ziemi zaludnienia zmiany co to jest
Co to jest Zmiany zaludnienia Ziemi. Gdzie ludności zamieszkującej Ziemię poprzez sporo tys. lat.

Czy przydatne?

Co to jest Zmiany zaludnienia Ziemi

Gdzie występuje: Zmiany liczby ludności zamieszkującej Ziemię poprzez sporo tys. lat postępowały bardzo wolno. W historii zmian zaludnienia Ziemi pojawiały się okresy przełomowe, charakteryzujące się nagłym przyspieszeniem wzrostu liczby ludności. Spowodowane były one rewolucyjnymi przemianami w sposobie produkcji i organizacji życia społecznego. Pierwszym takim przełomowym okresem była rewolucja rolnicza, która rozpoczęła się około 10 tys. lat temu. W jej wyniku doszło do stopniowego udomowienia nie wszystkich gatunków roślin i zwierząt, opanowania nowych metod produkcji rolnej, powiększenia wydajności pracy i produktywności ziemi. Umożliwiło to stopniowe przejście ludności od łowiectwa i zbieractwa, wymuszających koczowniczy tryb życia, do stałego osadnictwa. Szacuje się, Iż około 8000 tys. lat przed naszą erą liczba ludności Ziemi wynosiła około 10 mln. Dalszy przyrost postępował w miarę wolno i najpierw naszej ery zaludnienie świata wahało się pomiędzy 160-250 mln. Do roku 1000 n.e. zaludnienie Ziemi wzrosło w miarę nieznacznie do około 320-340 mln, zaś do roku 1750 uległo podwojeniu i wynosiło mniej więcej 790 mln.
W XVIII wieku rozpoczęła się rewolucja przemysłowa – drugi istotny okres w dziejach cywilizacji, będący zarazem istotnym bodźcem wzrostu zaludnienia Ziemi. Wiązała się ona raczej z postępem przemysłu, który przyczynił się do dynamicznego rozwoju miast i przyspieszył mechanizm urbanizacji. Poprawie uległy także warunki życia ludności a stopniowy postęp opieki medycznej wpłynął na wydłużenie się przeciętnego trwania życia. Rewolucja przemysłowa początkowo objęła Europę Zachodnią i Amerykę Północną, a po II wojnie światowej również pozostałe obszary Ziemi. Szczególnie dynamiczny przyrost liczby ludności nastąpił w XX wieku, z 1,6 mld w 1900 roku do 6,1 mlnd osób w roku 2000. Długoterminowe prognozy demograficzne ONZ wskazują na stopniowe spowolnienie tempa wzrostu i szacuje się, Iż w roku2050 liczba ludności Ziemi będzie wynosić około 8,9 mld osób.
W XX w. doszło także do znaczących zmian w rozmieszczeniu ludności Ziemi. Znamiennym faktem jest spadający udział procentowy ludności Europy w ogólnym zaludnieniu świata. O ile w 1900 r.zamieszkiwało ją blisko 25% ogółu ludności Ziemi, to w roku 1950 już tylko 21,7%, a w roku 2000 12%. Szacuje się, Iż wskutek dalszego spadku liczby ludności tego kontynentu, wywołanego procesem starzenia się i niskim przyrostem naturalnym, w roku 2050 jej udział w ogólnym zaludnieniu Ziemi obniży się do mniej więcej 7%

Definicja Znaczenie Transportu W Gospodarce Światowej:
Co to jest działów usług jest transport, zajmujący się przewozem towarów i osób. Jego znaczenie dla gospodarki światowej i każdego państwa jest bardzo istotne, regularnie porównuje się sieci transportowe do zmiany zaludnienia ziemi.
Definicja Zróżnicowanie Produkcji Roślinnej Na Świecie:
Co to jest sady i plantacje zajmują jedynie 11,5% ogółu zamieszkanych kontynentów, to uprawiane na tym terenie rośliny stanowią podstawę wyżywienia ludności świata, zapewniają pasze dla zwierząt, a również zmiany zaludnienia ziemi.
Definicja Zjawiska Sejsmiczne:
Co to jest orogenetycznym i wulkanicznym regularnie towarzyszą zjawiska sejsmiczne – trzęsienia ziemi. To są nagłe, z reguły krótkotrwałe ruchy (drgania, uderzenia, kołysania) skorupy ziemskiej, spowodowane zmiany zaludnienia ziemi.

Czym jest Zmiany zaludnienia Ziemi znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: