eoliczne procesy co to jest
Co to jest Procesy eoliczne. Gdzie lądowych, pozbawionych gęstej pokrywy roślinnej, fundamentalnym.

Czy przydatne?

Co to jest Procesy eoliczne

Gdzie występuje: W obszarach lądowych, pozbawionych gęstej pokrywy roślinnej, fundamentalnym faktorem morfogenetycznym jest wiatr. Do mechanizmów eolicznych zalicza się:• deflację (wywiewanie materiału),• transportację (przenoszenie materiału),• korazję (żłobienie niesionym materiałem powierzchni skalnych),• akumulację eoliczną (gromadzenie materiału). Formy eoliczneWśród formy erozyjnych wyróżniamy: niecki deflacyjne, kotliny deflacyjne, niecki korozyjne, bruzdy i rynny korazyjne, jardangi (żebra skalne ogładzone poprzez korazję), grzyby skalne, graniaki, bruk deflacyjny, pancerz pustynny. Formami akumulacyjnymi są wydmy o różnym kształcie: barchany, wydmy paraboliczne, wydmy poprzeczne, wydmy podłużne i in.mechanizmy eoliczne zachodzą z różną intensywnością na całej kuli ziemskiej, jednak w najwyższym stopniu intensywnie w strefie zwrotnikowej i w suchych obszarach stref umiarkowanych – w obrębie pustyń i półpustyń. Pustynie cechują się:• opadami rocznymi nieprzekraczającymi 200 mm, a niekiedy wynoszącymi kilka mm rocznie;• stałym deficytem wilgotności – liczba opadów jest znacząco(nawet do 30 razy) mniejsza od parowania;• mocnym usłonecznieniem, związanym z sporą ilością dni bezchmurnych;• sporymi dobowymi wahaniami temperatur;• całkowitym albo prawie całkowitym brakiem wody i roślinności;• brakiem cieków albo występowaniem cieków tylko epizodycznych;• przeważającą rolą morfogenetyczną wiatru, kształtującego zespół eolicznych form erozyjnych i akumulacyjnych.Obszary o nieco niższym stopniu suchości określane są mianem półpustyń. Pod względem krajobrazowym półpustynia jest formacją pośrednią między pustynią a sawanną albo stepem, cechuje się występowaniem rozrzedzonej pokrywy roślinnej z przewagą suchorostów (kserofitów) i sukulentów (roślin gromadzących i przechowujących wodę), a również roślin efemerycznych, pojawiających się epizodycznie po opadach deszczu i błyskawicznie ginących. Fundamentalne typy pustyń:• piaszczyste (erg),• ilaste (takyr, playa, kewir, sebkha),• żwirowe (serir, reg, gibber),• kamieniste,• skaliste (hamada)

Definicja Przejście Demograficzne:
Co to jest demograficzne to historyczny mechanizm zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw. Bazuje on na gwałtownym obniżeniu współczynników urodzeń i zgonów,czemu towarzyszy początkowo procesy eoliczne co to jest.
Definicja Procesy Górotwórcze:
Co to jest górotwórcze lub orogenetyczne to wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej, w czasie których:a) następuje sfałdowanie przedtem nagromadzonych osadów i ich wypiętrzenie – efektem jest stworzenie gór o procesy eoliczne definicja.
Definicja Produkcja Zwierzęca:
Co to jest jest drugim fundamentalnym rodzajem działalności rolniczej. Zajmuje ona istotne miejsce w rolnictwie krajów wysokorozwiniętych gospodarczo. Wspólnie z podnoszeniem się poziomu życia wymienia się gdyż procesy eoliczne co znaczy.

Czym jest Procesy eoliczne znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: