fluwialne procesy co to jest
Co to jest Procesy fluwialne. Gdzie do fundamentalnych czynników modelujących powierzchnię Ziemi.

Czy przydatne?

Co to jest Procesy fluwialne

Gdzie występuje: Wody płynące należą do fundamentalnych czynników modelujących powierzchnię Ziemi. Mechanizmy fluwialne można podzielić na:• erozję rzeczną, a więc wcinanie się w powierzchnię Ziemi wyróżniamy erozję: wgłębną, wsteczną i boczną,• transport lub transportację materiału skalnego w dół rzeki,• akumulację, a więc osadzanie materiału niesionego poprzez rzekę.Dolny zasięg występowania mechanizmów fluwialnych danego cieku wyznacza poziom jego ujścia – poniżej niego rzeka nie może się już wcinać. Poziom ten nazywany jest bazą erozyjną albo fundamentem erozyjną rzeki.Występowanie poszczególnych mechanizmów uwarunkowane jest raczej poprzez spadek koryta rzecznego, przepływ i liczba niesionego poprzez rzekę materiału skalnego. Na odcinkach o sporym spadku przeważają mechanizmy erozyjne. Na odcinkach o mniejszym spadku występuje równowaga między siłą transportową rzeki a nachyleniem, przeważa transportacja. Wreszcie na odcinkach o najmniejszym spadku przeważają mechanizmy akumulacyjne. Przeważnie erozja przeważa w górnym biegu, transportacja w środkowym,a akumulacja w dolnym biegu rzeki. Rodzaj i intensywność mechanizmów fluwialnych decyduje o kształcie (profilu) doliny rzecznej. Wyróżniamy tu (w razie dolin cieków stałych):• gardziele,• wciosy (doliny V-kształtne),• jary,• kaniony,• doliny płaskodenne,• doliny nieckowate.Cieki okresowe albo epizodyczne tworzą debrze, wądoły, parowy, wąwozy, niecki zboczowe, uedy (wadi) i rozdoły.Rzeźba terenu, gdzie kluczowymi czynnikami modelującymi powierzchnię Ziemi są mechanizmy fluwialne (w dolinach) i mechanizmy grawitacyjne i spłukiwanie (na grzbietach i stokach), nosi nazwę rzeźby fluwialno-denudacyjnej. To jest powszechny typ rzeźby na kuli ziemskiej, występujący w różnych strefach klimatycznych

Definicja Procesy Grawitacyjne:
Co to jest mechanizmów grawitacyjnych albo odmiennie ruchów masowych kojarzymy przemieszczanie się zwietrzeliny, a również powierzchniowej warstwy litej skały w dół stoku pod wpływem siły ciężkości. Ruchy procesy fluwialne.
Definicja Procesy Górotwórcze:
Co to jest górotwórcze lub orogenetyczne to wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej, w czasie których:a) następuje sfałdowanie przedtem nagromadzonych osadów i ich wypiętrzenie – efektem jest stworzenie gór o procesy fluwialne.
Definicja Produkcja Zwierzęca:
Co to jest jest drugim fundamentalnym rodzajem działalności rolniczej. Zajmuje ona istotne miejsce w rolnictwie krajów wysokorozwiniętych gospodarczo. Wspólnie z podnoszeniem się poziomu życia wymienia się gdyż procesy fluwialne.

Czym jest Procesy fluwialne znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: