polskiej rzeczypospolitej co to jest
Definicja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: uchwalona głosami większości centrolewicowej (SLD.

Czy przydatne?

Definicja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Co znaczy KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: konstytucja uchwalona głosami większości centrolewicowej (SLD, PSL, UW, UP), która mimo ostrej krytyki prawicy po zatwierdzeniu w referendum weszła w życie 17 X 1997. Konstytucja zapewnia fundamentalne wolności obywatelskie, w tym zwł.: wolność rel., stowarzyszania się, poruszania się, głoszenia swoich poglądów, uzyskiwania informacji od organów władzy, prawo własności, prawo do ubezpieczenia społ. i ochrony zdrowia. Obywatel ma wymóg przestrzegać prawa, bronić ojczyzny i ponosić odpowiednio z ustawą ciężary na rzecz państwa. Władzę ustawodawczą sprawują - Sejm RP i Senat RP. Głową państwa jest prezydent RP wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich na 5 lat. Ratyfikuje on umowy międzynar., jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje szefa Sztabu Generalnego, zarządza wybory do Sejmu i Senatu, ma inicjatywę ustawodawczą, powołuje prezesa Porady Ministrów (i przyjmuje dymisję Porady Ministrów albo odwołuje ministrów, którzy utracili zaufanie sejmu), powołuje wszystkich sędziów, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Za naruszenie konstytucji prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Politykę wewn. i zagr. państwa prowadzi Porada Ministrów. Wojewoda jest przedstawicielem Porady Ministrów w woj.. Członkowie Porady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji czy ustaw. Jeżeli Sejm wyrazi nieufność Radzie Ministrów, musi zaproponować nowego prezesa Porady Ministrów. Fundamentalną jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która powinna mieć udział w dochodach publicznych odpowiedni do przypadających na nią zadań. Wybory do organów samorządu terytorialnego są powszechne, równe i bezpośrednie. Nadzór nad działalnością gmin sprawują wojewodowie i Prezes Porady Ministrów. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną, a sędziowie są nieusuwalni. Kontrolę nad działalnością administracji publicznej (w szczególności w dziedzinie prawnym) sprawuje Naczelny Sąd Administracyjny. Z kolei o zgodności ustaw i prawa z konstytucją orzeka Trybunał Konstytucyjny. Działalność organów administracji państwowej, jednostek państwowych, samorządu terytorialnego, a również innych podmiotów gosp. wykorzystujących środki państwowe kontroluje (zwł. w aspekcie finansowym i merytorycznym) Najwyższa Izba Kontroli. Na straży wolności i praw człowieka i obywatela stoi Rzecznik Praw Obywatelskich
Słownik Kruger Paul:
Co znaczy prezydent południowoafrykańskiej republiki Transwal, zasłużony w staraniach o utrzymanie niezależności swego państwie, zwł. w okresie wojny burskiej z Anglią konstytucja rzeczypospolitej polskiej.
Słownik Kultura Hellenistyczna:
Co znaczy stopienia się w jedno przedmiotów kultury gr. i kultur wsch. w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego i osadnictwa gr. na terenach monarchii hellenistycznych. Wyraźnie zaznaczyło się wpływ Greków w konstytucja rzeczypospolitej polskiej.
Słownik Kataster:
Co znaczy gruntów dla celów podatkowych. Pierwsze k. sporządzano w Europie (Włochy, Austria) już w XVIII w., w XIX w. już w wielu państwach. Księgi k. są kapitalnym źródłem do badania dziejów gosp konstytucja rzeczypospolitej polskiej.

Czym jest Konstytucja Rzeczypospolitej znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: