kształt parametry ruchy ziemi co to jest
Co to jest Kształt, parametry i ruchy Ziemi. Gdzie kształcie złożonym – w obrębie oceanów o.

Czy przydatne?

Co to jest Kształt, parametry i ruchy Ziemi

Gdzie występuje Kształt, parametry i ruchy Ziemi: Ziemia jest bryłą o kształcie złożonym – w obrębie oceanów o kształcie geoidy, zaś w obrębie lądów o kształcie nieregularnym (góry, wyżyny, niziny) zbliżonym do elipsoidy kardioidalnej. W pewnym uproszczeniu (na przykład przy tworzeniu modelu, przy konstrukcji map) Ziemię można traktować jako kulę.kluczowe wskaźniki planety Ziemi Objętość 1,083 x 1012 km3 Masa 5,975 x 1024 kg Średnia gęstość 5,52 g/cm3 Średni promień 6371,00 km Największy promień (równikowy) 6378,14 km Najmniejszy promień (biegunowy) 6356,75 km Różnica długości promienia między równikowym a biegunowym 21,39 km Spłaszczenie biegunowe 0,0034 Największa średnica 12 756,28 km Obwód wzdłuż równika 40 075,00 km Obwód wzdłuż południków 40 007,40 km Powierzchnia 510,066 mln km2 Czas obrotu wokół osi 23 godz. 56 min 4,09 s Średnia szybkość ruchu obrotowego na równiku 468,8 m/s Najbliższa odległość od Słońca (w peryhelium) 147,1 mln km Najdalsza odległość od Słońca (w aphelium) 152,1 mln km Czas obiegu wokół Słońca 365 dni 5 godz. 48 min 45,975 s Średnia szybkość ruchu po orbicie 29 600 m/s Średnie przyspieszenie grawitacyjne 9,81 m/s2 Szybkość ucieczki (II szybkość kosmiczna) 11,2 km/s Nachylenie płaszczyzny równika do płaszczyzny ekliptyki (orbity Ziemi) 23°26’21’’ Planeta Ziemia – postrzegana poprzez sporo wieków jako nieruchome centrum wszechświata – w rzeczywistości wykonuje szereg złożonych ruchów. Szczególnie ważne znaczenie dla życia na Ziemi mają dwa typy ruchów naszej planety – obiegowy i obrotowy.Ziemia obiega Słońce po elipsoidalnej orbicie, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ze średnią prędkością około 30 km/s; Słońce znajduje się w jednym z ognisk orbity Ziemi.Czas obiegu wyznacza długość roku – 365 dni, 5 godz. i 49 min..W drugim istotnym ruchu – obrotowym – Ziemia wiruje wokół własnej osi w kierunku z zachodu na wschód (przeciwnie do pozornego ruchu Słońca i innych ciał niebieskich). Czas obiegu wyznacza długość doby słonecznej (24 godziny).Długość roku (365 dni 5 godz. i 49 min.) nie jest ściśle „podzielna” poprzez długość doby; skutkuje to szereg kłopotliwych konsekwencji kalendarzowych. W razie roku kalendarzowego trwającego pełną liczbę dni przyjęcie zarówno 365, jak i 366 dni w roku skutkuje dodające się do siebie „utraty” bądź także „zyski” dni. Przyjęcie roku o stałej długości dni spowodowałoby wędrówkę następnych miesięcy w relacji do pór roku, po mniej więcej 720 latach styczeń na półkuli północnej wypadałby w środku lata. Stąd niezbędne stało się wprowadzenie tak zwany lat przestępnych, dłuższych o 1 dzień (29 lutego) co cztery lata. Kalendarz taki, zwany juliańskim (wprowadzony za czasów Juliusza Cezara) funkcjonował od 46 roku przed naszą erą W XVI w. wprowadzono weń poprawkę, uwzględniającą brakujące 4 x 11 min do pełnych 24 godz. dodawanych do roku raz na cztery lata. W tym celu zlikwidowano wybrane lata przestępne. Korekta, od jej autora – papieża Grzegorza XIII, zwie się kalendarzem gregoriańskim. Poprawki tej nie przyjął Kościół prawosławny, stąd Boże Narodzenie wypada w liturgii prawosławnej potem niż w Kościele rzymskokatolickim. Efektem ruchów obrotowego i obiegowego jest występowanie w przyrodzie zjawisk cyklicznych (rytmicznych), powtarzających się co określony czas. Z ruchem obrotowym powiązane są zjawiska zachodzące w rytmie dobowym, z ruchem obiegowym – zjawiska zachodzące w rytmie rocznym. Kluczowymi konsekwencjami przyrodniczymi ruchu obrotowego Ziemi są:• pozorny ruch sfery niebieskiej, w tym wędrówka (wschody,zachody) Słońca po nieboskłonie;• następstwo dnia i nocy;• działanie siły odśrodkowej, oddziaływującej między innymi na powstawanie i dobowy cykl pływów (przypływów i odpływów morza);• spłaszczenie biegunowe Ziemi w konsekwencji długotrwałego działania siły odśrodkowej, największej w okolicach równikowych;• zróżnicowanie wielkości przyciągania ziemskiego na powierzchni planety (rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej;• odchylenie ku wschodowi ciał swobodnie spadających w konsekwencji większej liniowej prędkości początkowej obiektów, położonych dalej od środka Ziemi w relacji do obiektów położonych bliżej jej środka;• zmiany, w relacji do obracającej się powierzchni Ziemi, płaszczyzny wahań zawieszonego swobodnie wahadła (tak zwany wahadło Foucaulta);• działanie tak zwany siły Coriolisa na ciała przemieszczające się na powierzchni Ziemi; efektem są między innymi zmiany kierunków wiatrów, prądów morskich, biegów rzek, silniejsze podmywanie jednego z brzegów rzek, a również silniejsze zużycie jednej z szyn kolejowych;• rytmy pogodowe powiązane z termiką (na przykład deszcze zenitalne w strefie równikowej, termiczne opady i burze popołudniowe w górach strefy umiarkowanej);• zmiany dobowe topnienia lodowców i powiązane z nimi zmiany przepływów potoków lodowcowych;• zmiany dobowe aktywności mechanizmów wietrzeniowych, związanych z zamrozem i insolacją;• rytmy dobowe życia roślin (na przykład zamykanie i otwieranie kwiatów), zwierząt i ludzi (pora snu, pora aktywności).natomiast kluczowymi konsekwencjami przyrodniczymi ruchu obiegowego Ziemi są:• pozorny ruch Słońca na tle sfery niebieskiej; „przechodzenie” Słońca poprzez następne znaki zodiaku;• zmiana kąta padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi w różnych okresach roku;• występowanie stref oświetleniowych na powierzchni Ziemi;• różna długość dnia i nocy na różnych szerokościach geograficznych; w tym zdarzenie dnia i nocy polarnej;• zmienność pór roku, najsilniej wyrażona w strefach umiarkowanych;• zmienność roczna termiki i wilgotności;• zmienność przepływów rzek, wynikająca ze zróżnicowanego zasilania poprzez wody opadowe;• zmienność intensywności wietrzenia i nie wszystkich mechanizmów morfogenetycznych (na przykład mrozowych);• zmienność intensywności zachodzenia procesu glebotwórczego;• roczny rytm wegetacji roślin;• tryb życia zwierząt (na przykład stałe okresy rui dla ustalonych gatunków);• zachowania przystosowawcze nie wszystkich gatunków zwierząt (zmiana wyglądu, sen zimowy, odlot ptaków do cieplejszych państw)
Co znaczy Klimat:
Porównanie się na długoletnich obserwacji, charakterystyczny dla danego obszaru (miejsca, regionu) przebieg stanów pogody, zmieniający się w cyklu rocznym, nosi nazwę klimatu. Badaniami klimatu zajmuje się kształt, parametry i ruchy ziemi co znaczy.

Czym jest Kształt, parametry i ruchy znaczenie w Słownik geografia K .

  • Dodano:
  • Autor: