szlacheckie przywileje co to jest
Definicja przywileje szlacheckie: rycerstwa, a w dalszym ciągu szlachty, których nadawanie w Polsce.

Czy przydatne?

Definicja Przywileje Szlacheckie

Co znaczy PRZYWILEJE SZLACHECKIE: stanowe przywileje rycerstwa, a w dalszym ciągu szlachty, których nadawanie w Polsce zapoczątkował w 1228 Władysław Laskonogi (przywilej w Cieni). Największe znaczenie miały przywileje generalne, tzn. obejmujące cały państwo. Główne z nich to: 1. koszycki, stanowił podstawę praw polit. stanu szlacheckiego, wydany poprzez Ludwika Węgierskiego w Koszycach w 1374 w zamian za zgodę szlachty na dziedziczenie tronu polskiego poprzez jedną z jego córek (nie miał syna), szlachta została zwolniona z obowiązku budowy i utrzymywania zamków, z płacenia podatków niezależnie od 2 groszy poradlnego z łanu chłopskiego. Każdy wyjątkowy podatek uzależniony został od zgody szlachty; 2. czerwiński z 1422 wydany w Czerwińsku, gdzie Władysław Jagiełło zobowiązywał się nie konfiskować dóbr szlachty bez wyroku sądu i zakazywał łączenia w jednym ręku stanowisk sędziego ziemskiego i starosty; 3. jedlneńsko-krakowski nadany poprzez Władysława Jagiełłę w 1430 i 1433 szlachcie i duchowieństwu; w zamian za zgodę na dziedziczenie tronu pol. poprzez któregoś z jego synów potwierdzał zasadę neminem captivabimus, tzn. gwarancję nietykalności osobistej i majątkowej szlachty (zabraniał uwięzienia i karania szlachcica bez wyroku sądu); ponadto dostęp do wyższych stanowisk kościelnych zarezerwowano dla szlachty; 4. nieszawski (p. cerkwicko-nieszawski) nadany szlachcie poprzez Kazimierza Jagiellończyka w obozie wojskowym pod Cerkwicą w 1454 ( wojna trzynastoletnia). Szlachta dostała zobowiązanie króla, Iż nie ogłosi nowych praw i podatków i nie zwoła pospolitego ruszenia bez zgody sejmików ziemskich; 5. piotrkowski z 1496 wydany poprzez króla Jana Olbrachta i sejm walny w Piotrkowie Trybunalskim przez wzgląd na wyprawą na Wołoszczyznę. W praktyce przywiązał chłopów do ziemi (do miasta mógł odejść tylko jeden chłop z całej wsi rocznie, a spośród synów chłopskich tylko jeden mógł opuścić pracę na roli); zakazywał mieszczanom nabywania dóbr ziemskich, gwarantował szlachcie wyłączność dostępu do urzędów; 6. konstytucja Nihil novi 1505. P. sz. istotnie ograniczały władzę królewską, zwiększając przewagę szlachty w Rzeczypospolitej, co doprowadziło do ukształtowania się mechanizmu demokracji szlacheckiej
Słownik Periojkowie:
Co znaczy w staroż. Sparcie ekipa ludności wolnej, ale pozbawionej praw polit., zajmowali się handlem i rzemiosłem, powoływano ich do wojska i płacili podatki państwu przywileje szlacheckie.
Słownik Politeizm:
Co znaczy wielobóstwo, forma religii oparta na przekonaniu o istnieniu wielu istot boskich, którym oddaje się cześć przywileje szlacheckie.
Słownik Pasowanie Na Rycerza:
Co znaczy w średniow. uroczysta ceremonia nadania godności rycerskiej giermkowi; początkowo przypięcie pasa z mieczem (stąd nazwa), w dalszym ciągu rozbudowano ten obrzęd o przedmioty rel przywileje szlacheckie.

Czym jest przywileje szlacheckie znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: