socjaltyczna partia polska co to jest
Definicja Polska Partia Socjalistyczna: powołana 21 XI 1892 w Paryżu na zjeździe grup socjalist.

Czy przydatne?

Definicja Polska Partia Socjalistyczna

Co znaczy POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA: partia robotn. powołana 21 XI 1892 w Paryżu na zjeździe grup socjalist. pod przewodnictwem B. Limanowskiego; wówczas także sformułowano zasady ideowo-polit., na czoło wysunięto walkę o niepodległość Polski, wiążąc tę walkę z dążeniem do polepszenia sytuacji ekon. robotników i uzyskania swobód polit.; od 1893 PPS podjęła podziemną działalność w państwie, gł. w zaborze ros.; początkowo PPS była organizacją kadrową, działała pośród robotników i inteligencji; w 1904 wyłoniły się dwie frakcje: "starzy" (J. Piłsudski, W. Jodko-Narkiewicz, L. Wasilewski, F. Perl) opowiedzieli się za walką o niepodległą i demokr. Polskę; "młodzi" (M. Koszutska, T. Rechniewski, H. Walewski) stawiali na masową walkę ekon.-polit. proletariatu, opowiadali się za wyzwoleniem społ. i nar. osiągniętym wskutek zwycięstwa rewolucji w Europie; PPS odegrała istotną rolę w rewolucji 1905-06, nastąpił przyrost liczebny do około 50 tys.; nękana represjami poprzez władze carskie organizowała strajki ekon., wiece i demonstracje; 1906 nastąpił rozłam na PPS-Lewicę i PPS-Frakcję Rewolucyjną, która skoncentrowała się na działalności Organizacji Bojowej PPS, w 1913 nastąpił następny rozłam na PPS i PPS-Opozycję; w VIII 1914 doszło do połączenia się dwóch odłamów. W 1918 PPS wszystkich zaborów zjednoczyły się i poparły tworzenie nowej Polski, opowiadając się w niej za stopniowymi reformami. W 1926 poparła przewrót majowy, lecz później w opozycji wobec sanacji, w 1929 uczestniczy w Centrolewie. W okresie II wojny świat. działa do VII 1945 pod kryptonimem Wolność - Równość - Niepodległość (stąd regularnie zwana PPS-WRN). Weszła także do rządu RP na uchodźstwie. Jej lewica utworzyła RPPS i od 1944 współpracowała z PPR. W XII 1948 zgodziła się na zjednoczenie z PPR w PZPR. Odbudowana w konspiracji 1987, od 1990 legalna w Rzeczpospolitej Polskiej
Słownik Polska Partia Zielonych:
Co znaczy ugrupowanie skupiające obrońców środowiska naturalnego założone w 1988 polska partia socjalistyczna.
Słownik Panta Koina:
Co znaczy studentów zał. 1817 w Warszawie poprzez L. Mauersbergera; od 1819 działał także pośród studentów pol. w Berlinie; liczył około 20 czł.; miał charakter zbliżony do zachodnioeur. studenckich lóż polska partia socjalistyczna.
Słownik Poliklet:
Co znaczy gr., ustalił proporcje (kanon) ciała ludzkiego w sztuce, który został zmieniony w kolejnym stuleciu poprzez Lizypa; świetnym odpowiednikiem jego twórczości jest Doryforos (dosł. niosący włócznię polska partia socjalistyczna.

Czym jest Polska Partia Socjalistyczna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: