główne kierunki przyczyny co to jest
Co to jest Główne kierunki i przyczyny migracji na świecie. Gdzie odnosi się do zmiany miejsca.

Czy przydatne?

Co to jest Główne kierunki i przyczyny migracji na świecie

Gdzie występuje: Definicja migracja odnosi się do zmiany miejsca pobytu na stałe albo na pewien moment. Ruch migracyjny (wędrówkowy) dzieli się na: emigrację, a więc opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania w celu przeniesienia się na nowe, i imigrację,a więc przybycie na nowe miejsce po opuszczeniu starego miejsca zamieszkania. Migracje towarzyszą ludzkości od zarania dziejów i regularnie są jednym z ważniejszych czynników wpływających na zaludnienie danego obszaru. Migracje spowodowane są przeważnie:• chęcią poprawy bytu materialnego (migracje ekonomiczne),• wysiedleniami, ucieczką przed prześladowaniami (migracje polityczne),• konfliktami zbrojnymi (uchodźcy i azylanci),• klęskami żywiołowymi (na przykład susze, powodzie).Migracje dzieli się przeważnie na: wewnętrzne (w obrębie danego państwie) i zewnętrzne (między wieloma krajami). Biorąc pod uwagę czynnik, który wywołał migracje, można je również podzielić na: dobrowolne i przymusowe (na przykład uchodźcy, azylanci). Z kolei migracje dokonujące się w obrębie krajów analizuje się przeważnie pod kątem przemieszczania się ludności pomiędzy wsiami i miastami.W wieku XIX i początkach XX szczególnie spora była fala emigracji z Europy do: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Argentyny, Australii, Nowej Zelandii i RPA. Szacunki ONZ wskazują, Iż w latach 1820-1914 z Europy wyemigrowało ok. 50-55 mln mieszkańców,z czego zdecydowana przewarzająca część (32-35 mln) udała się do Stanów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej migracje do Stanów Zjednoczonych zostały zdominowane poprzez ludność pochodzącą z Azji i Ameryki Łacińskiej. Uaktywniły się również inne bieguny migracji globalnych, które zaczęły aktywnie zachęcać do napływu ludności, bo stosunkowo postępującego rozwoju gospodarczego gwałtownie rosło w nich zapotrzebowanie na siłę roboczą.Od lat 70. XX wieku na świecie można wyróżnić cztery kluczowe regiony migracji globalnych:1. Stany Zjednoczone i Kanada – do których aktualnie napływa raczej ludność z Azji i Ameryki Łacińskiej i Karaibów;2. Państwa Europy Zachodniej – do których napływała ludność z byłych kolonii (raczej w razie Wlk. Brytanii, Francji i Holandii) i z Turcji i krajów Europy Środkowo-Wschodniej (raczej w razie Niemiec);3. Państwa arabskie Zatoki Perskiej – wraz postępem wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej w tym regionie gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą, którą początkowo stanowiła ludność z sąsiadujących krajów arabskich (Egiptu, Jordanii, Palestyny, Syrii), a w ostatnich latach przewarzająca część imigrantów napłynęła spoza tego regionu (raczej: Indii, Pakistanu, Indonezji, Bangladeszu);4. Państwa Azji Południowo-Wschodniej i Australia – wspólnie z postępem gospodarczym krajów tego regionu, raczej tak zwany Azjatyckich Tygrysów, i Australii gwałtownie powiększył się napływ imigrantów pochodzących w większości z sąsiednich państw (raczej: Indii, Chin, Indonezji, Wietnamu)

Definicja Główne Międzynarodowe Organizacje Polityczne I Gospodarcze:
Co to jest charakterystycznych cech współczesnego świata są postępujące mechanizmy integracji politycznej a szczególnie gospodarczej krajów. Główną organizacją międzynarodową jest Organizacja Narodów główne kierunki i przyczyny migracji na świecie co to jest.
Definicja Główne Zwierzęta Hodowlane:
Co to jest głównym spośród zwierząt hodowlanych, zarówno z racji na rozmiar pogłowia, jak i rozprzestrzenienie hodowli (w większości krajów świata). Jego pogłowie przekroczyło w 2001r. 1351 mln sztuk główne kierunki i przyczyny migracji na świecie definicja.
Definicja Geografia – Opisanie Ziemi:
Co to jest postrzegana z punktu widzenia astronomii jako jedna z planet Układu Słonecznego – z punktu widzenia geografii stanowi jeden rozległy geosystem. Należy poprzez to rozumieć, Iż wszystkie przedmioty główne kierunki i przyczyny migracji na świecie co znaczy.

Czym jest Główne kierunki i przyczyny znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: