państwa rada co to jest
Definicja Rada Państwa: Polsce powołane mocą ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947. Sprawowała nadzór.

Czy przydatne?

Definicja RADA PAŃSTWA

Co znaczy RADA PAŃSTWA: ciało kolegialne w Polsce powołane mocą ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947. Sprawowała nadzór nad poradami narodowymi, zatwierdzała dekrety z mocą ustawy, dysponowała inicjatywą ustawodawczą i możliwością wprowadzenia stanu wojennego. W jej skład wchodzili między innymi prezydent jako przewodniczący, marszałkowie sejmu, prezes NIK. W nowej konstytucji PRL w 1952 R.P. stała się naczelnym organem władzy państwowej przejmując funkcje głowy państwa. Zapisała się wprowadzeniem stanu wojennego 13 XII 1981. Zlikwidowana nowelą konstytucyjną z 7 IV 1989
Co znaczy Regent:
Porównanie sprawujące władzę w imieniu małoletniego, nieobecnego albo chorego monarchy; 2. w nie wszystkich krajach Europy XVI-XVIII w. (Niderlandy, Prusy Książęce) najwyżsi urzędnicy władz stanowych rada państwa co znaczy.
Krzyżówka Raczkiewicz Władysław:
Dlaczego polityk, prezydent RP na wychodźstwie od jesieni 1939; nie zgadzał się z polityką wobec ZSRR wykonywaną poprzez gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka, traktując ją jako politykę ugody grożącą rada państwa krzyżówka.
Co to jest Roczniki:
Jak lepiej odmiennie annały, znane w staroż., a powszechne w średniow., zwięzłe zbiory zapisów dotyczących najistotniejszch wydarzeń hist., ułożone wg dat rocznych rada państwa co to jest.
Słownik Rurykowicze:
Kiedy dynastia książąt rus. od poł. IX w., a później carów moskiewskich wywodząca się od legendarnego Ruryka, wygasła w 1598 rada państwa słownik.
Czym jest Radkiewicz Stanisław:
Od czego zależy generał, od 1925 w KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w latach 1945-1955 członek Biura Polit. KC PPR, a w dalszym ciągu PZPR, od 1944 do 1954 kierownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i rada państwa czym jest.

Czym jest Rada Państwa znaczenie w Postać biografia R .

  • Dodano:
  • Autor: