maja konstytucja co to jest
Definicja Konstytucja 3 maja: 1791 w obecności około 1/3 posłów. Utrzymywała uprzywilejowaną.

Czy przydatne?

Definicja Konstytucja 3 Maja

Co to znaczy: właśc. Ustawa Rządowa uchwalona poprzez Sejm Ogromny 3 V 1791 w obecności około 1/3 posłów. Utrzymywała uprzywilejowaną pozycję szlachty-posesjonatów, zwiększała uprawnienia mieszczan (nabywanie dóbr ziemskich, nietykalność osobistą, pełnienie urzędów państwowych, ograniczone przedstawicielstwo w sejmie). Znosiła dualizm Korony i Litwy. Wprowadzała trójpodział władzy z dominującą pozycją sejmu. Władzę ustawodawczą sprawował sejm, senat miał jedynie prawo weta zawieszającego. Sejm wybierano na kadencje dwuletnie. Władzę wykonawczą sprawował władca i Straż Praw (władca; następca tronu; 5 ministrów - skarbu, spraw zagr., spraw wewn., wojny i pieczęci; prymas). Ministrów powoływał władca, lecz ponosili oni odpowiedzialność przed sejmem. Ministrowie współpracowali ("znosili się") z 4 komisjami wybranymi poprzez sejm (policji, skarbu, nauki nar. i wojska). Znoszono wolną elekcję, liberum veto i konfederację. Pozostawiano elekcję dynastii. Sądownictwo stanowe zostało zreorganizowane. Sądom miejskim podlegały wszystkie kwestie powstałe na terenie miast. Szlachta mogła zajmować się zajęciami miejskimi. Siły zbrojne miały służyć narodowi. Kraj pol. stało się monarchią konstytucyjną. Konstytucja została obalona poprzez przystąpienie króla do konfederacji targowickiej

Kim jest Konstytucja 3 maja znaczenie w Postać biografia K .