warunki przyrodnicze co to jest
Co to jest Warunki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne rozwoju rolnictwa. Gdzie działem gospodarki.

Czy przydatne?

Co to jest Warunki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne rozwoju rolnictwa

Gdzie występuje: Rolnictwo jest działem gospodarki zajmującym się uprawą roślin i hodowlą zwierząt w celu pozyskania żywności i surowców dla przemysłu.Na poziom rozwoju rolnictwa mają wpływ następujące impulsy przyrodnicze: warunki glebowe, warunki klimatyczne (raczej rozmiar opadów i temp. powietrza), warunki wodne, warunki hipsometryczne (raczej wysokość nad poziomem morza i rzeźba terenu). Do głownych czynników pozaprzyrodniczych zalicza się: rozmieszczenie ludności, strukturę agrarną, zapotrzebowanie rynku, wydatki produkcji i politykę państwa. Poziom rozwoju rolnictwa jest bardzo zróżnicowany na świecie i w sporym stopniu odzwierciedla ogólny poziom rozwoju danego państwie albo regionu. W krajach najwyżej rozwiniętych gospodarczo udział zatrudnionych w rolnictwie wynosi od 2-10% ogółu zatrudnionych, w trakcie gdy w krajach słabo rozwiniętych przekracza 50%.W krajach słabo rozwiniętych obszar ten dostarcza największą część dochodów uzyskiwanych poprzez kraj, co znajduje własne potwierdzenie w wysokim udziale rolnictwa w tworzeniu PKB (ponad 50%, na przykład Albania, Burundi, Etiopia, Laos, Birma).stosunkowo rozwoju gospodarczego maleje udział rolnictwa w tworzeniu PKB i w państwach wysokorozwiniętych nie przekracza on 10% (na przykładw Niemczech, Japonii, Wlk. Brytanii wynosi po 1%, Belgii, USA – po2%). Nie to jest jednak rezultatem obniżenia się absolutnej wielkości i wartości produkcji rolnej, ale szybkiego rozwoju pozostałych działów gospodarki.Struktura użytkowania gruntów na Ziemi jest bardzo zróżnicowana w zależności od warunków klimatycznych i rozmieszczenia ludności na poszczególnych kontynentach. Obszary służące rolniczo nazywa się użytkami rolnymi i zajmują one 37% pow. zamieszkanych kontynentów. Użytki rolne dzieli się na dwie fundamentalne ekipy: grunty orne (łącznie z sadami i plantacjami) zajmujące 11,5% i łąki i pastwiska (25,5%). Najwyższy odsetek gruntów ornych w powierzchni ogólnej kontynentów notują: Europa bez Rosji (28%), Azja bez Rosji (16%) i Ameryka Północna (12%). Z kolei najwyższe udziały łąk i pastwisk obserwowane są na kontynentach półkuli południowej: Australii i Oceani (51%), Afryki(30%), Ameryki Południowej (28%). Także w poszczególnych krajach struktura użytkowania gruntów zależy bardzo ślinie od warunków środowiska naturalnego

Definicja Wyżywienie – Obszary Nadwyżek I Niedoborów Żywności:
Co to jest technologicznego i rozwoju produkcji żywności nadal w wielu krajach świata istnieją problemy niedożywienia i głodu.Wynikają one raczej z gwałtownego wzrostu liczby ludności (eksplozji demograficznej warunki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne rozwoju rolnictwa.
Definicja Wody Podziemne:
Co to jest stanowią około 1,7% zasobów wodnych hydrosfery, w tym aż powyżej 30% zasobów wód słodkich. Z racji na pochodzenie wody podziemne dzielimy na:• wody infiltracyjne, pochodzące z opadów i wsiąkające w warunki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne rozwoju rolnictwa.
Definicja Wydobycie I Hutnictwo Rud Metali Nieżelaznych:
Co to jest pozyskuje się z boksytów, jego wytop jest bardzo energochłonny, dlatego także huty aluminium lokalizuje się zwykle w sąsiedztwie elektrowni, szczególnie w krajach produkujących spore ilości energii warunki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne rozwoju rolnictwa.

Czym jest Warunki przyrodnicze i znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: