encyklopedia iliescu co to jest
ZNACZENIE Iliescu Ion, Izolacjonizm Brytyjski, Iłowajski Dmitrij I., Interwencjonizm, Idris I.

Postacie historyczne, biografia na I

 • Kim był INTERDYKT Co zrobił łagodniejszy od ekskomuniki - nie oznaczał wykluczenia z Kościoła. I. nakładany na osoby albo terytoria zakazywał uczestnictwa w obrzędach kościelnych bądź interdykt.
 • Kim był IKONOKLAZM Co zrobił cesarstwie bizant. w VIII-IX w. skierowany przeciw oddawaniu czci obrazom ( ikona), widząc w nim bałwochwalstwo . Ostatecznie i. potępiono na synodzie w ikonoklazm.
 • Kim był NARODOWEJ PAMIĘCI IZBY Co zrobił rodzaj lokalnych muzeów organizowanych w PRL od lat 60. w celu gromadzenia pamiątek hist. dotyczących danej miejscowości i walk narodowowyzwoleńczych izby pamięci narodowej.
 • Kim był POLSCE W INFLACJA Co zrobił skarbu 1921-22 gł. źródłem dochodów państwa stał się druk banknotów. Początkowo i. sprzyjała postępowi gospodarki ułatwiając eksport (który dla odbiorców zagr inflacja w polsce.
 • Kim był INS Co zrobił Instytut Nauk Socjalnych przy KC PZPR rozwiązany po 1957 pod zarzutem rewizjonizmu. Powołano wówczas Wyższą Szkołę Nauk Socjalnych przy KC PZPR ins.
 • Kim był GROŹNY IV IWAN Co zrobił car od 1547. W imieniu nieletniego Iwana rządy sprawowała jego matka Helena z Glińskich. W 1547 koronował się i objął osobiste rządy. Początkowo przeprowadził iwan iv groźny.
 • Kim był ISLAM Co zrobił Bogu , światowa religia monoteistyczna zapoczątkowana poprzez Mahometa w VII w. pośród Arabów, głosi wiarę w jednego Boga - Allaha, sąd ostateczny i życie islam.
 • Kim był IZYDA Co zrobił w staroż. Egipcie kluczowe bóstwo ?Xeńskie, upostaciowanie Ogromnej Macierzy, żona Ozyrysa i matka Horusa izyda.
 • Kim był III INNOCENTY Co zrobił przedstawiciel uniwersalizmu papieskiego, efektywnie realizował linię polityczną Grzegorza VII, wpływał na obsadę tronu cesarskiego, między innymi poparł innocenty iii.
 • Kim był INKOWIE Co zrobił Zalążek państwa stworzyli w XII w., ogromne podboje rozpoczęli z kolei na przełomie XV i XVI w., obejmując ziemie należące dziś do Peru, Kolumbii, Ekwadoru inkowie.
 • Kim był REPREZENTANTÓW IZBA Co zrobił nazwa izby niższej parlamentu w nie wszystkich państwach, między innymi w Stanach Zjedn. i Japonii izba reprezentantów.
 • Kim był INFLANTY Co zrobił dzisiejszej Łotwy i Estonii, będący w XVI-XVII w. obiektem rywalizacji i przyczyną wojen Polski, Szwecji, Danii i Moskwy. Częściowo teren działania zakonu inflanty.
 • Kim był GMIN IZBA Co zrobił Brytanii. Wyłoniła się jako osobna w XIV w., grupując przedstawicieli hrabstw i miast, a od pocz. XV pierwsza dyskutowała projekty ustaw skarbowych. Od izba gmin.
 • Kim był INTELIGENCJA Co zrobił warstwa społ. wyodrębniona od XVIII w., która utrzymuje się z pracy umysłowej inteligencja.
 • Kim był DEPUTOWANYCH IZBA Co zrobił nazwa izby niższej parlamentu w wielu krajach izba deputowanych.
 • Kim był CONTRAS IRAN IRANGATE Co zrobił Watergate, określający sekretne kontakty republikańskiej administracji USA z Iranem w latach 1985-86, w ramach których mimo formalnie obowiązującego embarga irangate, iran-contras.
 • Kim był IKONA Co zrobił w sztuce bizant. i Kościoła wsch. wizerunek świętego albo przedstawiający jakąś scenę biblijną bądź motyw liturgiczny ikona.
 • Kim był INDEPENDENCI Co zrobił anglikańskim. I. domagali się niezależności gmin wyznaniowych od hierarchii kościelnej. W okresie wojny domowej 1642-52 stanowili jedną z w najwyższym stopniu independenci.
 • Kim był INWESTYTURA Co zrobił nadania lenna wasalowi poprzez seniora, zazwyczaj po złożeniu hołdu, polegał na wręczeniu symboli władzy nad lennem w formie chorągwi, pastorału i tak dalej inwestytura.
 • Kim był IMMUNITET Co zrobił pełne zwolnienie ludności w dobrach feudalnych z powinności na rzecz państwa (i. ekonomiczny) lub przeniesienie z władcy na feudała uprawnień polit immunitet.
 • Kim był INDUSTRIALIZACJA Co zrobił mechanizm uprzemysłowienia państwie, w Polsce zdarzenie to wystąpiło w dużej skali po 1945. Zobacz także rewolucja przemysłowa industrializacja.
 • Kim był DOMINIQUE INGRES Co zrobił uczeń Davida. Wzorował się na malarstwie włoskim, malował tematy greckie, orientalne. Najgłośniejsze dzieła to Kobieta w kąpieli, Odaliska, Łaźnia turecka ingres dominique.
 • Kim był SROGI III IWAN Co zrobił 1472 car Wszechrusi. Opanował w 1478 Nowogród Ogromny, a w dalszym ciągu Ziemie Czernihowską, Starodubowską. Ostatecznie zniósł jarzmo tatarskie . W 1480 po iwan iii srogi.
 • Kim był ITALICY Co zrobił plemion przybyłych do Italii w II tys. przed naszą erą Cechowały je różnice kulturowe, w dialektach, obyczajach, religii i tak dalej Najważniejsi z nich italicy.
 • Kim był EDUKACYJNA IZBA Co zrobił w Księstwie Warsz., utworzony w 1807, od 1811 zw. Dyrekcją Nauki Narodowej. Zabiegał o nauczanie laickie, spolszczył szkoły. Dyrektor Stanisław Kostka Potocki izba edukacyjna.
 • Kim był IZRAELICI Co zrobił plemiona koczownicze od XIII w. przed naszą erą osiadłe w Kanaan; w XI w. przed naszą erą zostali trwale zjednoczeni w organizację państwową poprzez Saula izraelici.
 • Kim był IMPERATOR Co zrobił wodza armii posiadającego imperium, w momencie republiki tytuł nadawany zwycięzcom poprzez żołnierzy na czas do odbycia tryumfu; w dobie cesarstwa stały tytuł imperator.
 • Kim był EUROPEJSKA INTEGRACJA Co zrobił jednoczenia krajów Europy po II wojnie świat. U jego początków leżały inicjatywy franc. polityka Jeana Moneta i belg. polityka Paula Henry Spaaka. Jako krok integracja europejska.
 • Kim był IKONOKLAŚCI Co zrobił dosł. burzyciele ikon , obrazoburcy, zwolennicy ikonoklazmu ikonoklaści.
 • Kim był LORDÓW IZBA Co zrobił Brytanii. Wywodzi się z porady królewskiej. Osobne ciało parlamentu od XIV w. W XIX w. traciła wpływ na rząd. Kompetencje jej bardzo ograniczono (1911, 1949 izba lordów.
 • Kim był IMPERIALIZM Co zrobił krajów do ekspansji i podporządkowania sobie innych państw drogą podbojów kolonialnych i militarnych; w XIX w. państwa uprzemysłowione, aspirujące do roli imperializm.
 • Kim był IZRAEL Co zrobił założonego w pn. Palestynie około 930 przed naszą erą po rozpadzie królestwa Dawida i Salomona, ze stolicą w Samarii. I. toczył walki z Asyrią i został podbity izrael.
 • Kim był IMPERIUM Co zrobił kraju rzym. najwyższa władza wojskowa i cywilna (konsula albo dyktatora), a w dalszym ciągu cesarza; również ustalenie całości państwa rzym. z państwami mu imperium.
 • Kim był ITALIA Co zrobił Płw. Apenińskiego, etapowo rozszerzona na pn.; II/I przed naszą erą granicą była rz. Rubikon, a od przełomu n.e. Alpy; zróżnicowana etnicznie, przewarzająca italia.
 • Kim był ISONZO Co zrobił rzeka w pn.-wsch. Włoszech, na dawnym pograniczu z Austro-Węgrami, nad którą w okresie I wojny świat. toczyło się kilkanaście bitew wł.-austr isonzo.
 • Kim był AMERYKAŃSKI IZOLACJONIZM Co zrobił Stanów Zjedn., postulująca trzymanie się z dala od spraw euro., jak także przeciwstawianie się ingerencji krajów euro. w Ameryce Pn. i Pd. ( doktryna Monroego izolacjonizm amerykański.
 • Kim był A IOSIF IGELSTROM Co zrobił gen., dyplomata ros. Od 1793 nacz. dowódca wojsk ros. w Polsce. Po niepowodzeniach w walce z T. Kościuszką odwołany igelstrom iosif a..
 • Kim był INSTYTUT AGRONOMICZNY W MARYMONCIE Co zrobił pierwsza na ziemiach pol. uczelnia roln., zał. w 1820 pod Warszawą; przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy roln. w Królestwie Pol. Zlikwidowana w 1862 instytut agronomiczny w marymoncie.
 • Kim był IGRZYSKA Co zrobił agony, uroczystości o charakterze publicznym i rel. (na przykład ku czci Zeusa w Olimpii czy Dionizosa w Atenach), na które składały się zawody sportowe, a igrzyska.
 • Kim był INDRA Co zrobił wg Wed ind. bóstwo nieba, burzy i wojny, straciło na znaczeniu w dobie hinduizmu indra.
 • Kim był PŁAC INDEKSACJA Co zrobił Solidarność w czasach PRL, oznaczający podnoszenie wysokości zarobków pracowniczych adekwatnie do stopnia inflacji w celu ochrony ich rzeczywistej wartości indeksacja płac.
 • Kim był INDEMNIZACJA Co zrobił szkód płacone poprzez chłopów właścicielom przez wzgląd na uwłaszczeniem; w zaborze prus. płacili chłopi, w Galicji i Królestwie Pol. odszkodowanie wypłacał indemnizacja.
 • Kim był INTIFADA Co zrobił demonstracji i zamachów zbrojnych przeciw Izraelczykom na okupowanych ziemiach arab. Odmiennie stworzenie Palestyńczyków zapoczątkowane w 1987 poprzez OWP intifada.
 • Kim był INFANT Co zrobił w Portugalii i Hiszpanii syn albo córka (infantka) królewska infant.
 • Kim był IRREDENTA Co zrobił polit. we Włoszech w XIX i XX w., którego celem było zjednoczenie wszystkich ziem zamieszkanych poprzez ludność wł., a jeszcze niewyzwolonych ; ruch ten irredenta.
 • Kim był ILIRYZM Co zrobił ruch społ.-polit. i kult. w poł. XIX w. dążący do zjednoczenia ziem południowosłow. w autonomiczne kraj Ilirię w ramach monarchii Habsburgów iliryzm.
 • Kim był INKWIZYCJA Co zrobił zatwierdzona w 1231 poprzez papieża Grzegorza IX organizacja sądowo-policyjna w celu likwidowania herezji w Kościele rzym.katol.; działała we wszystkich inkwizycja.
 • Kim był IZOLACJONIZM Co zrobił postawa polityczna, program polit., preferujący nade wszystko obronę interesów i praw nar. bez utrzymywania ścisłych kontaktów z innymi krajami i narodami izolacjonizm.
 • Kim był KRÓLEWSKIE INSYGNIA Co zrobił elementy symbolizujące władzę władca. W Polsce: korona, berło, jabłko, miecz zw. Szczerbcem, włócznia św. Maurycego ( zjazd gnieźnieński insygnia królewskie.
 • Kim był IRYGACJA Co zrobił i regulujących wylewy rzek; prace irygacyjne dały podstawę uformowania się organizmów państwowych w staroż. nad ogromnymi rzekami (na przykład Egipt irygacja.
 • Kim był MONGOLSKIE IMPERIUM Co zrobił chana w pocz. XIII w. wskutek zjednoczenia plemion mongolskich i podbojów. Po Zgonu założyciela i.m., zarządzane poprzez jego synów i wnuków pod imperium mongolskie.
 • Kim był IKONODULOWIE Co zrobił dosł. niewolnicy ikon , zwolennicy kultu ikon w momencie ikonoklazmu ikonodulowie.
 • Kim był KASTYLIJSKA I IZABELA Co zrobił Dzięki małżeństwu z Ferdynandem Aragońskim królowa Hiszpanii od 1479. W 1480 wprowadziła inkwizycję. W 1492 wydała edykt zmuszający Żydów hiszp. do emigracji izabela i kastylijska.
 • Kim był OLIMPIADA OLIMPIJSKIE IGRZYSKA Co zrobił Grecji igrzyska sportowe ku czci Zeusa organizowane co 4 lata w Olimpii na Peloponezie od 776 przed naszą erą do 393 n.e.; olimpiadą określano również moment 4 igrzyska olimpijskie, olimpiada.
 • Kim był ZACHODNIE INDIE Co zrobił termin w historii stosowany odnosząc się do Antyli na Karaibach nawiązujący do błędnego przekonania K. Kolumba, Iż odkrył Indie indie zachodnie.
 • Kim był INSUREKCJA Co zrobił stworzenie, w Polsce termin przeważnie stosowany na ustalenie stworzenia kościuszkowskiego 1794 insurekcja.
 • Kim był DOLORES IBARRURI Co zrobił komunistów, sławna z czasu wojny domowej 1936-39, w dalszym ciągu na emigracji w ZSRR, po powrocie do Hiszpanii w 1977 zwolenniczka eurokomunizmu ibarruri dolores.
 • Kim był INFUŁA Co zrobił uroczyste nakrycie głowy noszone poprzez dostojników kościelnych (zwł. biskupów); przenośnie władza biskupa infuła.
 • Kim był INTERREGNUM Co zrobił jednego, przed objęciem władzy poprzez kolejnego monarchę. W Polsce od 1572 w okresie i. funkcję głowy państwa (interrexa) sprawował prymas interregnum.
 • Kim był RZESZA III Co zrobił powszechnie stosowana nazwa Niemiec hitlerowskich. Zobacz także narodowy socjalizm iii rzesza.
 • Kim był INDOEUROPEJCZYCY Co zrobił świetle określeń językoznawców, wywodzą się z jednej wspólnoty (praindoeuropejskiej) zamieszkującej niegdyś na obszarze stepowym w Azji albo Europie. Jej indoeuropejczycy.
 • Kim był INTERNOWANIE Co zrobił odosobnienie w wyznaczonym miejscu pobytu niewygodnych dla władz osób, połączone z zakazem opuszczania obozu. W Polsce zastosowane na przykład wobec liderów internowanie.
 • Kim był IRA, IRLANDZKA ARMIA REPUBLIKAŃSKA Co zrobił w 1919 jako zbrojne ramię ruchu niepodl. Sinn Fein (My Sami) walcząca sposobami terrorystycznymi przeciw panowaniu bryt. w Irlandii Pn. Zmiana nastąpiła ira, irlandzka armia republikańska.
 • Kim był ŚRODKOWOEUROPEJSKA INICJATYWA Co zrobił Europy Środk. powołane w XI 1989 w Budapeszcie. Początkowo z udziałem Włoch, Austrii, Jugosławii i Węgier. W V 1990 dołączyła Czechosłowacja, a w 1992 Polska inicjatywa środkowoeuropejska.
 • Kim był JAKUB IBN IBRAHIM Co zrobił albo Afryki Pn.), w 2 poł. X w. odwiedził państwa zachodniosłowiańskie; w jednym ze źródeł arab. zawarto uzyskane od niego wiadomości, zwł. odnośnie do ibrahim ibn jakub.
 • Kim był IRGUN Co zrobił terrorystyczna działająca w latach 1931-48 w Palestynie walcząca z Arabami i Brytyjczykami o niepodległe kraj Izrael. Na czele I. stał między innymi M. Begin irgun.
 • Kim był 2 U INCYDENT Co zrobił zestrzeleniem 1 V 1960 nad terytorium ZSRR samolotu szpiegowskiego USA z pilotem na pokładzie. Stanowcza reakcja N. Chruszczowa, który publicznie uznał, że incydent u-2.
 • Kim był I IDRIS Co zrobił władca Libii w latach 1951-69, obalony i wygnany wskutek zamachu stanu kierowanego poprzez M. Kadafiego idris i.
 • Kim był INTERWENCJONIZM Co zrobił polityka polegająca na wpływaniu państwa na gospodarkę zwł. celem przeciwdziałania kryzysom. Zobacz przykładowo Roosevelt Franklin Delano interwencjonizm.
 • Kim był I DMITRIJ IŁOWAJSKI Co zrobił podręczników dla szkół średnich i fundamentalnych, gdzie gloryfikował politykę imperialną Rosji i usprawiedliwiał rozbiory Polski; za gł. przyczynę upadku iłowajski dmitrij i..
 • Kim był BRYTYJSKI IZOLACJONIZM Co zrobił ustalenie polityki zagr. W. Brytanii w 2 poł. XIX w., którą cechowała niechęć do wiązania się sojuszami z jakimkolwiek krajem euro izolacjonizm brytyjski.
 • Kim był ION ILIESCU Co zrobił komunist. przed 1989, osobisty przyjaciel M. Gorbaczowa. Przywódca tajnego sprzysiężenia, które obaliło dyktatora N. Ceauşescu w 1989. Prezydent Rumunii 1990 iliescu ion.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był ZNACZENIE Iliescu Ion, Izolacjonizm Brytyjski, Iłowajski Dmitrij I., Interwencjonizm, Idris I, Incydent U-2, Irgun, Ibrahim Ibn Jakub, Inicjatywa Środkowoeuropejska, Ira zasługi.

Bohater Encyklopedia Iliescu Ion, Izolacjonizm Brytyjski, Iłowajski Dmitrij I co zrobił.