formalna metoda co to jest
Definicja METODA FORMALNA. Co oznacza ogół hipotez teoretycznych i sprawdzających je analiz badaczy.

Czy przydatne?

Definicja METODA FORMALNA

Co znaczy METODA FORMALNA: Nazwa określająca ogół hipotez teoretycznych i sprawdzających je analiz badaczy tworzących tak zwany rosyjską szkołę formalną ( formalizm rosyjski). Wg B. Eichenbauma nazwę tę należy rozumieć umownie, jako termin historyczny i nie traktować jej jako definicji; dla formalistów gdyż "zasadnicze znaczenie ma sprawa literatury jako przedmiotu analizy, a nie kwestia metod badania literatury". W rzeczywistości formaliści nie dążą do powstania jakiejś ściśle określonej doktryny metodologicznej, a teorię uznają o tyle, o ile da się ona wykorzystać w praktyce (tzn. w analizie materiału literackiego). Odrębna edukacja o poezji, w jaką miała ambicje przekształcić się tak zwany sposób formalna, mogła używać z różnych metod podporządkowanych temu samemu celowi: badaniu specyficznych cech literatury. Zasadnicze momenty ewolucji sposoby formalnej w latach 1916-1930 wyznaczają: 1. walka z subiektywistycznymi teoriami symbolizmu; 2. teza głosząca, Iż "obiektem edukacji o poezji jako takiej winna być badanie specyficznych cech materiału literackiego, cech wyróżniających" (B. Eichenbaum); 3. rozróżnienie mechanizmów językowych literaturze i prozy; 4. określenie różnicy pomiędzy językiem poetyckim a praktycznym (różni je cel porozumienia) jako wyjściowe założenie w pracach nad zagadnieniami z zakresu poetyki; 5. rozważania na temat kwestii dźwięku w wierszu (teza o "autoteliczności" dźwięków funkcjonujących w wierszu poza związkami z obrazem); 6. nowe rozumienie definicje formy; 7. koncepcja chwytu artystycznego; 8. refleksja nad znaczeniem definicje fabuły i sjużetu; 9. zagadnienie iluzji narracji mówionej; 10. sprawa ewolucji literackiej, pojmowanej jako dialektyczna zmiana form specyficznego, niezależnego od innych ciągu kulturowego. Metodę formalną trzeba uznać za sukces zespołowej pracy badaczy skupionych w OPOJAZIE (formalizm rosyjski): L. Jakubińskiego, W. Szkłowskiego, O. Brika, B. Eichenbauma, W. Żyrmunskiego (luźno związanego z ekipą), B. Tomaszewskiego, R. Jakobsona, J. Tynianowa. ASD BIBLIOGRAFIA: B. Eichenbaum: Teoria sposoby formalnej. [w:] Szkice o prozie i literaturze. Wybór i przekład: L. Pszczołowska, R. Zimand. Warszawa 1978
Co znaczy METONIMIA:
Porównanie gdzie zastępuje się ustalenie jakiegoś przedmiotu nazwą innego zjawiska, pozostającego z poprzednim w realnym powiązaniu albo także w przyległości (na przykład czytać Mickiewicza zamiast czytać metoda formalna co znaczy.
Krzyżówka METAFORA:
Dlaczego obiekt języka poetyckiego i jedna z głownych kategorii w nauce o poezji. Metaforyczność (a więc semantyczne przesunięcie) regularnie jest zwyczajnie utożsamiana z literaturą (w opozycji do prozy metoda formalna krzyżówka.
Co to jest MOWA ZALEŻNA:
Jak lepiej niedosłowne przytoczenia słów albo myśli bohatera poprzez narratora (przeważnie takie przytoczenie poprzedzane jest spójnikiem iż ). Przykład: Ciotka Mizeria wytłumaczyła mi, Iż podeszły wiek szwagra metoda formalna co to jest.

Czym jest METODA FORMALNA znaczenie w Leksykon definicja literatura M .

  • Dodano:
  • Autor: