cztery wielkie reformy co to jest
Definicja cztery wielkie reformy społeczne: wdrożyła koalicja ugrupowań postsolidarnościowych AWS i.

Czy przydatne?

Definicja Cztery Wielkie Reformy Społeczne

Co znaczy CZTERY WIELKIE REFORMY SPOŁECZNE: opracowała i wdrożyła koalicja ugrupowań postsolidarnościowych AWS i UW w latach 1997-2000 w ramach gabinetu J. Buzka. Celem było zreformowanie państwa, jego modernizacja, dostosowanie do procesu integracji z UE, ograniczenie administracji centralnej, a zarazem podniesienie jej skuteczności. W ramach tych reform przeprowadzono: 1) zmiany administracyjne - decyzją sejmu, po długich przetargach, w państwie z 49 województw pozostało tylko 16. Równocześnie wzrosły kompetencje wszystkich szczebli samorządów lokalnych, między innymi gmin, powiatów i województw. 2) zmiany w służbie zdrowia, które dotyczyły zarówno organizacji pracy, jak i źródeł i metody ich finansowania. Wskutek reformy wszyscy ubezpieczeni obywatele przekazują składkę na cel ubezp. zdrowotnego do kas chorych, z których finansowane są szeroko rozumiane świadczenia zdrowotne. 3) zmiany zasad ubezpieczeń socjalnych zostały wprowadzone wobec koniecznej naprawy sytuacji w Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, który w dalszej perspektywie nie byłby w stanie udźwignąć ciężaru wypłat świadczeń emerytalnych. Powołano do życia Powszechne Fundusze Emerytalne, które kierując się na zasadach komercyjnych mają za zadanie takie inwestowanie składek emerytalnych, aby w przyszłości obywatele mogli dostać godziwą emeryturę z zasobów zgromadzonego kapitału. 4) zmiany w systemie nauki, których kluczowym założeniem jest modernizacja oświaty, niezbędna wobec szybkich przemian cywilizacyjnych w Polsce na przełomie XX i XXI w. Reforma nauki dotyczy zmian organizacyjnych (6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum i w dalszym ciągu liceum; studia kilkustopniowe: licencjat, magisterskie i doktoranckie), a również treści i metod nauczania. Cel dalekosiężny to z jednej strony podniesienie poziomu nauki i zniwelowanie różnic występujących w oświacie na wsi i w mieście, a z drugiej podniesienie autorytetu spauperyzowanego zawodu nauczyciela. Wszystkie wymienione reformy wzbudzają sporo kontrowersji w recenzji publicznej, szczegółowe rozwiązania wymagają poważnych korekt. Świadomość tych braków jest na tyle powszechna, Iż zgadza się z tym również rząd J. Buzka. Potknięcia w procesie wdrażania reform przyczyniły się do drastycznego spadku popularności koalicji AWS-UW i jej rozpadu. Niemniej konieczność ich przeprowadzenia nie jest kwestionowana nawet poprzez opozycję polit
Słownik Czarna Śmierć:
Co znaczy średniow. ogólne ustalenie powtarzających się cyklicznie (co 10-15 lat) epidemii dżumy (zw. także morem, morowym powietrzem); 2. ustalenie największej w dziejach Europy epidemii dżumy (1348-50 cztery wielkie reformy społeczne.
Słownik Cambronne Pierre:
Co znaczy gen. franc., uczestnik kampanii napoleońskich, w bitwie pod Waterloo dowodził 1. bat. gwardii, towarzyszył Napoleonowi na Elbie cztery wielkie reformy społeczne.
Słownik Chrześcijańska Demokracja W Polsce:
Co znaczy na doktrynie społ. Kościoła od 1902; głosiła solidaryzm klasowy, opowiadała się za wpływem Kościoła na oświatę i kulturę. Od 1918-39 występowała pod wieloma nazwami. Największe wpływy miała na Górnym cztery wielkie reformy społeczne.

Czym jest cztery wielkie reformy znaczenie w Postać biografia C .

  • Dodano:
  • Autor: