przykłady poetyka co to jest
CO OZNACZA Poetyka Arystotelesa, Prototyp, Pamiętnik, Prowincjonalizm, Poemat Heroikomiczny.

Wypracowanie, tekst, wyjaśnienie, pojęcie, termin na P

 • Czym jest Ć POLIFONICZNO Znaczenie Zobacz dialogowość i polifoniczność polifoniczno¦ć.
 • Czym jest TEKSTU PROBLEM POSTSTRUKTURALIZM Znaczenie strukturalizmu, który, ukazując instytucjonalny, systemowy wymiar literatury, próbował zobiektywizować nieposkromioną subiektywność studiów literackich poststrukturalizm - problem tekstu.
 • Czym jest POLISEMIA Znaczenie danego słowa czy zdania. Fraza Berenta larwa dusznego bezwładu jest odpowiednikiem polisemii, bo i larwa ma tu dwa znaczenia: (1. ´poczwarka´ 2. ´maska´ polisemia.
 • Czym jest Ć PRZYPOWIE PARABOLA Znaczenie wypowiedzi moralistyczno-dydaktycznej, relacjonujący historię jednostkową. Wydobywa z niej uniwersalne prawdy, które mają stać się pouczeniem moralnym parabola (przypowie¦ć).
 • Czym jest POLIPTOTON Znaczenie samego słowa w różnych sytuacjach gramatycznych w jednym wersie czy zdaniu. F. Zabłocki atakuje F. Salezego Jezierskiego inwektywami: To tobie wolno, BŁA¬NIE poliptoton.
 • Czym jest SFORMUŁOWANA POETYKA Znaczenie postulaty dotyczące tworzenia wykładane bezpośrednio poprzez pisarzy i krytyków w formie wypowiedzi programowych i teoretycznych. Wypowiedzi na temat własnej poetyka sformułowana.
 • Czym jest PSYCHOKRYTYKA Znaczenie Por. krytyka tematyczna, psychoanaliza psychokrytyka.
 • Czym jest STRUKTURALNA SZKOŁA PRASKA Znaczenie Zobacz strukturalizm czeski praska szkoła strukturalna.
 • Czym jest PSALM Znaczenie biblijnej o charakterze modlitewnym. Zbiorem stu pięćdziesięciu kanonicznych realizacji tego gatunku jest starotestamentowa Księga Psalmów, której autorstwo psalm.
 • Czym jest POUNDA EZRY ABC CZYTANIA Znaczenie Zobacz ABC czytania E. Pounda pounda ezry abc czytania.
 • Czym jest PORÓWNANIE Znaczenie obrazowania poetyckiego. To jest zwykle dwuczęściowa konstrukcja składniowa połączona wyrazami jak , jako , jak gdyby , na kształt . Obie części porównania porównanie.
 • Czym jest Ć PRZYPOWIE Znaczenie Zobacz parabola przypowie¦ć.
 • Czym jest OPISOWA POETYKA Znaczenie Zobacz edukacja o poezji - podział poetyka opisowa.
 • Czym jest LITERACKIE POKOLENIE Znaczenie zaczerpnięty z socjologii, w nauce o poezji służy do opisu populacji szeroko rozumianych autorów i ich odbiorców zbliżonej wiekowo, której elementem łączącym pokolenie literackie.
 • Czym jest LITERACKI KIERUNEK PRˇD Znaczenie badaniach teoretycznych treść definicje prąd literacki nie jest jednoznacznie ustalona; krzyżuje się ono z takimi pojęciami jak moment literacki, epoka prˇd (kierunek) literacki.
 • Czym jest PARAFRAZA Znaczenie własnym słowami utworu literackiego (na przykład wydania dla dzieci Robinsona Kruzoe, Podróży Guliwera czy baśni Tysiąca i jednej nocy). 2. Konstruowanie parafraza.
 • Czym jest LIRYCZNY PODMIOT Znaczenie mówiąca (nie można jej utożsamiać z realną osobą autora), a więc tak zwany podmiot literacki - w liryce nazywany podmiotem lirycznym (odmiennie ja liryczne), w podmiot liryczny.
 • Czym jest PERYFRAZA Znaczenie zwyczajnego czy pospolitego przedmiotu. W Zimie miejskiej A. Mickiewicza fajka jest zaszyfrowana jako stambulskie gorycze , herbata - z chińskich ziół peryfraza.
 • Czym jest HISTORYCZNA POETYKA Znaczenie Zobacz edukacja o poezji - podział poetyka historyczna.
 • Czym jest PROPPA WŁODZIMIERZA MORFOLOGIA BAJKI Znaczenie Zobacz Morfologia bajki W. Proppa proppa włodzimierza morfologia bajki.
 • Czym jest PRZYJEMNO¦Ć TEKSTU ROLANDA BARTHES´A Znaczenie przyjemność tekstu?Ma dwa bieguny: właściwą przyjemność, a więc powolne oddawanie się leniwej lekturze, przeważnie długich powieści realistycznych, niczym przyjemno¦ć tekstu rolanda barthes´a.
 • Czym jest PRZERZUTNIA Znaczenie Zobacz wiersz polski przerzutnia.
 • Czym jest HISTORYCZNOLITERACKI PROCES Znaczenie Zobacz Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego proces historycznoliteracki.
 • Czym jest PROFILOWANIE Znaczenie Zobacz kognitywizm profilowanie.
 • Czym jest MIENNICTWO PI Znaczenie Zobacz poezja, poezja a piśmiennictwo pi¦miennictwo.
 • Czym jest PARENTEZA Znaczenie w zdaniu. Parenteza bywa normalnie wskaźnikiem stylu naukowego. W poezji pięknej może sygnalizować ironię: Nawet w trakcie drabantów i anglezów, które parenteza.
 • Czym jest TRZECI PEON Znaczenie Zobacz wiersz polski peon trzeci.
 • Czym jest PASTISZ Znaczenie inne dzieło, lecz bez celów ośmieszających. Czasem to jest kontynuacja znanego poematu (Pan Tadeusz J. Słowackiego a wzorzec Mickiewicza). Wybitne pastisze pastisz.
 • Czym jest PARADOKS Znaczenie sentencja, przeciwstawiająca się powszechnie przyjętym przekonaniom. Przykłady z S.J. Leca: Otyli żyją krócej. Lecz jedzą dłużej , Gra słów - taniocha?Zależy o paradoks.
 • Czym jest IMMANENTNA POETYKA Znaczenie budowy utworu literackiego możliwe do odczytania z samego dzieła. W takim ujęciu ustalona wypowiedź literacka świadczy o normach przyjętych poprzez pisarza i poetyka immanentna.
 • Czym jest DYGRESYJNY POEMAT Znaczenie Zobacz dygresja poemat dygresyjny.
 • Czym jest RETORYCZNE PYTANIE Znaczenie pytającej zdania nie po to, aby uzyskać odpowiedź, ale po to, aby się utwierdzić we własnych przekonaniach. To jest zwykle pytanie bez adresata, pojawiające pytanie retoryczne.
 • Czym jest POSTMODERNIZM Znaczenie terminem systematycznie mylącym, bo zdaje się określać coś, co nadeszło już po modernizmie i rozpoczęło swe panowanie jako nowa epoka, prąd filozoficzny czy postmodernizm.
 • Czym jest PERSONIFIKACJA Znaczenie elementy nieożywione, a również rośliny i zwierzęta, nabierają cech ludzkich. W zestawieniu z antropomorfizacją ma personifikacja rysy bardziej schematyczne personifikacja.
 • Czym jest POETYKI STAROPOLSKIE I O¦WIECENIOWE Znaczenie okresie formowania się teoretycznej refleksji nad literaturą (właściwie do końca XVI stulecia) kluczową rolę odegrała recepcja stworzonych w kręgu europejskim poetyki staropolskie i o¦wieceniowe.
 • Czym jest STRUKTURA PARAGRAMATYCZNA PARAGRAM Znaczenie modyfikowanie (przekręcenie) jakiegoś wyrazu: argumętnie a argumentować (Lec), nasze orły a nasze osły . Por. kalambur, paronomazja. 2. Ustalenie ´struktura paragram, paragramatyczna struktura.
 • Czym jest POZYTYWISTÓW REFLEKSJE O LITERATURZE Znaczenie znaczeniu termin pozytywizm ustala prąd kulturowy i filozoficzny rozwijający się w drugiej połowie XIX wieku w państwach zachodnioeuropejskich, raczej Francji pozytywistów refleksje o literaturze.
 • Czym jest POETYCKA Ć POWIE Znaczenie wierszowany, noszący cechy epickie i liryczne. Epickość powieści poetyckiej znajduje słowo w pierwszej kolejności w skoncentrowanej wokół głównego bohatera powie¦ć poetycka.
 • Czym jest PARODIA Znaczenie stylizacyjne nakierowane na ośmieszenie przywoływanego dzieła. J. Tuwim, parodiując B. Leśmiana, podkreśla manierę kreowania neologizmów poprzez poprzednika parodia.
 • Czym jest PODMIOT CZYNNO¦CI TWÓRCZYCH Znaczenie Por. autor, komunikacja literacka, Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej podmiot czynno¦ci twórczych.
 • Czym jest POETYKA W ¦WIETLE JĘZYKOZNAWSTWA ROMANA JAKOBSONA Znaczenie 1896-1982) to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli językoznawstwa strukturalnego. Jest także przedstawicielem rosyjskiej szkoły formalnej (por. formalizm poetyka w ¦wietle językoznawstwa romana jakobsona.
 • Czym jest ANTYPOZYTYWISTYCZNY PRZEŁOM Znaczenie sprzeciwu wobec filozofii scjentystycznej i naturalistycznej metodologii, przypadający na ostatnie dziesięciolecie XIX wieku, ustala się mianem przełomu przełom antypozytywistyczny.
 • Czym jest PSYCHOANALIZA Znaczenie krytyka literacka - wykorzystująca określenia psychologii głębi (Z. Freud, C.G. Jung) - w Polsce nie przyjęła się tak dobrze jak na Zachodzie. W pierwszym psychoanaliza.
 • Czym jest PLAGIAT Znaczenie definicja, określające kradzież własności intelektualnej, powiązane z prawem autorskim. Obiektem przywłaszczenia może być całe dzieło bądź jego fragment, na plagiat.
 • Czym jest PARONOMAZJA Znaczenie figury etymologicznej. Paronomazja w poezji to zmyślone pokrewieństwo bliskich dźwiękowo wyrazów. Przyboś sugeruje powinowactwa etymologiczne pola i rzępolenia paronomazja.
 • Czym jest LITERACKI PODMIOT Znaczenie Por. komunikacja literacka, Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej podmiot literacki.
 • Czym jest POSTSTRUKTURALIZM Znaczenie jest stworzonym wewnątrz strukturalizmu krytycznym kierunkiem myślenia o strukturalizmie. O ile strukturalizm kierował swój wzrok ku głębi, ku strukturom i poststrukturalizm.
 • Czym jest LITERATURZE W PRZESTRZEŃ Znaczenie przestrzeni w dziele literackim i - szerzej - przestrzenności świata przedstawionego może być rozpatrywana w trzech aspektach: 1. Przestrzeń jako jedna z zasad przestrzeń w literaturze.
 • Czym jest POEMAT Znaczenie poetyk antycznych termin ten określał dowolny utwór literacki i taki stan rzeczy trwa do dzisiaj w refleksji teoretycznej, aczkolwiek na przykład J. Derrida poemat.
 • Czym jest PARALELIZM Znaczenie tożsamych albo podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm składniowy) w wypowiedzi, a również większych struktur fabularnych bądź tematycznych - wtedy paralelizm.
 • Czym jest CI TWÓRCZO PSYCHOLOGIA Znaczenie Por. poezja a psychologia psychologia twórczo¦ci.
 • Czym jest PROZAIZM Znaczenie literaturze czy prozy wyrazu potocznego, ujawniające się jako wyraźny dysonans w porównaniu z całym tekstem. Przykład: śledź mi jak dyszel stanął w krtani prozaizm.
 • Czym jest POETYZM Znaczenie ewidentny dla odbiorcy rodowód poetycki (rozpoznawalny przez znajomość konkretnej konwencji języka poetyckiego). W dwudziestoleciu międzywojennym na przykład poetyzm.
 • Czym jest LITERACKA POSTAĆ Znaczenie homo fictus) świata przedstawionego w dziele literackim. Nawet w powieści biograficznej albo historycznej, gdy ma faktyczny rodowód - postać w dziele postać literacka.
 • Czym jest PLEONAZM Znaczenie wyrazów pokrewnych etymologicznie (na przykład masło maślane ). To jest poważny błąd stylu. Tego rodzaju tautologiczne szeregi budzą specjalną wesołość pleonazm.
 • Czym jest LITERACKA Ć PUBLICZNO Znaczenie stosowany w dwu znaczeniach. Przeważnie znaczy ogół osób i instytucji, które biorą udział w komunikacji literackiej. W pracach, gdzie punktem wyjścia jest publiczno¦ć literacka.
 • Czym jest POLISYNDETON Znaczenie spójników w zdaniu złożonym współrzędnie. Użycie polisyndetonu jest właściwością utworów ludowych albo mowy dziecinnej (Nel na końcu W pustyni i w puszczy: I polisyndeton.
 • Czym jest PANEGIRYK Znaczenie się tradycji antycznej, który w przesadny i bałwochwalczy sposób oddawał cześć znaczącej osobie publicznej. Rozwinął się w średniowieczu i był metodą oddawania panegiryk.
 • Czym jest PALINDROM Znaczenie czytane wprost i wspak mają identyczną treść, na przykład KOBYŁA MA MAŁY BOK. Zabawa ta znana jest od antyku i stale ma swych amatorów (pewien Polak pobił palindrom.
 • Czym jest PEAN Znaczenie wiernopoddańcza pieśń dziękczynna w stylu patetycznym, pochodząca z tradycji greckiej. W poezji polskiej ożywienie gatunku nastąpiło w czasach socrealizmu pean.
 • Czym jest Ć POWIE Znaczenie epickiej, którego kluczowymi elementami składowymi są narracja i świat przedstawiony. Bohaterzy (jako składnik świata przedstawionego) uczestniczący w powie¦ć.
 • Czym jest POWTÓRZENIE Znaczenie Zobacz paralelizm powtórzenie.
 • Czym jest PARATAKSA Znaczenie Współrzędność dwu albo większej liczby zdań w jednym wypowiedzeniu czy okresie retorycznym. Por. hipotaksa, moment retoryczny. JP parataksa.
 • Czym jest NIA PRZENO Znaczenie Zobacz metafora przeno¦nia.
 • Czym jest HEROIKOMICZNY POEMAT Znaczenie Zobacz epos (epopeja poemat heroikomiczny.
 • Czym jest PROWINCJONALIZM Znaczenie tylko w danym regionie państwie, lecz nie jako dialektyzm, ale jako dozwolony wariant leksyki ogólnonarodowej. Przykład: tuk (´tłuszc¬) w Poznańskiem prowincjonalizm.
 • Czym jest PAMIĘTNIK Znaczenie najpopularniejszych gatunków z pogranicza literatury i piśmiennictwa (por. poezja a piśmiennictwo). To jest - wg w najwyższym stopniu rozpowszechnionej pamiętnik.
 • Czym jest PROTOTYP Znaczenie Zobacz kognitywizm prototyp.
 • Czym jest ARYSTOTELESA POETYKA Znaczenie 347 r. przed naszą erą), najznakomitszy w okolicy Platona (około 429-347 r. przed naszą erą) myśliciel antyczny, wykształcił w swym dorobku pisarskim dojrzały poetyka arystotelesa.

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst do wyjaśnienia. Wypracowanie z czego skorzystać. Objaśnienie zwrotu, wyjaśnienie opisu literackiego. Środki stylistyczne do użycia. Znaczenie w literaturze i języku polskim.

Definicja CO OZNACZA Poetyka Arystotelesa, Prototyp, Pamiętnik, Prowincjonalizm, Poemat Heroikomiczny, Przeno¦Nia, Parataksa, Powtórzenie, Powie¦Ć, Pean, Palindrom, Panegiryk informacje.

Co to jest Przykłady Poetyka Arystotelesa, Prototyp, Pamiętnik, Prowincjonalizm znaczenie.