geograficzne współrzędne co to jest
Co to jest Współrzędne geograficzne. Gdzie nawiązuje sieć południków i równoleżników– umownych.

Czy przydatne?

Co to jest Współrzędne geograficzne

Gdzie występuje Współrzędne geograficzne: Do osi obrotu Ziemi nawiązuje sieć południków i równoleżników– umownych (nieistniejących w rzeczywistości) linii, krzyżujących się ze sobą, tworzących siatkę geograficzną. Równoleżników i południków na powierzchni Ziemi jest nieskończenie sporo i wszystkie one przecinają się pod kątem prostym. Południki, o kształcie półokręgów (ściślej półelips), łączą ze sobą oba bieguny ziemi,biegnąc najkrótszymi drogami po jej powierzchni. Wyznaczają one w terenie kierunek północ–południe. Równoleżniki o kształcie okręgów przebiegają prostopadle do południków. Równoleżniki wyznaczają kierunek wschód–zachód. Sieć południków i równoleżników pozwala dzięki dwóch współrzędnych – długości i szerokości geograficznej – precyzyjnie określić położenie każdego punktu na powierzchni Ziemi.
Długość geograficzna definiowana jest jako kąt zawarty między płaszczyzną przyjętego południka początkowego a płaszczyzną południka przechodzącego poprzez określony pkt. na powierzchni Ziemi.Liniami łączącymi punkty o jednakowej długości geograficznej są południki. Wszystkie południki są jednakowej długości, stąd jeden z nich – południk przechodzący poprzez obserwatorium astronomiczne w Greenwich w Londynie – jest umownie (od 1884 roku) uznawany za startowy (zerowy). Na wschód od niego liczy się długość geograficzną wschodnią (E), na zachód – zachodnią (W). Południk Greenwich (0) i znajdujący się po przeciwnej stronie kuli ziemskiej południk 180dzielą umownie Ziemię na półkulę wschodnią i zachodnią.
Długość geograficzna jest fundamentem określania czasu w danym punkcie powierzchni Ziemi. Wszystkie miejsca na tym samym południku mają ten sam czas miejscowy (słoneczny). Czas miejscowy południka 0 nazywany jest czasem uniwersalnym i służy on jako podstawa do porównawczego określania czasu na kuli ziemskiej. Przybliżony czas pełnego obrotu Ziemi wynosi 24 godz.; łatwo obliczyć, Iż pośrodku 1 godz. Ziemia obraca się o 15 długości geograficznej. Innymi słowami, czas miejscowy punktów odległych od siebie o 15 długości geograficznej jest różna o godzinę.
Ze względów praktycznych nie można użytkować czasu miejscowego jako obowiązującego w każdym miejscu kuli ziemskiej, znacząco wygodniej jest (choćby przy układaniu rozkładów jazdy, emisji programów radiowych i telewizyjnych i tym podobne), gdy większe obszary posługują się jednakowym czasem. Dlatego także świat został podzielony na różniące się od siebie o godzinę strefy tymczasowe, co 15 długości geograficznej. I tak strefa czasu zachodnioeuropejskiego (wokół południka Greenwich) leży między 7°30’Wi 7°30’E, kolejna na wschód strefa czasu środkowoeuropejskiego(gdzie znajduje się Polska) leży między 7°30’E a 22°30’E. To jest tak zwany czas strefowy.
Czas strefowy użytkowany jest raczej na morzach, z kolei w obrębie lądów granice poszczególnych stref przebiegają nie po południkach, ale – ze względów praktycznych – wzdłuż granic państwowych albo administracyjnych. Taki czas ustala się jako urzędowy. Niekiedy czas urzędowy jest różna od sąsiedniego nie o pełną godzinę, ale o pół albo półtorej godziny; zależy to od administracyjnej decyzji władz danego terytorium. Nie wszystkie państwa, w tym Polska, zmieniają w miesiącach o dłuższym dniu czas urzędowy, przesuwając go o godzinę (czas letni i zimowy).
Szerokość geograficzna to kąt zawarty między płaszczyzną równika a kierunkiem pionu, zmierzonym w danym punkcie powierzchni Ziemi. Liniami łączącymi ze sobą wszystkie punkty o jednakowej szerokości geograficznej są równoleżniki. Mają one kształt okręgów o bardzo różnych rozmiarach; najkrótsze są w okolicach biegunów, najdłuższe w pobliżu równika, będącego jedynym równoleżnikiem,którego środek znajduje się w środku Ziemi. Równik, najdłuższy z równoleżników, oddziela od siebie dwie półkule, północną i południową. Celem ustalenia, na której półkuli znajduje się pkt., do wartości cyfrowej dodaje się ustalenie „szerokości geograficznej północnej” (N) albo „szerokości geograficznej południowej” (S).
Krążąca po orbicie wokół Słońca Ziemia zachowuje stałe położenie, nie zmieniając nachylenia swojej osi. Efektem tego jest stworzenie pięciu stref oświetleniowych kuli ziemskiej oddzielonych od siebie równoleżnikami– dwoma zwrotnikami i dwoma kołami podbiegunowymi. Zwrotniki stanowią linie, na których promienie Słońca najdalej od równika padają jeszcze na powierzchnię Ziemi prostopadle, zaś oba koła podbiegunowe ograniczają region, gdzie w pewnych okresach roku Słońce w ogóle nie wyłania się spoza horyzontu (noc polarna), a innych okresach nie chowa się pod horyzontem (dzień polarny). Na kołach podbiegunowych dzień polarny (i noc polarna) trwa tylko półtora doby; długość okresu dnia i nocy polarnej w kierunku biegunów rośnie i w ich pobliżu występuje pośrodku całego roku 1 dzień i jedna noc, trwające po mniej więcej 6 miesięcy
Co znaczy Warzywa I Owoce:
Porównanie dla wyżywienia ludności mają także warzywa i owoce. Odgrywają one coraz większą rolę stosunkowo wzrostu liczby ludności miast i rozwoju transportu, technologii przechowywania i przetwarzania współrzędne geograficzne co znaczy.
Krzyżówka Wulkanizm I Plutonizm:
Dlaczego tytułujemy ogół mechanizmów związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów wulkanicznych z głębi skorupy ziemskiej na ich powierzchnię. Wulkanizm należy do mechanizmów endogenicznych współrzędne geograficzne krzyżówka.
Co to jest Wietrzenie:
Jak lepiej na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Dzieje się ono pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych – atmosfery, wody i współrzędne geograficzne co to jest.

Czym jest Współrzędne geograficzne znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: