transportu gospodarce co to jest
Co to jest Znaczenie transportu w gospodarce światowej. Gdzie działów usług jest transport.

Czy przydatne?

Co to jest Znaczenie transportu w gospodarce światowej

Gdzie występuje Znaczenie transportu w gospodarce światowej: Jednym z głownych działów usług jest transport, zajmujący się przewozem towarów i osób. Jego znaczenie dla gospodarki światowej i każdego państwa jest bardzo istotne, regularnie porównuje się sieci transportowe do krwioobiegu organizmu państwowego czy szerzej, gospodarki światowej. Dobrze rozwinięta sieć transportowa jest istotnym faktorem lokalizacji działalności przemysłowej i osadnictwa, umożliwia także przyrost ruchliwości ludności i przyczynia się do rozwoju turystyki. Transport dzieli się na: kolejowy, samochodowy, wodny (śródlądowy i morski), lotniczy i przesyłowy zwany także szczególnym (rurociągi, linie energetyczne).Transport kolejowy – jego postęp zaczął się w pierwszej połowie XIX wieku wspólnie z wynalezieniem maszyny parowej. Początkowo rozwijał się raczej w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej i Japonii. Po II wojnie światowej ten rodzaj transportu rozwinął się także w krajach byłego ZSRR, Chinach, Indiach, Meksyku. W wielu krajach Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji Południowej i Południowo-Wschodniej rozbudowę linii kolejowych zainicjowano w momencie, kiedy były one koloniami krajów europejskich, w celach eksploatacji bogactw naturalnych i ich wywozu do metropolii. Transport kolejowy – długość linii i rozmiar przewozów w wybranych państwach Kraj Linie kolejowe (w km) W tym zelektryfikowane (w %) Gęstość sieci (w km/100km2) Przewozy w 2000 r. Towarów (w mld ton/km) Pasażerów (w mld pasażerów/ km) Chiny 57584 18,0 0,6 1329 411,0 Francja 31735 44,8 5,8 55,3 69,5 Indie 62809 17,0 1,9 311 467,0 Japonia 27258 42,8 7,2 22,6 385,0 Niemcy 37525 50,5 10,5 76,1 75,1 Polska 22891 52,3 7,3 54,4 24,1 Rosja 86031 46,8 0,5 1373 167,0 Ukraina 22473 40,5 3,7 173 49,3 USA 159983 10,0 1,7 2144 9,0 Wlk. Brytania 16984 30,4 7,0 19,4 39,7 Transport samochodowy jest aktualnie najlepiej rozwiniętym rodzajem transportu lądowego. Jego postęp zaczął się w XX wieku w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Szczególnie żywiołowy postęp tego rodzaju transportu nastąpił po II wojnie światowej. Zaletą transportu samochodowego jest jego prędkość i dostawa bezpośrednio do odbiorcy. Z kolei jego kluczowe wady to w miarę mała ładowność pojazdów samochodowych i wysoka szkodliwość dla środowiska (spaliny, hałas, wypadki drogowe). Transport drogowy jest szczególnie istotny w przewozach na krótkich i średnich dystansach. Postęp transportu samochodowego jest silnie uzależniony od gęstości sieci drogowej i jej jakości. Parametry rozwoju transportu samochodowego w wybranych państwach Drogi kołowe Samochody osobowe w użytkowaniu (w 2000 r.) Kraj w tys.km w tym autostrady(w km) Gęstości sieci (w km/100 km2) w mln sztuk na 1000 mieszk. Belgia 147 1702 482,0 4,8 456 Chiny 1698 19400 17,7 6,9 5,8 Czechy 128 499 162,0 3,7 362 Francja 984 9626 179,0 28,0 465 Hiszpania 164 8893 32,4 17,0 427 Japonia 1226 54000 324,5 53,0 416 Niemcy 649 11515 182,0 42,8 521 Polska 248 398 79,4 9,9 259 USA 6303 89206 67,3 211,9 770 Wlk. Brytania 396 3421 162,0 25,0 413 Włochy 835 6478 277,0 32,0 554 Transport lotniczy jest najnowocześniejszym, najszybciej rozwijającym się, lecz również najdroższym rodzajem transportu. Jego postęp ma szczególnie spore znaczenie w razie ogromnych obszarowo krajów i na terenach trudno dostępnych dla innych rodzajów transportu. Największą liczbą samolotów dysponowały: Stany Zjednoczone (16557), Kanada (6142), Ogromna Brytania (3750) Niemcy (2375), Australia (1635), RPA (1624), Brazylia (1371) i Japonia (1139).W przewozach lotniczych dominują Stany Zjednoczone, których towarzystwa lotnicze obsługują blisko 41% ogółu przewiezionych towarów i osób. W tym kraju znajdują się także największe porty lotnicze pod względem ilości obsługiwanych pasażerów: Atlanta (Hartsfield – 76 mln w 2001), Chicago (O’Hare – 67 mln), Los Angeles (61 mln). Największym węzłem lotniczym jest Nowy Jork, którego trzy lotniska (Kennedy Airport, Newark i La Guardia) obsługują łącznie powyżej 100 mln pasażerów. Największymi portami lotniczymi w Europie są: Londyn (Heathrow– 60,5 mln), Paryż (Charles de Gaulle – 48 mln), Frankfurt nad Menem (48 mln), Amsterdam (40 mln).Transport morski dzieli się na żeglugę międzykontynentalną i kabotażową (przybrzeżną). Spełnia on podobną rolę w międzynarodowych przewozach towarów, jak transport lotniczy w przewozach pasażerów. Jest on fundamentalną gałęzią transportu obsługującą międzynarodową wymianę handlową i ma szczególnie spore znaczenie dla krajów wyspiarskich (Japonii, Australii, Ogromnej Brytanii) i eksportujących spore ilości surowców mineralnych (ropa naftowa, węgiel kamienny, rudy metali).Największa część światowej floty zarejestrowana jest w krajach tak zwany „taniej bandery” (Panama, Liberia, Bahamy, Malta, Cypr). Udostępniając własną banderę, sprawują one tylko formalną kontrolę nad flotami, a stosują niższe koszty rejestracyjne, podatki i mniejsze wymogi co do stanu technicznego statków. Poza krajami „taniej bandery” spore floty morskie posiadają jeszcze: Japonia, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wlk. Brytania, Norwegia.kluczowe szlaki żeglugi międzykontynentalnej łączą porty Europy Zachodniej ze wschodnimi wybrzeżami Stanów Zjednoczonych i Kanady i portami Wenezueli, Brazylii i Argentyny. Istotne szlaki żeglugowe łączą także porty Japonii, Stanów Zjednoczonych i Australii. Spore znaczenie ma także zamiana pomiędzy portami Japonii i krajów Azji Południowo-Wschodniej i Europy.istotne znaczenie dla żeglugi międzykontynentalnej mają także kanały: Panamski i Sueski, znacząco skracające odległość i czas przewozu.Transport wodny śródlądowy należy do jednych z najtańszych rodzajów transportu i dlatego odgrywa w nie wszystkich państwach sporą rolę w przewozie sporych ładunków masowych (węgla, rudy, piasku, żwiru, zbóż). Jego wadami są z kolei: spore wydatki regulacji rzek (budowa kanałów, śluz), niewielka prędkość, uzależnienie od wahań stanu wody i długości okresu zlodzenia. Głównymi szlakami żeglugi śródlądowej są:• Mechanizm Ogromnych Jezior Amerykańskich – rzeki Św. Wawrzyńca i Hudson i Mohawk. Łączy on ogromne aglomeracje USA i Kanady (Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo, Toronto, Montreal, Nowy Jork);• Mechanizm Renu, ?Xączący kluczowe rzeki Europy Zachodniej, którego głównym szlakiem jest Ren połączony kanałami z Łabą, Rodanem, Dunajem i Sekwaną;• Mechanizm Dunaju – bardzo istotna droga wodna w Europie Środkowej łącząca Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię i Rumunię z Morzem Czarnym;• Mechanizm Wołgi – najdłuższa droga śródlądowa w Europie Wschodniej połączona kanałami z Donem i Newą, co umożliwia połączenia z morzami: Białym, Bałtyckim, Kaspijskim, Azowskim i Czarnym;• Mechanizm Missisipi i Missouri, pozwalający na spławianie towarów z środkowych stanów USA do Nowego Orleanu.Transport przesyłowy (szczególny) obejmuje przesyłanie energii elektrycznej liniami energetycznymi, materiałów sypkich– taśmociągami zaś cieczy i gazów – rurociągami. Rurociągi są najtańszym metodą przesyłania towarów płynnych i gazowych. Ich postęp początkowo związany był raczej z przesyłaniem wody, od początku XX wieku gwałtownie wzrosło ich znaczenie w transporcie ropy naftowej, a od drugiej połowy XX wieku również gazu ziemnego. Najlepiej rozwiniętą i najdłuższą sieć ropociągów i gazociągów posiadają: Stany Zjednoczone, Rosja i Kanada. Gęsta ich sieć występuje również w Europie Zachodniej i w krajach Zatoki Perskiej
Co znaczy Zmiany Zaludnienia Ziemi:
Porównanie ludności zamieszkującej Ziemię poprzez sporo tys. lat postępowały bardzo wolno. W historii zmian zaludnienia Ziemi pojawiały się okresy przełomowe, charakteryzujące się nagłym przyspieszeniem wzrostu znaczenie transportu w gospodarce światowej co znaczy.
Krzyżówka Znaczenie Łączności W Gospodarce Światowej:
Dlaczego istotnym działem usług zajmującym się przekazywaniem informacji na odległość. Łączność dzieli się na: pocztową, telefoniczną (stacjonarną i komórkową), radiową, telewizyjną, satelitarną, internetową znaczenie transportu w gospodarce światowej krzyżówka.
Co to jest Zróżnicowanie Poziomu Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Państw Świata:
Jak lepiej społeczno-ekonomicznego krajów współczesnego świata jest bardzo zróżnicowany, co jest rezultatem uwarunkowań natury przyrodniczej (na przykład negatywne warunki do rozwoju rolnictwa, brak surowców znaczenie transportu w gospodarce światowej co to jest.

Czym jest Znaczenie transportu w znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: