krzyżówka zamoyski andrzej co to jest
CO ZNACZY Zamoyski Andrzej, Zwierkowski Walenty, Związek Patriotów Polskich, Ziemia Dobrzyńska.

Postacie historyczne, biografia na Z

 • Kim był ŚWIĘTYCH ŻYWOTY Co zrobił chrześc. obejmującego zbiory opowieści o życiu i czynach świętych; liczne zbiory ż.ś. powstawały w średniow.; najsłynniejsza z nich Złota legenda Jakuba da żywoty świętych.
 • Kim był WCIELONE ZIEMIE Co zrobił tych części Polski, które Niemcy w 1939 wcielili bezpośrednio do Rzeszy (dla odróżnienia od tych, które weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa). Zobacz ziemie wcielone.
 • Kim był ZOMO, ZMOTORYZOWANE ODDZIAŁY MILICJI OBYWATELSKIEJ LUB ZMOTORYZOWANE ODWODY MO Co zrobił oddziały MO stosowane do tłumienia manifestacji ulicznych w czasach PRL i stanu wojennego. Powszechnie nielubiane na skutek brutalnego i bezwzględnego działania zomo, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej lub zmotoryzowane odwody mo.
 • Kim był SANDOMIERSKA ZGODA Co zrobił wyznań poprzez pol. luteran, kalwinistów i braci czeskich na wspólnym synodzie w Sandomierzu 1570. Było to wydarzenie wówczas nadzwyczajne zgoda sandomierska.
 • Kim był CZYNNEJ WALKI ZWIĄZEK Co zrobił zał. w 1908 poprzez działaczy Organizacji Bojowej PPS; działała w trzech zaborach; celem ZWC było przygotowanie organizatorów i kierowników przyszłego związek walki czynnej.
 • Kim był JAN ZAMOYSKI Co zrobił hetman w. kor. (od 1581), polityk i wódz pol. Blisko współpracował ze Stefanem Batorym, brał aktywny udział w prowadzonych poprzez niego wojnach. Po Zgonu zamoyski jan.
 • Kim był ŻYRONDYŚCI Co zrobił okresie rewolucji francuskiej skupiające zwł. deputowanych departamentu Gironde. Rządzili we Francji od 1791 do przewrotu jakobinów 2 VI 1793 żyrondyści.
 • Kim był ALEKSANDER ZAWADZKI Co zrobił 1923 w KPP, a w dalszym ciągu w PPR i PZPR. W trakcie wojny oficer polit. w Armii Polskiej w ZSRR. W latach PRL między innymi wicepremier 1950-52 i przewodn zawadzki aleksander.
 • Kim był ZACIĘŻNY ŻOŁNIERZ Co zrobił żołnierze wykorzystywany w oddziałach formowanych poprzez państwa. Ten typ żołnierza dominował w Rzeczypospolitej, Hiszpanii i Holandii żołnierz zaciężny.
 • Kim był WŁODZIMIERZ ZAGÓRSKI Co zrobił Komendy Legionów i Pol. Korpusu Posiłkowego, nielubiany poprzez J. Piłsudskiego 1927 zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, o co obwiniano obóz sanacji zagórski włodzimierz.
 • Kim był GEORGIJ ŻUKOW Co zrobił najwybitniejszych dowódców Armii Czerwonej II wojny świat. Walczył już w I wojnie świat. i wojnie domowej w Rosji. W 1939 walczył z Japończykami na Dalekim żukow georgij.
 • Kim był ŻMICHOWSKA NARCYZA, PSEUD. GABRYELLA Co zrobił patriotyczna; należała do czołowych entuzjastek, ekipy postępowej inteligencji warsz. działającej w latach 1840-50, dążącej do podniesienia społ., prawnego i żmichowska narcyza, pseud. gabryella.
 • Kim był ZACHARIASZ Co zrobił papież w latach 741-752, współpracował z Pepinem Krótkim zachariasz.
 • Kim był PISANE ŹRÓDŁA Co zrobił działalności człowieka, fundamentalne w pracy historyka; podział: opisy wydarzeń ( kroniki, roczniki, pamiętniki) i akty - dokumenty ustanawiające albo źródła pisane.
 • Kim był STEFAN ZWEIG Co zrobił poeta austr. żyd. pochodzenia. Autor licznych zbeletryzowanych biografii, takich jak Napoleon, Maria Stuart, i powieści wykazujących wpływy psychoanalizy zweig stefan.
 • Kim był WOJNA ZIMNA Co zrobił polit. i militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist. zdominowanych poprzez ZSRR a krajami Zachodu. Wojna polit., propagandowa i gosp., lecz bez użycia broni zimna wojna.
 • Kim był ŻEBRO Co zrobił w architekturze, zwł. gotyckiej, łuk wspierający sklepienie żebro.
 • Kim był ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH Co zrobił 1817 we Lwowie poprzez J.M. Ossolińskiego, rozpoczęła działalność w 1827; miała gromadzić czasopisma, książki i zbiory muzealne dotyczące Polski, popierać zakład narodowy im. ossolińskich.
 • Kim był ZBROJNEJ WALKI ZWIĄZEK Co zrobił wojsk. powołana na ziemiach pol. z polecenia Nacz. Wodza 13 XI 1939 (w miejsce Służby Zwycięstwu Polsce). Cel dalekosiężny: przygotowanie stworzenia antyniem związek walki zbrojnej.
 • Kim był ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH Co zrobił aktorów powołana po raz pierwszy w 1918, tajnie działał również w trakcie okupacji niem. Po wojnie reaktywowana, rozwiązana w stanie wojennym poprzez władze związek artystów scen polskich.
 • Kim był CENZURY ZAPIS Co zrobił partyjnych PZPR dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji ustalonych osób albo na określony temat "zapis" cenzury.
 • Kim był ŻEBRZĄCE ZAKONY Co zrobił jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek wspólnotowy zakony żebrzące.
 • Kim był ZŁOTA BULLA KAROLA IV Co zrobił cesarza Karola IV Luksemburskiego w 1356, gdzie ustalono reguły wyboru króla Niemiec. Wyznaczono 7 osób uprawnionych do dokonania wyboru (elektorów złota bulla karola iv.
 • Kim był LUKSEMBURSKI ZYGMUNT Co zrobił Węgier od 1387, władca niem. od 1410, władca czes. od 1436, cesarz od 1433, z dyn. Luksemburgów, syn Karola IV Luksemburskiego. Poniósł klęskę w walce z zygmunt luksemburski.
 • Kim był ANDRZEJ ZAMOYSKI Co zrobił Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; od 1842 organizował w swej rezydencji w Klemensowie zjazdy ziemian, w 1848 zawiązał zamoyski andrzej.
 • Kim był RYCERSKI ZAMEK Co zrobił obronna siedziba pana feudalnego wzniesiona z cegły albo kamienia, typ twierdzy wznoszonej od XI w. w Europie; w Polsce od poł. XIII w zamek rycerski.
 • Kim był POLSKIEJ EMIGRACJI ZJEDNOCZENIE Co zrobił 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do połączenia zjednoczenie emigracji polskiej.
 • Kim był NARODOWEJ JEDNOŚCI ZWIĄZEK Co zrobił emigracyjna grupująca zwolenników A.J. Czartoryskiego; zał. 21 I 1833 w Paryżu; ZJN zamierzał objąć siecią konspiracji cały państwo podzielony na 9 prowincji związek jedności narodowej.
 • Kim był PRUSKI ZWIĄZEK Co zrobił zał. w 1440 w celu przeciwdziałania nadużyciom Krzyżaków i zapewnienia stanom prus. udziału w rządach. Jego członkowie z Janem Bażyńskim na czele dążyli do związek pruski.
 • Kim był ODZYSKANE ZIEMIE Co zrobił wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945 ziemie odzyskane.
 • Kim był ŻMUDŹ Co zrobił kraina hist. w zach. Litwie na pn. od dolnego Niemna; teren rywalizacji Litwy i Krzyżaków, 1422 włączona do Wielkiego Księstwa Litew., później dzieli losy Litwy żmudź.
 • Kim był ZEUS Co zrobił prawodawca, tata bogów i ludzi, panujący nad niebem, bóg światła i piorunów, rządca przyrody, stał na straży przysiąg; w mit. rzym. odpowiadał mu Jowisz zeus.
 • Kim był ZIELONI Co zrobił kluczowy nacisk na ochronę środowiska. Wywodzą się z ruchów antynuklearnych końca lat 60. XX w., stąd także regularnie zarzucano im powiązania z komunistami i zieloni.
 • Kim był KURTYNA ŻELAZNA Co zrobił gosp. i kulturowego podziału Europy zaczynającego się w 1945, a polegającego na odizolowaniu państw bloku podporządkowanych ZSRR od innych części świata żelazna kurtyna.
 • Kim był RYCERSKIE ZAKONY Co zrobił składających prócz zwyczajnych dodatkowy ślub walki z wrogami wiary; powstawały w momencie krucjat w Palestynie ( templariusze, joannici, Krzyżacy) i Hiszpanii zakony rycerskie.
 • Kim był POLSKICH ROBOTNIKÓW ZWIĄZEK Co zrobił Królestwie Pol.; kierowała ekon. walką robotn., organizowała akcję oświatową, kasy wzajemnej pomocy, kasy oporu; z czasem włączyła się także do walki polit.; w związek robotników polskich.
 • Kim był SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY ZWIĄZEK Co zrobił organizacja powstała po rozwiązaniu ZMP 3 I 1957, realizująca program polit. PZPR związek młodzieży socjalistycznej.
 • Kim był ŻYMIERSKI MICHAŁ, PSEUD. ROLA Co zrobił Polskim, w 1926 skazany za nadużycia finansowe; 1931-38 we Francji współpracował z wywiadem radz. Od 1942 związany z PPR i GL, 1944 nacz. dow. Armii Ludowej, w żymierski michał, pseud. rola.
 • Kim był PRAWODAWCZE ZGROMADZENIE Co zrobił miał dokończyć przebudowy ustrojowej Francji; przewagę uzyskali umiarkowani felianci, lewicę reprezentowali jakobini i kordelierzy; wówczas doszło do podziału zgromadzenie prawodawcze.
 • Kim był ANDRIEJ ŻDANOW Co zrobił ideolog komunist., współtwórca Kominformu w 1947. Zapoczątkował akcję na rzecz uniformizacji życia umysłowego w ZSRR, gdzie represjonowano znanych filozofów żdanow andriej.
 • Kim był SPOŁECZNYCH UBEZPIECZEŃ ZAKŁAD Co zrobił ubezpieczeniami społ. w Polsce o charakterze jednostki budżetowej, nie działającej na rynku w sposób komercyjny. Środki finansowe, którymi dysponuje Zakład zakład ubezpieczeń społecznych.
 • Kim był RZECZYPOSPOLITEJ HARCERSTWA ZWIĄZEK Co zrobił 1989 poprzez niezależnych działaczy harcerskich niezadowolonych z ideowej kurateli partii komunist. nad ZHP. Odwołuje się do zasad etyki chrześc., tradycji nar związek harcerstwa rzeczypospolitej.
 • Kim był ZARATUSTRA Co zrobił reformator wierzeń rel. w staroż. Persji, artysta zoroastryzmu; głosił zasady dualizmu, ostro akcentując odwieczną walkę dobra i zła ( Ahura Mazda, Aryman zaratustra.
 • Kim był LUCJAN ŻELIGOWSKI Co zrobił 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc tak zwany żeligowski lucjan.
 • Kim był ZIKKURAT Co zrobił monumentalna budowla w formie zwężającego się schodkowo ostrosłupa o czworobocznej podstawie; na szczycie z. umieszczano niewielkie sanktuarium zikkurat.
 • Kim był ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ Co zrobił po połączeniu różnorodnych organizacji młodzieżowych istniejących w PRL, działająca wówczas w ścisłym związku z PZPR. Od 1991 w ramach SLD związek socjalistycznej młodzieży polskiej.
 • Kim był ZWORNIK Co zrobił klucz, obiekt architektoniczny w kształcie klina (z cegły albo kamienia) zamykający sklepienie albo łuk, zazwyczaj zdobiony zwornik.
 • Kim był PÓŁNOCNONIEMIECKI ZWIĄZEK Co zrobił inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W skład Z.P. wchodziły wszystkie 22 państwa niem. położone na pn. od związek północnoniemiecki.
 • Kim był CHEŁMIŃSKA ZIEMIA Co zrobił hist. Mazowsza, Prus i Pomorza Gdańskiego (nazwa od Chełmna). Od 1138 w rękach książąt mazowieckich. 1228 Konrad Mazowiecki nadał ją Krzyżakom, pod których ziemia chełmińska.
 • Kim był ŻYWOT Co zrobił dawniej opis życia, biografia. Zobacz także żywoty świętych żywot.
 • Kim był ZNAK Co zrobił PRL powstałe w I 1957, po październiku 1956, kiedy po raz pierwszy PZPR zgodziła się na dopuszczenie zdeklarowanych katolików do sejmu PRL. Składało się z "znak".
 • Kim był NIEMIEC ZJEDNOCZENIE Co zrobił połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z Francją w Wersalu 18 I 1871; 2. mechanizm przezwyciężania zjednoczenie niemiec.
 • Kim był KOSYNIERÓW ZWIĄZEK Co zrobił w Wielkopolsce, zał. w 1820 po rozłamie w poznańskiej loży Wolnomularstwa Nar.; czł. gł. dawni oficerowie napoleońscy; działacze: I. Prądzyński, J.U związek kosynierów.
 • Kim był KONTEMPLACYJNE ZAKONY Co zrobił typ zakonów, których członkowie oddają się w pierwszej kolejności kontemplacji rel zakony kontemplacyjne.
 • Kim był JÓZEF ZALIWSKI Co zrobił od 1818 w armii Królestwa Pol., czł. Wolnomularstwa Nar. i sprzysiężenia Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego, kierował zdobywaniem Arsenału (29 XI zaliwski józef.
 • Kim był ZABRANE ZIEMIE Co zrobił szlacheckiej (Litwa, Białoruś i Ukraina) włączone bezpośrednio do cesarstwa ros., nazwa powstała po 1815 dla odróżnienia tych ziem od Królestwa Pol. Włączenie ziemie zabrane.
 • Kim był ZET Co zrobił 1887 poprzez Z. Balickiego, pozostająca pod wpływami Ligi Polskiej, później Ligi Narodowej. Działała na wszystkich ziemiach polskich przygotowując patriotyczne zet.
 • Kim był ZAMACH 18 BRUMAIRE'A Co zrobił przewrót wojsk. dokonany we Francji poprzez Napoleona Bonaparte; był to koniec rewolucji franc. Zobacz także Napoleon Bonaparte zamach 18 brumaire'a.
 • Kim był ZAWISZA CZARNY Z GARBOWA Co zrobił prawości i cnót rycerskich, niezwyciężony w turniejach, wsławił się w bitwie pod Grunwaldem, uczestnik pol. delegacji na sobór w Konstancji, kilkukrotny poseł zawisza czarny z garbowa.
 • Kim był ZIMBABWE Co zrobił które zyskało niepodległość 18 IV 1980 z powodu pierwszych wolnych wyborów w państwie noszącym za rządów białej mniejszości nazwę Rodezji. Był to sukces zimbabwe.
 • Kim był METODEGO ŚW ŻYWOT Co zrobił utwór hagiograficzny przeznaczony św. Metodemu ( kraj wielkomorawskie), zawiera wiadomości odnośnie do państwa Wiślan ( plemiona polskie żywot św. metodego.
 • Kim był LUDWIK JAN ŻUKOWSKI Co zrobił działacz polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M. Mochnackim redagował Kurier Polski ; 1830 ogłosił pracę O pańszczyźnie, gdzie opowiedział się za jej żukowski jan ludwik.
 • Kim był POLSKICH STUDENTÓW ZRZESZENIE Co zrobił działająca od 1950 do 1973 pod kierownictwem PZPR organizacja mająca być reprezentacją interesów środowisk akademickich zrzeszenie studentów polskich.
 • Kim był BULLA ZŁOTA Co zrobił w średniow. bulla wydawana poprzez władców krajów mająca specjalne znaczenie, wyposażona w złotą pieczęć złota bulla.
 • Kim był PROWINCJE ZJEDNOCZONE Co zrobił formalnie Republika Zjednoczonych Prowincji, nazwa przyjęta w 1581 r. dla wyzwolonej spod panowania hiszp. Holandii zjednoczone prowincje.
 • Kim był STARY I ZYGMUNT Co zrobił od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w polityce wewn. działał w sojuszu z możnowładztwem pol. i litew. pod mocnym wpływem żony Bony, Włoszki zygmunt i stary.
 • Kim był NARODOWE ZGROMADZENIE Co zrobił utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych; przeprowadził sporo reform: zniósł przywileje stanowe, wymienił zgromadzenie narodowe.
 • Kim był NARODOWE CHRZEŚCIJAŃSKO ZJEDNOCZENIE Co zrobił orientacji nar. i chadeckiej zał. w 1989, współrządząca w latach 1991-93 pod kierownictwem Wiesława Chrzanowskiego; osłabiona po wyborach w 1993, gdzie zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe.
 • Kim był J GRIGORIJ ZINOWJEW Co zrobił przewodn. Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunist., od 1921 czł. Biura Polit. KC partii komunist. Po Zgonu Lenina w opozycji do Stalina, 1926 usunięty ze zinowjew grigorij j..
 • Kim był ZJAZD SŁOWIAŃSKI W PRADZE Co zrobił narodów monarchii habsburskiej (Polacy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, południowi Słowianie) i Polaków z Wielkopolski; zjazd miał ustalić zasady polit., którymi zjazd słowiański w pradze.
 • Kim był ŻEGOTA Co zrobił kryptonim wydziału Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo zajmującego się w okresie okupacji pomocą Żydom, później Porady Pomocy Żydom żegota.
 • Kim był STANISŁAW ZARAKOWSKI Co zrobił działacz komunist. Od 1945 prokurator wojsk.; współodpowiedzialny za szereg spreparowanych oskarżeń w stalinowskich procesach pokazowych zarakowski stanisław.
 • Kim był ZBIERACTWO Co zrobił rozwoju społeczności ludzkich, polegająca na zbieraniu płodów roślin rosnących dziko; dziś obecna u ludów na niskim szczeblu cywilizacji. Z. współistniało zbieractwo.
 • Kim był ENLAI ZHOU Co zrobił Komunist. Partii Chin i organizatorów armii komunist. Po utworzeniu Chiń. Republiki Ludowej od 1949 do Zgonu pełnił funkcję premiera ChRL, będąc prawą ręką Mao zhou enlai.
 • Kim był JAN ŽIŽKA Co zrobił czes., bohater nar.; uczestnik walk pol.-krzyżackich (w bitwie pod Grunwaldem); od 1419 wódz husyckich taborytów ( husytyzm) - odnosił zwycięstwa nad siłami žižka jan.
 • Kim był ZOROASTRYZM Co zrobił edukacja Zaratustry, oficjalna religia w Persji za dyn. Sassanidów ( Zaratustra, Persja zoroastryzm.
 • Kim był ZBIGNIEW Co zrobił syn Władysław Hermana, brat Bolesława Krzywoustego. Za życia ojca po wygnaniu Sieciecha objął swoją dzielnicę (1098); od 1102 współrządził wspólnie z zbigniew.
 • Kim był GRUNWALD PATRIOTYCZNE ZJEDNOCZENIE Co zrobił skrajne ugrupowanie popierające władze PRL apelujące o rządy silnej ręki , zał. w 1981 w obliczu rzekomej kontrrewolucji grożącej ze strony NSZZ Solidarność zjednoczenie patriotyczne "grunwald".
 • Kim był POLSKIEGO HARCERSTWA ZWIĄZEK Co zrobił młodzieżowa wzorowana na bryt. skautingu. Początki jej tworzono w Galicji od 1909, nie mniej jednak czołową rolę odegrał A. Małkowski. W 1916 powstał związek harcerstwa polskiego.
 • Kim był ZAKONY Co zrobił organizacje grupujące na ustalonych prawach ( reguła) ludzi pragnących bardziej rygorystycznie realizować wskazania danej religii (zakonników); w zakony.
 • Kim był ULRICH ZWINGLI Co zrobił Uznawał sakramenty jedynie za symbole, likwidował ołtarze i obrazy w kościołach. Nabożeństwa w jego wersji to czytanie Biblii, kazanie i komunia zwingli ulrich.
 • Kim był ŻYDZI Co zrobił plemion izrael. (Judy), po niewoli babilońskiej nazwa rozszerzona na wspólnotę rel.-etniczną wyznawców judaizmu, traktowaną również w kategoriach narodu. Już w żydzi.
 • Kim był WAZA III ZYGMUNT Co zrobił Szwecji od 1592; syn króla Szwecji Jana III Wazy i siostry ostatniego Jagiellona na tronie pol. Zygmunta Augusta. Wychowany w duchu katol. po startowym zygmunt iii waza.
 • Kim był SPARTAKUSA ZWIĄZEK Co zrobił lewicowych działaczy występująca początkowo od 1916 jako Ekipa Spartakusa w ramach na początku Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, później (1917) Niezależnej związek spartakusa.
 • Kim był STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI Co zrobił hetman polny kor. (od 1588) i hetman w. kor. (1613), znakomity polityk pol. przełomu XVI i XVII w. Świetny dowódca jazdy. W momencie ogromnej smuty opowiadał żółkiewski stanisław.
 • Kim był ROMAN ZAMBROWSKI Co zrobił KPP, w trakcie wojny oficer polit. Armii Polskiej w ZSRR, w dalszym ciągu w PPR i PZPR. W latach PRL pełnił sporo odpowiedzialnych funkcji partyjnych i zambrowski roman.
 • Kim był NIEMIECKI ZWIĄZEK Co zrobił niem. utworzona na kongresie wiedeńskim; gł. rolę odgrywała Austria; w 1817 w jej skład wchodziło 41 księstw i królestw (1866 - 34); Z.N. kierował sejm związek niemiecki.
 • Kim był LUDOWE STRONNICTWO ZJEDNOCZONE Co zrobił w latach PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało 27-29 XI 1949 drogą przymusowego zjednoczenia lewicowego Stronnictwa Ludowego z opozycyjnym poprzednio Polskim zjednoczone stronnictwo ludowe.
 • Kim był ŚWIŃ ZATOKA Co zrobił miejsce wspieranego poprzez USA nieudanego desantu oddziałów emigrantów kubańskich 17 IV 1961 celem obalenia rządów F. Castro na Kubie zatoka świń.
 • Kim był WIEJSKIEJ MŁODZIEŻY ZWIĄZEK Co zrobił działająca na wsi organizacja młodzieżowa zał. 11 II 1957 na bazie rozwiązanego ZMP, związana z ZSL. W 1973 weszła w skład ZSMP. Od 1989 pod wpływami ZSL/PSL związek młodzieży wiejskiej.
 • Kim był RUHRY ZAGŁĘBIE Co zrobił węglowego i ciężkiego Rzeszy położony w pn.-zach. Niemczech głośny zwł. z podjętej 11 I 1923 poprzez wojska franc. i belgijskie okupacji. Celem jej było zagłębie ruhry.
 • Kim był NAJEMNY ŻOŁNIERZ Co zrobił żołnierze wykorzystywany za kapitał w oddziałach formowanych poprzez przedsiębiorców wojsk. - kondotierów. Ż.n. byli w istocie własnością swych dowódców i żołnierz najemny.
 • Kim był JÓZEF ZAJĄCZEK Co zrobił barskiej (1868-72), wojny pol.-ros. 1792; odznaczył się w bitwie pod Zieleńcami; w insurekcji 1794 działacz jakobinów pol., kierował obroną Pragi; 1796 we zajączek józef.
 • Kim był AUGUST II ZYGMUNT Co zrobił od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej polityki w zygmunt ii august.
 • Kim był WOLA I ZIEMLA Co zrobił rewol. powstała w latach 1861-62; dążyła do wywołania rewolucji chłopskiej; przywódcą duchowym był N.G. Czernyszewski; 2. ros. sekretna organizacja rewol ziemla i wola.
 • Kim był POLAKÓW WOLNYCH ZWIĄZEK Co zrobił zał. w 1820 w Warszawie z inicjatywy W. Heltmana i T. Krępowieckiego, działała pośród studentów; nawiązała kontakty z młodzieżą niem. i wł.; wskutek związek wolnych polaków.
 • Kim był CELNY ZWIĄZEK Co zrobił utworzona poprzez Prusy unia celna, gdzie do 1854 znalazły się wszystkie państwa niem. niezależnie od Austrii. Dało to przemysłowi niem. ogromny rynek zbytu. Z związek celny.
 • Kim był VON FERDINAND ZEPPELIN Co zrobił balonów kierowanych). W 1900 r. opracował pierwszy, a później 100 następnych statków latających nazwanych od imienia konstruktora zeppelinami. Były one zeppelin ferdinand von.
 • Kim był PLEBEJUSZY ZWIĄZEK Co zrobił w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego prawdopodobnie już nareszcie 1841; dążyła do wywołania stworzenia nar. połączonego z rewolucją społ.; na związek plebejuszy.
 • Kim był ŁĘCZYCY W ZJAZD Co zrobił pośrednictwem Kazimierza Sprawiedliwego, książąt, możnych i duchowieństwa. Wprowadzono zakaz zagarniania poprzez księcia majątków po zmarłych biskupach zjazd w łęczycy.
 • Kim był NARODOWY LUDOWO ZWIĄZEK Co zrobił Ligę Narodową w X 1919 partia polit. kontynuująca tradycje Stronnictwa Nar.-Demokr., głosząca program nar., potrzebę wzmocnienia rządu, lecz i polskiej związek ludowo-narodowy.
 • Kim był HISTORYCZNE ŹRÓDŁA Co zrobił człowieka w minionych epokach. Podział: materialne (na przykład narzędzia), językowe (na przykład nazewnictwo), etnograficzne (na przykład zwyczaje), pisane i źródła historyczne.
 • Kim był ZBÓR Co zrobił świątynia protestancka zbór.
 • Kim był KOMUNISTÓW ZWIĄZEK Co zrobił robotn. powstała w 1847 po reorganizacji Związku Sprawiedliwych z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa; programem był Manifest komunistyczny; rozwiązana w 1852 związek komunistów.
 • Kim był POLSKIEJ MŁODZIEŻY ZWIĄZEK Co zrobił organizacja młodzieżowa wzorowana na radz. Komsomole powstała 21 VII 1948. Starała się objąć swą kontrolą całą młodzież; prowadziła indoktrynację komunist związek młodzieży polskiej.
 • Kim był ZESŁANIE Co zrobił użytkowana w Rosji od XVI w., wobec Polaków od XVII w. Pierwszą większą grupę pol. zesłańców stanowili konfederaci barscy zesłani gł. na Syberię. Od 1815 z zesłanie.
 • Kim był BOJOWA ORGANIZACJA ŻYDOWSKA Co zrobił konspiracyjna organizacja wojsk. w getcie warszawskim zdecydowana na zbrojny opór. Dowódca M. Anielewicz. 19 IV 1943 rozpoczęła stworzenie w getcie żydowska organizacja bojowa.
 • Kim był ZWIĄZEK SPÓŁEK ZAROBKOWYCH I GOSPODARCZYCH Co zrobił 1871 w Poznaniu; do 1891 pod patronatem ks. A. Smarzewskiego; do 1910 ks. P. Wawrzyniaka; zrzeszał pol. spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, roln związek spółek zarobkowych i gospodarczych.
 • Kim był ZAWODOWE ZWIĄZKI Co zrobił pracowników różnorodnych branż. Tworzone od XIX w. w celu ochrony interesów robotników w uwarunkowaniach bezwzględnego wyzysku. Najwcześniej powstały w W związki zawodowe.
 • Kim był GNIEŹNIEŃSKI ZJAZD Co zrobił Gnieźnie Bolesław Chrobry i pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Z udziałem legatów papieża Sylwestra II ustanowiono pol. organizację zjazd gnieźnieński.
 • Kim był FRANCISZEK ŻWIRKO Co zrobił armii ros. Od 1919 w Wojsku Pol., instruktor wyszkolenia lotniczego w Łodzi i Dęblinie. 1927 zwycięzca w Locie Małej Ententy i Polski, 1929 wspólnie z S żwirko franciszek.
 • Kim był ZAOLZIE Co zrobił Śląska Cieszyńskiego zajętej w I 1919 poprzez wojska czes. i wcielonej do Czechosłowacji. Zamieszkiwało je około 100 tys. Polaków. Po układzie monachijskim 30 zaolzie.
 • Kim był ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ Co zrobił założona w 1949 zrzeszająca byłych żołnierzy, osoby prześladowane poprzez okupantów, lecz i członków hiszp. Brygad Międzynar. albo tak zwany utrwalaczy władzy związek bojowników o wolność i demokrację.
 • Kim był ŻAKERIA Co zrobił Francji w 1358, nazwa od lekceważącego ustalenia chłopa Jacques Bonhomme (dosł. Kuba Poczciwy); powody niezadowolenia: grabieże w okresie wojny stuletniej żakeria.
 • Kim był ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH Co zrobił federacyjnego utworzonego 30 XII 1922 początkowo z Ros., Ukr., Białoruskiej i Zakaukaskiej republik radz. Później rozszerzane o inne (1925 Uzbecką, Turkmeńską związek socjalistycznych republik radzieckich.
 • Kim był TOMASZ ZAN Co zrobił wileńskich; 1815-19 studiował na Uniw. Wileńskim; przyjaciel A. Mickiewicza; współzałożyciel Tow. Filomatów; 1821 czł. Tow. Patriotycznego (1); 1823 zan tomasz.
 • Kim był ZIEMSTWA Co zrobił car Aleksander II nadał w 1864 samorząd. Nazwa obejmowała tak teren jak organy samorządu. Kompetencje ich pomniejszył Aleksander III. Z. zniesiono w Rosji ziemstwa.
 • Kim był ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII Co zrobił od wcielenia do niego Irlandii w 1801. Po 1921 i uznaniu pd. Irlandii za samodzielne kraj nazwę zmieniono na Zjednoczone Królestwo Ogromnej Brytanii i zjednoczone królestwo wielkiej brytanii i irlandii.
 • Kim był LUDOWE ZGROMADZENIE Co zrobił fundamentalnych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo; z.l. przyjmowało rozmaite formy; w staroż zgromadzenie ludowe.
 • Kim był REWOLUCJA ZIELONA Co zrobił stopniowa likwidacja zjawiska głodu w nie wszystkich państwach Trzeciego Świata drogą postępu w naukach biologicznych i agrotechnice "zielona rewolucja".
 • Kim był ALEKSANDER ZELWEROWICZ Co zrobił teatrów, pedagog grający i reżyserujący w Krakowie, Poznaniu, Łodzi,Warszawie, Wilnie. Świetny w rolach komediowych i charakterystycznych. Od 1923 do 1929 dyr zelwerowicz aleksander.
 • Kim był JANUSZ ZABŁOCKI Co zrobił żołnierz AK. W PRL działacz świeckich stowarzyszeń katol., między innymi Pax . Założyciel Ośrodka Dokumentacji i Studiów Socjalnych, poseł na sejm PRL 1965-85 zabłocki janusz.
 • Kim był UKRAINA ZACHODNIA Co zrobił nazwa stosowana na ustalenie pd.-wsch. (środk.-wsch.) części ziem Rzeczypospolitej zajętej w IX 1939 poprzez Armię Czerwoną, w XI 1939 wcielonej do ZSRR zachodnia ukraina.
 • Kim był WŁADYSŁAW ZAMOYSKI Co zrobił Królestwa Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji jeden z gł. działaczy Hotelu Lambert, uczestniczył w misjach zamoyski władysław.
 • Kim był ORDA ZŁOTA Co zrobił XIII w. poprzez Batu-chana, objęło stepy nad M. Czarnym, Krym, dolne Powołże, Kaukaz, środk. Azję, zach. Syberię. Stolicą był Saraj na Powołżu. Z.O złota orda.
 • Kim był REŃSKI ZWIĄZEK Co zrobił poprzez Napoleona tworzyło 16 krajów (w tym Bawaria, Badenia, Wirtembergia) obejmujących 1/3 terytorium dawnego Cesarstwa Rzym. Narodu Niem. i zamieszkanych związek reński.
 • Kim był KSIĄŻECZKA ZŁOTA Co zrobił powstała około 1840), kolportowana w odpisach ręcznych pośród włościan w latach 1843-44 w Lubelskiem i Kieleckiem poprzez spiskowców ze Związku Chłopskiego złota książeczka.
 • Kim był DOBRZYŃSKA ZIEMIA Co zrobił Skrwą. Gł. miasto Dobrzyń. Od Mieszka I w Polsce, od 1138 w granicach Mazowsza, później ziem książąt kujawskich. 1329 zajęta poprzez Krzyżaków, 1343 oddana ziemia dobrzyńska.
 • Kim był POLSKICH PATRIOTÓW ZWIĄZEK Co zrobił komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca polit. parawanem dla tworzenia drugiej Armii Polskiej w ZSRR i mająca przygotować objęcie poprzez komunistów związek patriotów polskich.
 • Kim był WALENTY ZWIERKOWSKI Co zrobił dziennikarz; 1807 służył w armii Księstwa Warsz.; 1808-09 odbył kampanię hiszp. w pułku lekkokonnym gwardii (szwoleżerowie), na skutek ran wystąpił z wojska zwierkowski walenty.
 • Kim był ANDRZEJ ZAMOYSKI Co zrobił 1757), kanclerz w. kor. (1764-67), jeden z głównych reformatorów pol. pierwszego okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autor odrzuconego poprzez zamoyski andrzej.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był CO ZNACZY Zamoyski Andrzej, Zwierkowski Walenty, Związek Patriotów Polskich, Ziemia Dobrzyńska, Złota Książeczka, Związek Reński, Złota Orda, Zamoyski Władysław zasługi.

Bohater Krzyżówka Zamoyski Andrzej, Zwierkowski Walenty, Związek Patriotów co zrobił.