republiki Cisalpińskiej republika cispadańska.
 • Kim był GRAKCHÓW REFORMY Co zrobił 133-121 przed naszą erą przeprowadzone poprzez braci Grakchów w celu ratowania od upadku osłabionej poprzez wojny punickie drobnej własności chłopskiej reformy grakchów.
 • Kim był REWIZJONIŚCI Co zrobił ustalenie tych kręgów w PZPR, które po 1956 konsekwentnie domagały się liberalizacji mechanizmu polit. i odnowy wewnątrz partii komunist "rewizjoniści".
 • Kim był SANDOMIERSKI ROKOSZ Co zrobił Zygmunta III zmierzające do wzmocnienia władzy władca. doprowadziły do wystąpienia w 1605 szlachty pol. pod przywództwem Mikołaja Zebrzydowskiego i Janusza rokosz sandomierski.
 • Kim był WŁOSKA REPUBLIKA Co zrobił Republiki Cisalpińskiej, w 1805 przekształcona w Królestwo Włoch; 2. powstała w 1946 po referendum, w konsekwencji którego zlikwidowano skompromitowaną republika włoska.
 • Kim był ERWIN ROMMEL Co zrobił dowódca Afrika Korps w okresie kampanii afrykańskiej od 1941 i udanych ofensyw wojsk Osi na Egipt. Pobity w bitwie pod Al-Alamajn (1942) poprzez Brytyjczyków rommel erwin.
 • Kim był RATYFIKACJA Co zrobił poprzez głowę państwa albo parlament podpisanej przedtem poprzez rząd umowy międzynar. wymagane poprzez konstytucję albo zawarte w umowie dwóch stron ratyfikacja.
 • Kim był HALICKA RUŚ Co zrobił dolnego Dniestru, Bugu i Styru, księstwo z gł. ośrodkiem w Haliczu. W 1199 R.H. weszła w skład księstwa halicko-włodzimierskiego powstałego ze zjednoczenia ruś halicka.
 • Kim był REFORMA ROLNA W POLSCE LUDOWEJ Co zrobił wywłaszczono bez odszkodowania właścicieli majątków ziemskich ponad 50 ha, na ziemiach zach. ponad 100 ha; w praktyce z naruszeniem prawa wywłaszczano także reforma rolna w polsce ludowej.
 • Kim był KRAJOWA SZKOLNA RADA Co zrobił szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w Galicji; utworzony w 1867 z inicjatywy namiestnika A. Gołuchowskiego i lwow. Porady Miejskiej; Porada rada szkolna krajowa.
 • Kim był RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO Co zrobił 1815, dzieliła się na Zebranie Ogólne i Radę Administracyjną (zebranie Ogólne przygotowywało projekty ustaw sejmowych i dekretów władca.); rozstrzygała duży rada stanu królestwa polskiego.
 • Kim był FRANÇOIS RABELAIS Co zrobił renesansu. Autor arcydzieła Gargantua i Pantagruel opartego na tradycjach franc. kultury ludowej późnego średniow. Humor, wnikliwość obserwacji zapewniają mu rabelais françois.
 • Kim był AUGUSTULUS ROMULUS Co zrobił ostatni cesarz zachodniorzym. od 475, w 476 odsunięty od tronu poprzez Odoakra, co wg tradycji miało zakończyć epokę staroż romulus augustulus.
 • Kim był AUGUSTE RENOIR Co zrobił franc. rysownik, grafik i rzeźbiarz impresjonistyczny. W najwyższym stopniu znane dzieła: Śniadanie wioślarzy, Kąpiące się renoir auguste.
 • Kim był REBELIA Co zrobił inne ustalenie spisku, buntu albo stworzenia rebelia.
 • Kim był II KRZYSZTOF RADZIWIŁŁ Co zrobił hetman polny litew. (od 1615), hetman w. litew. (od 1635), walczył ze Szwedami w Inflantach (1617-18, 1621-22), odzyskał między innymi Mitawę. Bronił Litwy w radziwiłł krzysztof ii.
 • Kim był NARODOWEJ JEDNOŚCI RADA Co zrobił powołana 9 I 1944 poprzez Delegata Rządu jako przedstawicielstwo pol. ugrupowań polit. i ciało doradcze (następczyni Krajowej Reprezentacji Politycznej rada jedności narodowej.
 • Kim był RICHELIEU ARMAND JEAN DU PLESSIS DE Co zrobił stanu. Od 1606 bp Luçon, 1622 kardynał, od 1624 do Zgonu kluczowy i wszechpotężny minister króla Ludwika XIII; bezlitośnie likwidował opozycję szlachty, dążąc richelieu armand jean du plessis de.
 • Kim był DE MAXIMILIEN ROBESPIERRE Co zrobił franc.; w 1789 deputowany do Stanów Generalnych, słynny jako nieprzekupny lider klubu jakobinów, autor przewrotu jakobińskiego 1793, w 1793-94 czł. Komitetu robespierre maximilien de.
 • Kim był REFERENDUM 29 XI 1987 Co zrobił dwa pytania: pierwsze dotyczyło zgody na przeprowadzenie reform gosp., drugie ewentualnej demokratyzacji mechanizmu polit. Gdyż frekwencja nie przekroczyła 50 referendum 29 xi 1987.
 • Kim był RZYM Co zrobił w środk. Włoszech), w staroż. stolica republiki i cesarstwa rzym. wg legendy zał. poprzez pierwszego króla Rz. Romulusa w 753 przed naszą erą; najdawniejsze rzym.
 • Kim był REMILITARYZACJA Co zrobił państwa przejściowo pozbawionego sił zbrojnych, na przykład remilitaryzacja Niemiec w latach 1934-38. W latach zimnej wojny przeprowadzono r. zarówno w RFN remilitaryzacja.
 • Kim był REPATRIACJA Co zrobił pozostających wcześniej z różnorodnych przyczyn poza jej granicami. W Polsce wystąpiła na masową skalę po 1945 (regularnie mylona z przesiedleniem ludności na repatriacja.
 • Kim był 1968 STUDENCKA REWOLTA Co zrobił strajki, demonstracje, brutalne walki uliczne) młodzieży w bogatych państwach Zachodu (Francja, RFN, USA), rozpoczęty pod hasłami przerwania wojny wietnamskiej rewolta studencka 1968.
 • Kim był REFORMIZM Co zrobił odrzucający rewol. sposoby walki o socjalizm na rzecz reform; reformy społ.-polit. przeprowadzone na drodze parlamentarnej miały doprowadzić do stopniowego reformizm.
 • Kim był REWOLUCJA 1905-07 W ROSJI Co zrobił kryzysem ekon. 1900-03 i klęską w wojnie z Japonią; rozpoczęła się w I 1905 w Petersburgu ( krwawa niedziela ); do strajkujących robotników stolicy dołączyli rewolucja 1905-07 w rosji.
 • Kim był REWOLUCJA LIPCOWA 1830 WE FRANCJI Co zrobił Wybuchła przeciw rządom króla Karola X, który przywrócił przywileje arystokracji (między innymi szlachcie wypłacono odszkodowanie za utracone w rewolucji 1789 rewolucja lipcowa 1830 we francji.
 • Kim był ALEKSANDER RADISZCZEW Co zrobił autor słynnej powieści Podróż z Petersburga do Moskwy (1790), opublikowanej poprzez nieuwagę cenzora, powieść zawierała tak krytyczny opis rzeczywistości ros radiszczew aleksander.
 • Kim był REPARACJE Co zrobił odszkodowania, jakie po wojnie mają płacić państwa odpowiedzialne za wojnę innym państwom. Problem reparacji (wobec ich olbrzymiej wysokości) był po I wojnie reparacje.
 • Kim był POLSKI ROZBIORY Co zrobił nareszcie XVIII w., które doprowadziły do straty niepodległości. Układy rozbiorowe Polski nie były wyjątkiem w XVIII w. (na przykład Hiszpania). Niezwykły był rozbiory polski.
 • Kim był FEUDALNA RENTA Co zrobił feudalnego wypracowana poprzez chłopów i przekazywana w formie danin w naturze albo pieniądzu ( czynsz) lub pańszczyzny ( renta odrobkowa renta feudalna.
 • Kim był JACQUES JEAN ROUSSEAU Co zrobił oświeceniowy poeta polit. Jego Umowa socjalna akcentująca prawa człowieka odegrała ogromną rolę już w okresie rewolucji franc., a do dziś stanowi klasyczne rousseau jean-jacques.
 • Kim był RAFAEL, WŁAŚC. RAFFAELO SANTI Co zrobił kierował budową bazyliki św. Piotra w Rzymie; gł. dzieła malarskie - freski w pałacu watykańskim (Szkoła ateńska) i słynne Madonny (Madonna Sykstyńska, Madonna rafael, właśc. raffaelo santi.
 • Kim był MACIEJ RATAJ Co zrobił PSL Piast , 1920-21 min. oświecenia publicznego, 1922-28 marszałek sejmu; po Zgonu Narutowicza (1922) i po zamachu majowym (1926) pełnił wymagania prezydenta rataj maciej.
 • Kim był ROKOSZ Co zrobił powołany w celu wywarcia wpływu na politykę władcy w Polsce (XVI-XVIII w.); kolokwialnie wyłącznie związek szlachty o charakterze antykrólewskim rokosz.
 • Kim był EDWARD RACZYŃSKI Co zrobił 1919, między innymi ambasador w W. Brytanii w latach 1934-45, minister spr. zagr. w rządzie Wł. Sikorskiego, prezydent RP na emigracji 1979-86 raczyński edward.
 • Kim był REFORMA ROLNA W II RZECZYPOSPOLITEJ Co zrobił lubelski. W 1919 sejm przyjął uchwałę o zasadach reformy rolnej, lecz dopiero pod wpływem zagrożenia bolszewickiego 15 VII 1920 uchwalił ustawę przewidującą reforma rolna w ii rzeczypospolitej.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był ENCYKLOPEDIA Reforma Rolna W Ii Rzeczypospolitej, Raczyński Edward, Rokosz, Rataj Maciej, Rafael, Właśc. Raffaelo Santi, Rousseau Jean-Jacques, Renta Feudalna, Rozbiory zasługi.

Bohater Najlepszy Reforma Rolna W Ii Rzeczypospolitej, Raczyński Edward co zrobił.