atmosfera co to jest
Co to jest Atmosfera. Gdzie tytułujemy powłokę gazową otaczającą Ziemię ze wszystkich stron.

Czy przydatne?

Co to jest Atmosfera

Gdzie występuje Atmosfera: Atmosferą tytułujemy powłokę gazową otaczającą Ziemię ze wszystkich stron. Złożona jest ona z mieszaniny gazów nazywanej powietrzem. Wpływ siły grawitacji skutkuje, Iż przewarzająca część powietrza znajduje się w dolnej, przypowierzchniowej warstwie atmosfery. Grubość atmosfery jest trudna do ustalenia – wraz ze wzrostem wysokości atmosfera etapowo rozrzedza się i bez wyraźnej granicy przechodzi w przestrzeń międzyplanetarną.Atmosfera ziemska złożona jest raczej z azotu (78,084%), tlenu (20,946), argonu (0,934) i neonu, helu, metanu, kryptonu i wodoru. To są tak zwany stałe składniki powietrza atmosferycznego. Do składników zmiennych, któryczawartość wymienia się (zarówno w przestrzeni, jak i w okresie) nad poszczególnymi obszarami Ziemi, należą: para wodna, dwutlenek węgla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ozon i różne składniki organiczne (bakterie, pyłki roślin i tym podobne) i mineralne (pyły pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, cząsteczki soli i tym podobne). Skład atmosfery, odbiegający silnie o składu atmosfer innych planet, uwarunkował stworzenie życia organicznego, opartego na strukturach białkowych.Warunki fizyczne (w pierwszej kolejności ciśnienie, temp., wilgotność,stopień ruchliwości powietrza i in.) zmieniają się wraz ze wzrostem wysokości. Zmienność ta stała się fundamentem do wyróżnienia w obrębie atmosfery następnych warstw, zwanych sferami, oddzielonych od siebie pauzami. Kolejno, licząc od powierzchni Ziemi, występują: troposfera, tropopauza, stratosfera, stratopauza, mezosfera, mezopauza, termosfera i egzosfera.Badaniem zjawisk i mechanizmów fizycznych zachodzących w atmosferze zajmuje się meteorologia. Największy wpływ na funkcjonowanie geosystemu kuli ziemskiej mają zjawiska zachodzące w troposferze.Ogół zjawisk fizycznych, którym podlega troposfera w ustalonym czasie i miejscu, nosi nazwę pogody. Pogoda ulega ciągłym zmianom zarówno w okresie (dlatego niekiedy definiujemy ją jako chwilowy stan atmosfery) i w przestrzeni (dlatego określamy ją dla niewielkiego normalnie obszaru).Chcąc określić pogodę, czynimy to przez obserwację i pomiary zachodzących w atmosferze zjawisk. Określamy je jako przedmioty meteorologiczne albo składniki pogody. Do głownych z nich należą: ciśnienie atmosferyczne, temp. powietrza, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady i szybkość i kierunek wiatru.Dla życia i gospodarki człowieka fundamentalne znaczenie ma prognozowanie pogody. Prognozowaniem pogody zajmuje się odrębna tematyka meteorologii – synoptyka
Co znaczy Antropopresja:
Porównanie środowisko przyrodnicze przeważnie określamy terminem antropopresja. Rozpatrując wpływ człowieka na środowisko, można wyróżnić impulsy i typy antropopresji. Impulsy antropopresji to różne formy atmosfera co znaczy.

Czym jest Atmosfera znaczenie w Słownik geografia A .

  • Dodano:
  • Autor: