zagłębie ruhry żywot co to jest
Żeligowski Lucjan co znaczy Zjednoczenie Emigracji Polskiej krzyżówka zamek rycerski co to jest.

Postacie historyczne, biografia na Z

 • Kto to RUHRY ZAGŁĘBIE Kto to przemysłu węglowego i ciężkiego Rzeszy położony w pn.-zach. Niemczech głośny zwł. z podjętej 11 I 1923 poprzez wojska franc. i belgijskie okupacji. Celem jej porównanie zagłębie ruhry.
 • Kim był ŻYWOT Kim był dawniej opis życia, biografia. Zobacz także żywoty świętych dlaczego żywot.
 • życiorys POLSKICH PATRIOTÓW ZWIĄZEK życiorys stworzona poprzez komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca polit. parawanem dla tworzenia drugiej Armii Polskiej w ZSRR i mająca przygotować objęcie poprzez jak lepiej związek patriotów polskich.
 • Kim jest ZNAK Kim jest w sejmie PRL powstałe w I 1957, po październiku 1956, kiedy po raz pierwszy PZPR zgodziła się na dopuszczenie zdeklarowanych katolików do sejmu PRL. Składało kiedy "znak".
 • Bohater ZAWISZA CZARNY Z GARBOWA Bohater wzór prawości i cnót rycerskich, niezwyciężony w turniejach, wsławił się w bitwie pod Grunwaldem, uczestnik pol. delegacji na sobór w Konstancji, kilkukrotny od czego zależy zawisza czarny z garbowa.
 • Czego dokonał ZAWODOWE ZWIĄZKI Czego dokonał skupiające pracowników różnorodnych branż. Tworzone od XIX w. w celu ochrony interesów robotników w uwarunkowaniach bezwzględnego wyzysku. Najwcześniej na czym polega związki zawodowe.
 • Kogo JÓZEF ZALIWSKI Kogo polit.; od 1818 w armii Królestwa Pol., czł. Wolnomularstwa Nar. i sprzysiężenia Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego, kierował zdobywaniem Arsenału różnice zaliwski józef.
 • Biografia REŃSKI ZWIĄZEK Biografia 11 VII 1806 poprzez Napoleona tworzyło 16 krajów (w tym Bawaria, Badenia, Wirtembergia) obejmujących 1/3 terytorium dawnego Cesarstwa Rzym. Narodu Niem. i wady i zalety związek reński.
 • Najważniejsze informacje SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY ZWIĄZEK Najważniejsze informacje organizacja powstała po rozwiązaniu ZMP 3 I 1957, realizująca program polit. PZPR podobieństwa związek młodzieży socjalistycznej.
 • Ciekawostki CELNY ZWIĄZEK Ciekawostki a utworzona poprzez Prusy unia celna, gdzie do 1854 znalazły się wszystkie państwa niem. niezależnie od Austrii. Dało to przemysłowi niem. ogromny rynek zbytu czemu związek celny.
 • Małżonek BULLA ZŁOTA Małżonek w średniow. bulla wydawana poprzez władców krajów mająca specjalne znaczenie, wyposażona w złotą pieczęć co gorsze złota bulla.
 • Partner METODEGO ŚW ŻYWOT Partner Panońska, utwór hagiograficzny przeznaczony św. Metodemu ( kraj wielkomorawskie), zawiera wiadomości odnośnie do państwa Wiślan ( plemiona polskie porównaj żywot św. metodego.
 • Ile lat ŚWIĘTYCH ŻYWOTY Ile lat piśmiennictwa chrześc. obejmującego zbiory opowieści o życiu i czynach świętych; liczne zbiory ż.ś. powstawały w średniow.; najsłynniejsza z nich Złota legenda porównanie żywoty świętych.
 • Kto to NARODOWE CHRZEŚCIJAŃSKO ZJEDNOCZENIE Kto to polit. o orientacji nar. i chadeckiej zał. w 1989, współrządząca w latach 1991-93 pod kierownictwem Wiesława Chrzanowskiego; osłabiona po wyborach w 1993 dlaczego zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe.
 • Kim był ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII Kim był państwa bryt. od wcielenia do niego Irlandii w 1801. Po 1921 i uznaniu pd. Irlandii za samodzielne kraj nazwę zmieniono na Zjednoczone Królestwo Ogromnej jak lepiej zjednoczone królestwo wielkiej brytanii i irlandii.
 • życiorys ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH życiorys zawodowa polskich aktorów powołana po raz pierwszy w 1918, tajnie działał również w trakcie okupacji niem. Po wojnie reaktywowana, rozwiązana w stanie wojennym kiedy związek artystów scen polskich.
 • Kim jest ZET Kim jest organizacja zał. w 1887 poprzez Z. Balickiego, pozostająca pod wpływami Ligi Polskiej, później Ligi Narodowej. Działała na wszystkich ziemiach polskich od czego zależy zet.
 • Bohater JAN ZAMOYSKI Bohater od 1578), hetman w. kor. (od 1581), polityk i wódz pol. Blisko współpracował ze Stefanem Batorym, brał aktywny udział w prowadzonych poprzez niego wojnach. Po na czym polega zamoyski jan.
 • Czego dokonał NARODOWY LUDOWO ZWIĄZEK Czego dokonał sekretną Ligę Narodową w X 1919 partia polit. kontynuująca tradycje Stronnictwa Nar.-Demokr., głosząca program nar., potrzebę wzmocnienia rządu, lecz i różnice związek ludowo-narodowy.
 • Kogo ZACIĘŻNY ŻOŁNIERZ Kogo zawodowi żołnierze wykorzystywany w oddziałach formowanych poprzez państwa. Ten typ żołnierza dominował w Rzeczypospolitej, Hiszpanii i Holandii wady i zalety żołnierz zaciężny.
 • Biografia POLAKÓW WOLNYCH ZWIĄZEK Biografia organizacja niepodl. zał. w 1820 w Warszawie z inicjatywy W. Heltmana i T. Krępowieckiego, działała pośród studentów; nawiązała kontakty z młodzieżą niem. i wł podobieństwa związek wolnych polaków.
 • Najważniejsze informacje ULRICH ZWINGLI Najważniejsze informacje rel.. Uznawał sakramenty jedynie za symbole, likwidował ołtarze i obrazy w kościołach. Nabożeństwa w jego wersji to czytanie Biblii, kazanie i komunia czemu zwingli ulrich.
 • Ciekawostki ZABRANE ZIEMIE Ciekawostki Rzeczypospolitej szlacheckiej (Litwa, Białoruś i Ukraina) włączone bezpośrednio do cesarstwa ros., nazwa powstała po 1815 dla odróżnienia tych ziem od co gorsze ziemie zabrane.
 • Małżonek JAN ŽIŽKA Małżonek dowódca czes., bohater nar.; uczestnik walk pol.-krzyżackich (w bitwie pod Grunwaldem); od 1419 wódz husyckich taborytów ( husytyzm) - odnosił zwycięstwa nad porównaj žižka jan.
 • Partner NARODOWEJ JEDNOŚCI ZWIĄZEK Partner organizacja emigracyjna grupująca zwolenników A.J. Czartoryskiego; zał. 21 I 1833 w Paryżu; ZJN zamierzał objąć siecią konspiracji cały państwo podzielony na 9 porównanie związek jedności narodowej.
 • Ile lat KOMUNISTÓW ZWIĄZEK Ile lat organizacja robotn. powstała w 1847 po reorganizacji Związku Sprawiedliwych z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa; programem był Manifest komunistyczny dlaczego związek komunistów.
 • Kto to WOLA I ZIEMLA Kto to organizacja rewol. powstała w latach 1861-62; dążyła do wywołania rewolucji chłopskiej; przywódcą duchowym był N.G. Czernyszewski; 2. ros. sekretna organizacja jak lepiej ziemla i wola.
 • Kim był BOJOWA ORGANIZACJA ŻYDOWSKA Kim był konspiracyjna organizacja wojsk. w getcie warszawskim zdecydowana na zbrojny opór. Dowódca M. Anielewicz. 19 IV 1943 rozpoczęła stworzenie w getcie kiedy żydowska organizacja bojowa.
 • życiorys SANDOMIERSKA ZGODA życiorys prawowierności swoich wyznań poprzez pol. luteran, kalwinistów i braci czeskich na wspólnym synodzie w Sandomierzu 1570. Było to wydarzenie wówczas od czego zależy zgoda sandomierska.
 • Kim jest ZIKKURAT Kim jest Mezopotamii monumentalna budowla w formie zwężającego się schodkowo ostrosłupa o czworobocznej podstawie; na szczycie z. umieszczano niewielkie sanktuarium na czym polega zikkurat.
 • Bohater ZJAZD SŁOWIAŃSKI W PRADZE Bohater przedstawicieli słow. narodów monarchii habsburskiej (Polacy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, południowi Słowianie) i Polaków z Wielkopolski; zjazd miał ustalić różnice zjazd słowiański w pradze.
 • Czego dokonał J GRIGORIJ ZINOWJEW Czego dokonał bolszewicki, 1919 przewodn. Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunist., od 1921 czł. Biura Polit. KC partii komunist. Po Zgonu Lenina w opozycji do Stalina wady i zalety zinowjew grigorij j..
 • Kogo WALENTY ZWIERKOWSKI Kogo działacz polit., dziennikarz; 1807 służył w armii Księstwa Warsz.; 1808-09 odbył kampanię hiszp. w pułku lekkokonnym gwardii (szwoleżerowie), na skutek ran podobieństwa zwierkowski walenty.
 • Biografia POLSKIEJ MŁODZIEŻY ZWIĄZEK Biografia organizacja młodzieżowa wzorowana na radz. Komsomole powstała 21 VII 1948. Starała się objąć swą kontrolą całą młodzież; prowadziła indoktrynację komunist czemu związek młodzieży polskiej.
 • Najważniejsze informacje KONTEMPLACYJNE ZAKONY Najważniejsze informacje typ zakonów, których członkowie oddają się w pierwszej kolejności kontemplacji rel co gorsze zakony kontemplacyjne.
 • Ciekawostki STEFAN ZWEIG Ciekawostki poeta austr. żyd. pochodzenia. Autor licznych zbeletryzowanych biografii, takich jak Napoleon, Maria Stuart, i powieści wykazujących wpływy psychoanalizy porównaj zweig stefan.
 • Małżonek ZWIĄZEK SPÓŁEK ZAROBKOWYCH I GOSPODARCZYCH Małżonek spółdzielcza, zał. 1871 w Poznaniu; do 1891 pod patronatem ks. A. Smarzewskiego; do 1910 ks. P. Wawrzyniaka; zrzeszał pol. spółdzielnie oszczędnościowo porównanie związek spółek zarobkowych i gospodarczych.
 • Partner PROWINCJE ZJEDNOCZONE Partner formalnie Republika Zjednoczonych Prowincji, nazwa przyjęta w 1581 r. dla wyzwolonej spod panowania hiszp. Holandii dlaczego zjednoczone prowincje.
 • Ile lat ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ Ile lat kombatantów założona w 1949 zrzeszająca byłych żołnierzy, osoby prześladowane poprzez okupantów, lecz i członków hiszp. Brygad Międzynar. albo tak zwany jak lepiej związek bojowników o wolność i demokrację.
 • Kto to VON FERDINAND ZEPPELIN Kto to sterowców (balonów kierowanych). W 1900 r. opracował pierwszy, a później 100 następnych statków latających nazwanych od imienia konstruktora zeppelinami. Były kiedy zeppelin ferdinand von.
 • Kim był ALEKSANDER ZAWADZKI Kim był komunist. Od 1923 w KPP, a w dalszym ciągu w PPR i PZPR. W trakcie wojny oficer polit. w Armii Polskiej w ZSRR. W latach PRL między innymi wicepremier 1950-52 od czego zależy zawadzki aleksander.
 • życiorys ZAKONY życiorys religiach organizacje grupujące na ustalonych prawach ( reguła) ludzi pragnących bardziej rygorystycznie realizować wskazania danej religii (zakonników); w na czym polega zakony.
 • Kim jest WCIELONE ZIEMIE Kim jest ustalenie tych części Polski, które Niemcy w 1939 wcielili bezpośrednio do Rzeszy (dla odróżnienia od tych, które weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa różnice ziemie wcielone.
 • Bohater ZBÓR Bohater świątynia protestancka wady i zalety zbór.
 • Czego dokonał ZBIGNIEW Czego dokonał Piastów, syn Władysław Hermana, brat Bolesława Krzywoustego. Za życia ojca po wygnaniu Sieciecha objął swoją dzielnicę (1098); od 1102 współrządził wspólnie podobieństwa zbigniew.
 • Kogo AUGUST II ZYGMUNT Kogo ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej czemu zygmunt ii august.
 • Biografia ROMAN ZAMBROWSKI Biografia od 1928 w KPP, w trakcie wojny oficer polit. Armii Polskiej w ZSRR, w dalszym ciągu w PPR i PZPR. W latach PRL pełnił sporo odpowiedzialnych funkcji co gorsze zambrowski roman.
 • Najważniejsze informacje ZACHARIASZ Najważniejsze informacje papież w latach 741-752, współpracował z Pepinem Krótkim porównaj zachariasz.
 • Ciekawostki RZECZYPOSPOLITEJ HARCERSTWA ZWIĄZEK Ciekawostki harcerska zał. w 1989 poprzez niezależnych działaczy harcerskich niezadowolonych z ideowej kurateli partii komunist. nad ZHP. Odwołuje się do zasad etyki porównanie związek harcerstwa rzeczypospolitej.
 • Małżonek POLSKIEGO HARCERSTWA ZWIĄZEK Małżonek młodzieżowa wzorowana na bryt. skautingu. Początki jej tworzono w Galicji od 1909, nie mniej jednak czołową rolę odegrał A. Małkowski. W 1916 powstał dlaczego związek harcerstwa polskiego.
 • Partner LUDOWE ZGROMADZENIE Partner fundamentalnych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo; z.l. przyjmowało rozmaite formy; w staroż jak lepiej zgromadzenie ludowe.
 • Ile lat KURTYNA ŻELAZNA Ile lat ustalenie polit., gosp. i kulturowego podziału Europy zaczynającego się w 1945, a polegającego na odizolowaniu państw bloku podporządkowanych ZSRR od innych kiedy żelazna kurtyna.
 • Kto to JÓZEF ZAJĄCZEK Kto to konfederacji barskiej (1868-72), wojny pol.-ros. 1792; odznaczył się w bitwie pod Zieleńcami; w insurekcji 1794 działacz jakobinów pol., kierował obroną Pragi od czego zależy zajączek józef.
 • Kim był PLEBEJUSZY ZWIĄZEK Kim był organizacja spiskowa w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego prawdopodobnie już nareszcie 1841; dążyła do wywołania stworzenia nar. połączonego z na czym polega związek plebejuszy.
 • życiorys STANISŁAW ZARAKOWSKI życiorys w 1991), działacz komunist. Od 1945 prokurator wojsk.; współodpowiedzialny za szereg spreparowanych oskarżeń w stalinowskich procesach pokazowych różnice zarakowski stanisław.
 • Kim jest JANUSZ ZABŁOCKI Kim jest polityk, żołnierz AK. W PRL działacz świeckich stowarzyszeń katol., między innymi Pax . Założyciel Ośrodka Dokumentacji i Studiów Socjalnych, poseł na sejm PRL wady i zalety zabłocki janusz.
 • Bohater REWOLUCJA ZIELONA Bohater stopniowa likwidacja zjawiska głodu w nie wszystkich państwach Trzeciego Świata drogą postępu w naukach biologicznych i agrotechnice podobieństwa "zielona rewolucja".
 • Czego dokonał ZIMBABWE Czego dokonał Afryce, które zyskało niepodległość 18 IV 1980 z powodu pierwszych wolnych wyborów w państwie noszącym za rządów białej mniejszości nazwę Rodezji. Był to czemu zimbabwe.
 • Kogo LUKSEMBURSKI ZYGMUNT Kogo brandenburski, władca Węgier od 1387, władca niem. od 1410, władca czes. od 1436, cesarz od 1433, z dyn. Luksemburgów, syn Karola IV Luksemburskiego. Poniósł co gorsze zygmunt luksemburski.
 • Biografia ORDA ZŁOTA Biografia założone w XIII w. poprzez Batu-chana, objęło stepy nad M. Czarnym, Krym, dolne Powołże, Kaukaz, środk. Azję, zach. Syberię. Stolicą był Saraj na Powołżu. Z.O porównaj złota orda.
 • Najważniejsze informacje ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH Najważniejsze informacje ufundowana w 1817 we Lwowie poprzez J.M. Ossolińskiego, rozpoczęła działalność w 1827; miała gromadzić czasopisma, książki i zbiory muzealne dotyczące Polski porównanie zakład narodowy im. ossolińskich.
 • Ciekawostki ZOMO, ZMOTORYZOWANE ODDZIAŁY MILICJI OBYWATELSKIEJ LUB ZMOTORYZOWANE ODWODY MO Ciekawostki oddziały MO stosowane do tłumienia manifestacji ulicznych w czasach PRL i stanu wojennego. Powszechnie nielubiane na skutek brutalnego i bezwzględnego działania dlaczego zomo, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej lub zmotoryzowane odwody mo.
 • Małżonek ŻYRONDYŚCI Małżonek powstałe w okresie rewolucji francuskiej skupiające zwł. deputowanych departamentu Gironde. Rządzili we Francji od 1791 do przewrotu jakobinów 2 VI 1793 jak lepiej żyrondyści.
 • Partner KOSYNIERÓW ZWIĄZEK Partner organizacja niepodl. w Wielkopolsce, zał. w 1820 po rozłamie w poznańskiej loży Wolnomularstwa Nar.; czł. gł. dawni oficerowie napoleońscy; działacze: I kiedy związek kosynierów.
 • Ile lat NIEMIEC ZJEDNOCZENIE Ile lat Prusy połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z Francją w Wersalu 18 I 1871; 2. mechanizm od czego zależy zjednoczenie niemiec.
 • Kto to NARODOWE ZGROMADZENIE Kto to Francji, utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych; przeprowadził sporo reform: zniósł przywileje stanowe na czym polega zgromadzenie narodowe.
 • Kim był WIEJSKIEJ MŁODZIEŻY ZWIĄZEK Kim był działająca na wsi organizacja młodzieżowa zał. 11 II 1957 na bazie rozwiązanego ZMP, związana z ZSL. W 1973 weszła w skład ZSMP. Od 1989 pod wpływami ZSL/PSL różnice związek młodzieży wiejskiej.
 • życiorys ZAMACH 18 BRUMAIRE'A życiorys przewrót wojsk. dokonany we Francji poprzez Napoleona Bonaparte; był to koniec rewolucji franc. Zobacz także Napoleon Bonaparte wady i zalety zamach 18 brumaire'a.
 • Kim jest TOMASZ ZAN Kim jest filomatów wileńskich; 1815-19 studiował na Uniw. Wileńskim; przyjaciel A. Mickiewicza; współzałożyciel Tow. Filomatów; 1821 czł. Tow. Patriotycznego (1); 1823 podobieństwa zan tomasz.
 • Bohater POLSKICH ROBOTNIKÓW ZWIĄZEK Bohater w 1889 w Królestwie Pol.; kierowała ekon. walką robotn., organizowała akcję oświatową, kasy wzajemnej pomocy, kasy oporu; z czasem włączyła się także do walki czemu związek robotników polskich.
 • Czego dokonał ANDRIEJ ŻDANOW Czego dokonał znany ideolog komunist., współtwórca Kominformu w 1947. Zapoczątkował akcję na rzecz uniformizacji życia umysłowego w ZSRR, gdzie represjonowano znanych co gorsze żdanow andriej.
 • Kogo CZYNNEJ WALKI ZWIĄZEK Kogo organizacja niepodl. zał. w 1908 poprzez działaczy Organizacji Bojowej PPS; działała w trzech zaborach; celem ZWC było przygotowanie organizatorów i porównaj związek walki czynnej.
 • Biografia PISANE ŹRÓDŁA Biografia świadectwa działalności człowieka, fundamentalne w pracy historyka; podział: opisy wydarzeń ( kroniki, roczniki, pamiętniki) i akty - dokumenty ustanawiające porównanie źródła pisane.
 • Najważniejsze informacje WOJNA ZIMNA Najważniejsze informacje rywalizacji polit. i militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist. zdominowanych poprzez ZSRR a krajami Zachodu. Wojna polit., propagandowa i gosp., lecz bez dlaczego zimna wojna.
 • Ciekawostki HISTORYCZNE ŹRÓDŁA Ciekawostki działalności człowieka w minionych epokach. Podział: materialne (na przykład narzędzia), językowe (na przykład nazewnictwo), etnograficzne (na przykład jak lepiej źródła historyczne.
 • Małżonek STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI Małżonek od 1617), hetman polny kor. (od 1588) i hetman w. kor. (1613), znakomity polityk pol. przełomu XVI i XVII w. Świetny dowódca jazdy. W momencie ogromnej smuty kiedy żółkiewski stanisław.
 • Partner ŻEGOTA Partner kryptonim wydziału Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo zajmującego się w okresie okupacji pomocą Żydom, później Porady Pomocy Żydom od czego zależy żegota.
 • Ile lat ANDRZEJ ZAMOYSKI Ile lat gosp.w Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; od 1842 organizował w swej rezydencji w Klemensowie zjazdy ziemian, w 1848 na czym polega zamoyski andrzej.
 • Kto to NIEMIECKI ZWIĄZEK Kto to krajów niem. utworzona na kongresie wiedeńskim; gł. rolę odgrywała Austria; w 1817 w jej skład wchodziło 41 księstw i królestw (1866 - 34); Z.N. kierował sejm różnice związek niemiecki.
 • Kim był LUDOWE STRONNICTWO ZJEDNOCZONE Kim był działające w latach PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało 27-29 XI 1949 drogą przymusowego zjednoczenia lewicowego Stronnictwa Ludowego z opozycyjnym wady i zalety zjednoczone stronnictwo ludowe.
 • życiorys ŻMUDŹ życiorys kraina hist. w zach. Litwie na pn. od dolnego Niemna; teren rywalizacji Litwy i Krzyżaków, 1422 włączona do Wielkiego Księstwa Litew., później dzieli losy Litwy podobieństwa żmudź.
 • Kim jest GRUNWALD PATRIOTYCZNE ZJEDNOCZENIE Kim jest skrajne ugrupowanie popierające władze PRL apelujące o rządy silnej ręki , zał. w 1981 w obliczu rzekomej kontrrewolucji grożącej ze strony NSZZ Solidarność czemu zjednoczenie patriotyczne "grunwald".
 • Bohater ŻYMIERSKI MICHAŁ, PSEUD. ROLA Bohater w Wojsku Polskim, w 1926 skazany za nadużycia finansowe; 1931-38 we Francji współpracował z wywiadem radz. Od 1942 związany z PPR i GL, 1944 nacz. dow. Armii co gorsze żymierski michał, pseud. rola.
 • Czego dokonał DOBRZYŃSKA ZIEMIA Czego dokonał Drwęcą a Skrwą. Gł. miasto Dobrzyń. Od Mieszka I w Polsce, od 1138 w granicach Mazowsza, później ziem książąt kujawskich. 1329 zajęta poprzez Krzyżaków, 1343 porównaj ziemia dobrzyńska.
 • Kogo ANDRZEJ ZAMOYSKI Kogo inowrocławski (od 1757), kanclerz w. kor. (1764-67), jeden z głównych reformatorów pol. pierwszego okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autor porównanie zamoyski andrzej.
 • Biografia FRANCISZEK ŻWIRKO Biografia 1917 w armii ros. Od 1919 w Wojsku Pol., instruktor wyszkolenia lotniczego w Łodzi i Dęblinie. 1927 zwycięzca w Locie Małej Ententy i Polski, 1929 wspólnie z S dlaczego żwirko franciszek.
 • Najważniejsze informacje CHEŁMIŃSKA ZIEMIA Najważniejsze informacje pograniczu hist. Mazowsza, Prus i Pomorza Gdańskiego (nazwa od Chełmna). Od 1138 w rękach książąt mazowieckich. 1228 Konrad Mazowiecki nadał ją Krzyżakom, pod jak lepiej ziemia chełmińska.
 • Ciekawostki GEORGIJ ŻUKOW Ciekawostki Jeden z najwybitniejszych dowódców Armii Czerwonej II wojny świat. Walczył już w I wojnie świat. i wojnie domowej w Rosji. W 1939 walczył z Japończykami na kiedy żukow georgij.
 • Małżonek ŻYDZI Małżonek jednego z plemion izrael. (Judy), po niewoli babilońskiej nazwa rozszerzona na wspólnotę rel.-etniczną wyznawców judaizmu, traktowaną również w kategoriach od czego zależy żydzi.
 • Partner ODZYSKANE ZIEMIE Partner po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII na czym polega ziemie odzyskane.
 • Ile lat ZŁOTA BULLA KAROLA IV Ile lat poprzez cesarza Karola IV Luksemburskiego w 1356, gdzie ustalono reguły wyboru króla Niemiec. Wyznaczono 7 osób uprawnionych do dokonania wyboru (elektorów różnice złota bulla karola iv.
 • Kto to SPOŁECZNYCH UBEZPIECZEŃ ZAKŁAD Kto to zajmująca się ubezpieczeniami społ. w Polsce o charakterze jednostki budżetowej, nie działającej na rynku w sposób komercyjny. Środki finansowe, którymi wady i zalety zakład ubezpieczeń społecznych.
 • Kim był WAZA III ZYGMUNT Kim był 1587; władca Szwecji od 1592; syn króla Szwecji Jana III Wazy i siostry ostatniego Jagiellona na tronie pol. Zygmunta Augusta. Wychowany w duchu katol. po podobieństwa zygmunt iii waza.
 • życiorys ENLAI ZHOU życiorys przywódców Komunist. Partii Chin i organizatorów armii komunist. Po utworzeniu Chiń. Republiki Ludowej od 1949 do Zgonu pełnił funkcję premiera ChRL, będąc czemu zhou enlai.
 • Kim jest ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH Kim jest państwa federacyjnego utworzonego 30 XII 1922 początkowo z Ros., Ukr., Białoruskiej i Zakaukaskiej republik radz. Później rozszerzane o inne (1925 Uzbecką co gorsze związek socjalistycznych republik radzieckich.
 • Bohater ŚWIŃ ZATOKA Bohater miejsce wspieranego poprzez USA nieudanego desantu oddziałów emigrantów kubańskich 17 IV 1961 celem obalenia rządów F. Castro na Kubie porównaj zatoka świń.
 • Czego dokonał ŻMICHOWSKA NARCYZA, PSEUD. GABRYELLA Czego dokonał działaczka patriotyczna; należała do czołowych entuzjastek, ekipy postępowej inteligencji warsz. działającej w latach 1840-50, dążącej do podniesienia społ porównanie żmichowska narcyza, pseud. gabryella.
 • Kogo ŻAKERIA Kogo chłopskie we Francji w 1358, nazwa od lekceważącego ustalenia chłopa Jacques Bonhomme (dosł. Kuba Poczciwy); powody niezadowolenia: grabieże w okresie wojny dlaczego żakeria.
 • Biografia GNIEŹNIEŃSKI ZJAZD Biografia w Gnieźnie Bolesław Chrobry i pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Z udziałem legatów papieża Sylwestra II ustanowiono pol. organizację jak lepiej zjazd gnieźnieński.
 • Najważniejsze informacje NAJEMNY ŻOŁNIERZ Najważniejsze informacje zawodowi żołnierze wykorzystywany za kapitał w oddziałach formowanych poprzez przedsiębiorców wojsk. - kondotierów. Ż.n. byli w istocie własnością swych kiedy żołnierz najemny.
 • Ciekawostki RYCERSKIE ZAKONY Ciekawostki rycerzy składających prócz zwyczajnych dodatkowy ślub walki z wrogami wiary; powstawały w momencie krucjat w Palestynie ( templariusze, joannici, Krzyżacy) i od czego zależy zakony rycerskie.
 • Małżonek ŻEBRO Małżonek w architekturze, zwł. gotyckiej, łuk wspierający sklepienie na czym polega żebro.
 • Partner ALEKSANDER ZELWEROWICZ Partner reżyser, dyr. teatrów, pedagog grający i reżyserujący w Krakowie, Poznaniu, Łodzi,Warszawie, Wilnie. Świetny w rolach komediowych i charakterystycznych. Od różnice zelwerowicz aleksander.
 • Ile lat PRUSKI ZWIĄZEK Ile lat miast prus. zał. w 1440 w celu przeciwdziałania nadużyciom Krzyżaków i zapewnienia stanom prus. udziału w rządach. Jego członkowie z Janem Bażyńskim na czele wady i zalety związek pruski.
 • Kto to CENZURY ZAPIS Kto to władz partyjnych PZPR dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji ustalonych osób albo na określony temat podobieństwa "zapis" cenzury.
 • Kim był KSIĄŻECZKA ZŁOTA Kim był Ściegiennego (powstała około 1840), kolportowana w odpisach ręcznych pośród włościan w latach 1843-44 w Lubelskiem i Kieleckiem poprzez spiskowców ze Związku czemu złota książeczka.
 • życiorys ŻEBRZĄCE ZAKONY życiorys się z jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek co gorsze zakony żebrzące.
 • Kim jest ZBIERACTWO Kim jest początkach rozwoju społeczności ludzkich, polegająca na zbieraniu płodów roślin rosnących dziko; dziś obecna u ludów na niskim szczeblu cywilizacji. Z porównaj zbieractwo.
 • Bohater ŁĘCZYCY W ZJAZD Bohater pośrednictwem Kazimierza Sprawiedliwego, książąt, możnych i duchowieństwa. Wprowadzono zakaz zagarniania poprzez księcia majątków po zmarłych biskupach porównanie zjazd w łęczycy.
 • Czego dokonał WŁODZIMIERZ ZAGÓRSKI Czego dokonał sztabu Komendy Legionów i Pol. Korpusu Posiłkowego, nielubiany poprzez J. Piłsudskiego 1927 zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, o co obwiniano obóz dlaczego zagórski włodzimierz.
 • Kogo ZEUS Kogo naczelny, prawodawca, tata bogów i ludzi, panujący nad niebem, bóg światła i piorunów, rządca przyrody, stał na straży przysiąg; w mit. rzym. odpowiadał mu jak lepiej zeus.
 • Biografia ZIEMSTWA Biografia obwodów, którym car Aleksander II nadał w 1864 samorząd. Nazwa obejmowała tak teren jak organy samorządu. Kompetencje ich pomniejszył Aleksander III. Z kiedy ziemstwa.
 • Najważniejsze informacje PRAWODAWCZE ZGROMADZENIE Najważniejsze informacje 1791, miał dokończyć przebudowy ustrojowej Francji; przewagę uzyskali umiarkowani felianci, lewicę reprezentowali jakobini i kordelierzy; wówczas doszło do od czego zależy zgromadzenie prawodawcze.
 • Ciekawostki LUDWIK JAN ŻUKOWSKI Ciekawostki dziennikarz, działacz polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M. Mochnackim redagował Kurier Polski ; 1830 ogłosił pracę O pańszczyźnie, gdzie opowiedział się na czym polega żukowski jan ludwik.
 • Małżonek ZIELONI Małżonek partie kładące kluczowy nacisk na ochronę środowiska. Wywodzą się z ruchów antynuklearnych końca lat 60. XX w., stąd także regularnie zarzucano im powiązania z różnice zieloni.
 • Partner ZARATUSTRA Partner reformator wierzeń rel. w staroż. Persji, artysta zoroastryzmu; głosił zasady dualizmu, ostro akcentując odwieczną walkę dobra i zła ( Ahura Mazda, Aryman wady i zalety zaratustra.
 • Ile lat PÓŁNOCNONIEMIECKI ZWIĄZEK Ile lat utworzone z inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W skład Z.P. wchodziły wszystkie 22 państwa niem podobieństwa związek północnoniemiecki.
 • Kto to ZAOLZIE Kto to części Śląska Cieszyńskiego zajętej w I 1919 poprzez wojska czes. i wcielonej do Czechosłowacji. Zamieszkiwało je około 100 tys. Polaków. Po układzie czemu zaolzie.
 • Kim był POLSKICH STUDENTÓW ZRZESZENIE Kim był działająca od 1950 do 1973 pod kierownictwem PZPR organizacja mająca być reprezentacją interesów środowisk akademickich co gorsze zrzeszenie studentów polskich.
 • życiorys ZOROASTRYZM życiorys edukacja Zaratustry, oficjalna religia w Persji za dyn. Sassanidów ( Zaratustra, Persja porównaj zoroastryzm.
 • Kim jest SPARTAKUSA ZWIĄZEK Kim jest skrajnie lewicowych działaczy występująca początkowo od 1916 jako Ekipa Spartakusa w ramach na początku Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, później (1917 porównanie związek spartakusa.
 • Bohater ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ Bohater powstała w 1973 po połączeniu różnorodnych organizacji młodzieżowych istniejących w PRL, działająca wówczas w ścisłym związku z PZPR. Od 1991 w ramach SLD dlaczego związek socjalistycznej młodzieży polskiej.
 • Czego dokonał STARY I ZYGMUNT Czego dokonał ks. litew. (od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w polityce wewn. działał w sojuszu z możnowładztwem pol. i litew. pod mocnym wpływem żony jak lepiej zygmunt i stary.
 • Kogo WŁADYSŁAW ZAMOYSKI Kogo w armii Królestwa Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji jeden z gł. działaczy Hotelu Lambert, uczestniczył kiedy zamoyski władysław.
 • Biografia ZBROJNEJ WALKI ZWIĄZEK Biografia organizacja wojsk. powołana na ziemiach pol. z polecenia Nacz. Wodza 13 XI 1939 (w miejsce Służby Zwycięstwu Polsce). Cel dalekosiężny: przygotowanie od czego zależy związek walki zbrojnej.
 • Najważniejsze informacje ZESŁANIE Najważniejsze informacje wolności użytkowana w Rosji od XVI w., wobec Polaków od XVII w. Pierwszą większą grupę pol. zesłańców stanowili konfederaci barscy zesłani gł. na Syberię. Od na czym polega zesłanie.
 • Ciekawostki UKRAINA ZACHODNIA Ciekawostki nazwa stosowana na ustalenie pd.-wsch. (środk.-wsch.) części ziem Rzeczypospolitej zajętej w IX 1939 poprzez Armię Czerwoną, w XI 1939 wcielonej do ZSRR różnice zachodnia ukraina.
 • Małżonek ZWORNIK Małżonek klucz, obiekt architektoniczny w kształcie klina (z cegły albo kamienia) zamykający sklepienie albo łuk, zazwyczaj zdobiony wady i zalety zwornik.
 • Partner RYCERSKI ZAMEK Partner obronna siedziba pana feudalnego wzniesiona z cegły albo kamienia, typ twierdzy wznoszonej od XI w. w Europie; w Polsce od poł. XIII w podobieństwa zamek rycerski.
 • Ile lat POLSKIEJ EMIGRACJI ZJEDNOCZENIE Ile lat polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do czemu zjednoczenie emigracji polskiej.
 • Kto to LUCJAN ŻELIGOWSKI Kto to ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc tak co gorsze żeligowski lucjan.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Żeligowski Lucjan co znaczy Zjednoczenie Emigracji Polskiej krzyżówka zamek rycerski co to jest zwornik słownik Zachodnia Ukraina czym jest zesłanie co oznacza. zasługi.

Bohater Zagłębie Ruhry co znaczy żywot krzyżówka Związek Patriotów Polskich co zrobił.