polo marco pużak kazimierz co to jest
Partowie co znaczy pacta conventa krzyżówka pitekantrop co to jest prawo salickie słownik plan.

Postacie historyczne, biografia na P

 • Kto to MARCO POLO Kto to podróżnik wł., głośny z podróży do Chin (1271-1295), gdzie przebywał kilkanaście lat i które jako pierwszy Europejczyk opisał (Opisanie świata, wyd. 1477 porównanie polo marco.
 • Kim był KAZIMIERZ PUŻAK Kim był w trakcie wojny przewodniczący Porady Jedności Narodowej, aresztowany poprzez NKWD w 1945 i skazany w procesie szesnastu, po powrocie do państwie aresztowany dlaczego pużak kazimierz.
 • życiorys PURYTANIE życiorys zwolennicy przeprowadzenia reformacji w duchu kalwińskim i oczyszczenia Kościoła anglikańskiego z tego, co w nim pozostało z katolicyzmu. Przeciwnicy jak lepiej purytanie.
 • Kim jest POGROMY Kim jest podburzonych tłumów przeciw mniejszościom nar., relig., rasowym; przeważnie ofiarami p. byli Żydzi na terenie Rosji i Europy Środk.-Wsch.; w dziejach kiedy pogromy.
 • Bohater OLIWIE W POKÓJ Bohater wojnę pol.-szwedz.-brandenburską 1655-1660 podpisany 3 V 1660. Władca Jan Kazimierz zrezygnował w nim z praw do korony szwedz. Rzeczpospolita rezygnowała z od czego zależy pokój w oliwie.
 • Czego dokonał POLSKI KORPUS PRZYSPOSOBIENIA I ROZMIESZCZENIA Czego dokonał formacja zał. poprzez rząd bryt. w 1946 w celu przygotowania byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do cywilnego życia na emigracji w W. Brytanii na czym polega polski korpus przysposobienia i rozmieszczenia.
 • Kogo PERSEFONA Kogo podziemi, żona Hadesa. Jako córka Demeter została porwana poprzez Hadesa i w konsekwencji jego intrygi część życia spędzała w podziemiach, a część u boku różnice persefona.
 • Biografia TORUŃSKI PROCES Biografia sterowany poprzez władze PRL mechanizm funkcjonariuszy SB, morderców ks. J. Popiełuszki; 7 II 1985 zabójców skazano na kary od 14 do 25 lat więzienia wady i zalety proces toruński.
 • Najważniejsze informacje POLESIE Najważniejsze informacje ruska pomiędzy Dnieprem a Bugiem, w dorzeczu Prypeci. Gł. miasto Pińsk. W XIV w. przyłączona do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1793 zajęta poprzez Rosję. Od podobieństwa polesie.
 • Ciekawostki NIEMIECKA PIECHOTA Ciekawostki poprzez dowództwo pol. w XVI-XVII w. w Niemczech. Uzbrojona w muszkiety i piki. Po reformach Władysława IV kolokwialnie określano tym mianem piechotę czemu piechota niemiecka.
 • Małżonek LUDOWE STRONNICTWO POLSKIE Małżonek chłopska partia polit. zał. 28 VII 1895 w Rzeszowie, do 1903 występowała jako Stronnictwo Ludowe; założycielami byli: J. Bojko, J. Stapiński i B. Wysłouch co gorsze polskie stronnictwo ludowe.
 • Partner CHIŃSKIE PISMO Partner pierwotnie obrazkowe, dziś ideograficzno-fonetyczne, współcz. w zastosowaniu około 3-6 tys. znaków porównaj pismo chińskie.
 • Ile lat WYBRANIECKA PIECHOTA Ile lat wprowadzony poprzez Stefana Batorego w wojsku pol. w 1578. W p.w. mieli służyć żołnierze wystawiani z co 20 łanu w dobrach królewskich, zwolnieni od powinności porównanie piechota wybraniecka.
 • Kto to PRASKI POKÓJ Kto to 1866 kończył wojnę austr.-prus.; Austria zgodziła się na rozwiązanie Związku Niemieckiego i zrezygnowała na rzecz Prus z praw do Szlezwiku i Holsztyna dlaczego pokój praski.
 • Kim był WIOSNA PRASKA Kim był w komunist. Czechosłowacji rozpoczęty wiosną 1968 pod hasłami reform, powrotu do tradycji nar. i autentycznie socjalist.; skończony inwazją wojsk Układu jak lepiej "praska wiosna".
 • życiorys POLSKI ZWIĄZEK KATOLICKO-SPOŁECZNY życiorys w latach PRL społ.-wychowawcze stowarzyszenie katolików świeckich założone w 1981; przewodn. J. Zabłocki kiedy polski związek katolicko-społeczny.
 • Kim jest HIERATYCZNE PISMO Kim jest w staroż. Egipcie stosowane poprzez kapłanów, pisane tuszem gł. na papirusie, wersja uproszczona w relacji do hieroglifów od czego zależy pismo hieratyczne.
 • Bohater POMPEJUSZ, GNEJUSZ POMPEJUSZ, ZW. WIELKIM Bohater polityk rzym. Od 70 przed naszą erą konsul. Anektował Syrię i Palestynę. W latach 60-53 przed naszą erą członek triumwiratu rządzącego Rzymem, w latach 50-48 na czym polega pompejusz, gnejusz pompejusz, zw. wielkim.
 • Czego dokonał ZWYCZAJOWE PRAWO Czego dokonał normy prawne nie pisane, jednak obowiązujące w danej społeczności na mocy zwyczaju uznanego poprzez władcę różnice prawo zwyczajowe.
 • Kogo OLOF PALME Kogo socjaldemokr. premier Szwecji w latach 1969-76 i 1982-86. Od 1969 przewodn. Międzynarodówki Socjalistycznej. Znany z dużej roli w mediacjach międzynar. Zginął wady i zalety palme olof.
 • Biografia POKÓJ BOŻY, TREUGA DEI Biografia środowiska kościelne od końca IX w. zakaz prowadzenia działań wojennych pomiędzy feudałami niezależnie od czasu wojny. Celem p.B. było podniesienie podobieństwa pokój boży, treuga dei.
 • Najważniejsze informacje WOJSKOWA SŁUŻBA POWSZECHNA Najważniejsze informacje na początku w Prusach w 1814 r. Za ich odpowiednikiem przyjęły ją po swojej klęsce w 1866 Austro-Węgry, w 1872 Francja i w 1874 Rosja. Z mocarstw europejskich czemu powszechna służba wojskowa.
 • Ciekawostki KURYLSKI PROBLEM Ciekawostki pomiędzy ZSRR (od 1991 Rosją) a Japonią o przynależność państwową W. Kurylskich. Zostały one zajęte w 1945 poprzez ZSRR na mocy postanowień konferencji w co gorsze problem kurylski.
 • Małżonek PODOLE Małżonek stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569 porównaj podole.
 • Partner KAZIMIERZ PUŁASKI Partner amer., uczestnik konfederacji barskiej, w okresie której odniósł sporo sukcesów (zajęcie Częstochowy, Wawelu). Skłonny do akcji awanturniczych (porwanie porównanie pułaski kazimierz.
 • Ile lat PANCERNI Ile lat wojsko złożone z rycerzy noszących pancerz-zbroję; 2. w XVII i XVIII w. rodzaj jazdy pol. autoramentu nar. zorganizowanej w chorągwie (80-150-konne) uzbrojonej dlaczego pancerni.
 • Kto to LUTOWY PATENT Kto to charakterze konstytucji wydany z inspiracji liberałów poprzez Franciszka Józefa I; na jego mocy powołano dwuizbowy parlament ogólnoaustr. (porada Państwa) w jak lepiej patent lutowy.
 • Kim był PRAWOSŁAWIE Kim był jeden z trzech gł. nurtów chrześcijaństwa; edukacja, obrzędy i organizacja Kościołów prawosławnych kiedy prawosławie.
 • życiorys POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WYZWOLENIE życiorys utworzona w 1915 w Warszawie początkowo pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe z połączenia mniejszych organizacji. Wydawała pismo Wyzwolenie . W I wojnie świat od czego zależy polskie stronnictwo ludowe "wyzwolenie".
 • Kim jest WARSZAWSCY POZYTYWIŚCI Kim jest raczej w Warszawie polscy zwolennicy pozytywizmu, których głównymi przedstawicielami byli A. Świętochowski, B. Prus, P. Chmielowski, J. Ochorowicz. Krytykowali na czym polega pozytywiści warszawscy.
 • Bohater PROLETARIAT Bohater najemnych (fizycznych i umysłowych); w węższym znaczeniu - pracownicy najemni bezpośrednio zatrudnieni w produkcji; na ziemiach pol. rozpoczął się kształtować różnice proletariat.
 • Czego dokonał SAMONA PAŃSTWO Czego dokonał najwcześniejszych organizmów państwowych u Słowian, powstały w 623 albo pewniej w 625/6 wskutek stworzenia Słowian przeciwko Awarom, na którego czele stanął wady i zalety państwo samona.
 • Kogo POLITYCZNY PLURALIZM Kogo zasada mnogości, różnorodności ugrupowań działających na scenie polit. W latach PRL i monopolu PZPR jeden z głównych postulatów demokr. opozycji podobieństwa pluralizm polityczny.
 • Biografia PODDAŃSTWO Biografia feudalnym forma prawnego uzależnienia chłopów od pana, mogła występować w kilku niewykluczających się wymiarach: p. osobiste (zw. niewolą chłopską) czyniło z czemu poddaństwo.
 • Najważniejsze informacje POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA ZABORU PRUSKIEGO Najważniejsze informacje PPS, utworzona w 1893; miała program społ. i polit. zbliżony do PPS, do 1913 uważana za część Socjaldemokr. Partii Niemiec; niewielka liczebnie (1910 liczyła co gorsze polska partia socjalistyczna zaboru pruskiego.
 • Ciekawostki PONCJUSZ PIŁAT Ciekawostki Judei w latach 26-36 n.e. Jego rządy niejednokrotnie wywoływały stworzenia Żydów. W 36 został odwołany do Rzymu po brutalnym zduszeniu stworzenia Samarytanów porównaj piłat poncjusz.
 • Małżonek PYLONY Małżonek w staroż. Egipcie monumentalne budynki kamienne w kształcie trapezu, stawiane po obu stronach gł. bramy (na przykład pałacu, świątyni porównanie pylony.
 • Partner ZYGMUNT KRZYSZTOF PAC Partner Litwie. Związany z dworem Jana Kazimierza, poźniej Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W czasach rządów Jana III Sobieskiego w opozycji. W polityce zagr dlaczego pac krzysztof zygmunt.
 • Ile lat KOSTKA STANISŁAW POTOCKI Ile lat dziennikarz, brat Ignacego; na Sejmie Czteroletnim czołowy działacz stronnictwa patriotycznego, uczestnik wojny pol.-ros. 1792; w Księstwie Warszawskim prezes jak lepiej potocki stanisław kostka.
 • Kto to LUDOWA POLSKA Kto to Polski po 1944, stosowana zamiennie z obowiązującą oficjalnie od konstytucji 1952 nazwą oficjalną Polska Rzeczpospolita Ludowa (akronim PRL, po 1989 również kiedy polska ludowa.
 • Kim był CZAROWNICE NA POLOWANIE Kim był i koloniach z angielskiego: w Ameryce Pn. późnośredniow. i wczesnonowoż. (do około poł. XVIII w.) zdarzenie społ. opierające na demaskowaniu i skazywaniu w od czego zależy "polowanie na czarownice".
 • życiorys 1926 MAJOWY PRZEWRÓT życiorys dokonanego poprzez J. Piłsudskiego 12 V 1926. Oddziały mu wierne, zebrane na manewry w rejonie Warszawy, wkroczyły do stolicy i gdy rząd W. Witosa mimo na czym polega przewrót majowy 1926.
 • Kim jest POMOCY KOMITET PRYMASOWSKI Kim jest arcybp. J. Glempa 17 XII 1981 w celu niesienia pomocy osobom pozbawionym wolności w całym państwie i wspierania ich rodzin. Odegrał w latach 80. istotną rolę różnice prymasowski komitet pomocy.
 • Bohater RP PREZYDENT Bohater ustrojowych po 4 VI 1989 najwyższym przedstawicielem państwa pol. jest prezydent wybierany poprzez ogół obywateli na piecioletnią kadencję. Prezydentem może wady i zalety prezydent rp.
 • Czego dokonał WOJSKOWA ORGANIZACJA POLSKA Czego dokonał 1914 poprzez piłsudczyków sekretna organizacja mająca przygotować przyszłe kadry wojska pol., prowadzić wywiad, ewentualnie wyzwalać dany teren. W 1918 podobieństwa polska organizacja wojskowa.
 • Kogo PAŁAC Kogo rezydencja królewska, magnacka i tak dalej, znana od staroż., brak cech obronnych; od XIX w. także siedziba instytucji (rządowych, adm., kulturalnych i tak czemu pałac.
 • Biografia REPATRIACYJNY URZĄD PAŃSTWOWY Biografia działająca w latach 1944-50, organizująca przesiedlanie na Ziemie Zachodnie ludności pol. zwł. z ziem wsch., przejętych poprzez ZSRR. Repatriacją objęto co gorsze państwowy urząd repatriacyjny.
 • Najważniejsze informacje I PU Najważniejsze informacje z dynastii mandżurskiej), obalony już jako dziecko poprzez republikańską rewolucję w 1911; w latach 1934-45 był cesarzem opanowanej poprzez Japończyków porównaj pu i.
 • Ciekawostki PRIKAZ Ciekawostki XVIII w. centralny urząd państwowy zajmujący się ustalonymi zagadnieniami, zniesiony poprzez Piotra I; 2. w Moskwie XVI-XVII w. nazwa mniejszych od pułków porównanie prikaz.
 • Małżonek PSYCHE Małżonek w pojęciu staroż. Greków, niematerialny pierwiastek w człowieku, dusza (stąd dzisiejsze psychologia, psychika dlaczego psyche.
 • Partner KOŚCIELNE PAŃSTWO Partner środkowej części Płw. Apenińskiego ze stolicą w Rzymie, z papieżem występującym jako władcą świeckim. Obejmowało pierwotnie dawne ziemie bizant. zajęte poprzez jak lepiej państwo kościelne.
 • Ile lat PRUS BOLESŁAW, WŁAŚC. ALEKSANDER GŁOWACKI Ile lat uczestnik stworzenia styczniowego; 1866-68 student Szkoły Głównej Warsz.; od 1874 pisał stałe felietony (Kroniki tygodniowe) między innymi w Kurierze kiedy prus bolesław, właśc. aleksander głowacki.
 • Kto to PALEOLIT Kto to kamienia, badany poprzez archeologię najstarszy moment dziejów ludzkości, trwał od około 1 mln do 8000 przed naszą erą; w p. dokonało się przejście od od czego zależy paleolit.
 • Kim był POROZUMIEWAWCZY KOMITET POLITYCZNY Kim był organizacja utworzona w państwie 7 II 1940 z przedstawicieli partii: PPS-WRN, Stronnictwo Nar., Stronnictwo Ludowe i przedstawicieli ZWZ jako ciało doradcze i na czym polega polityczny komitet porozumiewawczy.
 • życiorys KRAKOWSKIE POWSTANIE życiorys trójzaborowego stworzenia przygotowanego poprzez Tow. Demokr. Pol. i krajowych konspiratorów; podjęte w nocy z 20 na 21 II w Rzeczypospolitej Krakowskiej różnice powstanie krakowskie.
 • Kim jest KLAUDIUSZ PTOLEMEUSZ Kim jest z Aleksandrii (Egipt); jego dzieła to liczący 13 tomów Almagest - do XVI w. fundamentalny zasób informacji na temat budowy wszechświata (twierdził, Iż Ziemia wady i zalety ptolemeusz klaudiusz.
 • Bohater PODGRODZIE Bohater osada zakładana w bezpośrednim sąsiedztwie grodu. Mieszkańcy trudnili się rzemiosłem, handlem (organizowali targi), transportem i tak dalej, ponadto rolnictwem podobieństwa podgrodzie.
 • Czego dokonał SYLABICZNE PISMO Czego dokonał rodzaj pisma, gdzie jeden symbol odpowiada konkretnej sylabie używanej w danym języku czemu pismo sylabiczne.
 • Kogo ROMANOW I PAWEŁ Kogo syn Piotra III i Katarzyny II, tata Aleksandra I i Mikołaja I. Po wstąpieniu na tron zasadniczo wymienił politykę Rosji; uwolnił uwięzionych poprzez matkę co gorsze paweł i romanow.
 • Biografia EGIPSKIE PISMO Biografia w staroż.; najstarszą wersją było p. obrazkowe, w formach rozwiniętych występowało w trzech odmianach - hieroglify, pismo hieratyczne i demotyczne porównaj pismo egipskie.
 • Najważniejsze informacje PARCELACJA Najważniejsze informacje termin stosowany w XIX i XX w. przeważnie na ustalenie podziału majątków szlacheckich na mniejsze części sprzedawane chłopom porównanie parcelacja.
 • Ciekawostki ZIELONYCH PARTIA POLSKA Ciekawostki ugrupowanie skupiające obrońców środowiska naturalnego założone w 1988 dlaczego polska partia zielonych.
 • Małżonek PAŃSZCZYZNA Małżonek dobie feudalizmu nałożony na chłopów wymóg wykonywania rozmaitych posług na rzecz pana, zwł. pracy na roli; w zamian za użytkowanie ziemi; odmiana renty jak lepiej pańszczyzna.
 • Partner PERMISYWIZM Partner rozpowszechniona w XX w. postawa społ.-moralna pobłażliwa wobec kontrowersyjnych poglądów i zachowań, dająca sposobność swobodnego wyboru, pozostawiająca kiedy permisywizm.
 • Ile lat ROMANA PAX Ile lat hasło głoszone poprzez propagandę cesarskiego Rzymu w dobie Oktawiana Augusta (stąd również w wersji pax Augusta) zachwalające niewątpliwe korzyści (spokój i od czego zależy pax romana.
 • Kto to PROLETARIAT Kto to Socyalno-Rewolucyjna Partia Proletariat , Pierwszy Proletariat , ogromny Proletariat - pierwsza partia robotn. zał. poprzez L. Waryńskiego 1 IX 1882; program na czym polega proletariat.
 • Kim był JERZY POPIEŁUSZKO Kim był związany z Solidarnością . W stanie wojennym odprawiał liczne msze za ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, publicznie krytykując różnice popiełuszko jerzy.
 • życiorys PISMO życiorys mechanizm znaków do utrwalania albo zastąpienia języka mówionego (najstarsze formy - pismo obrazkowe, pismo ideograficzne wady i zalety pismo.
 • Kim jest POKUCIE Kim jest górnym Prutem pomiędzy górami Czarnohory, Dniestrem i rzeką Czeremosz zamieszka- ła poprzez Hucułów. Gł. miasto Kołomyja. W XVI w. terytorium sporne pomiędzy podobieństwa pokucie.
 • Bohater PIECZYNGOWIE Bohater plemion tur. zamieszkujących w IX-XI w. stepy nadczarnomorskie, najeżdżających Bizancjum, Węgry i Ruś. Pokonani poprzez Jarosława Mądrego w 1036 przenieśli czemu pieczyngowie.
 • Czego dokonał POLITYCZNA PARTIA Czego dokonał osoby dążące do zdobycia i sprawowania władzy bądź wywierania na nią wpływu w celu zrealizowania przedtem przyjętego programu polit. P.p. o charakterze co gorsze partia polityczna.
 • Kogo CZTERECH PAKT Kogo poprzez Włochy porozumienie Niemiec, Francji, W. Brytanii i Włoch (podpisane 15 VII 1933), które praktycznie decydowałyby o losach mniejszych państw euro porównaj pakt czterech.
 • Biografia FILIPINA PŁASKOWICKA Biografia socjalist., nauczycielka; organizowała kółka socjalist., podkreślała konieczność rozwinięcia agitacji pośród kobiet i chłopów; 1878 aresztowana i osadzona w X porównanie płaskowicka filipina.
 • Najważniejsze informacje BURZA PUSTYNNA Najważniejsze informacje koalicji antyirackiej podjęta 17 I 1991 w celu wyzwolenia zajętego poprzez Irak Kuwejtu. Kluczową rolę odegrały w niej siły amer., które 28 II wyzwoliwszy dlaczego "pustynna burza".
 • Ciekawostki MAGDEBURSKIE PRAWO Ciekawostki średniow. prawo miejskie Magdeburga, od XII w. wykorzystywane za wzór dla lokacji miast na prawie niemieckim w Polsce jak lepiej prawo magdeburskie.
 • Małżonek PERYKLES Małżonek ateński, wybitny mówca i wódz, naprawdę kierował krajem od 443 przed naszą erą (między innymi 16 razy pełnił urząd stratega). Wzmocnił demokrację ateńską kiedy perykles.
 • Partner PRAOJCIEC PATRIARCHA Partner praojcowie ludzkości (na przykład biblijny Adam, Noe); 2. protoplasta rodu (nieraz legendarny), w ustroju rodowym głowa rodu; 3. tytuł biskupów ważniejszych od czego zależy patriarcha, praojciec.
 • Ile lat GDAŃSKA POCZTA Ile lat urzędu pocztowego w Gdańsku (funkcjonującego tam od 1922 r.). Poczta ta przeszła do historii dzięki bohaterskiej obronie jej budynku 1 IX 1939, gdzie zginęło na czym polega poczta gdańska.
 • Kto to HENRYK PONIŃSKI Kto to 1846 czł. Centralizacji Poznańskiej, uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia; na pocz. II 1846 zdradził policji prus. plany stworzenia i wydał przywódców różnice poniński henryk.
 • Kim był LIKWIDACYJNA KOMISJA POLSKA Kim był utworzony 28 X 1918, który objął rządy w Galicji i miał likwidować jej więzy z Austro-Węgrami. Przewodn. W. Witos. W XI PKL uznała rząd w Warszawie; rozwiązana wady i zalety polska komisja likwidacyjna.
 • życiorys RAPACKIEGO PLAN życiorys publicznie w 1957 poprzez polskiego min. spraw zagr. A. Rapackiego zakładał powstanie bezatomowej strefy bezpieczeństwa w Europie Środk. Miał służyć podobieństwa plan rapackiego.
 • Kim jest POLSKIE SIŁY ZBROJNE W WIELKIEJ BRYTANII Kim jest jesieni 1939. Początkowo obejmowały gł. marynarkę. Po klęsce Francji w 1940 zaczęto w Szkocji tworzyć I Korpus (wojsk lądowych). W VIII 1940 powstały pierwsze czemu polskie siły zbrojne w wielkiej brytanii.
 • Bohater POLITYKA Bohater tygodnik społ.-polit. ukazujący się w Warszawie od 1957, wyrażający przekonania liberalnej frakcji w PZPR. Od 1990 niezależny co gorsze "polityka".
 • Czego dokonał W MICHAIŁ PIETRASZEWSKI Czego dokonał ros. działacz społ., propagator socjalizmu utopijnego, artysta sekretnych kółek młodzieży porównaj pietraszewski michaił w..
 • Kogo EMILIA PLATER Kogo stworzenia listopadowego, walczyła w oddziale partyzanckim na Żmudzi; potem w oddziale gen. D. Chłapowskiego i korpusie gen. A. Giełguda; zmarła próbując porównanie plater emilia.
 • Biografia KOINA PANTA Biografia studentów zał. 1817 w Warszawie poprzez L. Mauersbergera; od 1819 działał także pośród studentów pol. w Berlinie; liczył około 20 czł.; miał charakter zbliżony dlaczego panta koina.
 • Najważniejsze informacje PAPIEŻ Najważniejsze informacje ważniejszych biskupów, od VI w. zarezerwowany dla biskupów Rzymu (następców św. Piotra Apostoła) jako najwyższych zwierzchników Kościoła katol. Początkowo p jak lepiej papież.
 • Ciekawostki POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO Ciekawostki komunistom organ władzy wykonawczej mający sprawować rządy w Polsce z ramienia Krajowej Porady Narodowej, powołany 21 VII 1944 w Moskwie. Przewodn. E. Osóbka kiedy polski komitet wyzwolenia narodowego.
 • Małżonek ZALIWSKIEGO PARTYZANTKA Małżonek stworzenia zbrojnego w zaborze ros. podjęta w III 1833 poprzez kilka grup z inicjatywy J. Zaliwskiego (popierany poprzez karbonariuszy i J. Lelewela); oddziały od czego zależy partyzantka zaliwskiego.
 • Partner PREZYDENT Partner przeważnie obieralna, jednoosobowa głowa państwa, niekiedy (w systemie prezydenckim na przykład USA) pełni również rolę szefa rządu na czym polega prezydent.
 • Ile lat POPIWEK Ile lat progresywnego podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń wprowadzonego 1 I 1990 poprzez rząd T. Mazowieckiego dla ograniczenia galopującej inflacji różnice popiwek.
 • Kto to WĘGIERSKIE POWSTANIE Kto to Węgrów przeciw stalinowskiemu reżimowi komunist., wywołane 23 X 1956 ostrzelaniem manifestacji solidarności z Polską, co spowodowało walki zbrojne. Nowym sekr wady i zalety powstanie węgierskie.
 • Kim był SZCZĘSNY STANISŁAW POTOCKI Kim był trakcie Sejmu Czteroletniego stał na czele opozycji magnackiej; przeciwnik reform ustrojowych (w szczególności zniesienia liberum veto i wolnej elekcji); 1792 podobieństwa potocki stanisław szczęsny.
 • życiorys POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIAST życiorys utworzona 1 II 1914 wskutek rozłamu w Pol. Stronnictwie Ludowym. Powstało wokół działaczy skupionych przy piśmie Piast . W trakcie I wojny świat. aż do 1917 w czemu polskie stronnictwo ludowe "piast".
 • Kim jest PRYMAS Kim jest w Kościele katol. - arcybp będący zwierzchnikiem Kościoła w regionie danego państwie co gorsze prymas.
 • Bohater PLANTAGENECI Bohater Anglii 1154-1399, założona poprzez Henryka II; nazwa P. pochodzi od gałązki jałowca, którą zdobił hełm protoplasta rodu tata Henryka II, Gotfryd hrabia porównaj plantageneci.
 • Czego dokonał PODOLACY Czego dokonał konserwatystów wschodniogalic.; ugrupowanie polit. istniejące od lat 60. XIX w. do 1918; opowiadali się za autonomią Galicji, przeciwstawiali się ukr. ruchowi porównanie podolacy.
 • Kogo PIĘCIOLATKI Kogo planów rozwoju gosp. wykonywanych w ZSRR od 1929. Pierwsza, do 1934, była okresem wznoszenia ogromnych budowli socjalizmu (zakładów metalurgicznych na Uralu dlaczego pięciolatki.
 • Biografia CENTRUM POROZUMIENIE Biografia 1990 koalicja ugrupowań popierających kandydaturę L. Wałęsy na prezydenta RP. W dalszym ciągu jednolita partia pod kierownictwem J. Kaczyńskiego, którą po jak lepiej porozumienie centrum.
 • Najważniejsze informacje WIELKI I PIOTR Najważniejsze informacje Romanowów. Od 1682 panował oficjalnie, naprawdę od 1689. Od 1721 cesarz Rosji. Dokonał olbrzymich reform wewn. dążąc do modernizacji Rosji. Jego działalność kiedy piotr i wielki.
 • Ciekawostki POP Ciekawostki Organizacja Partyjna była najniższą jednostką w strukturze PPR i PZPR od Komitetu Centralnego poprzez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe od czego zależy pop.
 • Małżonek NORYMBERSKIE PROCESY Małżonek hitlerowskich zbrodniarzy wojennych prowadzone w latach 1945-47 przed Międzynar. Trybunałem Wojsk. w Norymberdze. Akt oskarżenia zarzucał przywódcom III Rzeszy na czym polega procesy norymberskie.
 • Partner NIEPODLEGŁOŚCIOWE POROZUMIENIE POLSKIE Partner konspiracyjna organizacja działająca w latach 1976-81 kwestionująca politykę PRL różnice polskie porozumienie niepodległościowe.
 • Ile lat PIRAMIDY Ile lat budowle w kształcie ostrosłupa, normalnie wielkich rozmiarów, poświęcone na groby faraonów; tego typu budowle znane są także z innych obszarów (na przykład wady i zalety piramidy.
 • Kto to PERÓN EVITA, MARIA EVA Kto to społ. i polit., początkowo aktorka radiowa, żona J. Perona. Od wyboru J. Perona na prezydenta Argentyny (1946) gł. jego doradca i min. zdrowia i pracy; w swej podobieństwa perón evita, maria eva.
 • Kim był ANDRZEJ POTOCKI Kim był Adama; w latach 1886-90 w austr. służbie dyplomatycznej; od 1895 poseł do Sejmu Krajowego i wiedeńskiej Porady Państwa; od 1903 namiestnik Galicji; zwolennik czemu potocki andrzej.
 • życiorys PODANIE życiorys opowiadanie ludowe powiązane z jakimś regionem o wydarzeniach i postaciach legendarnych co gorsze podanie.
 • Kim jest SLANSKIEGO PROCES Kim jest mechanizm pokazowy w okresie komunist. dyktatury w Czechosłowacji rozpoczęty 20 XI 1952. Objął sekr. Komunist. Partii Czechosłowacji. Rudolfa Slanskiego i 13 porównaj proces slanskiego.
 • Bohater AMIENS W POKÓJ Bohater Francję i jej sojuszników - Hiszpanię i Republikę Batawską z Anglią 25 III 1802; został zerwany już w 1803, bo Anglia nie chciała wycofać swych wojsk z Malty porównanie pokój w amiens.
 • Czego dokonał OBRAZKOWE PISMO Czego dokonał w najwyższym stopniu pierwotna forma pisma, gdzie rysunki oznaczały konkretne treści dlaczego pismo obrazkowe.
 • Kogo JOSEPH PIERRE PROUDHON Kogo jeden z artystów anarchizmu indywidualistycznego; przeciwnik walki klas, opowiadał się za reformą mechanizmu kapitalistycznego; proponował zniesienie pieniądza jak lepiej proudhon pierre joseph.
 • Biografia JÓZEF PIŁSUDSKI Biografia Naczelnik Państwa, marszałek. Od 1892 w PPS, zapisał się jako wydawca gazety Robotnik , w 1905 artysta Organizacji Bojowej PPS, od 1906 lider PPS - Frakcji kiedy piłsudski józef.
 • Najważniejsze informacje WSPÓŁPRACY RADA PÓŁNOCNOATLANTYCKA Najważniejsze informacje współpracy 16 krajów NATO z 22 krajami postkomunist. w Europie i Azji powołana 20 XII 1991. Na jej forum dyskutuje się między innymi główne problemy od czego zależy północnoatlantycka rada współpracy.
 • Ciekawostki TOKIJSKIE PROCESY Ciekawostki sądowe jap. zbrodniarzy wojennych przed międzynar. trybunałem zakończone regularnie surowymi wyrokami (z karą śmieci włącznie). W obawie przed zamieszkami w na czym polega procesy tokijskie.
 • Małżonek STARSZY WILLIAM PITT Małżonek największych bryt. mężów stanu. Wig. W latach 1756-61 min. spraw zagr.; premier W. Brytanii 1756-61 i 1766-68. Głośny z rozbicia potęgi Francji w wojnie różnice pitt william starszy.
 • Partner JOSEPH JOHN PERSHING Partner gen. amer., dow. amer. wojsk ekspedycyjnych w Europie w I wojnie świat. (1917-18 wady i zalety pershing john joseph.
 • Ile lat POSIŁKOWY KORPUS POLSKI Ile lat z legionistów, którzy zdecydowali się złożyć przysięgę na wierność cesarzom Niemiec i Austrii w 1917. Na wieść o pokoju brzeskim część PKP 15/16 II 1918 podobieństwa polski korpus posiłkowy.
 • Kto to PAŁAC KULTURY I NAUKI Kto to monumentalny wieżowiec w centrum Warszawy zbudowany w latach 1952-55 jako dar ZSRR dla PRL czemu pałac kultury i nauki.
 • Kim był GOSPODARCZE PLANY Kim był w PRL normalnie 5-letnie okresy realizacji przyjętych w gospodarce nakazowo-centralistycznej założeń rozwoju ekon. państwie. Wykonywane poczynając od 1947 co gorsze plany gospodarcze.
 • życiorys TADEUSZ PISKOR życiorys 1910 czł. Związku Strzeleckiego, później w Legionach. W Wojsku Polskim na różnych stanowiskach sztabowych, adiutant Naczelnego Wodza i szef oddziału porównaj piskor tadeusz.
 • Kim jest PRUSOWIE Kim jest spokrewnione z Litwinami i Łotyszami zamieszkujące od schyłku starożytności region tak zwany Prus pomiędzy dolnym biegiem Wisły a Niemnem. Nieskuteczną próbę porównanie prusowie.
 • Bohater WALDEMAR PAWLAK Bohater działacz ZSL, a w dalszym ciągu po zmianie nazwy stronnictwa PSL. Od 1989 poseł na sejm z listy ZSL. Przywódca PSL w latach 1991-1997, a zarazem przewodniczący dlaczego pawlak waldemar.
 • Czego dokonał PERGAMIN Czego dokonał produkowany ze skóry zwierzęcej (w XVI w. zastąpiony poprzez papier); nazwa p. pochodzi od miasta Pergamon, którego władca Eumenes (II w. przed naszą erą) miał jak lepiej pergamin.
 • Kogo WINCENTY POPIEL Kogo brat Pawła; 1862-63 rektor Akademii Duchownej w Warszawie; przeciwny stworzeniu styczniowemu; w latach 1869-75 na zesłaniu w Nowogrodzie; od 1883 arcybp kiedy popiel wincenty.
 • Biografia TRZECH PAKT Biografia Niemiec, Włoch i Japonii podpisane 27 IX 1940 celem wspólnych działań do powstania nowego porządku w Europie i Azji. W XI 1940 zmuszone zostały do przyłączenia od czego zależy pakt trzech.
 • Najważniejsze informacje KARDYNALNE PRAWA Najważniejsze informacje zasady ustrojowe Rzeczypospolitej szlacheckiej uchwalone poprzez sejm 1768 pod naciskiem Rosji. Były to: wolna elekcja, liberum veto, prawo do wypowiedzenia na czym polega prawa kardynalne.
 • Ciekawostki POLITYKA RADZIECKA NA WSCHODNICH ZIEMIACH RZECZYPOSPOLITEJ Ciekawostki sfabrykowanych wyborach i odpowiednich uchwałach zgromadzeń ludowych włączono te ziemie do ZSRR jako Zachodnią Ukrainę i Zachodnią Białoruś. Początkowo różnice polityka radziecka na wschodnich ziemiach rzeczypospolitej.
 • Małżonek PRUSY Małżonek istniejące w latach 1525-1947. Powstało jako księstwo z państwa Zakonu Krzyżackiego (tak zwany sekularyzacja Prus) po przejściu wielkiego mistrza Albrechta wady i zalety prusy.
 • Partner MOŁOTOW RIBBENTROP PAKT Partner stosowana nazwa niem.-radz. układu o nieagresji z 23 VIII 1939, któremu towarzyszyła sekretna klauzula o podziale Polski i rozgraniczeniu stref wpływów w środk podobieństwa pakt ribbentrop-mołotow.
 • Ile lat PLEBISCYT NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU Ile lat traktatem wersalskim odbył się 11 VII 1920. Miał zadecydować o przyszłości tych ziem. Wobec równoległej wojny pol.-bolszewickiej tylko 3,4% głosów padło za czemu plebiscyt na warmii, mazurach i powiślu.
 • Kto to PRZEMYŚLIDZI Kto to panująca w Czechach do 1306, również w Polsce 1300-1306, wywodząca się od legendarnego Przemysła. Pierwszym historycznym władcą z P. był Borzywoj I, który co gorsze przemyślidzi.
 • Kim był POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM Kim był w chwili rozpoczęcia poprzez Niemców likwidacji getta. Kierowała nim Żydowska Organizacja Bojowa pod dow. M. Anielewicza, wspomagana w ograniczonym stopniu porównaj powstanie w getcie warszawskim.
 • życiorys IGNACY PRĄDZYŃSKI życiorys strateg; służył w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., czł. Wolnomularstwa Nar. i Tow. Patriotycznego (1); w latach 1822-24 opracował projekt budowy Kanału porównanie prądzyński ignacy.
 • Kim jest PIOTROGRODZKA RADA DELEGATÓW ROBOTNICZYCH I ŻOŁNIERSKICH Kim jest władza rewol. (złożona zresztą raczej z socjalrewolucjonistów i mienszewików) odgrywająca do X 1917 praktycznie rolę drugiego rządu w okolicy Rządu dlaczego piotrogrodzka rada delegatów robotniczych i żołnierskich.
 • Bohater MŁODSZY WILLIAM PITT Bohater torysowski mąż stanu, syn Williama Starszego; premier W. Brytanii 1783-1801 i 1804-06. Zjednoczył W. Brytanię z Irlandią (unia z 1800), uporządkował kwestie jak lepiej pitt william młodszy.
 • Czego dokonał KRONSZTADZKIE POWSTANIE Czego dokonał stworzenie marynarzy ros. floty bałtyckiej z bazy morskiej w Kronsztadzie (k. Piotrogrodu) 2-17 III 1921 pod hasłem porady tak, lecz bez bolszewików . Zostało kiedy powstanie kronsztadzkie.
 • Kogo PORTYK Kogo umieszczany przed kluczowym wejściem; przednia część budowli (bądź osobny budynek) z charakterystycznym rzędem kolumn od czego zależy portyk.
 • Biografia CESARSTWO PIERWSZE Biografia termin stosowany na ustalenie rządów Napoleona I Bonaparte we Francji w latach 1804-14 i w 1815 na czym polega pierwsze cesarstwo.
 • Najważniejsze informacje GRZEGORZ PIRAMOWICZ Najważniejsze informacje ksiądz, pedagog, poeta, sekretarz Komisji Nauki Narodowej, wizytator szkół, autor między innymi Powinności nauczyciela różnice piramowicz grzegorz.
 • Ciekawostki 1866 NADBAJKALSKIE POWSTANIE Ciekawostki byłych uczestników stworzenia styczniowego, w Syberii Wsch; w 1865 zawiązał się spisek pośród budujących drogę wokół Bajkału (około 700 osób); spiskowcy wady i zalety powstanie nadbajkalskie 1866.
 • Małżonek ORGANICZNA PRACA Małżonek przeważnie legalnej (aczkolwiek zdarzały się niejawnej) działalności prowadzone od lat 30. XIX w., a zmierzające do podniesienia gospodarki, oświaty i kultury podobieństwa praca organiczna.
 • Partner KOŚCIUSZKOWSKIE POWSTANIE Partner konspiracja w państwie planowała stworzenie początkowo na jesień 1793. Wobec słabego przygotowania przesunięto termin wybuchu na wiosnę 1794. Istniejące czemu powstanie kościuszkowskie.
 • Ile lat KOLUMNA PIĄTA Ile lat się z hiszp. wojny domowej (1936) a określający sekretnych stronników wroga uprawiających szpiegostwo i sabotaż wewnątrz państwie. Powszechnie stosowany w co gorsze piąta kolumna.
 • Kto to EMIL KRUKOWICZ PRZEDRZYMIRSKI Kto to 1906 austr. oficer artylerii. Od 1918 w Wojsku Polskim. W 1920 dowódca pułku artylerii, później na różnych stanowiskach, w tym 1927 szef Departamentu Artylerii porównaj przedrzymirski-krukowicz emil.
 • Kim był BRZESKI POKÓJ Kim był zawarty w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) pomiędzy Rosją radz. a krajami centralnymi (Niemcami i Austro-Węgrami) 3 III 1918. Przez wzgląd na podpisaniem w porównanie pokój brzeski.
 • życiorys ROLNE GOSPODARSTWA PAŃSTWOWE życiorys od 2 poł. lat 40. na miejscu dawnych majątków ziemiańskich, zwł. na ziemiach zach. i pn. spore gospodarstwa państwowe wspierane poprzez dotacje budżetowe. Po dlaczego państwowe gospodarstwa rolne.
 • Kim jest BRUKSELSKI PROGRAM Kim jest naprawdę w Warszawie w 1878 poprzez L. Waryńskiego pierwszy program pol. socjalistów. Zapowiadał rewolucję społ., głosił konieczność uspołecznienia środków jak lepiej program brukselski.
 • Bohater PROWINCJA Bohater imperium rzym. terytorium podbite, pod zarządem prokonsula albo propretora; 2. w Kościele katol. jednostka administracji terytorialnej: kilka biskupstw z kiedy prowincja.
 • Czego dokonał SOCJALISTYCZNA PARTIA POLSKA Czego dokonał powołana 21 XI 1892 w Paryżu na zjeździe grup socjalist. pod przewodnictwem B. Limanowskiego; wówczas także sformułowano zasady ideowo-polit., na czoło od czego zależy polska partia socjalistyczna.
 • Kogo PROLETARIUSZE Kogo Rzymu członkowie najuboższej warstwy społ.; nie byli w stanie płacić podatków, a jedynym ich dorobkiem było potomstwo (z łaciny proles - stąd nazwa p na czym polega proletariusze.
 • Biografia GUSTAW POTWOROWSKI Biografia polit., zwolennik pracy organicznej; uczestnik stworzenia listopadowego (był adiutantem gen. Chłapowskiego); inicjator zał. Kasyna Gostyńskiego (w 1838-60 różnice potworowski gustaw.
 • Najważniejsze informacje CHARLES PARNELL Najważniejsze informacje lider irl. stronnictwa nar. (od 1877) dążącego do zapewnienia Irlandii autonomii (Home Rule). Nie wahał się użytkować środków gwałtownych wady i zalety parnell charles.
 • Ciekawostki POKOJOWA KONFERENCJA PARYSKA Ciekawostki 1919, a zakończona 28 VI 1919 narada mająca opracować warunki pokoju z krajami pokonanymi w I wojnie świat. Oficjalnie brało w niej udział 27 krajów, jednak podobieństwa paryska konferencja pokojowa.
 • Małżonek SCHLIEFFENA PLAN Małżonek wojny na dwa fronty przygotowany poprzez szefa niem. sztabu generalnego (1891-1905) gen. A. von Schlieffena. Zakładał atak na Francję od pn. wsch. przez czemu plan schlieffena.
 • Partner JÓZEF PAWLIKOWSKI Partner polit.; uczestnik insurekcji 1794, należał do tak zwany jakobinów pol.; na emigracji związany z Deputacją, w dalszym ciągu działacz Tow. Republikanów Pol co gorsze pawlikowski józef.
 • Ile lat MONETY PSUCIE Ile lat pieniądzu kruszcowym ilości zawartego w nim szlachetnego metalu (gł. srebra) użytkowane poprzez władców do uzyskania funduszy na doraźne rozwiązanie problemów porównaj "psucie" monety.
 • Kto to PORTAL Kto to w architekturze ozdobne, dekorowane rzeźbami obramowanie wejścia do budowli; monumentalne wejście zdobione rzeźbą porównanie portal.
 • Kim był LUTOWY PRZEWRÓT Kim był stanu w Czechosłowacji. Po sprowokowaniu dymisji niekomunistycznych ministrów, Komunist. Partia Czechosłowacji zorganizowała demonstracje masowe i wiece, a dlaczego przewrót lutowy.
 • życiorys WIELKANOCNE POWSTANIE życiorys antybryt. wybuchło 23 IV 1916 w Dublinie; powstańcy ogłosili Republikę Irlandzką; po 6 dniach krwawo stłumione. Przewarzająca część przywódców skazano na Zgon jak lepiej powstanie wielkanocne.
 • Kim jest PIKTOGRAM Kim jest symbol pisma obrazkowego kiedy piktogram.
 • Bohater PANSLAWIZM Bohater wywodzący się z XIX w., stawiający sobie za cel zjednoczenie wszystkich Słowian; idee zjednoczenia Słowian w federacji narodów podejmowali demokraci i od czego zależy panslawizm.
 • Czego dokonał MAHDIEGO POWSTANIE Czego dokonał zarówno rel. (islam), jak i wyzwoleńczy wybuchło w 1885 w Sudanie, należącym oficjalnie do Egiptu. Przywódcą był podający się za proroka Muhammad Ahmad Ib Abd na czym polega powstanie mahdiego.
 • Kogo PAPIRUS Kogo wyrabiany z włókien rośliny o tej samej nazwie rosnącej w delcie Nilu (zwanej poprawniej ciborą papirusową), stosowany gł. w staroż.; zwoje papirusu różnice papirus.
 • Biografia STANISŁAW POTOCKI Biografia wojny pol.-ros. 1792; brał udział w przygotowaniach do insurekcji kościuszkowskiej i w samym stworzeniu; od 1806 w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii wady i zalety potocki stanisław.
 • Najważniejsze informacje JERZY MICHAŁ PONIATOWSKI Najważniejsze informacje książę, prymas Polski (od 1784), przewodniczący Komisji Nauki Narodowej. Po II rozbiorze członek Porady Nieustającej podobieństwa poniatowski michał jerzy.
 • Ciekawostki PALLADIO ANDREA, WŁAŚC. A. DI PIETRO Ciekawostki teoretyk sztuki, zwolennik stosowania klasycznych form architektonicznych (Villa Rotonda). Jego koncepcje wywarły olbrzymi wpływ na architekturę z angielskiego czemu palladio andrea, właśc. a. di pietro.
 • Małżonek TYLERA WATA POWSTANIE Małżonek z angielskiego: z 1381 wywołane wzrostem obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem wojny stuletniej. P.W.T. objęło pd.-wsch. Anglię (zajęto także Londyn co gorsze powstanie wata tylera.
 • Partner ZYGMUNT PADLEWSKI Partner Czerwonych; oficer ros. artylerii konnej gwardii; uczestnik oficerskich kół rewol. w Petersburgu; od 1861 na emigracji; wykładowca polskiej szkoły wojsk. w porównaj padlewski zygmunt.
 • Ile lat ARYSTOKLES WŁAŚC PLATON Ile lat działający w Atenach, uczeń Sokratesa, założył swoją szkołę ( Akademia), stworzył koncepcję filoz. ustalaną mianem platonizmu, rozwijaną poprzez sporo stuleci porównanie platon, właśc. arystokles.
 • Kto to SZLACHECKIE PRZYWILEJE Kto to rycerstwa, a w dalszym ciągu szlachty, których nadawanie w Polsce zapoczątkował w 1228 Władysław Laskonogi (przywilej w Cieni). Największe znaczenie miały dlaczego przywileje szlacheckie.
 • Kim był GÓRNOŚLĄSKI PLEBISCYT Kim był traktatem wersalskim, odbyty 20 III 1921 na terenie objętym kontrolą Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej wspomaganej poprzez oddziały franc jak lepiej plebiscyt górnośląski.
 • życiorys PRADO Y UGARTECHE MANUEL życiorys polityk peruwiański, prezydent 1939-45 i 1956-62, rządził w sposób dyktatorski, zwolennik ścisłej współpracy z USA, obalony wskutek zamachu stanu kiedy prado y ugarteche manuel.
 • Kim jest PATRYCJUSZE Kim jest uprzywilejowana warstwa społ., która posiadała pełnię praw obywatelskich. W dobie wczesnej republiki p. sprawowali władzę niepodzielnie, jednak po okresie walk od czego zależy patrycjusze.
 • Bohater BARBAROSSA PLAN Bohater plan wojny niemiecko-radzieckiej na czym polega plan barbarossa.
 • Czego dokonał POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA Czego dokonał utworzona 15 XII 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS. W latach PRL była partią dominującą (co zostało wpisane do konstytucji dopiero poprawką z 1976 różnice polska zjednoczona partia robotnicza.
 • Kogo POLSKO-RADZIECKI PAKT NIEAGRESJI Kogo 1932 w Moskwie; przewidywał wyrzeczenie się wojny i wstrzymanie się od uczestnictwa w układach skierowanych przeciw drugiej stronie. W 1934 został przedłużony wady i zalety polsko-radziecki pakt nieagresji.
 • Biografia PRACY PARTIA Biografia partia socjalist. zał. w 1900 jako federacja zrzeszająca związki zawodowe, organizacje spółdzielcze i in.; w praktyce polit. reprezentująca program prawicowego podobieństwa partia pracy.
 • Najważniejsze informacje POLSKI KOMISARIAT PLEBISCYTOWY W BYTOMIU Najważniejsze informacje reprezentująca pol. interesy nar. i koordynująca propagandę plebiscytową w momencie poprzedzającym plebiscyt górnośląski (1920-21). Komisarzem został mianowany czemu polski komisariat plebiscytowy w bytomiu.
 • Ciekawostki JÓZEF PONIATOWSKI Ciekawostki bratanek króla Stanisława Augusta; do 1789 służył w armii austr., w wojnie pol.-ros. 1792 odniósł między innymi zwycięstwo pod Zieleńcami; uczestnik insurekcji co gorsze poniatowski józef.
 • Małżonek POWSTANIE LUDOWE 1037-39 Małżonek objęło gł. Wielkopolskę i najprawdopodobniej Śląsk. Wywołane niezadowoleniem ubogiej ludności na skutek ciężarów wojen prowadzonych poprzez Bolesława Chrobrego porównaj powstanie ludowe 1037-39.
 • Partner TEOKRATYCZNE PAŃSTWO Partner kraj, gdzie władza duchowna i świecka są połączone (zazwyczaj w rękach osób duchownych); w jego polityce dominują cele rel porównanie państwo teokratyczne.
 • Ile lat PIETRASZEWCY Ile lat sekretnych kółek młodzieży działających w latach 1844-49 w Petersburgu skupieni wokół M.W. Pietraszewskiego; zwolennicy idei republikańskich i teorii dlaczego pietraszewcy.
 • Kto to USA W PROHIBICJA Kto to wprowadzony w 1919 zakaz produkcji, sprzedaży i konsumpcji wszelkich alkoholi. Doprowadził do rozkwitu gangsterskiego podziemia. Zniesiony w 1932 jak lepiej prohibicja w usa.
 • Kim był PLUTARCH Kim był pisarzy staroż. Grecji, filozof i historyk; pochodził z Cheronei i tam spędził przewarzająca część życia, angażując się w politykę. Z dzieł P. w najwyższym kiedy plutarch.
 • życiorys POLSKI KORPUS PIERWSZY życiorys wojsk. sformowana w Rosji w lecie 1917 r. Na jej czele stał jej organizator, gen. J. Dowbór-Muśnicki. Po przewrocie bolszewickim walczył w obronie ludności pol od czego zależy pierwszy korpus polski.
 • Kim jest BRZESKI PROCES Kim jest stosowane ustalenie procesu przywódców opozycji antysanacyjnej aresztowanych w 1930 i przetrzymywanych w więzieniu w Brześciu. Mechanizm odbył się X 1931-I na czym polega proces brzeski.
 • Bohater II PEDRO Bohater dyn. Braganca, syn Pedra I; rządził osobiście od 1840, wzmocnił władzę centralną, wspierał postęp gosp., w 1888 zniósł niewolnictwo; 1889 zdetronizowany różnice pedro ii.
 • Czego dokonał PABLO PICASSO Czego dokonał grafik, rzeźbiarz tworzący w Paryżu. Bardzo wszechstronny, jego twórczość przechodziła różne etapy. Od 1906 przedstawiciel kubizmu. Związany z komunizmem wady i zalety picasso pablo.
 • Kogo PANCERNA DYWIZJA PIERWSZA Kogo Sił Zbrojnych organizowana od 1942 w Szkocji pod dow. S. Maczka. W VII 1944 przerzucona do Normandii (pn. Francja); 7-22 VIII 1944 odegrała istotną rolę w podobieństwa pierwsza dywizja pancerna.
 • Biografia PRAŁAT Biografia wyższy dostojnik kościelny (na przykład biskup, opat) sprawujący władzę na ustalonym terytorium; również tytuł honorowy wyższy od kanonika zwykłego czemu prałat.
 • Najważniejsze informacje FRANKÓW PAŃSTWO Najważniejsze informacje V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch; artystą p.F. był Klodwig z rodu Merowingów, który zjednoczył plemiona Franków. Liczne co gorsze państwo franków.
 • Ciekawostki SEMEN PETLURA Ciekawostki Od 1917 organizator, później także dow. wojsk ukr., w II 1919 przewodniczący Dyrektoriatu Ukrainy, po zajęciu Ukrainy wsch. poprzez bolszewików podpisał sojusz porównaj petlura semen.
 • Małżonek PLAN TRZYLETNI 1947-49 Małżonek pierwszy wieloletni plan gosp. w PRL. Jego celem była odbudowa państwie. Realizacji p. towarzyszyły: centralizacja kierowania i ignorowanie praw ekon porównanie plan trzyletni 1947-49.
 • Partner INKORPORACYJNY PRZYWILEJ Partner nadawany ludności terytoriów włączonych do Korony Polskiej. Na przykład w 1454 Kazimierz Jagiellończyk nadał p.i. Prusom Królewskim gwarantujący im własny dlaczego przywilej inkorporacyjny.
 • Ile lat WSCHODNIE PRUSY Ile lat utworzona w 1701 r. z Prus Książęcych, zwiększona 1772 o Prusy Królewskie. Po 1919 niem. enklawa oddzielona pol. Pomorzem od reszty Rzeszy. 1945 podzielona jak lepiej prusy wschodnie.
 • Kto to KAROL POPIEL Kto to chadecki; 1920 lider Narodowej Partii Robotniczej, 1922-27 poseł na sejm. Jako działacz Centrolewu uwięziony w Brześciu (1930); w 1936 jeden z artystów Frontu kiedy popiel karol.
 • Kim był BOLESŁAW PIASECKI Kim był współzałożyciel skrajnie prawicowej ONR Falanga . W trakcie wojny w konspiracji niepodl. Więziony poprzez władze radz. w latach 1944-45 zgodził się na od czego zależy piasecki bolesław.
 • życiorys PRACZŁOWIEK życiorys człowiek pierwotny na różnych etapach antropogenezy; pitekantrop na czym polega praczłowiek.
 • Kim jest PIUS XII, EUGENIO PACELLI Kim jest 1939-58. Próbował zapobiec wybuchowi II wojny świat. drogą dyplomatyczną. Przyczynił się do stworzenia encykliki Piusa XI Mit brennender Sorge (1937 różnice pius xii, eugenio pacelli.
 • Bohater 1956 CZERWIEC POZNAŃSKI Bohater wydarzeń zapoczątkowanych strajkiem robotników Zakładów im. J. Stalina w Poznaniu nareszcie czerwca 1956, do którego przyłączyli się pracownicy innych zakładów wady i zalety poznański czerwiec 1956.
 • Czego dokonał WĘGIERSKA PIECHOTA Czego dokonał wprowadzonej poprzez Stefana Batorego (początkowo złożona z Węgrów). P.w. organizowano w niewielkie jednostki - chorągwie (100-200 ludzi) uzbrojone w rusznice podobieństwa piechota węgierska.
 • Kogo MOJŻESZOWE PRAWO Kogo odmiennie Tora. Zobacz judaizm czemu prawo mojżeszowe.
 • Biografia PODSTAW U PRACA Biografia gosp. i oświatowo-kulturalnej dla ludu jako podstawy narodu (stąd nazwa); spopularyzowana poprzez pisarzy i publicystów pozytywistycznych. P.u.p. najsilniej co gorsze praca u podstaw.
 • Najważniejsze informacje KONCESJONOWANE PARTIE Najważniejsze informacje pozwolono bez przeszkód działać w Polsce po 1945 (PPS, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne) pod ścisłą kontrolą sojuszniczej PPR, a później PZPR porównaj partie koncesjonowane.
 • Ciekawostki ROBERT PEEL Ciekawostki polityk konserwatywny; od 1832 lider torysów, 1822-27 i 1828-30 min. spraw wewn.; stworzył nowoczesną policję w W. Brytanii, dał równouprawnienie katolikom. W porównanie peel robert.
 • Małżonek KAPPA PUCZ Małżonek w Niemczech poprzez W. Kappa i W. Lttwitza próba przewrotu antyrepublikańskiego. Mimo zajęcia siedziby rządu w Berlinie, wobec groźby strajku powszechnego i dlaczego pucz kappa.
 • Partner PATRIOTYCZNY RUCH ODRODZENIA NARODOWEGO Partner stanu wojennego w 1982 ruch społ., który miał zyskać wsparcie społeczeństwa dla reżimu komunist. w PRL po niepopularnej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego jak lepiej patriotyczny ruch odrodzenia narodowego.
 • Ile lat MIELNICKI PRZYWILEJ Ile lat króla Aleksandra I Jagiellończyka w 1501 pod naciskiem członków Senatu na zjeździe w Mielniku; nadawał senatowi kontrolę nad monarchą i rządami w państwie kiedy przywilej mielnicki.
 • Kto to HARBOR PEARL Kto to baza marynarki wojennej USA na Hawajach. Niespodziewany atak lotniczy na nią 7 XII 1941 zaczął wojnę amer.-jap. i oznaczał wkroczenie USA do II wojny świat od czego zależy pearl harbor.
 • Kim był GOMUŁKI PLAN Kim był przedstawiony w 1963 poprzez I sekr. KC PZPR W. Gomułkę jako modyfikacja planu Rapackiego; proponował zamrożenie zbrojeń jądrowych w Europie Środk na czym polega plan gomułki.
 • życiorys PATRYCJAT życiorys w średniow. i nowoż. Europie najzamożniejsza warstwa ludności miejskiej skupiająca najbogatszych kupców, bankierów, posiadaczy gruntów miejskich i tak dalej P różnice patrycjat.
 • Kim jest WŁADYSŁAW PLATER Kim jest powstańczy 1831; polityk emigracyjny, dziennikarz; 1864 agent Rządu Nar. w Szwajcarii; 1870 zorganizował na zamku w Rapperswilu Muzeum Nar. Pol., którym wady i zalety plater władysław.
 • Bohater KUMANI POŁOWCY Bohater plemiona tur., które od XI w. zamieszkiwały stepy nadczarnomorskie, organizując napady na ziemie rus., w XIII w. zostały pokonane poprzez Mongołów i częściowo podobieństwa połowcy, kumani.
 • Czego dokonał POTIEBNIA Czego dokonał uczestnik stworzenia styczniowego; czł. organizacji spiskowej Komitetu Oficerów I Armii; współpracował z Komitetem Centralnym Nar.; 27 VI 1862 dokonał czemu potiebnia.
 • Kogo KSIĄŻĘCE PRUSY Kogo stosowana w Polsce nazwa Księstwa Pruskiego. Zobacz Prusy co gorsze prusy książęce.
 • Biografia ADAM PONIŃSKI Biografia konfederacji radomskiej (1767), marszałek sejmu rozbiorowego (1773-75), skorumpowany, sprzedawczyk, zagrabił olbrzymie sumy po zakonie jezuickim porównaj poniński adam.
 • Najważniejsze informacje CENTRALNE PAŃSTWA Najważniejsze informacje termin określający Niemcy, Austro-Węgry i ich sojuszników w I wojnie świat.; do p.c. dołączyły się Turcja (1914) i Bułgaria (1915 porównanie państwa centralne.
 • Ciekawostki RADIO POLSKIE Ciekawostki firma pod tą nazwą z większością kapitału (90-98%) w rękach państwa. Od 1926 nadaje program radiowy w Warszawie, później także większych miastach (Kraków dlaczego polskie radio.
 • Małżonek LUNEVILLE W POKÓJ Małżonek zawarty poprzez Napoleona z Austrią w 1801; potwierdzał traktat pokojowy zawarty w 1797 w Campo Formio jak lepiej pokój w luneville.
 • Partner WILHELM PIECK Partner niem. działacz komunist., współorganizator Komunist. Partii Niemiec w 1919. Po 1933 na emigracji w ZSRR. Od 1949 prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej kiedy pieck wilhelm.
 • Ile lat GEORGES POMPIDOU Ile lat Bliski współpracownik Ch. de Gaulle'a i jego następca na urzędzie prezydenckim. Premier V Republiki w momencie 1962-68, potrafił uzyskać rozwiązanie kwestie od czego zależy pompidou georges.
 • Kto to PAWEŁ Z TARSU ŚW. Kto to apostołów chrześcijaństwa, sporo podróżował jako misjonarz zakładając lokalne gminy chrześcijańskie, dzięki jego działalności w pierwszym rzędzie doszło do na czym polega paweł z tarsu św..
 • Kim był BAGDADZKI PAKT Kim był zawarty z inicjatywy USA w 1955 poprzez Irak, Iran, Pakistan, Turcję i W. Brytanię w celu powstrzymania agresywnej polityki ZSRR. Z chwilą wycofania się z różnice pakt bagdadzki.
 • życiorys POTIOMKIN życiorys 27) VI 1905 został opanowany poprzez zbuntowanych marynarzy; było to pierwsze rewol. wystąpienie w armii i flocie carskiej; po zawinięciu P. do portu w wady i zalety "potiomkin".
 • Kim jest JUAN PERÓN Kim jest dyktator Argentyny wybrany po raz pierwszy 24 II 1946. Dążył do zbudowania ustroju opartego na zasadach korporacjonizmu. Po przewrocie wojskowym w 1955 udał podobieństwa perón juan.
 • Bohater 1991 MOSKIEWSKI PUCZ Bohater obalenia sekr. KPZR M. Gorbaczowa podjęta 19 VIII poprzez kilku czołowych działaczy KPZR i generałów radz. w celu powstrzymania rozpadu ZSRR. W jego rezultacie czemu pucz moskiewski 1991.
 • Czego dokonał PANAMERYKANIZM Czego dokonał pocz. XIX w., dążący do zbliżenia i współpracy nowo stworzonych krajów Ameryki Pn. i Środk.; idea p. została zastosowana przy formułowaniu doktryny Monroego co gorsze panamerykanizm.
 • Kogo PRZYWILEJ Kogo władcę feudalnego akt nadania ustalonych uprawnień osobie, ekipie społ. bądź całym stanom albo uchylenia wobec nich jakiegoś ogólnie obowiązującego prawa porównaj przywilej.
 • Biografia POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-LEWICA Biografia po rozłamie w PPS, grupująca młodych , zwolenników lewicowego nurtu gotowego do współpracy z socjalistami ros.; w trakcie I wojny świat. opowiedziała się porównanie polska partia socjalistyczna-lewica.
 • Najważniejsze informacje PAWEŁ III, ALESSANDRO FARNESE Najważniejsze informacje papież od 1534. Odnowił inkwizycję (1542), w 1543 wprowadził indeks ksiąg zakazanych dlaczego paweł iii, alessandro farnese.
 • Ciekawostki PAWEŁ POPIEL Ciekawostki polityk konserwatywny; uczestnik stworzenia listopadowego; jeden z zał. krakowskiego Czasu ; w 1863 początkowo popierał stworzenie, potem je potępił i jak lepiej popiel paweł.
 • Małżonek SZKOLNA MACIERZ POLSKA Małżonek oświatowe założone w Warszawie w 1905 między innymi poprzez H. Sienkiewicza, A. Osuchowskiego i I. Chrzanowskiego; zjednoczyła wszystkie dotąd sekretne kiedy polska macierz szkolna.
 • Partner POMAZANIEC Partner osoba obrzędowo namaszczona olejem na symbol nadania jej władzy (monarszej, kościelnej i tak dalej). Zobacz również mesjasz od czego zależy pomazaniec.
 • Ile lat EUROPEJSKI PARLAMENT Ile lat przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony w 1957 z siedzibą w Strasburgu (Francja). Do 1979 tworzyli go przedstawiciele parlamentów na czym polega parlament europejski.
 • Kto to PINAKIEL Kto to w architekturze gotyckiej strzelisty obiekt z kamienia wieńczący wieżyczki, przypory i tym podobne; dekorowany liśćmi, skończony kwiatostanem różnice pinakiel.
 • Kim był IGNACY PŁUŻAŃSKI Kim był Ogromnej Emigracji; w trakcie stworzenia listopadowego czł. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji jeden z zał. TDP; 1835 wystąpił z TDP; 1848 czł. Komitetu wady i zalety płużański ignacy.
 • życiorys MACIEJ PALACZ życiorys polit.; uczestnik stworzenia listopadowego; 1836-45 sołtys Górczyna k. Poznania; 1845 czł. Związku Plebejuszy, z bratem Janem prowadził pośród chłopów agitację podobieństwa palacz maciej.
 • Kim jest POLIKLET Kim jest gr., ustalił proporcje (kanon) ciała ludzkiego w sztuce, który został zmieniony w kolejnym stuleciu poprzez Lizypa; świetnym odpowiednikiem jego twórczości czemu poliklet.
 • Bohater POLSKO-RADZIECKI UKŁAD O PRZYJAŹNI, POMOCY WZAJEMNEJ I WSPÓŁPRACY POWOJENNEJ Bohater 1945 pomiędzy rządem radz. i Rządem Tymczasowym RP na 20 lat zobowiązywał strony do wspólnej walki z III Rzeszą i ścisłej powojennej współpracy. Został co gorsze polsko-radziecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.
 • Czego dokonał PROROK Czego dokonał regularnie reformator albo założyciel nowej religii, na przykład Mojżesz, Mahomet), oznajmia wolę boską, nieraz przepowiada przyszłość albo tłumaczy porównaj prorok.
 • Kogo PLEBEJUSZE Kogo staroż. Rzymie nie posiadająca początkowo, w odróżnieniu do patrycjuszy, pełni praw obywatelskich. W momencie republiki podjęli trwającą 2 wieki walkę porównanie plebejusze.
 • Biografia PIELGRZYMKA Biografia pielgrzymów) wędrująca do miejsc kultowych lub ich wędrówka. Pielgrzymki do swoich świętych miejsc organizują chrześcijanie, buddyści, hinduiści (nad Ganges dlaczego pielgrzymka.
 • Najważniejsze informacje PAŹDZIERNIKOWY PATENT Najważniejsze informacje konsekwencji rewolucji dekret cara Mikołaja II z 30 X (17 X starego stylu) 1905; zapowiadał przyznanie fundamentalnych swobód obywatelskich (nietykalność jak lepiej patent październikowy.
 • Ciekawostki CHŁOPSKIE POWSTANIA Ciekawostki i nowoż. zbrojne wystąpienie chłopów skierowane przeciw uciskowi feudałów, na przykład zwiększaniu albo nakładaniu nowych powinności feudalnych bądź podatków kiedy powstania chłopskie.
 • Małżonek DEMOTYCZNE PISMO Małżonek ludowa odmiana pisma egip., najprostsza i najpóźniejsza, stosowana do korespondencji, notatek prywatnych itp od czego zależy pismo demotyczne.
 • Partner POKOJU DLA PARTNERSTWO Partner współpracy państw byłego Układu Warszawskiego z NATO. Powstał w 1993 z inicjatywy USA dla unormowania stosunków z tymi krajami i wciągnięcia ich do współpracy na czym polega partnerstwo dla pokoju.
 • Ile lat KRÓLEWSKIE PRUSY Ile lat powstała wskutek pokoju toruńskiego w 1466 ( wojna trzynastoletnia); objęła: Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińską i michałowską, okręg Malborka i Elbląga i różnice prusy królewskie.
 • Kto to KURDYJSKI PROBLEM Kto to konfliktów na terenach Turcji, Iraku i Iranu jest walka narodu kurdyjskiego (około 22 mln) o swoje niepodległe kraj. To jest największy naród na świecie, który wady i zalety problem kurdyjski.
 • Kim był PREZBITERIANIE Kim był pośród purytan z angielskiego: opowiadający się za wyborem urzędników kościelnych (prezbiterów) poprzez ludzi świeckich. W okresie wojny domowej w Anglii p podobieństwa prezbiterianie.
 • życiorys PORADLNE życiorys do XIV w. w Polsce: danina wynikająca z prawa książęcego, uiszczana zależnie od rozmiarów uprawianej ziemi czemu poradlne.
 • Kim jest POLIS Kim jest organizacji państwowej (tak zwany miasto-kraj), w najwyższym stopniu powszechny w Grecji, obejmowała miasto i przyległe obszary. Każda polis rządziła się co gorsze polis.
 • Bohater ROSENBERGÓW PROCES Bohater szpiegowskiej w stanach zjednoczonych ameryki w formie procesu małżeństwa Juliusa (1918-53) i Ethel (1920-53) Rosenbergów oskarżonych o szpiegostwo na rzecz porównaj proces rosenbergów.
 • Czego dokonał PLEBS Czego dokonał średniow. Europie najuboższa warstwa ludności miast, pozbawiona praw i obywatelstwa miejskiego, bez wpływu na życie polit., tworzyli ją: część czeladników porównanie plebs.
 • Kogo PAWIEŁ PESTEL Kogo dekabrysta, od 1821 stał na czele Tow. Południowego, autor jego programu (Prawda Ruska), gdzie opowiadał się za republiką demokr. i zniesieniem pańszczyzny dlaczego pestel pawieł.
 • Biografia IGNACY PADEREWSKI Biografia kompozytor, polityk. Słynny jako muzyk już od 1891. W okresie I wojny świat. orędownik kwestie pol. w stanach zjednoczonych ameryki. Od 16 I 1919 premier i min jak lepiej paderewski ignacy.
 • Najważniejsze informacje POSPÓLSTWO Najważniejsze informacje niższa warstwa ludności miejskiej. Jej członkowie posiadając prawa miejskie nie mogli jednak zasiadać w radzie miejskiej i ławie sądowej. P. tworzyli ubożsi kiedy pospólstwo.
 • Ciekawostki PACYFIZM Ciekawostki ruch polit. propagujący pokój jako najwyższą wartość nadrzędną i potępiający wszelakie wojny (nawet obronne); mocny nareszcie XIX i na pocz. XX w od czego zależy pacyfizm.
 • Małżonek PEPIN MAŁY ALBO KRÓTKI Małżonek majordom, a w dalszym ciągu władca Franków od 751, pierwszy z dyn. Karolingów, syn Karola Młota. Pokonał Longobardów i dał start Państwu Kościelnemu na czym polega pepin mały albo krótki.
 • Partner THERMIDORA 9 PRZEWRÓT Partner obalenie dyktatury jakobinów różnice przewrót 9 thermidora.
 • Ile lat SZESNASTU PROCES Ile lat pol. przywódców podziemia (w tym między innymi L. Okulickiego, J.S. Jankowskiego, A. Bienia, S. Jasiukowicza, K. Bagińskiego, J. Chacińskiego, K. Pużaka wady i zalety proces szesnastu.
 • Kto to PRÓSZYŃSKI KONRAD, PSEUD. KAZIMIERZ PROMYK Kto to 1875 jeden z zał. tajnego Tow. Oświaty Nar., które rozwijało oświatę pośród ludu przez naukę czytania i pisania; autor elementarzy dla samouków; 1878 zał podobieństwa prószyński konrad, pseud. kazimierz promyk.
 • Kim był PIUS IX, GIOVANNI MARIA MASTAI FERRETTI Kim był początkowo zwolennik liberalizmu i samodzielności Włoch; w trakcie rewolucji 1848 opuścił Rzym, po powrocie w 1850 umacniał autorytet papiestwa, zwalczał ruchy czemu pius ix, giovanni maria mastai ferretti.
 • życiorys AUGUSTO UGARTE PINOCHET życiorys Chile, przejął władzę drogą zamachu stanu 11 IX 1973, obalając prezydenta Salvadora Allende. 1974-1990 prezydent państwa. Zdelegalizował wszystkie partie polit co gorsze pinochet ugarte augusto.
 • Kim jest DEMOKRATÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH PARTIA Kim jest niewielkie ugrupowanie zał. poprzez dawnych działaczy NSZZ Solidarność w 1990 porównaj partia chrześcijańskich demokratów.
 • Bohater PIREUS Bohater Grecji w aglomeracji Aten, w staroż. miasto i od wojen perskich gł. port Aten połączony z nimi w V w. przed naszą erą Długimi Murami. Odegrał najważniejszą porównanie pireus.
 • Czego dokonał MARSHALLA PLAN Czego dokonał pomocy gosp. dla zniszczonej II wojną świat. Europy nazwany od amer. sekr. stanu George'a Marshalla, przedstawiony 5 VI 1947 wspólnie z propozycją międzynar dlaczego plan marshalla.
 • Kogo PKPG Kogo Planowania Gospodarczego powołana w 1948 przejściowo w czasach stalinowskich na miejsce CUP pod kierownictwem H. Minca do opracowania planów rozwoju ekonomiki jak lepiej pkpg.
 • Biografia PRETOR Biografia staroż. Rzymie, zajmujący się gł. sprawami sądowymi, początkowo powoływano jednego p. (od 366 przed naszą erą), potem kilku, a za Cezara 16; pretorom kiedy pretor.
 • Najważniejsze informacje KSIĄŻĘCE PRAWO Najważniejsze informacje uprawnień księcia do obowiązkowych świadczeń ze strony ludności osiadłej w jego kraju; składały się na nie posługi i daniny. Zobacz także prawo polskie od czego zależy prawo książęce.
 • Ciekawostki PASZA Ciekawostki tytuł gubernatorów prowincji w imperium tur. i krajach stworzonych z niego. Zniesiony w Turcji 1934 na czym polega pasza.
 • Małżonek F IWAN PASKIEWICZ Małżonek uczestnik wojny 1812; za zdobycie Erywania w wojnie z Persją (1826-27) dostał tytuł hrabiego Erywania; w 1831 po Zgonu I. Dybicza dowódca armii, która różnice paskiewicz iwan f..
 • Partner SEWERYN POTOCKI Partner Czteroletni, czł. ros. Senatu i Porady Państwa; uczestnik wojny pol.-ros. 1792; potem współpracownik Aleksandra I; 1803-17 kurator Charkowskiego Okręgu wady i zalety potocki seweryn.
 • Ile lat PIRAT Ile lat w XV-XIX w. rozbójnik morski. Aktualnie każdy statek nie posiadający bandery uznawany jest za jednostkę piracką podobieństwa pirat.
 • Kto to RYCERZA NA PASOWANIE Kto to uroczysta ceremonia nadania godności rycerskiej giermkowi; początkowo przypięcie pasa z mieczem (stąd nazwa), w dalszym ciągu rozbudowano ten obrzęd o czemu pasowanie na rycerza.
 • Kim był POLSKO-NIEMIECKA DEKLARACJA O NIESTOSOWANIU PRZEMOCY Kim był Berlinie 26 I 1934 w ramach polityki polepszania stosunków Polski z sąsiadami i prowadzonej poprzez J. Piłsudskiego polityki równowagi pomiędzy Niemcami a co gorsze polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy.
 • życiorys PERSJA życiorys obejmujący terytorium dzisiejszego Iranu, zasiedlany od końca II tys. przed naszą erą poprzez plemiona Persów na pd. i Medów na pn. zakładających tam potem porównaj persja.
 • Kim jest C MATTHEW PERRY Kim jest amer. oficer marynarki. Dowódca eskadry, która 1854 wymusiła otwarcie jap. portów dla żeglugi i handlu amer porównanie perry matthew c..
 • Bohater LUDWIK JAN POPŁAWSKI Bohater ideolog ruchu nar.; w młodości związany z sekretnymi organizacjami spiskowymi działającymi w Warszawie w latach 70. XIX w.; 1893 z R. Dmowskim i Z. Balickim dlaczego popławski jan ludwik.
 • Czego dokonał POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919-21 Czego dokonał powstaniem wielkopol. miały zademonstrować wolę Górnoślązaków przyłączenia do Polski. Już na pocz. 1919 powstała tu Polska Organizacja Wojskowa, przygotowując jak lepiej powstania śląskie 1919-21.
 • Kogo KUSTI JUHO PAASIKIVI Kogo fiński. Wielokrotnie prowadził rozmowy z ZSRR (1920, 1939, 1940, 1944). W 1918 i 1945 premier, 1946-56 prezydent Finlandii. Zwolennik przyjaznej neutralności kiedy paasikivi juho kusti.
 • Biografia II OTTOKAR PRZEMYSŁ Biografia 1253 z dyn. Przemyślidów, tata Wacława II. W 1251 zajął Austrię, w dalszym ciągu Styrię, Karyntię i Krainę. Jako jeden z najpotężniejszych władców pośród od czego zależy przemysł ottokar ii.
 • Najważniejsze informacje PATRONAT Najważniejsze informacje organizacja zależności klienta od patrona; polegała na tym, Iż wolni obywatele (w p. tak zwany klienci) z racji na ubóstwo oddawali się pod opiekę możnych na czym polega patronat.
 • Ciekawostki ALTERNATYWA POMARAŃCZOWA Ciekawostki Wrocławiu ruch ulicznych happeningów, który od 1 VI 1987 efektywnie ośmieszał mechanizm totalitarny w PRL, organizując imprezy na przykład w rocznicę rewolucji różnice pomarańczowa alternatywa.
 • Małżonek PSYCHE Małżonek uosobienie duszy ludzkiej, prezentowane w formie pięknej dziewczyny ze skrzydłami motyla, znane z przygód miłosnych, a wreszcie małżeństwa z bogiem miłości wady i zalety psyche.
 • Partner POLSKIE PRAWO Partner ogół norm prawnych opartych na rodzimych instytucjach i zwyczajach, zaliczano doń także wymagania wynikające z prawa książęcego. Wg p.p. rządzono się tam podobieństwa prawo polskie.
 • Ile lat ŚWIATOWA WOJNA PIERWSZA Ile lat konflikt XX w. trwający od 1914 do 1918, który prócz wszystkich mocarstw euro. objął także Japonię, USA, a w ślad za nimi sporo innych państw wszystkich czemu pierwsza wojna światowa.
 • Kto to RUSZENIE POSPOLITE Kto to pocz. średniow. do pocz. XIX w. ogół powołanych poprzez władcę mężczyzn zobowiązanych do służby wojsk.; 2. w nie wszystkich krajach euro. (Austria, Austro co gorsze pospolite ruszenie.
 • Kim był PATRYMONIALNE PAŃSTWO Kim był powszechna we inicjalnym średniow. (na przykład kraj Franków, Polska za Bolesława Krzywoustego), gdzie król traktuje podległy mu państwo jako własność i porównaj państwo patrymonialne.
 • życiorys PAWEŁ VI, GIOVANNI BATTISTA MONTINI życiorys kontynuował dzieło Jana XXIII wspierając pracę soboru watykańskiego II. Przeprowadził sporo reform instytucjonalnych w obrębie Kościoła; zreorganizował Kurię porównanie paweł vi, giovanni battista montini.
 • Kim jest STARSZY PLINIUSZ Kim jest rzym., poeta; zachowała się jego Historia naturalna, dzieło encyklopedyczne, gdzie zawarł ówczesną wiedzę geogr., przyrodniczą, etnograficzną i antropologiczną dlaczego pliniusz starszy.
 • Bohater SYJONU MĘDRCÓW PROTOKOŁY Bohater opublikowane w 1903) poprzez policję carską ( ochrana) albo czł. ros. skrajnej prawicy rzekome sprawozdanie z zebrań Żydów w Bazylei w 1897, na których jak lepiej protokoły mędrców syjonu.
 • Czego dokonał SZIMON PERES Czego dokonał premier w latach 1984-1986, a w dalszym ciągu wicepremier 1986-1990, współzałożyciel izrael. Partii Pracy, od 1992 jej lider, min. spraw zagr. w rządzie I kiedy peres szimon.
 • Kogo ADRIANOPOLSKI POKÓJ Kogo tur. (1828-29); Turcja uznała niepodległość Grecji, której królem został Otton Wittelsbach, książę bawarski; Serbia uzyskała gwarancję autonomii wewn.; pokój od czego zależy pokój adrianopolski.
 • Biografia PREZBITERIUM Biografia część budynku kościoła mieszcząca ołtarz, zazwyczaj oddzielona balustradą na czym polega prezbiterium.
 • Najważniejsze informacje STALOWY PAKT Najważniejsze informacje poprzez propagandę faszyst. sojuszowi militarnemu III Rzeszy z Włochami zawartemu na 10 lat 22 V 1939 w Berlinie. Zobowiązywał on sojusznika do natychmiastowej różnice pakt stalowy.
 • Ciekawostki PALATYN Ciekawostki urząd dworski od VIII w. w kraju Franków, a w dalszym ciągu w Niemczech; w Polsce średniow. tytuł p. nosił wojewoda wady i zalety palatyn.
 • Małżonek WŁADIMIR PUTIN Małżonek Rosyjskiej od VIII 1999 po ataku Czeczeńców na Dagestan, od 31 XII 1999 równocześnie p.o. prezydenta tego państwie po B. Jelcynie, który wskazał go na swego podobieństwa putin władimir.
 • Partner PALESTYNA Partner części basenu M. Śródziemnego; nazwa od Filistynów; kraina hist. na Bliskim Wsch. (aktualnie raczej w Izraelu i częściowo w Jordanii); pierwotnie zamieszkiwana czemu palestyna.
 • Ile lat YOUNGA PLAN Ile lat plan amer. finansisty O. Younga z 1929 zakładający rozkład spłat niem. reparacji na moment do 1988 co gorsze plan younga.
 • Kto to JEMIELIAN PUGACZOW Kto to do wielkiego stworzenia chłopów, Kozaków, Baszkirów i innych nierosyjskich narodowości; w stworzeniu, które objęło tereny nad środk. Wołgą, wzięło udział około porównaj pugaczow jemielian.
 • Kim był PIUS XI, ACHILLE RATTI Kim był latach 1919-21 nuncjusz papieski w Polsce, później kardynał i arcybp Mediolanu. W 1929 podpisał z Włochami traktaty laterańskie w kwestii utworzenia państwa porównanie pius xi, achille ratti.
 • życiorys JULIAN PREJS życiorys dziennikarz, drukarz; w 1848 zał. w Toruniu Drukarnię Polsko-Ludową; 1848-50 red. i wydawca pisma Biedaczek a więc Mały i Niedrogi Tygodnik dla Biednego Ludu dlaczego prejs julian.
 • Kim jest PAPIESTWO Kim jest ustalenie najwyższej władzy w Kościele katol. wykonywanej poprzez papieża osobiście albo dzięki kurii rzym. (papieskiej jak lepiej papiestwo.
 • Bohater POLITEIZM Bohater wielobóstwo, forma religii oparta na przekonaniu o istnieniu wielu istot boskich, którym oddaje się cześć kiedy politeizm.
 • Czego dokonał NIEMIECKIE PRAWO Czego dokonał regulaminów i norm przeniesionych do Polski z Niemiec z końcem XII w., zwł. prawo magdeburskie, i dostosowanych do miejscowych potrzeb. Posługiwano się p.n od czego zależy prawo niemieckie.
 • Kogo ALEKSANDER PUŁASKI Kogo rewol.; w okresie stworzenia listopadowego wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego (2) , na emigracji jeden z zał. TDP; w IX 1832 wydalony z Francji, osiadł w na czym polega pułaski aleksander.
 • Biografia POLANIE Biografia 1. plemiona polskie; 2. plemię wschodniosłowiańskie, po podporządkowaniu sąsiednich plemion, stanowili fundamentalną ludność Rusi Kijowskiej różnice polanie.
 • Najważniejsze informacje PANARABIZM Najważniejsze informacje ruch polit. powstały nareszcie XIX w. zmierzający do zjednoczenia całego świata arab. i uwolnienia go spod obcej dominacji. Zobacz także Liga Krajów Arabskich wady i zalety panarabizm.
 • Ciekawostki WARSZAWSKIE POWSTANIE Ciekawostki 1944 decyzją Komendy Gł. AK i Delegatury Rządu, by wobec spodziewanego wyzwolenia Warszawy poprzez Armię Czerwoną ujawnić w stolicy legalne władze pol. Po podobieństwa powstanie warszawskie.
 • Małżonek DYMOWA PIECHOTA Małżonek w Rzeczypospolitej w latach 1673-76 formowana z rekrutów wystawianych w ilości 1 na 20 domów (1 dom = 1 dym) w dobrach królewskich i duchownych i 1 na 30 w czemu piechota dymowa.
 • Partner ŁANOWA PIECHOTA Partner powstała na mocy konstytucji sejmowej w 1655; p.ł. wystawiano w proporcji 1 pieszy z 15 łanów (łan - jednostka powierzchni gruntu); p.ł. umundurowana i co gorsze piechota łanowa.
 • Ile lat PALESTYŃSKIE IZRAELSKO POROZUMIENIE Ile lat pomiędzy OWP a Izraelem podpisany 13 IX 1993 w Waszyngtonie w obecności prezydenta USA B. Clintona; przewidywał stworzenie Autonomii Palestyńskiej na tak zwany porównaj porozumienie izraelsko-palestyńskie.
 • Kto to ŚLĄSKICH TKACZY POWSTANIE Kto to wystąpienie niem. tkaczy 3-5 VI 1844 w Bielawie i Pieszycach na Dolnym Śląsku, wywołane gwałtownym obniżeniem płac, bezrobociem i drożyzną; stłumione poprzez porównanie powstanie tkaczy śląskich.
 • Kim był POMPEJA POMPEJE Kim był Italii zalane lawą i zasypane wskutek wybuchu wulkanu Wezuwiusz w 79 n.e.; wykopaliska na jego terenie przyniosły sporo danych o życiu codziennym w staroż dlaczego pompeje, pompeja.
 • życiorys WIELKOMORAWSKIE PAŃSTWO życiorys założone poprzez Mojmira w początkach IX w. na terenie Moraw, rządzone w dalszym ciągu poprzez Rościsława w 846-870. Panowanie Świętopełka w 870-894 przyniosło jak lepiej państwo wielkomorawskie.
 • Kim jest CHOCHOŁOWSKIE POWSTANIE Kim jest górali tatrzańskich w Chochołowie 21-23 II 1846 pod wodzą miejscowego organisty J.K. Andrusikiewicza i ks. L.J. Kmietowicza przeciw Austriakom; początkowo kiedy powstanie chochołowskie.
 • Bohater PROSKRYPCJE Bohater doby republiki środek represji władz wobec przeciwników polit.; p. polegały na ogłaszaniu list obywateli wyjętych spod prawa (proskrybowanych), co powodowało od czego zależy proskrypcje.
 • Czego dokonał PIUS X, GIUSEPPE MELCHIORE SARTO Czego dokonał nieugięty w sprawach doktryny wiary; zajął zdecydowane stanowisko wobec antyklerykalnej polityki rządu franc.; zał. Papieski Instytut Biblijny, inicjator na czym polega pius x, giuseppe melchiore sarto.
 • Kogo SCHOENBRUNN W POKÓJ Kogo zawarty 14 X 1809 kończył wojnę franc.-austr.; Austria straciła posiadłości nad Adriatykiem i ziemie III rozbioru Polski, które włączono do Księstwa Warsz różnice pokój w schoenbrunn.
 • Biografia PIJARZY Biografia 1597 r., zatwierdzony w XVII w. poprzez papieża, znany raczej z prowadzenia szkół w Austrii, Polsce i na Węgrzech. W Polsce szczególnie zasłużył się w XVIII w wady i zalety pijarzy.
 • Najważniejsze informacje POZYTYWIZM Najważniejsze informacje zapoczątkowany w poł. XIX w. poprzez A. Comte'a , kładący nacisk na naukowe poznanie otaczającego świata i odrzucający metafizykę. Do głównych jego podobieństwa pozytywizm.
 • Ciekawostki KADROWA KOMPANIA PIERWSZA Ciekawostki ze szkolonych w Galicji organizacji strzeleckich, która 6 VIII 1914 wyruszyła z Krakowa do zaboru ros. celem wywołania tam stworzenia nar. Aczkolwiek powiodło czemu pierwsza kompania kadrowa.
 • Małżonek JAN PALACZ Małżonek polit.; 1845 czł. Związku Plebejuszy, wraz z bratem Maciejem prowadził pośród chłopów agitację patriotyczną; 1846 aresztowany; 1848 czł. Komitetu Nar co gorsze palacz jan.
 • Partner POPULIZM Partner społ. przez lansowanie prymitywnych i uproszczonych, ale bardzo popularnych haseł, bez głębszej refleksji nad możliwością ich rzeczywistej realizacji porównaj populizm.
 • Ile lat GAWRILO PRINCIP Ile lat czł. organizacji Młoda Bośnia; 28 VI 1914 dokonał zamachu na arcyks. Franciszka Ferdynanda w Sarajewie; skazany na 20 lat więzienia, zmarł w więzieniu w porównanie princip gawrilo.
 • Kto to STYCZNIOWE POWSTANIE Kto to przeciw Rosji (22 I 1863-poł. 1864) rozwinęło się w Królestwie Pol., słabiej na Litwie, Białorusi i Ukrainie; kryzys mechanizmu feudalnego, osłabienie caratu dlaczego powstanie styczniowe.
 • Kim był PRL Kim był skrót od: Polska Rzeczpospolita Ludowa (oficjalna nazwa Polski obowiązująca od uchwalenia konstytucji 1952 do 29 XII 1989 jak lepiej prl.
 • życiorys 1953 BERLIŃSKIE POWSTANIE życiorys rewolta mieszkańców stolicy NRD spowodowana drastycznym spadkiem stopy życiowej we wsch. Niemczech. Bezpośrednią powodem walk rozpoczętych w Berlinie 17 VI kiedy powstanie berlińskie 1953.
 • Kim jest PALEOGRAFIA Kim jest piśmie. Bada jego rodzaje i odmiany, metody skracania pisma. Służy ustaleniu czasu miejsca stworzenia dokumentu. Podstawy jej opracowano w XVII w od czego zależy paleografia.
 • Bohater PIUS VI, GIOVANNI ANGELO BRASCHI Bohater papież od 1775, w 1798 pozbawiony poprzez Francuzów władzy nad Krajem Kościelnym na czym polega pius vi, giovanni angelo braschi.
 • Czego dokonał RZYMSKIE PRAWO Czego dokonał prawnych obowiązujących w staroż. Rzymie. Pierwszą kodyfikacją p.rz. było Prawo dwunastu tablic z poł. V w. przed naszą erą Po blisko tysiącletnim rozwoju różnice prawo rzymskie.
 • Kogo ROBOTNICZA PARTIA POLSKA Kogo utworzona 5 I 1942 w Generalnej Guberni poprzez przysłaną z ZSRR grupę inicjatywną. Głosiła program masowej walki z Niemcami w ścisłej współpracy z ZSRR wady i zalety polska partia robotnicza.
 • Biografia LEON PRZYŁUSKI Biografia i poznański (od 1845); III 1848 stanął na czele deputacji Kom. Nar. Poznańskiego do króla prus. domagającej się autonomii dla W. Ks. Poznańskiego; obrońca podobieństwa przyłuski leon.
 • Najważniejsze informacje THOMAS PAINE Najważniejsze informacje amer. poeta polityczny, zwolennik niepodległości kolonii amer. Jego broszura Zdrowy rozsądek przyśpieszyła amer. deklarację niepodległości. Później w Europie w czemu paine thomas.
 • Ciekawostki PODKANCLERZY Ciekawostki w dawnej Polsce jeden z najwyższych urzędników, zastępca kanclerza (odpowiadał za pieczęć koronną mniejszą); członek porady królewskiej, a potem senatu co gorsze podkanclerzy.
 • Małżonek FRANCESCO PETRARCA Małżonek wł. pisarz, prekursor odrodzenia, artysta literaturze wzorowanych na antycznych. Najsłynniejsze Sonety do Laury porównaj petrarca francesco.
 • Partner PONTYFIKAT Partner ustalenie urzędu i władzy najwyższego kapłana w staroż. Rzymie (zw. pontifex maximus); współcześnie moment sprawowania władzy poprzez jednego papieża porównanie pontyfikat.
 • Ile lat GRECKIE POWSTANIE Ile lat władzy tur.; powstańcy opanowali Peloponez, część Grecji kontynentalnej i częściowo wyspy na M. Egejskim; w 1822 Zebranie Nar. proklamowało niepodległość dlaczego powstanie greckie.
 • Kto to POWSTANIE BOKSERÓW 1899-1901 Kto to w Chinach, spowodowane poprzez czł. sekretnych stow. (jedno z nich nazywało się Pięść w imię sprawiedliwości i pokoju , stąd nazwa, skierowane początkowo jak lepiej powstanie bokserów 1899-1901.
 • Kim był WSPÓŁISTNIENIE POKOJOWE Kim był proponującą współistnienie krajów o różnorodnych ustrojach wewn. Państwa wyrzekają się siły, szanują swą integralność terytorialną, suwerenność, przestrzegają kiedy pokojowe współistnienie.
 • życiorys X PARTIA życiorys zał. w 1991 poprzez kandydata w wyborach prezydenckich S. Tymińskiego od czego zależy partia "x".
 • Kim jest POGAŃSTWO Kim jest nazwa stosowana odnosząc się do wielobóstwa albo religii pierwotnych; utworzona od ?Xac. pagani - wieśniacy; nie dotyczy wyznawców religii uznających jedynego na czym polega pogaństwo.
 • Bohater PHARE Bohater dla państw byłego bloku komunist. aspirujących do członkostwa w UE. Celem jest ułatwienie przyszłej integracji. Zapoczątkowany w 1989 po przemianach demokr. w różnice phare.
 • Czego dokonał ANDREAS PAPANDREU Czego dokonał gr., minister i poseł już w latach 1964-1965 w rządzie swego ojca Jeorjosa Papandreu, w dalszym ciągu na emigracji w latach 1968-1974, po powrocie do Grecji wady i zalety papandreu andreas.
 • Kogo PÓŁNOCNOATLANTYCKI PAKT Kogo IV 1949 w Waszyngtonie poprzez USA, W. Brytanię, Francję, Włochy, Belgię, Holandię, Luksemburg, Danię, Norwegię, Islandię, Kanadę i Portugalię w obawie przed podobieństwa pakt północnoatlantycki.
 • Biografia WSCHODNI PAKT Biografia min. spraw zagr. J.L. Barthou z 1934 układu z udziałem Niemiec, Francji, W. Brytanii, Włoch i ZSRR gwarantującego granice Europy Wsch. Wobec sprzeciwu czemu pakt wschodni.
 • Najważniejsze informacje NARODOWY PODATEK Najważniejsze informacje i dochodów osobistych wprowadzona w trakcie stworzenia styczniowego (dekret Rządu Nar. z 8 IV 1863) dotycząca Polaków wszystkich trzech zaborów co gorsze podatek narodowy.
 • Ciekawostki JORDAŃSKIE IZRAELSKO POROZUMIENIE Ciekawostki zawarty 26 X 1994 kończący 46-letni stan wojny pomiędzy tymi państwami, regulujący przewarzająca część spornych kwestii. Ustalono między innymi przebieg granic porównaj porozumienie izraelsko-jordańskie.
 • Małżonek KLINOWE PISMO Małżonek Bliskim Wsch. odmiana pisma stworzona poprzez Sumerów, nazwa od kształtu znaków odciskanych na glinianych tabliczkach dzięki kawałka trzciny. Miała charakter porównanie pismo klinowe.
 • Partner I PEDRO Partner 1822-31 z dyn. Braganca, syn króla Portugalii Jana VI; w 1822 ogłosił niezależność Brazylii od Portugalii, a odziedziczoną po Zgonu ojca koronę Portugalii dlaczego pedro i.
 • Ile lat K WIACZESŁAW PLEHWE Ile lat 04 min. spraw wewn.; bezwzględny realizator polityki caratu, jeden z w najwyższym stopniu reakcyjnych ministrów w dziejach Rosji; inicjator pogromów antyżyd jak lepiej plehwe wiaczesław k..
 • Kto to TAJPINGÓW POWSTANIE Kto to zwane także czasem rewolucją) w Chinach w latach 1851-1864 przeciw panującej wówczas dyn. Tsing. Ideologia jego była połączeniem prawd głoszonych poprzez kiedy powstanie tajpingów.
 • Kim był PRYNCYPAT Kim był forma ustroju wczesnego cesarstwa, zapoczątkowana w 27 przed naszą erą poprzez Oktawiana Augusta, gdzie w ręku cesarza skupiały się wszystkie kluczowe urzędy od czego zależy pryncypat.
 • życiorys PUCZ życiorys próba obalenia rządu poprzez użycie siły drogą militarnego zamachu przygotowanego w konspiracji na czym polega pucz.
 • Kim jest PROTEKTORAT CZECH I MORAW Kim jest nazwa nadana 15 III 1939 okupowanej poprzez III Rzeszę resztce Czechosłowacji (bez Sudetów). Istniał do 1945 różnice protektorat czech i moraw.
 • Bohater 1956 PAŹDZIERNIK Bohater zmian politycznych, które po odsunięciu od władzy stalinowskiego kierownictwa PZPR doprowadziły do wyraźnego złagodzenia reżimu komunist. w PRL. Wiązało się to wady i zalety październik 1956.
 • Czego dokonał KOZACKIE POWSTANIA Czego dokonał zaporoskich przeciw władzy Rzeczypospolitej wywołane dążeniem do rozszerzenia rejestru kozackiego (a więc liczby Kozaków na służbie pol.), oporem przeciw podobieństwa powstania kozackie.
 • Kogo PYTIA Kogo słynnej świątyni Apolla w Delfach kapłanka i wieszczka, udzielała przepowiedni ( wyrocznia) pozostając w odurzeniu i ekstazie wywołanej intensywnymi oparami czemu pytia.
 • Biografia LANCKOROŃSKI PAKT Biografia stosowane ustalenia na zawarte w Lanckoronie porozumienie endecji i PSL Piast z 17 V 1923 otwierające drogę do utworzenia koalicji zw. Chjeno-Piastem i co gorsze pakt lanckoroński.
 • Najważniejsze informacje II PRZEMYSŁ Najważniejsze informacje władca Polski od 1295, z rodu Piastów. Do 1279 zjednoczył całą Wielkopolskę; na mocy testamentu Henryka IV Probusa w 1290 objął rządy w Krakowie, który utracił porównaj przemysł ii.
 • Ciekawostki PIKA Ciekawostki broń piechoty o dł. do 7 m w Europie XV-XVIII w. zbudowana z drzewca i osadzonego na nim ostrego grotu porównanie pika.
 • Małżonek POLSKIE PLEMIONA Małżonek ludnościową w uformowaniu się państwa pol. Opierając się raczej na Geografie Bawarskim z poł. IX w. i tak zwany Dokumencie Praskim (1086) zrekonstruowano dlaczego plemiona polskie.
 • Partner LOUIS PASTEUR Partner chemik, który stworzył podstawy w dziedzinie mikrobiologii i immunologii. Odkrywca sposoby szczepień ochronnych (pierwsza szczepionka przeciw wściekliźnie jak lepiej pasteur louis.
 • Ile lat TATERNIKÓW PROCES Ile lat skazanie w 1969/70 na kilkuletnie wyroki więzienia kilku osób (M. Kozłowski, J. Karpiński, K. Szymborski, M. Szpakowska, M. Tworkowska) przemycających kiedy proces "taterników".
 • Kto to ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT Kto to zawarty 25 XI 1936 teoretycznie przeciw komunistom, w praktyce również innym mocarstwom sprzeciwiającym się hegemonii Niemiec i Japonii w świecie; 6 XI 1937 od czego zależy pakt antykominternowski.
 • Kim był PRZEWRÓT BOLSZEWICKI W ROSJI Kim był XI (25 X starego stylu) w Piotrogrodzie. Z inicjatywą stworzenia zbrojnego, obalenia Rządu Tymczasowego i ustanowienia władzy rad robotn. i żołnierskich na czym polega przewrót bolszewicki w rosji.
 • życiorys PANGERMANIZM życiorys powstała w XIX w., głosząca zjednoczenie całej ludności mówiącej po niem. i hol. Hasła takie głosił w szczególności powstały w 1891 Związek Wszechniemiecki różnice pangermanizm.
 • Kim jest PERUN Kim jest słowiański bóg nieba i piorunów stojący na czele innych bóstw wady i zalety perun.
 • Bohater LUDOWY ZWIĄZEK POLSKI Bohater zał. w 1904 w Królestwie Pol.; opowiadał się za autonomią Królestwa Pol. (spolszczenie szkolnictwa, administracji i sądownictwa); w momencie rewolucji 1905-07 podobieństwa polski związek ludowy.
 • Czego dokonał FELIKS POTOCKI Czego dokonał od 1692), hetman w. kor. od 1702. W okresie odsieczy wiedeńskiej 1683 pozostał w Rzeczypospolitej, aby bronić państwie. Zwycięzca w ostatniej bitwie z Tatarami czemu potocki feliks.
 • Kogo TYLŻY W POKÓJ Kogo pomiędzy Napoleonem I a Aleksandrem I; Prusy utraciły ziemie na zach. aż po Łabę i ziemie II i III rozbioru Polski, z których utworzono Księstwo Warsz co gorsze pokój w tylży.
 • Biografia POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA-FRAKCJA REWOLUCYJNA Biografia wskutek rozłamu PPS na starych i młodych , który dokonał się w trakcie rewolucji 1905-06; starzy , skupieni w OB PPS przeciwni masowej akcji proletariatu i porównaj polska partia socjalistyczna-frakcja rewolucyjna.
 • Najważniejsze informacje POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI I ŚLĄSKA Najważniejsze informacje w 1892 we Lwowie; dążyła do poprawy sytuacji ekon. robotników, walczyła z klerykalizmem i konserwatystami, organizowała oświatę i spółdzielczość robotn.; od porównanie polska partia socjalno-demokratyczna galicji i śląska.
 • Ciekawostki PIASTOWIE Ciekawostki panująca w Polsce do Zgonu Kazimierza Wielkiego w 1370, wywodząca się od legendarnego Piasta. Wg Kroniki Galla Anonima syn Piasta i Rzepichy, Siemowit, objął dlaczego piastowie.
 • Małżonek IDEOGRAFICZNE PISMO Małżonek pismo, gdzie symbol (ideogram) odpowiada pojęciu, a nie dźwiękom jak lepiej pismo ideograficzne.
 • Partner WIELKOPOLSKIE POWSTANIE Partner 1806, gdy po rozbiciu gł. armii prus. wojska franc. wkroczyły do Wielkopolski; na wezwanie J.H. Dąbrowskiego organizowały się oddziały powstańcze, które kiedy powstanie wielkopolskie.
 • Ile lat IGNACY POTOCKI Ile lat polit., 1791-94 marszałek w. litew.; 1773 czł. Komisji Nauki Narodowej; incjator powołania Tow. do Ksiąg Elementarnych (przewodniczący); 1778-80 stał na czele od czego zależy potocki ignacy.
 • Kto to PROTEKTORAT Kto to II poł. XIX i I poł. XX w. na ustalenie terenu pozaeuropejskiego, który zachował oficjalnie własne tradycyjne instytucje państwowe, lecz znalazł się pod na czym polega protektorat.
 • Kim był KELLOGA BRIANDA PAKT Kim był zaproponowana w 1928 poprzez franc. min. spraw zagr. A. Brianda i amer. sekr. stanu F. Kelloga, gdzie państwa-sygnatariusze wyrzekały się wojny jako sposoby różnice pakt brianda-kelloga.
 • życiorys POLIBIUSZ życiorys historyk doby hellenizmu, jako zakładnik znalazł się w Rzymie, gdzie pełen podziwu dla jego potęgi opisał podboje rzym. z lat 221-144 na kartach Historii wady i zalety polibiusz.
 • Kim jest SCIPIONE PIATTOLI Kim jest ksiądz, Włoch w służbie Stanisława Augusta Poniatowskiego, współredaktor Konstytucji 3 maja podobieństwa piattoli scipione.
 • Bohater PIERWSZA DYWIZJA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Bohater wojsk. tworzona od 8 V 1943 w Sielcach nad Oką pod patronatem Związku Patriotów Polskich, mająca walczyć u boku Armii Czerwonej z Niemcami. Dow. był płk Z czemu pierwsza dywizja im. tadeusza kościuszki.
 • Czego dokonał PIĘŚCIAK Czego dokonał archeologiczny; jedno z najstarszych narzędzi tnących produkowanych poprzez homo erectus przez obtłuczenie kamienia (gł. krzemienia), w kształcie migdału co gorsze pięściak.
 • Kogo NAUK AKADEMIA POLSKA Kogo Akademii Nauk ZSRR organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania porównaj polska akademia nauk.
 • Biografia PIERESTROJKA Biografia nazwa procesu liberalizacji mechanizmu komunist. rozpoczętego i realizowanego poprzez sekr. generalnego KPZR M. Gorbaczowa w latach 1985-91. Celem było porównanie pierestrojka.
 • Najważniejsze informacje POWSTANIE SIPAJÓW 1857-58 Najważniejsze informacje tubylczych żołnierzy ogólnonar. stworzenie przeciw Anglikom w rządzonych poprzez Kompanię Wschodnioindyjską Indiach; po zajęciu Delhi cesarzem ogłoszono dlaczego powstanie sipajów 1857-58.
 • Ciekawostki PODWODY Ciekawostki świadczenia na rzecz monarchy albo rodzaj pańszczyzny, opierające na zapewnieniu poprzez chłopów środków transportu dla panującego albo jego urzędników bądź jak lepiej podwody.
 • Małżonek ADAM POTOCKI Małżonek konserwatywny; 1848 uczestniczył w pracach Komitetu Nar. w Krakowie; poseł do parlamentu wiedeńskiego; 1851-52 więziony poprzez Austriaków; 1851-55 prezes Tow kiedy potocki adam.
 • Partner PARTENON Partner świątynia staroż., powstała w 448-438 przed naszą erą na ateńskim Akropolu w stylu jońskim, dedykowana Atenie Dziewicy (gr. Partenos, stąd nazwa P.). Budowę P od czego zależy partenon.
 • Ile lat ARTHUR PORT Ile lat części płw. Liaotung w Chinach, strzegący wejścia do zat. Czili, a tym samym dostępu od morza do Tientsinu i Pekinu. Od 1898 dzierżawiony poprzez Rosję, która na czym polega port arthur.
 • Kto to POSEJDON Kto to w mitologii gr. brat Zeusa, bóg mórz i oceanów różnice posejdon.
 • Kim był POT POL Kim był przywódca maoistycznych Czerwonych Khmerów w Kambodży. Komunist. dyktator tego państwie w latach 1975-79 obalony poprzez interwencję wietn. W okresie jego wady i zalety pol pot.
 • życiorys PROHIBICJONIZM życiorys polityki protekcjonizmu gosp. polegająca na pełnym zakazie sprowadzania pewnych towarów albo obłożeniu ich takim cłem, Iż import staje się nieopłacalny podobieństwa prohibicjonizm.
 • Kim jest UMIEJĘTNOŚCI AKADEMIA POLSKA Kim jest z siedzibą w Krakowie utworzona początkowo jako Akademia Zdolności zajmująca się prowadzeniem i wspieraniem badań nauk. i reprezentowaniem edukacji pol. za czemu polska akademia umiejętności.
 • Bohater KOSMOSU PODBÓJ Bohater przestrzeni kosmicznej poprzez człowieka zapoczątkowane wystrzeleniem poprzez ZSRR pierwszego sztucznego satelity Ziemi 4 X 1957. Największy udział miały w nim co gorsze podbój kosmosu.
 • Czego dokonał IZRAELSCY PROROCY Czego dokonał reformatorzy rel., odczytujący w historii Żydów działanie Boga, nawołujący do wytrwania w monoteizmie; w tytułach ksiąg Starego Testamentu występuje 4 tak porównaj prorocy izraelscy.
 • Kogo PREMIER Kogo pierwszy minister, szef rządu powoływany poprzez parlament bądź głowę państwa prowadzący pracami całego gabinetu. W Polsce nazywany prezesem Porady Ministrów porównanie premier.
 • Biografia DROGOWY PRZYMUS Biografia zobowiązanie kupców do uczęszczania ustalonymi szlakami komunikacyjnymi, na których umieszczano komory celne; p.d. w decyzyjny sposób wpływał na skuteczność dlaczego przymus drogowy.
 • Najważniejsze informacje PAŹ Najważniejsze informacje rycerza oddany około 7 roku życia na dwór pana feudalnego w celu zdobycia wychowania, poznania życia dworskiego, w wieku około 14 lat zostawał giermkiem jak lepiej paź.
 • Ciekawostki BRONISŁAW PIERACKI Ciekawostki piłsudczykowski, współzałożyciel BBWR, min. spraw wewn. od 1931, w VI 1934 zamordowany poprzez ukr. nacjonalistę. Odpowiadając na podobne akty terroru polit kiedy pieracki bronisław.
 • Małżonek PTAH Małżonek w staroż. Egipcie bóstwo opiekuńcze Memfis, z czasem zaliczony do bogów- -stwórców. Zobacz Apis od czego zależy ptah.
 • Partner PANTEON Partner świątynia wzniesiona w poł. I w. przed naszą erą ku czci wszystkich bóstw; 2. ogólna nazwa świątyń gr. i rzym. poświęconych wszystkim bóstwom; 3. w na czym polega panteon.
 • Ile lat PAPOCEZARYZM Ile lat użytkowane na ustalenie przewagi władzy papieskiej nad cesarską w dobie średniow. uniwersalizmu w Europie Zach. ( Innocenty III). Termin p. ma charakter różnice papocezaryzm.
 • Kto to ALEKSY PRUSINOWSKI Kto to działacz społ. i polit., ksiądz; od 1833 proboszcz w Grodzisku Wielkopol.; 1848 czł. Kom. Nar. Poznańskiego i jeden z zał. Ligi Polskiej; redaktor pism dla wady i zalety prusinowski aleksy.
 • Kim był MIEJSKIE PRAWO Kim był regulaminy prawne i zwyczaje obejmujące stan mieszczański w Polsce, normalnie identyczne z prawem niemieckim; p.m. nie obejmowało plebsu podobieństwa prawo miejskie.
 • życiorys DAWESA PLAN życiorys reparacji niem. i udzielenia Niemcom pożyczek w wysokości 200 mln dol. na ich spłatę, przygotowany poprzez zespół amer. finansisty Ch. Dawesa i przyjęty czemu plan dawesa.
 • Kim jest PREFEKT Kim jest tytuł różnych wyższych urzędników, a XIX i XX w. we Francji i między innymi w Księstwie Warsz. urzędnik administracji albo naczelnik policji miejskiej co gorsze prefekt.
 • Bohater SOCJALDEMOKRATYCZNA UNIA POLSKA Bohater założona w 1990 poprzez byłych działaczy PZPR z T. Fiszbachem krytycznie nastawionych wobec PRL i szukająca współpracy z NSZZ Solidarność . Przegrała w porównaj polska unia socjaldemokratyczna.
 • Czego dokonał PLAN SZEŚCIOLETNI 1950-55 Czego dokonał postęp gosp. PRL, z naciskiem na przemysł ciężki i postęp środków produkcji kosztem dóbr konsumpcyjnych dla ludności. Największą inwestycją był kombinat porównanie plan sześcioletni 1950-55.
 • Kogo RYSKI POKÓJ Kogo kończący wojnę pol.-bolszewicką zawarty 18 III 1921 w Rydze pomiędzy Polską a Rosją radz. i Ukrainą radz. Granicę wsch. Polski na północy wyznaczała rz. Dźwina dlaczego pokój ryski.
 • Biografia KONSERWATYWNA PARTIA Biografia jedno z licznych ugrupowań prawicowych założone w 1992 poprzez A. Halla jak lepiej partia konserwatywna.
 • Najważniejsze informacje PIUS VII, BARNABO LUIGI GREGORIO CHIARAMONTI Najważniejsze informacje zawarł konkordat z Francją napoleońską 1801, po odmowie przystąpienia do blokady kontynentalnej Kraj Kościelne włączono do Królestwa Włoskiego, papież kiedy pius vii, barnabo luigi gregorio chiaramonti.
 • Ciekawostki PARIASI Ciekawostki do żadnej kasty w Indiach, ogólnie pogardzani (stąd niedotykalni ), zajmowali się dawniej zawodami przynoszącymi ujmę (zabijanie zwierząt, zajmowanie się od czego zależy pariasi.
 • Małżonek FORTEZZA IN PALLAZZO Małżonek i XVII w. okazała rezydencja posiadająca cechy pałacu i zachowująca elementarne walory obronne. W Polsce przykładami klasycznych p.i.f. są Krzyżtopór w na czym polega pallazzo in fortezza.
 • Partner PERIOJKOWIE Partner w staroż. Sparcie ekipa ludności wolnej, ale pozbawionej praw polit., zajmowali się handlem i rzemiosłem, powoływano ich do wojska i płacili podatki państwu różnice periojkowie.
 • Ile lat LISTOPADOWE POWSTANIE Ile lat przeciw Rosji (29 XI 1830-X 1831); akcja zbrojna została przyspieszona na skutek przygotowań cara do użycia armii Królestwa Pol. przeciw rewolucjom franc. i wady i zalety powstanie listopadowe.
 • Kto to JÓZEF PANKIEWICZ Kto to Czołowy artysta Młodej Polski o własnej formule symbolistycznej. Malował raczej we Francji. Kierując tak zwany Komitetem Paryskim zainicjował koloryzm podobieństwa pankiewicz józef.
 • Kim był FRIEDRICH PAULUS Kim był dowódca wojsk niem. oblężonych w Stalingradzie 1942-43. Wzięty do niewoli; jeden z założycieli utworzonego przy wsparciu ZSRR antyhitlerowskiego Kom. Nar czemu paulus friedrich.
 • życiorys SKŁADU PRAWO życiorys miastom od 2. poł. XIII w. poprzez monarchów (na ziemiach pol. pierwsze dostały p.s. Wrocław - 1274 i Kraków 1306); trzy odmiany p.s.: 1. całkowite co gorsze prawo składu.
 • Kim jest LAGIDZI PTOLEMEUSZE Kim jest pochodzenia maced. wywodząca się od jednego ze współpracowników Aleksandra Wielkiego, wodza Ptolemeusza I Sotera. Władali Egiptem od 305 do 30 przed naszą erą porównaj ptolemeusze, lagidzi.
 • Bohater PROTEKCJONIZM Bohater produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagr. gł. poprzez wprowadzanie wysokich ceł na wyroby importowane, niekiedy także na wywożone surowce, aby porównanie protekcjonizm.
 • Czego dokonał JOHN HENRY PALMERSTON Czego dokonał polityk, od 1828 czł. partii konserw., potem (od 1830) liberalnej; wielokrotny min. spraw zagr., 1855-58, 1859-65 premier; zwolennik równowagi sił w Europie dlaczego palmerston henry john.
 • Kogo I OTTOKAR PRZEMYSŁ Kogo książę Czech 1192-93 i 1197, władca od 1198, z dyn. Przemyślidów; ograniczył zależność Czech od władców niem jak lepiej przemysł ottokar i.
 • Biografia PUŁAWSKI PLAN Biografia Czartoryskiego w 1805; Rosja miała uderzyć na Prusy (podejrzewane o porozumienie z Napoleonem) i odebrać im ziemie pol., na których miała być ogłoszona jakaś kiedy plan puławski.
 • Najważniejsze informacje SALICKIE PRAWO Najważniejsze informacje odłamów Franków (salickich) odnosząca się do spisanego najprawdopodobniej z polecenia Klodwiga zbioru praw germańskich. Regulowało relacje wewn. w kraju od czego zależy prawo salickie.
 • Ciekawostki PITEKANTROP Ciekawostki małpolud , zobacz homo erectus na czym polega pitekantrop.
 • Małżonek CONVENTA PACTA Małżonek od 1573 osobiste zobowiązania polskiego władcy zaprzysięgane po wybraniu na tron. Odpowiedniki p.c. istniały także w innych krajach Europy (na przykład w Danii różnice pacta conventa.
 • Partner PARTOWIE Partner irańskie prowadzące półkoczowniczy tryb życia, około 250 przed naszą erą osiadłe na terytoriach dawnej Persji (w satrapii zw. Partią, stąd ich nazwa). Założyli wady i zalety partowie.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Partowie co znaczy pacta conventa krzyżówka pitekantrop co to jest prawo salickie słownik plan Puławski czym jest Przemysł Ottokar I co oznacza Palmerston. zasługi.

Bohater Polo Marco co znaczy Pużak Kazimierz krzyżówka purytanie co to jest co zrobił.