ludów wiosna co to jest
Definicja Wiosna Ludów: który w latach 1848-49 objął Europę, a zwł. Francję, Włochy, Niemcy.

Czy przydatne?

Definicja Wiosna Ludów

Co znaczy WIOSNA LUDÓW: rewol. zryw narodów, który w latach 1848-49 objął Europę, a zwł. Francję, Włochy, Niemcy, Austrię i Węgry. Jego powodem był fakt, Iż mechanizm społ.-polit. utrwalony na kongresie wiedeńskim budził coraz większe niezadowolenie burżuazji domagającej się rozszerzenia prawa wyborczego i udziału we władzy; hasła zjednoczenia Włoch i Niemiec i wyzwolenia uciśnionych narodów monarchii habsburskiej znalazły żywy oddźwięk w masach; chłopi w Europie Środk. buntowali się przeciw poddaństwu i pańszczyźnie; zaś w państwach Europy Zach. jednocześnie dojrzewał konflikt burżuazji z klasą robotn.; w I 1848 wybuchło stworzenie na Sycylii, w II i III 1848 pod wpływem rewolucji w krajach wł. ogłaszano konstytucje; we Francji rewolucja lutowa 1848 obaliła Ludwika Filipa I i ogłoszono republikę; w Prusach doszło do zamieszek w Berlinie i stworzenia wielkopolskiego (2); stworzenie w Wiedniu obaliło rządy K. v. Metternicha; Węgry oderwały się od Austrii, która dopiero dzięki wojsk ros. ( I. Paskiewicz) pokonała rewolucję węg. (VIII 1849); w Pradze w VI 1848 wojsko austr. stłumiło stworzenie studentów i robotników, tam także rozpędzono uczestników zjazdu słowiańskiego; w sumie rewolucja 1848-49 upadła: burżuazja w obawie przed masami ludowymi zrezygnowała z walki o swobody polit. i udzieliła poparcia siłom reakcji. Jednak pewne trwałe sukcesy osiągnięto: we Francji utrzymało się powszechne głosowanie, w Prusach monarchia konstytucyjna, w monarchii habsburskiej uwłaszczenie chłopów. Co więcej rewolucja stała się dla rządzących w Europie argumentem za koniecznością przeprowadzenia odgórnych zmian ustrojowych. Będą one wprowadzane w II poł. XIX w
Słownik Wojna Trojańska:
Co znaczy legend (w pierwszej kolejności Homera Iliady i Odysei) wojna sprzymierzonych krajów gr. przeciwko Troi, około przeł. XIII/XII w. przed naszą erą Powodem miało być porwanie pięknej Heleny - żony króla wiosna ludów.
Słownik Wojna Inflancka:
Co znaczy rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz zakonu z Polską. W roku kolejnym car Iwan wiosna ludów.
Słownik Wehrmacht:
Co znaczy III Rzeszy obowiązująca od 1935. W. oparto od 16 III 1935 na obowiązkowej służbie wojsk. łamiąc zobowiązania wynikające z traktatu wersalskiego. Powstał on w miejsce ograniczonej traktatem 100-tys wiosna ludów.

Czym jest Wiosna Ludów znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: