unia europejska uniwersytet co to jest
CO ZNACZY Unia Europejska, Uniwersytet Jagielloński, Układ Zgorzelecki, Urban Jerzy, Ustawodawstwo.

Postacie historyczne, biografia na U

 • Kim był HORODELSKA UNIA Co zrobił 1413 w Horodle, umacniała związki Polski z Litwą. Postanowiono udział panów pol. w wyborze w. ks. litew., odbywanie wspólnych zjazdów w celu rozstrzygania unia horodelska.
 • Kim był MAJSKI SIKORSKI UKŁAD Co zrobił zawartego 30 VII 1941 pomiędzy rządem RP na uchodźstwie a rządem ZSRR, podpisanego w Londynie poprzez premiera W. Sikorskiego i ambasadora ZSRR I. Majskiego układ sikorski-majski.
 • Kim był WYSZEHRADZKI UKŁAD Co zrobił Węgier i Czechosłowacji zawarte 14 II 1991 w Wyszehradzie (pn. Węgry). Celem miała być współpraca gosp., polit., obronna, kulturalna, naukowa, pomoc w układ wyszehradzki.
 • Kim był WOLNOŚCI UNIA Co zrobił połączenia UD i KLD, sytuująca się w centrum sceny polit., od 2000 z B. Gieremkiem jako przewodniczącym. Po wyborach 1997 w sojuszu z AWS utworzyła koalicję unia wolności.
 • Kim był DEMOKRATYCZNA UNIA Co zrobił zwolenników T. Mazowieckiego w wyborach prezydenckich 1990. W 1994 po połączeniu z Kongresem Liberalno-Demokratycznym utworzyła Unię Wolności unia demokratyczna.
 • Kim był ULTRAMONTANIZM Co zrobił termin dostępny w XIX w. na ustalenie bezwzględnego popierania interesów Kościoła katolickiego i wszechwładztwa papiestwa ultramontanizm.
 • Kim był URYNKOWIENIE Co zrobił mechanizm stopniowego wprowadzania przedmiotów wolnego rynku do gospodarki socjalist. W węższym znaczeniu gwałtowne odblokowanie cen żywności w sierpniu 1989 urynkowienie.
 • Kim był UNICI Co zrobił prawosławnego, która bądź po 1439 (unia florencka), bądź po 1596 ( unia brzeska) zdecydowała się uznać zwierzchnictwo rel. papieża, zachowując obrządek wsch. i unici.
 • Kim był REALNEJ POLITYKI UNIA Co zrobił radykalna konserwatywno-liberalna partia polit. założona w 1989 poprzez J. Korwina-Mikkego unia polityki realnej.
 • Kim był LITEWSKA POLSKO UNIA Co zrobił trwający od 1385 do upadku Rzeczypospolitej w 1795; umacniany poszczególnymi umowami unijnymi ( unia krewska, unia w Horodle, unia lubelska). Całkowite unia polsko-litewska.
 • Kim był DAYTON Z UKŁAD Co zrobił wprowadzał pokój na terenach republik b. Jugosławii po kilku latach krwawych konfliktów. Porozumienie pomiędzy Bośnią, Chorwacją i Serbią osiągnięto układ z dayton.
 • Kim był KORNEL UJEJSKI Co zrobił działacz demokr.; pod wpływem rabacji galic. napisał cykl Skargi Jeremiego (między innymi wiersz Chorał); 1863 czł. konspiracyjnej organizacji nar.; przeciwnik ujejski kornel.
 • Kim był URBANIZACJA Co zrobił mechanizm rozwoju miast, przyrost ich liczby, rozkwit terytorialny, również przyrost liczby ludności miejskiej w danym społeczeństwie urbanizacja.
 • Kim był CZERWCOWY UKAZ Co zrobił feudalnych na wsi w Królestwie Pol.; podpisany 7 VI poprzez Mikołaja I, zabraniał dziedzicom usuwania z gruntów chłopów posiadających powyżej 3 morgi ziemi i ukaz czerwcowy.
 • Kim był LWOWSKI UNIWERSYTET Co zrobił Kazimierza jako Akademia, istniał do 1773; wznowiony 1784 poprzez cesarza Józefa II na miejsce Akademii Lwowskiej; miał 4 wydziały (filozoficzny, prawny uniwersytet lwowski.
 • Kim był MICHAŁ JÓZEF UNRUG Co zrobił oficer marynarki niem. Od 1919 w Wojsku Pol. Od 1920 p.o szefa, później szef sztabu Dowództwa Obrony Wybrzeża. 1925-1939 dowódca Floty. W kampanii wrześniowej unrug józef michał.
 • Kim był UNIWERSYTET Co zrobił typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i uniwersytet.
 • Kim był UKRAINA Co zrobił nazwie ogłoszono po raz pierwszy 22 I 1918. 3 III 1918 nowe władze Ukr. Republiki Ludowej zawarły pokój z Niemcami i Austro-Węgrami w Brześciu Litewskim ukraina.
 • Kim był MUENCHENGRATZU W UKŁAD Co zrobił zawarty w 1833 poprzez Austrię, Rosję i Prusy, dotyczył współpracy zaborców w zwalczaniu pol. ruchu niepodl układ w muenchengratzu.
 • Kim był UKAZ Co zrobił tak w Rosji carskiej nazywały się rozporządzenia monarchy ukaz.
 • Kim był ARMIA POWSTAŃCZA UKRAIŃSKA Co zrobił organizacja wojsk. utworzona w X 1942 na Wołyniu i Polesiu, później podporządkowana OUN S. Bandery, rozszerzyła się także na inne tereny, gł. zach. Ukrainy ukraińska powstańcza armia.
 • Kim był THANT U Co zrobił 1961-71; doświadczony polityk birmański. Kierując ONZ zyskał uznanie łagodząc konflikty kubański w 1962, cypryjski w 1964 i arab.- -izrael. w 1967. Zrezygnował u thant.
 • Kim był BEZPIECZEŃSTWA URZĄD Co zrobił utworzonej w Polsce w 1944 pod nadzorem NKWD z członków PPR i AL, podległej początkowo Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-54), później Komitetowi do urząd bezpieczeństwa.
 • Kim był KARLIS ULMANIS Co zrobił premier, w 1934 dokonał zamachu stanu, 1936-40 prezydent, a naprawdę dyktator Łotwy. Po aneksji Łotwy w VI 1940 poprzez ZSRR deportowany ulmanis karlis.
 • Kim był CHŁOPÓW UWŁASZCZENIE Co zrobił ziemi uprzednio poprzez nich uprawianej wraz ze zniesieniem ich feudalnych obciążeń na rzecz panów; w zaborze prus. edykt o uwłaszczeniu z 1811 w dobrach uwłaszczenie chłopów.
 • Kim był EGIPSCY URZĘDNICY Co zrobił zangażowana w pracę w administracji silnie zhierarchizowana i wyspecjalizowana odnosząc się do działów gospodarki; odgrywali wielką rolę w kraju; kariera ich urzędnicy egipscy.
 • Kim był SCHENGEN Z UKŁAD Co zrobił początkowo poprzez kilka krajów EWG w 1985 zakładająca w przyszłości między innymi zniesienie kontroli granicznej, wprowadzenie jednolitej polityki wizowej i układ z schengen.
 • Kim był LUBELSKA UNIA Co zrobił 1569 w Lublinie. Do zawarcia unii realnej z Litwą dążyła szlachta pol. pragnąc osłabić pozycję magnaterii litew. Ogromne rody litew. występowały przeciw idei unia lubelska.
 • Kim był WARSZAWSKI UKŁAD Co zrobił Współpracy i Pomocy Wzajemnej, naprawdę pakt militarny zawarty 14 V 1955 w Warszawie poprzez Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, PRL, Rumunię, Węgry i układ warszawski.
 • Kim był ROZBROJENIOWE UKŁADY Co zrobił międzypaństwowe zawarte przeważnie po II wojnie świat. zmierzające do ograniczenia wyścigu zbrojeń i stopniowej eliminacji broni masowej zagłady: atomowej układy rozbrojeniowe.
 • Kim był BRZESKA UNIA Co zrobił Brześciu Litew. zjednoczenie Kościoła prawosławnego terenu Rzeczypospolitej z Kościołem katol. Unię uznała tylko część hierarchii prawosławnej (metropolita unia brzeska.
 • Kim był UKŁAD O NIEPROLIFERACJI BRONI JĄDROWEJ Co zrobił nierozprzestrzenianie broni i innych urządzeń jądrowych na świecie. Podpisana początkowo poprzez USA, ZSRR i W. Brytanię w 1968, a w dalszym ciągu poprzez układ o nieproliferacji broni jądrowej.
 • Kim był PANAMERYKAŃSKA UNIA Co zrobił powstała w 1910 z przekształcenia Biura Handlowego Republik Amer., obejmowała państwa kontynentu amer., jej kontynuacją jest Organizacja Krajów Amerykańskich unia panamerykańska.
 • Kim był UZURPATOR Co zrobił osoba przywłaszczająca sobie nielegalnie jakieś prawa, zwł. władzę monarszą uzurpator.
 • Kim był UKŁAD MIĘDZY PRL A RFN O PODSTAWACH NORMALIZACJI ICH WZAJEMNYCH STOSUNKÓW Co zrobił zawarty 7 XII 1970 w Warszawie potwierdzał zach. granicę Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej i zapowiadał dalszą normalizację stosunków pomiędzy oboma krajami układ między prl a rfn o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków.
 • Kim był NORYMBERSKIE USTAWY Co zrobił uchwalone w 1935 ustawy ograniczające prawa obywatelskie Żydów w III Rzeszy, w tym zakazujące małżeństw z Niemcami i pracy w wielu zawodach ustawy norymberskie.
 • Kim był WARSZAWSKI UNIWERSYTET Co zrobił Potockiego i S. Staszica; powstał z połączenia Szkoły Prawa i Administracji i Szkoły Lekarskiej; miał 5 wydziałów: prawno-adm., lekar- ski, filozoficzny uniwersytet warszawski.
 • Kim był FRANCUSKA UNIA Co zrobił wspólnota Francji i jej różnorodnych posiadłości zamorskich utworzona opierając się na konstytucji z 1946. Zlikwidowana w 1958 po zmianie konstytucji we Francji unia francuska.
 • Kim był WILEŃSKI UNIWERSYTET Co zrobił przekształcenia Akademii Wileńskiej (zał. 1578 poprzez Stefana Batorego); moment największej świetności przypadł na 1. ćwierć XIX w. za kuratorstwa A.J uniwersytet wileński.
 • Kim był PRACY UNIA Co zrobił zał. w 1992 z R. Bugajem jako przewodniczącym. Obecnie przewodniczącym jest Marek Pol, z kolei R. Bugaj wystąpił z partii. U.P. chce państwa neutralnego unia pracy.
 • Kim był USTASZE Co zrobił dążąca do uzyskania niepodległości swego państwie od jej założenia w 7 I 1929. W latach II wojny świat. współpracująca z nazistami. Kolokwialnie nazywano tak ustasze.
 • Kim był UNGER Co zrobił biskup misyjny Polski do 1000, następca Jordana, od 1000 bp poznański, podporządkował się arcybp. magdeburskiemu unger.
 • Kim był UNRRA Co zrobił Zjednoczonych ds. Pomocy i Odbudowy; organizacja międzynar. utworzona w trakcie II wojny świat. (1943) w celu pomocy żywnościowej i materiałowej ludności unrra.
 • Kim był PAŃSTWA OCHRONY URZĄD Co zrobił weryfikacji pracowników służb szczególnych z czasów PRL i naborze nowych kadr. Zadaniem jego jest ochrona państwa i porządku konstytucyjnego; uprawnienia UOP urząd ochrony państwa.
 • Kim był PERSONALNA UNIA Co zrobił w Europie od XIV w. związek krajów połączonych jedynie osobą panującego unia personalna.
 • Kim był UKŁAD OGÓLNY W SPRAWIE CEŁ I HANDLU Co zrobił regulujący zasady współcz. handlu świat. Podpisany 30 X 1947 w Genewie, pełnił funkcję zastępczą wobec Międzynarodowej Organizacji Handlu. Jego celem było układ ogólny w sprawie ceł i handlu.
 • Kim był KREWSKA UNIA Co zrobił zawarta w Krewie na mocy umowy (tak zwany akt krewski) z 14 VIII 1385. W zamian za małżeństwo z Jadwigą i otrzymanie godności króla pol. Władysław Jagiełło unia krewska.
 • Kim był REALNA UNIA Co zrobił mających przewarzająca część instytucji (najwyższe organy władzy) wspólnych. Obywatele krajów połączonych u.r. cieszą się tymi samymi prawami we wszystkich unia realna.
 • Kim był UNIWERSALIZM Co zrobił średniow. idea podporządkowania całego świata chrześc. (zwł. Zachodu) jednej władzy, wykonywana w polityce współpracujących (od Karola Wielkiego), a w XI-XIII uniwersalizm.
 • Kim był UKŁAD O OGRANICZENIU SYSTEMÓW OBRONY PRZECIWRAKIETOWEJ ABM Co zrobił USA i ZSRR (od 1991 negocjowane z Rosją) zawarte w 1972 dla ograniczenia zbrojeń strategicznych w zakresie broni antyrakietowej. Układ modyfikowano w duchu układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej abm.
 • Kim był POŁANIECKI UNIWERSAŁ Co zrobił poprzez T. Kościuszkę 7 V 1794 w okresie stworzenia kościuszkowskiego w obozie pod Połańcem. Wprowadzał opiekę państwa nad chłopami, nadawał chłopom wolność uniwersał połaniecki.
 • Kim był UMBRIA Co zrobił Tybrem a M. Adriatyckim; w staroż. zamieszkana poprzez Umbrów, od 307 przed naszą erą pod panowaniem Rzymu; od około 755 n.e. w ramach Państwa Kościelnego umbria.
 • Kim był KALMARSKA UNIA Co zrobił Szwecja) związek Danii, Szwecji i Norwegii oparty na wyborze wspólnego władcy, wspólnym prowadzeniu wojen przy zachowaniu niezależności trzech królestw unia kalmarska.
 • Kim był SOCJALNE USTAWODAWSTWO Co zrobił ochronę robotników. Zapoczątkowane zostało w W. Brytanii w latach 20. i 30. XIX w. ograniczaniem pracy dzieci i kobiet. Później rozwinięte w Niemczech II ustawodawstwo socjalne.
 • Kim był JERZY URBAN Co zrobił zwyczajnie , później Polityce . W latach 80. związany z grupą gen. W. Jaruzelskiego jako bardzo niepopularny rzecznik prasowy rządu 1981-89, zapisał się urban jerzy.
 • Kim był ZGORZELECKI UKŁAD Co zrobił podpisany poprzez premierów PRL i NRD 6 VII 1950 potwierdzał ostateczny charakter granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej układ zgorzelecki.
 • Kim był JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET Co zrobił Wielkiego w 1364 (jako Akademia Krakowska, bez teologii), odnowiony w 1400 poprzez Władysława Jagiełłę, o wysokim poziomie w XV i XVI w., później upadł uniwersytet jagielloński.
 • Kim był EUROPEJSKA UNIA Co zrobił traktatem z Maastricht (Holandia) podpisanym 7 II 1992 poprzez 12 ówczesnych członków wspólnot euro. Należą do niej Francja, Włochy, RFN, Belgia, Holandia unia europejska.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był CO ZNACZY Unia Europejska, Uniwersytet Jagielloński, Układ Zgorzelecki, Urban Jerzy, Ustawodawstwo Socjalne, Unia Kalmarska, Umbria, Uniwersał Połaniecki, Układ O zasługi.

Bohater Co znaczy Unia Europejska, Uniwersytet Jagielloński, Układ co zrobił.