emigracja wielka co to jest
Definicja Wielka Emigracja: stworzeniu listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w.

Czy przydatne?

Definicja Wielka Emigracja

Co znaczy WIELKA EMIGRACJA: emigracja polit. po stworzeniu listopadowym, nazwana tak z racji na rolę, jaką odegrała w życiu polit. i umysłowym narodu pol.; liczyła około 8-9 tys. osób, gł. wojsk. pochodzenia szlacheckiego; największe skupiska: Francja (2/3 emigrantów), Anglia, Belgia, Szwajcaria. Obozowi konserwatywno-liberalnemu W.E. przewodził A. J. Czartoryski; od jego siedziby w Paryżu zwany Hotelem Lambert (H.L.); zabiegał on o poparcie pol. dążeń niepodl. poprzez mocarstwa zach.; planował zastosowanie w tym celu konfliktów pomiędzy nimi a Rosją, przewidując dopiero w sytuacji wojny wywołanie stworzenia; lewicę oskarżał o klęskę w 1831; gł. współpracownicy: S. Barzykowski, M. Czajkowski, J. Woronicz, W. Zamoyski, L. Zwierkowski; H.L. rozwijał akcje propagandowe na rzecz kwestie pol. we Francji i Anglii, rzadziej w Niemczech, współpracował z Turcją; zakładał, Iż przyszła Polska będzie monarchią konstytucyjną; H.L. był czynny w momencie Wiosny Ludów, wojny krymskiej i stworzenia styczniowego; zakończył działalność po klęsce Francji 1870-71. Obóz demokr. W.E. to ugrupowania powiązane z J. Lelewelem (zwolennikiem umiarkowanych reform przeprowadzonych za zgodą i przy współpracy szlachty) i Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TDP); dzięki swym programom, pismom propagandowym i emisariuszom dominował on w konspiracji krajowej w latach 1839-46. Skrajną lewicę W.E. reprezentował Lud Polski (Gromady Grudziąż, Humań i Praga 1835-46). W latach 30. i 40. zwolennicy Lelewela i TDP kierowali organizacjami spiskowymi w państwie, wpływając na wydarzenia lat 1846-48; po 1846 i wydarzeniach rewol. Wiosny Ludów W.E. wzmocniła się nową falą wychodźców, lecz nie ożywiło to jej działalności; zaktywizowała się w momencie wojny krymskiej (1853-56), skończyła działalność przed powstaniem styczniowym
Słownik Wielkie Czystki W ZSRR:
Co znaczy moment nasilenia bezwzlędnej walki J. Stalina z potencjalnymi i urojonymi przeciwnikami zapoczątkowany w 1934 śmiercią S. Kirowa. Szczyt przypadł na lata 1936-38, kiedy odbyły się pokazowe mechanizmy wielka emigracja.
Słownik Wojna Polsko-Szwedzka 1600-35:
Co znaczy z wojny inflanckiej. Gdy sejm szwedz. zdetronizował Zygmunta III, ten ogłosił podłączenie Inflant do Polski. Wybuchła wojna. Mimo zwycięstw ( bitwa pod Kircholmem 27 IX 1605) Polakom i Litwinom nie wielka emigracja.
Słownik Władysław II Wygnaniec:
Co znaczy princeps) i książę śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów. Dążąc do zdobycia pełni władzy nad państwem wydał wojnę braciom, poniósł klęskę i schronił się w Niemczech. Utraconej władzy nigdy wielka emigracja.

Czym jest Wielka Emigracja znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: